Uzunçayır Baraj Gölü'nün (Tunceli) Carlson İndeksine Göre Trofik Durumunun Belirlenmesi

Bu çalışma ile Tunceli ilinde yer alan Uzunçayır Baraj Gölü'nün trofık durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Mayıs 2013- Nisan 2014 tarihleri arasında seçilmiş örnekleme noktasından seki diski, klorofil a, toplam fosfor ve toplam azot değerleri aylık olarak ölçülmüştür. Uzunçayır Baraj Gölü'nün trofik durumunun belirlenmesi için Carlson 'un trofik sınıflandırma indeksleri (TSI) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki Uzunçayır Baraj Gölünde seki diski derinliği l,48-ll,04 m, klorofil 0-34,3 ug/L, fosfat 0,06-1,12 ug/Lve toplam azot 0-3,82 ug/L arasında değişim göstermiştir. Seki diski ile klorofil arasında negatif bir korelasyon bulunmuştur. TNzTP oranına göre fitoplankton gelişiminin azot tarafından sınırladığı tespit edilmiştir. Carlson'in ortalama TSI değerlerine göre ise oligotrofik seviyede olduğu saptanmıştır.

Determination of Trophic Status Carlson Index Induced on Uzunçayır Dam Lake (Tunceli)

This study wascarıied out to determine trophic status of Uzunçayır Dam Lake. Forthis aim, secchi disk depth, chlorophyll a, total phosphorus and nitrogen values ofthree stations on the dam lake were measured at monthly between May 2013-April 2014.Uzunçayır Dam lake, secchi depth 1.48-11.04 m, chlorophyll from O-34.3 ug/L, phosphorus from 0.06-1.12 ug/L and nitrogen from O-3.82 ug/L It was found that secchi disk was negatively correlated to chlorophyll a. According to TN: TP rate, it was determined that phytoplankton development to be limited by nitrogen.According to the mean value ofCarlon's TSI, the dam lake was oligotrophic.

Kaynakça

APHA, 1995. Standard Methodsfor the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association. l9th Edition. Washington, D.C.

Atay, D. Ve Pulatsu, S. 2000. Su Kirlenmesi ve Kontrolü, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1513.Ankara, 466.

Başıbüyük, M. 1998. Biological Treatment of Simulated Textile Wastewater. University of Birmingham, England, PhD. Thesis.

Bucci, M. M. H. S., Delgado, F. E., Da, F. ve De Oliveira, L. F. C. 2015. Water Quality and Trophic State of Tropical Urban Reservoirfor Drinking Water Supply (Juiz De Fora, Brazil), Lake and Reservoir Management, 31 134-144.

Carlson, R. E. 1977. trophicstate Index forlakes. Limnology and Oceanography, 22:361-369.

Galvez-Cloutier, R. veSanchez, M. 2007. Trophic Status Evaluation for 154 Lakes in Quebec, Canada: Monitoring and Recommendations. Water Quality Research Journal ofCanada, 42 :252-268.

Gilbert, J. D.,Guerrero, F., Jiménez—Melero, R. ve De Vicente. I. 2015. Is The Bioproduction Number Good Index of The Trophic State In Mediterranean Wetlands?, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems,4l6:1-5.

Hakanson, L. veJansson, M. 1983. Principles of Lake Sedimentology. Springer, Berlin, 320p..

Horne, A. J. Ve Goldman, C. R. 1997. Limnology. Printed in Singapore: McGraw-Hill, Inc. In European Large Lakes Ecosystem Changes and Their Ecological and Socioeconomic Impacts; Springer, 59-65.

Jeffrey, S. W. Ve Hallegraeff, G. M. 1987. Chlorophylls distribution in 10 classes of phytoplankton—a problem for chlorophyll analysis. Mar. Ecol. Prog. Ser.,35: 293-304.

Jones-Lee, A. ve Lee, F. G. 2005. Eutrophication (Excessi ve Fertilization), Water Encyclopedia, Surface andAgricultural Water, 107-1 14.

Küçükyılmaz, M., Karakaya, G., Alpaslan, K., Özbey, N. ve Akgün, H. 2016. Balıklıgöl'ün bazı fizikokimyasal parametrelerin mevsimsel incelenmesi. Yunus Araştırma Bülteni, 2: -96.

Liu, Y.,Wang, Y., Sheng, H., Dong, F., Zou, R., Zhao, L., Guo, H., Zhu, X. ve He, B. 2014. Quantitative evaluation oflake eutrophication responses under alternative water di version scenarios: water quality modeling based statistic alanalysis approach. Sci Total Environ. 468-469:219-227

Maberly, S. C, King, L.,Dent, M. M., Jones, R. I. Ve Gibson, C.E. 2002. Nutriation limitations of phytoplankton and periphyton growth in uplandlakes. Fresh water Biology, 47:2136-2152.

Mutlu, E., Kutlu, B., Demir, T., Yanık, T. ve Sutan, Na. 2014. The Evaluation Of Water Quality Parameters ofBeydilli River (Hafik—Sivas). Journal of Selçuk University Natural and Applied Science, May 14- 17.

O'sullivan, P. E. veReynolds, C. S. 2004. The Lakes Handbook. Limnology and Limnetic Ecology. Blackwell Publ., Malden, MA: USA.

Şen, B., Koçer, M. A. T. ve Alp, M. T. 2003. Göl Trofik Durum Indeksleri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5, Elazığ, s.589-599.

Şengül, F. ve Türkman, A. 1991. Su ve Atık Su Analizleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fak., Çevre Mühendisliği Bö- lümü, Bornova: İzmir, 243 p.

Silvino, R. F. ve Barbosa, F. A. R. 2015. Eutrophication Potential of Lakes: An Integrated Analysis of Trophic State, Morphometry, Land Occupation, and LandUse, Braz. J. Biol., 75(3): 607-615.

Smith, V. H.1998. Cultural eutrophication of inland estuarine and coastal water. IN: Pace M.L: and Groffmann P.M. (eds). Successes, limitations and Frontiersin Ecosytem Science, Springer, New York, pp.7-49.

Strickland, J. D. H. ve Parsons, T. R.l972. Practical Handbook of Seawater Analysis. The Alger Press Ltd. Ottawa.

Taylor, W. D., Lambou, V. W., Williams, L. R. ve Hem, S. C. 1980. Trophicstate of lake and reservoirs. USEPATechnical Report E: 80-3.

Tepe, Y. 2009. Reyhanlı Yenişehir Gölü (Hatay) su kalitesinin belirlenmesi, Ekoloji, 18(70): 38-46.

Tundisi, J. G. ve Matsumura—Tundisi, T. 2008. Potential impacts of changes in the Forestlaw in relationtowater resources, Biota Neotropica, 10(4): 68- 75.

Tünay, O. 1996. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, İTÜ. İnş. Fak. Matbaası, İstanbul.

Wang, S.,Dzialowski, A. R., Spotts, W. W., Lim, N. C. ve Huggins, D. G. 2003. Variability ofNutrients Limitation on Phytoplankton Growth in Small and Medium Kansanslakes. Biologicalsurvey, Lawrence, KS. ReportNo: 120.

Wetzel, R. G. 1975. Limnology. W,B. Sounders Conpany, Phiadelphia, 743p.

Whittaker, R. H. 1975. Communities and Ecosystems. Mac Millan Pub .Co., NewYork.

Kaynak Göster

Yunus Araştırma Bülteni
  • ISSN: 1303-4456
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

13826

Sayıdaki Diğer Makaleler

Uzunçayır Baraj Gölü'nün (Tunceli) Carlson İndeksine Göre Trofik Durumunun Belirlenmesi

DURALİ DANABAŞ, RAHMİ AYDIN, OSMAN SERDAR, BANU KUTLU

Karasu Nehri'ndeki (Erzincan-Erzurum) Squalius cephalus'un (L., 1758) Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri

EBRU İFAKAT ÖZCAN, OSMAN SERDAR, RAHMİ AYDIN

Farklı Sıcaklık Kombinasyonlarında Sous-Vide Tekniği Uygulanarak +2:I:1 0C'de Depolanan Sudak Balığı (Sander lucioperca Linnaeus, 1758)'nın Kalite Değişimlerinin İncelenmesi

Elif ŞİŞMANLAR ALTIKAYA', BARIŞ KARSLI, EMRE ÇAĞLAK

Fırat ve Dicle Nehri'nde Yaşayan Barbus grypus (Heckel, 1843) Populasyonlarında Genetik Çeşitliliğin mtDNA COI Gen Dizileri Kullanılarak Belirlenmesi

ARİF PARMAKSIZ, Özlem ŞEKER, Nevin ASLAN, Ahmet OYMAK

Kuzeydoğu Akdeniz'de Kıyısal ve Açık Sularda Fitoplankton Dinamikleri

Nebil YÜCELI'

Cytotoxic and Cytogenetic Effects of Bisphenol—A in Mytilus galloprovincialis (Lamarck 1819)

Beyza NALBANTLAR, MELTEM BOYACIOĞLU, MUHAMMET ALİ KARAASLAN, Hatice PARLAK, ÖZLEM ÇAKAL ARSLAN

Doğu Karadeniz'deki Kara Midyenin (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819) Amino Asit ve Yağ Asidi Kompozisyonunun Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi

SERKAN KORAL, Bahtiyar SÜLEYMAN

Bazı Bakteriyel Balık Patojenlerine Karşı Bazı Bitkisel Uçucu Yağlarının Antibakteriyel Aktivitesi

SEÇİL METİN, Behire Işıl DİDİNEN, Ecem Bercis MERCİMEK, Ahmet Tahir ERSOY

Relationship Between Climate Change Driven Sea Surface Temperature, Chl-a Density and Distribution of Giant Devil Ray (Mobula Mobular Bonnaterre, 1788) in Eastern Mediterranean: First Schooling by-Catch Record off Turkish Coasts

Abdulla SAKALLİ

The Current Status of Gibel Carp and Sand Smelt in Turkey's Inland Fisheries

F. Güler EKMEKÇI, ŞERİFE GÜLSÜN KIRANKAYA, M. Altuğ ATALAY