Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Cupoeta trutta (Heckel, 1843)'n1n Bazı Populasyon Parametreleri

Bu çalışma, Mayıs 2011--Eylül 2012 tarihlerinde Uzunçayır Baraj Gölü'nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada toplam 349 adet (222 erkek, 127 dişi) Capoeta trutta (Heckel, 1843) örneği incelenmiş, örneklerin l-XII yaş grupları arasında dağılım gösterdiği ve dişi/erkek oranının 0,57 olduğu belirlenmiştir. Total boy değerlerinin erkek bireylerde 17,2--41,1 cm ve dişi bireylerde 21,4--43,1 cm; ağırlık değerlerinin erkeklerde 48,0--612,0 ve dişilerde 86,0--747,0 g; kondisyon faktörü değerlerinin ise erkekler için 0,882--1,027, dişiler için 0,853-1,007 arasında değiştiği saptanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi denklemi erkeklerde W: 0,0096TL2'9856 (R2:0,93), dişilerde W: 0,0052TL3'1644 (R2=0,93) ve populasyon genelinde W: 0,0082TL3'0327 (R2:0,94) olarak tespit edilmiştir. VBBD parametreleri tüm populasyon için L, :49,5 8, K:0,09, to:--4,00, W? :1 109,06 ve doğal ölüm oranı (M) 0,236 olarak tahmin edilmiştir.

Some Population Parameters of Capoeta trutta (Heckel, 1843) in Uzunçayır Dam Lake (Tunceli)

This study was carried out in Uzunçayır Dam Lake between May 2011—September 2012. total of 349 individuals (222 male, 127 female) of Capoeta trutta (Heckel, 1843) investigated in study, samples was determined which ranged between l-XII age groups and male/female ratio was determined to be 0.57. Total length values ranged from 17.2 to 41 cm for males, from 21.4 to 43 .1 cm for females; weight values ranged from 48.0 to 612.0 for males, from 86.0—747.0 for females; condition factor values ranged from 0.65 to 1.297 for males and from 0.627 to .433 for females. However, length—weight relationship equation was determined as W: 0.0096TL2'9856 (R2 0.93) for males, W: 0.0052TL3'1644 (R2 0.93) females and W: 0.0082TL3'0327 (R2:0.94) for all population. The VBBD parameters were found L,: 49.58, K: 0.09, to: -4.00, W7 1109.06 and natural mortality rate (M) 0.236 for all population.

Kaynakça

Başusta, N. ve Çiçek, E. 2006. Length—weight relationships for some teleost fishes caught in Atatürk dam lake on southeastem Anatolia, Turkey. Journal of Apply Ichthyology, 22: 279—280. doi:10.1111/j.l439-0426. 2006. 00778. x.

Çetinkaya, O., Şen, F. ve Elp, M. 2005. Balıklarda Büyüme ve Büyüme Analizleri. M. Karataş (edt), Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri, Ankara: 93-120.

Çoban, M. Z., Gündüz, F., Yüksel, F., Demirol, F., Yıldırım, T. ve Kurtoğlu, M. 2013. Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) balık faunası. Yunus Araştırma Bülteni, 2: 35-44.

Dağlı, M. ve Erdemli, A.Ü. 2011. Capoeta umbla (Heckel, 1843) ve Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nın bazı meristik ve morfometrik özelliklerinin karşılaştırılması. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi FABA 2011 Sempozyum Özel Sayısı, 2(5): 46-56.

DSİ, 2013. www.dsi.gov.tr (giriş Mart 2013). Duman, E. 1993. Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843), Capaeta trutta (Heckel, 1843) ve Leuciscus cephalus orientalis (Nordmann, 1840) Tür ve Alttürlerinin Bio-Ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Doktora Tezi. Elazığ, Fırat Üniversitesi.

Düşükcan, M. ve Çalta, M. 2012. Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nın Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Gölleri'ndeki populasyonlarının üreme dönemlerinin karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 24(2): 57-61

Efe, E., Bek, Y. ve Şahin, M. 2000. SPSS'te Çözümleri ile İstatistik Yöntemler II. Kahramanmaraş Sütçü Imam Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No: 10, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Yayın No: 10., Kahramanmaraş, 214.

Fowler, J. ve Cohen, L. 1992. Practical Statistics for Field Biology, John Wiley and Sons Inc., New York, 227 pp.

Gayanilo, F.C., Sparre, P. ve Pauly, D. 2005. FAO— ICLARM Stock Assessment Tools II (FiSAT II). User's guide.FAO Computerized Information Series (Fisheries). No. 8, Revised version, FAO, Rome, 168.

Geldiay, R. ve Balık, S. 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları. 5. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova— İzmir, 644 pp.

Javaheri Baboli, M., Taghavi, N.M. ve Pazira, A. 2012. Length—weight relationship and condition factor of Copaetta trutta in Shour River downstream. Advances in Environmental Biology, 6(5): 1731— 1734.

Kalkan, E. 2008. Growth and reproduction properties of Capoeta trutta (Heckel,1843) in Karakaya Dam Lake. Turkish ournal ofZoology, 32: 1—10.

Korkut, A.Y., Kop, A., Demirtaş, N. ve Cihaner, A. 2007. Balık beslemede gelişim performansının izlenme yöntemleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24(1-2): 201-205.

Lagler, K.F., Bardach, .E., Miller, R.R. ve Passino, D.R.M., 1977. Ichtyology. John Wiley and Sons, Newyork, 506 pp.

Munro, J.L. ve D. Pauly, 1983. simple method for comparing the growth of fishes and invertebrates. Fishbyte, 1(1): 5—6.

Nikolsky, G.V. 1963. The Ecology of Fishes. Academic Press, London and New York, 52 pp.

Oymak, S.A., Musa, D. ve Ünlü, E. 2008. Reproductive biology and histological changes in the gonads of barb, Capoeta trutta (Heckel, 1843) in Atatürk Dam Lake, Turkey. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23(2): l-l

Öztürk, S., Emiroğlu, S., Girgin, A. ve Sen, D. 1997. Karakaya Baraj Gölü'nde yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nın yaş tayininde en iyi okunan kemiksi yapıların belirlenmesi. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17—19 Eylül, EğirdirIsparta, 1: 193—199.

Patimar, R. ve Farzi, S. 2011. Life history and other biological traits ofthe trout barb Capoeta trutta in the River Meymeh (western Iran). Folia Zoologica, 60(2): 153-158.

Pauly, D. 1980. Selection of Simple Methods fort he Assesment of Tropical Fish Stocks. FAO Fish. Circ. No: 729, Rome, 52 pp.

Pauly, D. 1984. Some Simple Methods for the Assessment of Tropical Fish Stocks. FAO, Rome, 65 pp.

Polat, N. 1986. Keban Baraj Gölü'ndeki Bazı Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri ile Uzunluk—Ağırlık Ilişkileri. Yüksek Lisans Tezi. Elazığ, Fırat Üniversitesi. Sparre, P. ve Venema, S.C. 1998. Introduction to Tropical Fish Stock Assessment. FAO isheries Technical Paper, 306/ 1, Rev. 2, Rome, 579 pp.

Şevik, R. 1993. Aşağı Fırat sularında yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nın büyüme durumu ve üreme özellikleri üzerine araştırmalar. Doğu Anadolu Bölgesi 1. Su Ürünleri Sempozyumu, 23-25 Haziran, Erzurum, 172—200.

Yapalak, S. ve Yüksel, M. 1998. Atatürk Baraj Gölü (Fırat)'nde yaşayan Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nın büyüme özellikleri üzerine bir araştırma. Doğu Anadolu Bölgesi 11. Su Ürünleri Sempozyumu, 10—12 Haziran, Erzurum, 535— 548.

Kaynak Göster