Koçan Şelalesi (Erzincan)'nin bazı fiziksel ve kimyasal su kalitesi özellikleri

Bu çalışmada Erzincan il sınırları içinde bulunan Koçan şelalesi'nden Mart-Kasım 2012 tarihleri arasında alınan su numunelerinin elektrik iletkenliği, sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, toplam sertlik, klor, nitrit, nitrat, amonyum gibi bazı parametreleri ölçülerek su kalitesi yönünden değerlendirilmiştir.

Some physical and chemical water quality parameters of Koçan Fall (Erzincan)

In this study, some parameters of water samples, taken between March to November 2012 from Koçan Falls located within the boundaries of Erzincan, such as electrical conductivity, temperature, pH, dissolved oxygen, total hardness, chloride, nitrite, nitrate, and ammonium were evaluated for water quality.

Kaynakça

Akbulut, A. ve Yıldız, K. 2001. Mogan Gölü (Ankara) Planktonik Bacillariophyta üyeleri ve dağılım- ları. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(4): 1081-1093.

Anonim. 2004. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete, Ankara.

Anonim. 2005. ınsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik. 17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete, Ankara.

Anonim. 2006. Official Journal of the European Union The European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on thequality of fresh water sneeding protection or improvement in order to support fish life with Article175 (19) (a) (i) of Directive Directive 78/659/EEC, OJ L 264, 20- 31.

APHA. 1985. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 16th ed., Washington.

Aras M.S., Bircan R. ve Aras N. M. 1995. Genel Su Ürünleri ve Balık Üretim Esasları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Erzurum. Bremond, R. ve Vuichard, R. 1973. Parameters de la qualite des eaux. Ministere de la Protection de la Nature et de Environnement Documentation, 179 p, Française, Paris.

Bulut, C., Akçimen, U., Küçükkara, R., Savaşer., S., Uysal, K., Köse, E. ve Tokatlı, C. 2012 Alabalık üretimi yapılan Akpınar Deresi (Denizli) su kalitesinin değerlendirilmesi Anadolu University Journal of Science And Technology-C Life Sciences and Biotechnology 2: 2 , 61-68.

Dügel, M. 2001. Büyük Menderes Nehri su kalitesinin biyolojik ve fiziko-kimyasal yöntemlerle belir- lenmesi, Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 130 s.

Egemen, Ö. ve Sunlu, U. 1996. Su kalitesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, (14), Bornova-ızmir

Goldman, C. R. ve Horne, A. J. 1983. Limnology, McGraw-Hill, New York.

Nisbet, M. ve Verneaux, J. 1970. Composants chimiques des eaux courantes: discussion et propositions des classes en tant que base d'interprétation des analyses chimiques Annales de Limnologie 6 (2): 161-190.

Özbek, M. ve Sarı, H. M. 2007. Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı göllerin Hirudinea (Annelida) faunası. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 24(1-2): 83-88.

Pulatsü, S. ve Topçu, A. 2012. Balık Üretiminde Su kalitesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1591, Ankara.

Tanyolaç, J. 2009. Limnoloji (Tatlı Su Bilimi). Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.

Taş, B., Candan, A.Y., Can, Ö. ve Topkara, S. 2010. Ulugöl (Ordu)'ün bazı fizikokimyasal özellikleri. Journal of Fisheries Sciences.com, 4(3): 254-263.

Taş, B. 2011. Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) su kalitesinin incelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi 1:3, 343-61

Tepe, Y., Ateş, A., Mutlu, E. ve Töre, Y. 2006. Karagöl'ün (Erzin-Hatay) bazı fizikokimyasal özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23 (1/1): 155-161.

USEPA. 1986. Quality Criteria for Water. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Water, EPA 440/5-86-001, Washington, D.C.

Uzun, H. ı. 2012. Riva Deresi su kalitesinin belirlenmesi ve istatistiksel analiz, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 81s.

Ünlü, A., Çoban, F. ve Tunç, M. S. 2008. Hazar Gölü su kalitesinin fiziksel ve inorganik kimyasal para- metreler açısından incelenmesi. Gazi Üniver- sitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23 (1): 119-127.

Verep, B., Çelikkale, M. S. ve Düzgüneş, E. 2002. Uzun- göl'ün bazı limnolojik ve hidrografik özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19 (1-2): 233-240.

Zalidis, G., Stamatiadis, S., Takavakoglou V., Eskridge, K. ve Misopolinos, N. 2002. Impacts of Agricultural Practices on Soil and Water Quality in the Mediterranean Region and Proposed Assessment Methodology. Agriculture, Ecosy- stems and Environment 88:137-146.

Kaynak Göster