İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Bu araştırmada, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerinin akademik başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma kapsamında, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında çalışan 63 sınıf öğretmeni ve 1132 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin bilişsel gelişim bilgi düzeylerini belirlemek için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Bilişsel Gelişim Bilgi Testi”, öğrenci akademik başarılarını belirlemek için ise okullarca uygulanan “Öğrenci Başarı Testi” kullanılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda ana probleme ilişkin ham verilerin analizi çerçevesinde; betimsel istatistikler, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi ve Korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile öğrencilerin genel akademik başarı düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca, öğretmenlerin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeyleri ile Hayat Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen ve Teknoloji dersleri akademik başarıları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmada elde edilen sonuçlar, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerinin öğrencilerinin akademik başarılarıyla önemli derecede ilişkili olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgulara dayalı olarak, sınıf öğretmenlerinin bilişsel gelişim alanındaki bilgi düzeylerini geliştirici çalışmaların yapılmasının öğrencilerin akademik başarılarını arttıracağı söylenebilir

THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE LEVEL OF THE PRIMARY CLASS TEACHERS` IN THE COGNITIVE DEVELOPMENT FIELD AND ACADEMIC SUCCESS OF THEIR STUDENTS

___

Arıkan, R. (2004). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yayıncılık.

Arlı, M., Nazik, H. (2001). Bilimsel Araştırmaya Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi.

Aydın, A. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. İstanbul: Alfa yayınları.

Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Brendel, J. M., Kolbert, J. B. ve Foster, V. A. (2002). Promoting student cognitive development. Journal of Adult Development, 9 (3). 217-227.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Çepni, S., Özsevgeç, T. (2006). Relation between science teachers’ assessment tools and students’ cognitive development. Educational Research and Reviews 1 (7), 222- 226.

Demircioğlu, G., Kadıoğlu, Ö. ve Ayas, A. (2000). Türkiye ve İngiltere’deki kimya öğretmeni yetiştirilmesinin karşılaştırılması. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. 6-8 Eylül. 445-450. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Eraslan, L. (2008). Yenilenen öğretmen yetiştirme programı bağlamında sınıf Öğretmenliğinin durumu. www.turkegitimsen.org.tr/1mevzuatword/yenilenen ogretmen_yetistirme_programinda_sinif_ogretmenligini_durumu18_3_08.doc internet adresinden 11.03.2011 tarihinde elde edilmiştir.

Hsueh, Y. (1997). Jean Piaget, Spontaneous Development and Constructivist Teaching. Unpublished Doctoral Dissertation. Harward University İnstitute of Educational Sciences: Boston.

Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kinawong, C. (1983). A Study of the Cognitive Level of Thai Teachers’ College Students and Its Relationship to Academic Success. Unpublished Doctoral Dissertation. Saint Louis University İnstitute of Educational Sciences: Missouri.

Köklü, N., Büyüköztürk, S. (2000). Sosyal Bilimler İçin İstatistiğe Giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Küçükkaragöz, H. (2011). Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi. B. Yeşilyaprak (Editör). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.

MEB-TTKB (Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı). (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji (4-5. sınıf) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.

MEB. (2006a). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri. http://tkb.meb.gov.tr/Denetim/Lise%20ve%20Dengi%20Okullar%20ile%20%C 3%96%C4%9Fretmen%20Ders%20Denetim%20Rehberi.htm adlı internet adresinden 21.02.2009 tarihinde elde edilmiştir.

MEB (2006b). Sosyal Bilgiler (4-5. Sınıf) Programı. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.

MEB (2009). Matematik Dersi (4-5. sınıf) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Yayınları.

Ömeroğlu, E. ve Kandır, A. (2007). Bilişsel Gelişim. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Özmen, H., Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. sınıf Fizik-Kimya sınav sorularının ve öğrencilerin enerji konusundaki başarılarının bilişsel gelişim seviyelerine göre analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14 (1). 98.

Parker, K. (2009). Constructivist Learning Design: A Qualitative Study of Learning Theory and At-Risk Student Academic Success. Unpublished Doctoral Dissertation. Capella University İnstitute of Educational Sciences: Minnesota.

Richards, F. (1984). The Relations Of Cognitve Development, Cognitive Style, And Reading Ability With Academic Success Of Students İn A Community College Enrolled İn A Human Anatomy And

Physiology Course. Unpublished

Doctoral Dissertation, Texas University İnstitute of Educational Sciences: Austin.

Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi. Smith, C. A. (2001). Teacher's Perceptions of Staff Development Activities. Unpublished Doctoral Dissertation, Wayne University İnstitute of Educational Sciences: Michigan.

Tan, Ş. (2006). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

YÖK (Yükseköğretim Kurulu) (2007). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Yayını.

___

Bibtex @ { yyuefd165956, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-2020}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {8}, pages = {169 - 189}, doi = {}, title = {İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki}, key = {cite}, author = {Canbulat, Arş. Gör. Tuncay and İlğan, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman} }
APA Canbulat, A , İlğan, Y . (2011). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 169-189 .
MLA Canbulat, A , İlğan, Y . "İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2011 ): 169-189 <
Chicago Canbulat, A , İlğan, Y . "İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2011 ): 169-189
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki AU - Arş. Gör. Tuncay Canbulat , Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman İlğan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 189 VL - 8 IS - 1 SN - -1305-2020 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki %A Arş. Gör. Tuncay Canbulat , Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman İlğan %T İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki %D 2011 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1305-2020 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Canbulat, Arş. Gör. Tuncay , İlğan, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman . "İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 1 (Mart 2011): 169-189 .
AMA Canbulat A , İlğan Y . İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 8(1): 169-189.
Vancouver Canbulat A , İlğan Y . İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 8(1): 169-189.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yıllık
  • Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi

39b21.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri Dersi 5. Basamak Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi, (Malatya Ili Örneği)

Şule FIRAT DURDUKOCA, Prof. Dr. Sebahattin ARIBAŞ

Bir Başari Testi Geliştirme Çalişmasi: Basit Elektrik Devreleri Başari Testi Geçerlik Ve Güvenirlik Araştirması

Araş. Gör. Dr. Hanife Can ŞEN, Yrd. Doç. Dr. Ali ERYILMAZ

İlköğretim Sosyal Bilgiler Kazanımlarının Sosyal Bilimler Disiplinlerine Ve Disiplinlerarası Anlayışa Uygunluğunun Belirlenmesi

Arş. Gör. Murat KEÇE, Arş. Gör. Zihni MEREY

Üniversite Öğrencilerinde Değerler Ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yrd. Doç. Yalçın ÖZDEMİR Yrd. Doç.Nermin KORUKLU

İlköğretim Okullarında Örgütsel Güvene İlişkin Öğretmen Görüşleri

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Mevsim ZENGİN

İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Bilişsel Gelişim Alanındaki Bilgi Düzeyleri İle Öğrencilerinin Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Arş. Gör. Tuncay CANBULAT, Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN

Tavsiye Kararları Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Medya Okuryazarlığı Eğitimi Vizyonu

Yrd. Doç. Dr. Adnan ALTUN

Avrupa Birliği Eğitim Politikaları Ve Türk Eğitim Sistemi’ne Etkileri

Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM, Okt. Fatma ÖZÜDOĞRU, Funda ÇIRAY

Dinamik Konusunda Geçerliliği Ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Doç. Dr. Selahattin GÖNEN, Yrd.Doç.Dr. Serhat KOCAKAYA, Ferit KOCAKAYA