Marmaris Körfezi'nde (2011-2012) Gobiidae (Kayabalığı) ıvo Larvalarının Çeşitlilıgı, Bolluk ve Dağılım Durumu

Bu çalışmada, Marmaris Körfez'inde Mayıs 2011-Nisan 2012 döneminde Gobiidae (Kayabalığı) larvalarının çeşitliliği, körfezdeki dağılım alanları ve planktondaki bolluk durumları incelenmiştir. Araştırma, körfezin iç kesiminde yer alan oldukça sığ olan koy bölümünde çeşitli noktalarda seçilen 18 istasyonda yürütülmüş, 200 mikronluk göz açıklığmda olan, WP-2 tip plankton kepçesiyle 2,5 knot hızda, 10 dakikalık sürelerle yapılan horizontal çekim örnekleri değerlendirilmiştir. Gobiidae larvaları tüm larvalar içinde kış (%84) ilkbahar (%64) ve yaz (%54) aylarında en yüksek yüzdeleri oluşturmuştur. Maksimum 38 olan körfez sularında; Pomatoschistus spp., Gobius niger Linneaus, 175 8,. Gobius paganellus Linneaus,l758, Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770), Pomatoschistus microps (KrGyer, 1938) türlerinin larvaları tespit edilmiştir. Gobiidae larvaları, körfezin Posidonia spp. yataklarının bulunduğu batı bölümü kıyıları, Keçiadası'nın batı girişinde, körfezin doğu kıyıları ve güneydoğuda Yalancıboğaz bölümlerinde yoğunlaşmıştırKayabalığı larvalarının körfezdeki yoğunlukları; 0,63-31,88 birey/100m3'dfir. Marmaris Körfezi'nde tekne çıpalarının sürüklenmesi veya petrol ve türevi maddelerin dip bölgede birikmesi ile demersal olan yumurtaları zarar görür ve dolayısıyla larval yoğunlukları beklenenden azdır.

Gobiidae Larval (2011-2012) Diversity, Abundance and Distribution in Marmaris Bay

The aim ofthis study on the Gobiidae family larvae distribution and abundance in Marmaris Bay. The investigation was carried out inner and shallower part of Marmaris Bayin 2011 April to May. Horizontal hauls were operated with WP-2 type plankton net with 200 mikron mesh size at speed of2.5 knots in 10 minute period oftime. Gobiidae larvae were have been comprised of the highest percentages in all larvae, in the winter (84%), spring (64%) and summer (54 %). Pomatoschistus spp., Gobius niger Linneaus,l758, Gobius paganellus Linneaus,l758, Pomatoschistus minutus (Pallas,l770), Pomatoschistus microps (Kr0yer, 193 8) species larvae were identified maximum 38 In waters of the Bay. Gobiidae larvae were mostly concentrated in the western entrance of Keçiadası and the western part of the coast where the seagrass and eastern and southeastern part of the coast where Yalancıboğaz section exists. Gobiidae larval densities in the bay between 0.63 to 31.88 individuals/100m3. As demersal Gobiidae eggs laid to the sea bottom could be damaged due to the boat anchor's or accumulated petrol or petrol derivatives material. For that reason their larval population have been found lower than expected.

Kaynakça

Ak, Y. 2000. İzmir Körfezi'nde Yaşayan Bazı Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvalarının Dağılım ve Bolluğu Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. E. Ü. Fen Bil. Ens. Su Ürün. Temel Bil. Anabilim Dalı. l42s.

Ak, Y. 2004. Mersin İli Erdemli Açıklarında Yaşayan Bazı Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvalarının Dağılımı ve Bolluğu. Doktora Tezi. Thesis, E. Ü. Fen Bil. Ens. Su Ürünleri Temel Bil. Anabilim Dalı. 387s

Ak Örek,Y. ve Mavruk, S. 2016. Ichthyoplankton Of The Mediterraenan Sea. Turan, C., Salihoğlu, B., Özbek, E. Ö., Öztürk, B.(eds). The Turkish Part Of The Mediterranean Sea. Marien Biodivesity, Fisheries, Conversation and Governance. Publication No.43. İstanbul: 226-247.

Aksiray, F. 1987. Türkiye deniz balıkları ve tayin anahtarı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yaymları, İstanbul, 811 s.

Anonim. 2004. Muğla'nın coğrafı özellikleri. Muğla Kitabı. Muğla. s.15-25.

Anonim. 2013. Marmaris Körfezi su kalitesi ve biyolojik araştırma raporu. Marmaris Çevreciler Derneği Yayınları. 287s.

Anonim. 2015. Marmaris Körfezi Yıldız (Cennet) ve Keçi Adaları içinde yer alan Posidonia oceanica çayırlarının tespiti çalışmaları. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü-Marmaris Belediyesi İşbirliği.29s.

Anonim. 2016. Marmaris İlçesi (Muğla) Adaköy Mahallesi Keçiadası Mevkiinde Yer Alan "Nivara" Turizm Tesisinin Önünde Yapılması Planlanan "Yat Yanaşma Yeri" İle İlgili Ekolojik Değerlendirme Raporu. E.Ü. Su Ürünleri Fak.- Özel sektör İşbirliği.

Antunes, M. ve Cunha, PL. 2002. Skeletal anomalies in Gobius niger (Gobiidae) from Sado estuary, Portugal. Cybium. 26(3): 179-184.

Ara, R., Arshad, A., Nurul Amin, S. M., Daud, S. K.,Bujang, J. S. ve Ghaffar, M.A. 2010. Feeding habits of Larval fishes of the family Gobiidae (Actinopterygii: Perciformes) in seegrass beds of Sungai Pulaiestuary, Johor Straight, Malaysia. Coastal Marine Science. 34 (1): 123-128.

Arias, A. M. ve Drake, P. 1990. Estados Juveniles de La Ictıofauna en Los Canos De Lassalinas De la Bahia De Cadiz. Instıtudo De Ciencıas Marinas De Anadolucıa.Spain. ISBN: 84—00-07076-3. Consejo Superior de Investigaciones Cientifıcas. Printed in Spain. 163 p.

Banbul, B. 2014. Antalya Körfezi epipelajiğindeki ihtiyoplanktonun yıllık dağılımı ve bu dağılımı etkileyen bazı ekolojik faktörler (in Turkish). Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi. 446s.

Barhoumi, B., Clerandeau, C., Gouı'ves, P. Y., Menach, K. L., Megdiche, Y. E., Peluhet, L., Budzinski, H., Baudrimont, M., Driss, M. R. ve Cachot, J. O. 2014. Pollution biomonitoring in the Bizertelagoon (Tunisia), using combined chemical and biomarker analyses in grassgoby, Zosterisessor ophiocephalus (Teleostei, Gobiidae).101:184- 195. doi.org/10.1016/j.marenvres.2014.07.002

Bilecenoğlu, M., Kaya, M. ve Çiçek, E. 2014.An updated checklist of the marine fishes of Turkey. Turkish Journal of Zoology.38: 90l-929.doi.103906/zoo1405-60.

Borges, R., Faria, C., Gil, F., Gonçalves, E. .ve Almada, V. C. 2003. Embryonic and larval development of Gobiuspaganellus (Pisces: Gobiidae). Journal of the Marine Biological Association of the UK 83 (05):1151-1156.

Breightbug, D. L., Rose, K. A. ve Cowan, J. H. 1999. Linking water quality to larval survival: predataion mortality of fısh larvae in an oxygen-stratified water column. Marine Ecology Progress Series. Vol. 178: 39-54.

Chalupeckâ, K. 2015. Review of knowledge on the Mediterranean marine gobies.Univerzita Karlova Praze.PhD Thesis. Biologie.3 lp.

Cole, K. S. 2010. Reproduction and Sexuality in Marine Fishes. University ofCalifornia Press. ISBN. 978- 0-520-26433.ISBN 978-0-520-26433-5. xxi, 408 PP»

Çmar, M. E.ve Ergen, Z.A.1999. Marmaris Koyu (Gü- ney Ege Denizi) Poliket Faunası Üzerine Preliminer Bir Çalışma. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi. Özel Sayı. 47-59.

Çoker, T. 2003. İzmir Körfezi'ndeki Teleost balıkların pelajik yumurta ve larvalarınm morfolojisi ve ekolojisi. Doktora Tezi. İzmir, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri, Su Ürünleri Bölümü.539 s.

Çoker, T. ve Mater, S. 2006. İznıir Körfezi İhtiyoplanktonu (1975-2006) Türleri. Su Ürünleri Dergisi. Cilt 23, Sayı (3-4): 463-472.

Çoker, T., Cihangir, B. ve Mater, S. 2007.Gobiidae familyası türlerinin (1994-2002) İzmir Körfezi'ndeki bolluk ve dağılımı. Ulusal Su Günleri 16-18 Mayıs 2007 Antalya. s.238.

Coker, T., Taskavak, E., B., Taylan, B., Ulutürk, E., Akalın, S., Akcınar, C. ve Filiz, H. 2012. Yeni Şakran Kıyısı Ege Denizi) İhtiyoplanktonu. BIBAD.,5(1): 31-37.

Dekhnik, T. V. 1973. Ihtioplankton Cernovo Moria, Haukova Dumka, Kiev., 1-23

Esteves, E., Pina, T., Cicharo, A. M. ve Andrade, J. P. 2000. Thedistribution of the estuarine fishes larvae: Nutritional condition and co-occurence With predators and prey. Acta Oecologica. 21(3).161-173.

Fage, L.1918. Shore fishes: Macrorhamphosidae, Ammodytidae, Atherinidae, Serranidae, Chilodipteridae, Cepolidae, Sparidae, Mullidae, Pomacentridae, Labridae, Caproidae, Gobiidae, Scorpaenidae, Triglidae, Cyclopteridae, Trachinidae, Uranoscopidae, Callionymidae, Blenniidae, Ophidiidae. Rep.Dan.Oceanogr. Exped.Mediterr.Adjac. Seas. 2, BiologyA., 3., 1- 154.

Gil, M.F, Gonçalves, E.J, Faria, C., Almada, V.C, Baptista, C. ve Carreiro, 1997. Embryonic and larval development ofthe giant goby Gobius cobitı's (Pisces: Gobiidae). Journal of Natural History31 (5), 799-804.

Gil, F., Borges, R., Faria, C. ve Gonçalves, E. J. 2002. Early development of thered mouted goby, Gobiuscruentatus (PiscesGobiidae). J. Mar Biol Ass.UK.82:l61-163.

Gomes, E. A. P, Campos, P. N. ve Bonecker, C.T. 2014. Occurence of Gobiidae larvae in tropical Brazilian estuary, with particular emphasis on the use of size clases to categorize species guilds. Journal ofFishBiology. doi. 10. 1/jfb. 12340.

Harris, R., Wiebe, P., Lenz, J., Skjoldal, H. R. ve Huntly, M. 2000. Zooplankton Methodology Manual. Academic Press. California/USA. ISBN-O-12- 327645-4.684p.

Katalay, S. ve Parlak, H. 2002. The effects of water pollution on blood parameters of blackgoby (Gobius niger Linn, 1758). Ege Journal of Fisheries anquuatic Sciences,19: 115-121.

Kaymaz, Ş.M. 2012. Marmaris Körfezi'nin Bazı FizikoKimyasal Özellikleri Üzerine Bir Çalışma. T.C. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı. 59s.

Koutrakis, E. T., Kallianiotis, A. A. ve Tsikliras, A. C. 2004. Temporal patterns of larval fish distribution and abundance in coastal area of northern Greece. Scientia Marina. 68(4).585- 595.

Lebour, M. V. 1919. TheYoung ofthe Gobiidae from the Neighbourhood of Plymouth. Journal of Marine Biol. Assoc. Vol.XII. p. 48-80.,Textfıgs 1-3, Pls II-V.

Lebour, M. V. 1920. The Eggs of Gobius minutus,pictus and microps. Journal of the Mar. Biol. Ass. Of V.K Vol XII, No: 2, 253-260. Pls I-III.

Mater, S. 1981. İzmir Körfezi'ndeki Bazı Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvaları Üzerine Araştırmalar. E.Ü. Fen Fak. B. Oseanografı Böl. Ve Hidrobiyoloji Enst., Doçentlik Tezi. Bornova, İzmir,118 s.

Mavruk, S. 2015. İskenderun Körfezi İhtiyoplanktonunun Zamansal ve Alansal Değişimi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı. Doktora Tezi.,3lls.

Nelson, J. R. 2006.Fishes of the world. New York. John Wiley and Sons. Okuş, E., Yüksek, A., Yilmaz, I. N., Yilmaz, A.A., Karhan,S. U. ve Demirel, N. 2007. Ichthyoplankton Distribution in DatcaBozburun Specially Protected Area", 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, EGYPT, 13-17 Kas1m 2007,pp.599-605

Ozturk, B., Guven, K. C., Nesimigil, F., Cumalı, S. ve Dede, A. 2006. Oil pollution in the surface water of The Aegean Sea. J. Black Sea Mediterranean Environment. 12:201-212.

Padoa, E. 1956. In Uova, Larve Stadi Giovanili Di Teleostei, Fauna Flora Golfodi Napoli. Monogr. 38, (3/2), 687-774.

Petersen, C. G. J. 1919. Our Gobies (Gobius from the egg to the adult stages etc. Rep. Dan. Biol. Stn, 24, (l916),5-16,P1.I.

Privileggi, N., Ota, D. ve Ferrero, E. A. 1997. Embrynic and larval development of the grassgoby Zosterisessor ophiocephalus (Teleostei, Gobiidae), Ital. J. Zool., 64:201-207

Ré, P. ve Meneses, I. 2008. Earlystages of marinefishesoccuring in the Iberian Peninsula. IPIMAR IMAR, Lisbon. 282 pp.

Rogers, S. I. 1988. Reproductive effort and efficiency in the female commongoby, Pomatoschı'stusmicrops (Kmyer) (Teleostei: Gobioidei). Journal of FishBiology. Volume 33, Issue 1. Pages 109—119.

Taylan, B. 2007. İzmir Körfezi'ndeki Teleost Balık Postlarvalarınin Bolluk Ve Dağılımı. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. 84 s.

Taylan, B. ve Hossucu, B. 2011. lzmir Körfezi'ndeki Gobiidae Familyası Türlerine Ait Larvaların Bolluk ve Dağılımı. Fisheries Sciensecom, 5(4): 336-344. doi.10.3153/jfscom.2011038.

Türker Çakır, D. 2004. Edremit Körfezi'nin İhtiyoplanktonu. Ege Üni. Fen Bil. Ens. Doktora Tezi.214s.

Uysal, Z., Latif, M. A., Ozsoy, E., Tugrul, S., Kubilay, N., Besiktepe, S. T.,Yemenicioglu, S., Mutlu, E., Ediger, D., Besiktepe, S., Ediger, V., Ak Orek, Y., Orek, H., Demirel, M., Tunc, S. C. ve Terbıyık, T. 2008. Circulation, transportand eutrophication investigations in the Cilician basin coastal ecosystem. Final report. (TUBITAK project no:104Y277). Middle East Technical University, Institute of Marine Sciences, Mersin, Turkey, p. 8- 143.

Vodyanitskii, V. A. ve Kazanova, I. 1954.0predelitel Pelagicheskii lichinokryb Chernogomoria (Keyto do Pelagic fish eggs and larvae of the B1ackSea.). Tr. Vses. naucho-Issled. Inst. Morsk. Rybn. Khoz. Okeanogr., 282240-325 (in Russian).

Wabnitiz, C.,Taylo, M.,Green, E. ve Razak, T. 2003. From ocean to Aquarium. Cambridge. UNEP. WCMC.

Yüksek, A., Okuş, E., Yilmaz, I. N., Yilmaz, A. A., Karhan, .U. ve Demirel, N. 2007. Evaluation of Spawning Areas in Gokova Specially Protected Area", 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, EGYPT ,pp.591-597.

Kaynak Göster