Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi)

Bu çalışmanın amacı, Ağrı ölçeğinde ortaokul 7. sınıfta okuyan öğrencilerin sosyoekonomik durumları ile Türkçe ve Fen Bilimleri derslerindeki akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Buna göre, öğrenci ebeveynlerinin gelir durumları ve öğrenim düzeyleri ile öğrencilerin cinsiyetleri, anasınıfına gitme durumları, kardeş sayıları, bilgisayara sahip olma durumları, sosyoekonomik değişkenler olarak belirlendi. Bu değişkenler ile öğrencilerin Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının tespitine çalışıldı. Araştırma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında güz döneminde Ağrı ili merkez ilçedeki 3 ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin sosyoekonomik durumları ile Türkçe ve Fen Bilimleri derslerindeki başarı düzeylerinin tespiti için 13 maddelik bir anket formu hazırlanmış ve bu anket formu 7. sınıfta okuyan 396 öğrenciye uygulanmıştır. Anketten elde edilen bulgular, SPSS 16.0 ile analiz edilmiş, öğrencilerin anket maddelerine verdikleri cevaplar, frekans ve yüzde olarak hesaplanmıştır. Bu cevapların bağımsız değişkenlere göre anlamlılığının belirlenmesi için “Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve korelasyon testleri” kullanılmıştır.Araştırmadan elde edilen bulgulara ve bunların analizine bakıldığında genel olarak öğrencilerin sosyoekonomik durum değişkenleri (bağımsız değişkenler) ile Türkçe ve Fen Bilimleri dersleri başarı puanları (bağımlı değişkenler) arasında kuvvetli bir ilişkinin bulunduğu ve bu bağımlı ve bağımsız değişkenlerin anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir.

The Effect of Socioeconomic Status on Student Achievement: The Case of 7th Grade Turkish and Science Courses

This study aims to examine whether there is a significant relationship between the socioeconomic status of 7th grade students attending middle schools in Ağrı and their achievement in Turkish and Science and Technology courses. To this end, income and education levels of students’ parents, students’ gender, whether they attended a kindergarten, the number of siblings they have and whether they own a computer were identified as the socioeconomic variables. We then examined whether there were significant relationships between these variables and the grades students received from Turkish and Science courses.The study was conducted in the three middle schools in the central district of Ağrı province, during the Fall semester of the 2016-2017 academic year. A 13-item questionnaire was developed to identify students’ socioeconomic status and the achievement in Turkish and Science courses, and this questionnaire was administered to 396 seventh grade middle school students. Data collected via the questionnaire were analyzed using SPSS 16.0, and frequencies and percentages of student responses were calculated. To identify whether these responses were significantly related to the independent variables, we used Mann Whitney U, Kruskal Wallis H and correlation tests. Our analysis showed that overall, there was a strong relationship between socioeconomic status variables (independent variables) and grades for Turkish and Science courses, and these two groups of dependent and independent variables varied significantly.

___

Abbott, M. L. & Fouts, J. T. (2003). Constructivist teaching and student achievement: The results of a school-level classroom observation study in Washington. https://www.spu.edu/orgs/research/ObservationStudy-2-13-03.pdf.

Akyol, H., (2005). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi, Ankara: PegemA Yayıncılık.

Albayrak, M. ve Erkal, M. (2003). Başarıya giden yolda ifade ve beceri derslerinin (Türkçe-Matematik birlikteliği), Milli Eğitim Dergisi, 158.

Beydoğan, H. Ö. (1993). Sosyo-ekonomik ve kültürel yönden avantajlı ve dezavantajlı ilkokul son sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi bilişsel hedeflerine ulaşma düzeyi, yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü, Erzurum.

Çelenk, S. (2003). Okul-aile işbirliği ile okuduğunu anlama başarısı arasındaki ilişki, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 33-39.

Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programında Belirtilen Okuduğunu Anlamayla İlgili Kazanımlara Ulaşma Düzeyinin Belirlenmesi, yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Çiftçi, Ö., F. Temizyürek (2008). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 9: 109-128.

Erkan, S. (2011). Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Hazır Bulunuşluklarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 186-197 [2011].

Gelbal, S. (2008). Sekizinci sınıf öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerinin Türkçe başarısı üzerinde etkisi, Eğitim ve Bilim Cilt 33, Sayı 150 2008, Vol. 33, No 150.

Göktaş, Ö. (2010). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Güngör, E. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı.

Güvendir, M. A. (2014). Öğrenci başarılarının belirlenmesi sınavında öğrenci ve okul özelliklerinin Türkçe başarısı ile ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 39(172).

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ortaogrkurumyon_0/yonetmelik.pdf, Resmi Gazete Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 7 Eylül 2013.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.52d45e21f37446.19819472. Karasar, N (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi, 26. Basım, Nobel Yayınları, Ankara.

Kessler, G. (1985). Sosyolojiye Başlangıç. (Çev. Z. Fındıkoğlu) İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Kılıçarslan, F. (1997). Farklı sosyoekonomik düzeydeki anaokulu çocuklarının okumaya hazır olma durumu, yayımlanmamış doktora tez, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bil. Enstitüsü, Ankara.

Kıncal, R. Y., Ergül, R., & Timur, S. (2007). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi/ Effect of cooperatıve learnıng method to student achıevement ın scıence teachıng, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 [2007] 156-163.

Kırkkılıç, A. ve Maden, S. (2009). Hızlı okuma için yapılandırıcı bir model önerisi: Hızlı okuma ve anlamı yapılandırma (Prof. Dr. Firdevs güneş). Turkish Studies, 4, 3.

Koçak, N. Ergin, B. ve Yalçın, H. (2014). 60-72 aylık çocukların Türkçe dil kullanımı düzeyleri ve etki eden faktörlerin incelenmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergı̇si 16 (Özel Sayı II): 100-106, 2014 ISSN: 2147 - 7833, www.kmu.edu.tr

Köse, R. (2007). Aile sosyoekonomik ve demografik özellikleri ile okul ve özel dershanenin liselere giriş sınavına katılan öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkileri, Eğitim Bilim Toplum Dergisi 17.5 (2007): 46-77.

Tüzemen,T. ve Kardaş, M.N. (2016). Akademik Çelişki Tekniğinin Öğrencilerin Türkçe Derslerine Yönelik Tutumlarına etkisi ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi The Journal of Social Sciences Institute ,p.127-153.

Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık.

Yelgün, A. & Karaman, İ. (2015). What Are The Factors Reducing the Academic Achievement in a Primary School Located in a Neighborhood With a Low Socioeconomic Status Egitim ve Bilim, 40(179).

Yıldırım, İ. (2006). Akademik başarının yordayıcısı olarak gündelik sıkıntılar ve sosyal destek, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 258-267.

Yılmaz, B. (1995). Ankara’da halk kütüphanesi kullanımı sosyo-ekonomik çözümleme, yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

___

Bibtex @araştırma makalesi { yyuefd340485, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2020}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {14}, pages = {1025 - 1049}, doi = {}, title = {Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi)}, key = {cite}, author = {Kılıç, Yasin and Haşıloğlu, Mehmet Akif} }
APA Kılıç, Y , Haşıloğlu, M . (2017). Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi) . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (1) , 1025-1049 .
MLA Kılıç, Y , Haşıloğlu, M . "Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi)" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 1025-1049 <
Chicago Kılıç, Y , Haşıloğlu, M . "Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2017 ): 1025-1049
RIS TY - JOUR T1 - Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi) AU - Yasin Kılıç , Mehmet Akif Haşıloğlu Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1025 EP - 1049 VL - 14 IS - 1 SN - -1305-2020 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi) %A Yasin Kılıç , Mehmet Akif Haşıloğlu %T Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi) %D 2017 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1305-2020 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD Kılıç, Yasin , Haşıloğlu, Mehmet Akif . "Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 1 (Aralık 2017): 1025-1049 .
AMA Kılıç Y , Haşıloğlu M . Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 1025-1049.
Vancouver Kılıç Y , Haşıloğlu M . Sosyoekonomik Durumun Öğrenci Başarısına Etkisi (7. Sınıf Türkçe ve Fen Bilimleri Dersleri Örneklemi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 14(1): 1025-1049.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yıllık
  • Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

38.9b21.5b