Su Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara İli Örneği

Bu çalışma, Ankara ilinde tüketicilerin su ürünleri tüketim düzeylerini ve tüketim davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Örnek hacminin belirlenmesinde oransal örnekleme yöntemi kullanılmış ve örnek hacmi 167 olarak hesaplanmıştır. Veriler, tesadüfi olarak seçilmiş olan bireylerden yüz yüze yapılan anketlerle toplanmıştır. Ayrıca araştırmada ikincil verilerden ve daha önce konuyla ilgili yapılmış olan çalışmalardan da yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarında tüketicilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin su ürünleri tüketimi üzerindeki olası etkilerini belirlemek için Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi (DOKKA) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre eğitim düzeyi azaldıkça tüketicilerin fiyata duyarlılıkları artarken, gelir düzeyi arttıkça lezzet faktörünün önem kazandığını söylemek mümkündür.

Factors Affecting Consumer Preferences on Seafood Consumption: The Case of Ankara

This study has been conducted to examine the seafood consumption level and behaviors of the consumers in Ankara. In the determination of sample size, proportional sampling method was used and the sample size was calculated as 167. Datas were collected from randomly selected individuals with using face to face questionnaries. In the study, secondary datas and previous studies relevant with the subject were also used. At the results of the study, possible effects of the socio-economic characteristics of consumers on seafood consumption determined with using nonlinear canonical correlation analysis. At the end of the analyses, it is possible to say that, consumers with lower education level sensitive to price while consumers with higher income level sensitive to flavor.

Kaynakça

Adıgüzel, F., Sayılı, M. ve Oruç Büyükbay, E. 2009. Tokat İli Almuş İlçesinde Ailelerin Balık Tüketim Durumları Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, 26(2), 35-43.

Aydın, M. and Karadurmuş, U. 2012. Consumer Behaviours for Seafood in Ordu Province. Yunus Araştırma Bülteni, 2012 (3):18-23.

Aydın, M. ve Karadurmuş, U. 2013. Trabzon ve Giresun Bölgelerindeki Su Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3(9): 57- 71, ISSN: 1309-4726, 2013.

Anonim, 2012. Su Ürünleri Sektör Raporu, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya.

Anonim, 2014a. FAO Fisheries and Aquaculture Department, FAO Global Capture Production Database Updated to 2012 Summary Information

Anonim, 2014b. Türkiye İstatistik Kurumu, Su Ürünleri İstatistikleri, http://tuikapp.tu- ik.gov.tr/balikcilikdagitimapp/balikcilik.zul,(Eri şim Tarihi: 07.04.2014).

Burg, D. and de Leeuw, J. 1988. Homogeneity Analysis with k Sets of Variables: An Alternating Least Squares Method with Optimal Scaling Features. Psychometri, 53(2), 177-197.

Çiçek, E., Akgün, H. ve İlhan, S. 2014. Elazığ İli Balık Eti Tüketim Alışkanlığı ve Tercihinin Belirlen- mesi. Yunus Araştırma Bülteni, (1)-3-11, ISSN:1303-4456, 2014.

Çolakoğlu, F.A., İşmen, A. Özen, Ö., Çakır, F., Yığın, Ç. ve Ormancı, H. B. 2006. Çanakkale İlindeki Su Ürünleri Tüketim Davranışlarının Değerlendi- rilmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojileri, Cilt: 23, Ek: (1/3), Sayfa: 387-392, ISSN: 1300-1590, 2006.

Elbek, A.G., İşgören Emiroğlu, D. ve Saygı, H. 1997. Balık Tüketimi ve Tüketime Yönelik Sörvey. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, İzmir.

Erdal, G. ve Esengül, K. 2008. Tokat İlinde Balık Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Model İle Analizi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Cilt:25, Sayı: 3, Sayfa: 203-209, ISSN: 1300- 1590, 2008.

Filiz, Z. ve Kolukısaoğlu, S. 2012. Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ve Bir Uygulama, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8,(16), 59-75

Gifi, A. 1989. Algorithm Descriptions For Anacor Homals Princals And Overals. Research Report, RR 89-01.

Giray, S. 2011. Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ve Yasam Memnuniyeti Üzerine Bir Uygulama.

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Golob, T.F. 1985. Non-linear canonical correlation analysis of weekly trip chaining behavior. Institute of Transportation Studies, UCI-ITS- AS-WP-85-4, -http://www.its.uci.edu/its/pub- lications/papers/CASA/UCI-ITSAS-WP-85- 4.pdf [Erişim: Aralık.2012].

Golob, T.F. and Recker, W.W. 2003. A Method for Relating Type of Crash to Traffic Flow Charac- teristics on Urban Freeways, University of California,http://www.path.berkeley.edu/PATH/ Publications/PDF/PWP/2003/PWP-2003-12.pdf [Erişim: Ekim 2011].

Hatırlı, S.A., Demircan, V. ve Aktaş, A.R. 2004. Isparta İlinde Ailelerin Balık Tüketiminin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Cilt:9, Sayı:1, Sayfa: 245- 256, 2004.

Hsieh, W.W. 2001. Nonlinear canonical correlation analysis of the tropical pacific climate variability using a neural network approach.Journal Of Climate, 14, 2528-2539.

Kutlu, S. ve Mısır, G.B. 2007. Bölgemizde Su Ürünleri İşleme Değerlendirme Tesislerinin Gelişimi. Yunus Araştırma Bülteni, 7:1, Mart.

Meulman, J.J. and Heiser, E.J. 2005. SPSS Categories 14 .0 . SPSS Inc, 2005 http ://www.do- cs.is.ed.ac.uk/skills/documents/3639/SPSSCate gories14.0.pdf [Erişim: Ocak2013]

Michailidis, G. and de Leeuw, J. 1996. The Gifi System of Descriptive Multivariate Analysis, Technical Report, UCLA Statistics Program. Preprint 204, 1996.

Newbold, P. 1995. Statistics for Business and Economics. Prentice Hall, New Jersey.

Orhan, H. ve Yüksel, O. 2010. Burdur İli Su Ürünleri Tüketimi Anket Uygulaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Sayfa: 1-7, ISSN: 1304-9984, 2010.

Ozer O.O. and Akçay H. 2013 The Examination of Differences in terms of Socio-Economic, Stock Period and Information Needs of the Enterprises Engaged in Stock-farming Activity Bulgarian. Journal of Agricultural Science ,19 ,6 ,1351-1357

Süt, N. 2001. Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Şahin, Y. 2011. AB ve İş Dünyası: Balıkçılık Sektörü. İKV Değerlendirme Notu, İktisadi Kalkınma Vakfı, İstanbul.

Tekin, M. 1993. Kanonik Korelâsyon Analizi ve Bir Uygulama. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Theodosiou, T., Angelis, L. and Vakali, A. 2012. Exploring The Canonical Correlation of Biome- dical Article Keywords to MeSH Terms http://medlab.cs.uoi.gr/itab2006/proceedings/Ed ucation%20&%20Training/22.pdf [Erişim: Aralık.2012].

Kaynak Göster

Yunus Araştırma Bülteni
  • ISSN: 1303-4456
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

15231

Sayıdaki Diğer Makaleler

Lambda-Cyhalothrin Ve Cypermethrin İnsektisitleri'nin Oreochromis niloticus (L.,1754) Yavruları Üzerine Akut Toksik Etkisinin Araştırılması (Biyodeney)

Münir Ziya Lugal GÖKSU, MELTEM MANAŞIRLI, Cansev AZGIN

İskenderun Körfezi'nde Baraküda (Sphyraena sphyraena, Linnaeus, 1758)'nın Otolit Kimyası

SEVİL DEMİRCİ, AYŞE ÖZYILMAZ, EMRAH ŞİMŞEK

Burdur Karamusa Deresi'nde Gökkuşağı Alabalığı İşletmesinin Dere Üzerine Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Etkisi

Cafer BULUT, Ufuk AKÇİMEN

Effect of A Probiotic Product, Promarine on Growth Responses of Indian White Prawn, Penaeus (Fenneropenaeus) Indicus

A. Ahmed BALQADI, J. Adnan SALAMA, Mohammad Saeed A. MUDARRI, Sathianeson SATHEESH

Türkiye'nin Sahil Güvenlik ve Balıkçılık Alanında Son Yıllarda Komşu Ülkeler İle Yaşadığı Bazı Problemler Üzerine Bir Ön Değerlendirme

Kadir Bülent TEBER, SÜLEYMAN ÖZDEMİR

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı Çiftliklerinde Yersinia ruckeri İzolasyonu ve Antibiyotik Duyarlılık Profillerinin Belirlenmesi

Kürşad ÜSTÜNAKIN, Yüksel DURMAZ, Ö. Can GÜRCAN

Elazığ İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Mevcut Durumu

İlhan CANPOLAT, Erdem MEMİŞOĞLU, Selahattin GÜRÇAY, Nevim BİRİCİ, Gülden ARISOY

Su Ürünleri Tüketiminde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ankara İli Örneği

Gonca YAVUZ GÜL, Zeliha ATASEVEN YASAN, Umut GÜL, Z. Nihal GÜLAÇ

Kalecik ve Cip Baraj Göllerinin (Elazığ) Kıyı Bölgesinde Su Kalitesinin Mevsimsel Değişimi

Kenan ALPASLAN, Gökhan KARAKAYA, Mehmet KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet Ali Turan KOÇER

İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi - Balık Boyu Arasındaki İlişki

Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK, GÜLNAZ ÖZCAN