Keban Baraj Gölü'ndeki Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Populasyonuna Uygulanan Avcılık Tekniğinin Belirlenmesi

Bu çalışma, Keban Baraj Gölü'nde kerevit avcılığında kullanılan tekne ve av araçlarının yapısal özelliklerinin belirlenmesi, ayrıca kullanılan av gücü miktarının ve av veriminin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Keban Baraj Gölü'nde kerevit avcılığı yapan 28 adet balıkçıya yönelik anket uygulamasını ve araştırmaları kapsamaktadır. Keban Baraj Gölü'nde 2012 yılı kerevit av sezonunda; Ağın, Çemişgezek, Keban ve Kemaliye olmak üzere bölgede, 28 adet teknenin kerevit avcılığı yaptığı, toplam 45.600 adet kerevit pinteri kullanıldığı ve 16.867 kg kerevit avlandığı tespit edilmiştir. Birim çabaya düşen av miktarı; Ağın Bölgesi için 4,91, Keban Bölgesi için 7,09, Çemişgezek Bölgesi için 6,16, Kemaliye Bölgesi için 2,94, Baraj Gölü'nün genelinde ise 5,74 g/pinter/gün olarak bulunmuştur.

Kaynakça

Akbay, N. ve Celayir, Y. 1999. Keban Baraj Gölü'nde Avlanabilir Su Ürünleri Stoku ve Avlama Bölgelerinin Tespiti Çalışmaları, DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Keban Barajı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Raporu. Elazığ, 44 pp.

Anonim, 1982. Keban Baraj Gölü Limnolojik Etüt Raporu. DSİ. Genel Müd. İşl. Bak. Dai. Bşk. Yay.,Ankara, 94 pp.

Anonim, 2010. Elazığ İli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ağın İlçe Müdürlüğü Kayıtları (Kerevit Menşei Belgesi).

Anonim, 2012. Keban, Çemişgezek, Ağın ve Kemaliye Su Ürünleri Kooperatifleri ve Taşkın Ticaret AŞ. İstihsal Kayıtları.

Balık, İ., Çubuk, H., Özkök, R. ve Uysal, R. 2006.

Eğirdir Gölü Balık Faunası ve Balıkçılığı: Sudak Balığı'nın (Sander lucioperca; Linnaeus, 1758) Aşılandığı l950'li Yıllardan Günümüze Deği-- şimler. İ. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu,Antalya, 07--09 Şubat.

Bolat, Y. 2001. Eğirdir Gölü Hoyran Bölgesi Tatlı Su Istakozlarının (Astacus leptodactylus salinus Nordmann, 1842) Populasyon Büyüklüğünün Tahmini. Doktora Tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi.

Celayir, Y., Pala, M. ve Yüksel, F. 2006. Keban Baraj Gölü Balıkçılığı. I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Antalya, 07--09 Şubat.

Çelikkale, M.S., Atay, D. ve Bayrak, M. 1982. Kerevit (Tatlısu Istakozu) Üretim Tekniği. Ank. Üni. Zir. Fak. Yay., Derlemeler 40, 812 pp.

Dartay, M. ve Duman, E. 2007. Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi'nde Kullanılan Av Araçları. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 19 (4): 473-- 479.

Erdemli, A.Ü. 1982. Beyşehir, Eğirdir, Akşehir, Eber Gölleri ile Apa Baraj Gölü'nde Tatlısu Istakozu (Astacus leptodaclylus Esch., 1823) Populas-- yonlarının Bazı Biyolojik ve Morfolojik Özellik-- leri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. S. Ü.

Fen Fak. Zooloji Bölümü, TÜBİTAK Veteriner Hayvancılık Araştırma Grubu, Proje No: VHAG 490, 84 pp.

Erençin, Z. ve Köksal, G. 1977. Studies on the Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823) in Anatolia. Freshwater Crayfish, 3: 187--192.

Harlıoğlu, M.M. 2002. Keban Baraj Gölü Ağın Bölgesi'nde Yaşayan Tatlı Su Istakozu (Astacus leptodaclylus Eschscholtz, 1823)'nun Alt Tür Teşhisi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Der-- gisi, 14:31--47.

Pala, M. ve Yuksel, F. 2001. Keban Baraj Gölü Keban, Ağın ve Çemişgezek Bölgesi'nde Kullanılan Balıkçı Teknelerinin Yapısal Özellikleri, XI. Ulusal su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri, 04-- 06 Eylül, Hatay, Cilt 1: 88--97.

Patır, B., Dinçoğlu,A.H. ve Gürel İnanlı,A. 2002. Keban Baraj Gölü Tatlısu Istakozlarının (Astacus leptodactylus Esch., 1823) Mikrobiyolojik Kalitesi ile Mikrobiyal Florası Üzerine Araştır-- malar. Ege Üni. Su Ürünleri Dergisi, 19 (1--2): 19-- 28.

URLl, 2013. http://maps.google.com (Erişim: 23 Mayıs 2013).

URL2, 20 3. http://tarim.gov.tr (Erişim: 08 Ekim 2013).

Yüksel, F. 2007. Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus Zeptodactylus Eschscholtz, 1823) Populasyon Büyüklüğünün Araştırılması, Doktora Tezi, Elazığ, Fırat Üniversitesi.

Yüksel, F. ve Duman, E. 201 1. Keban Baraj Gölü Kerevit (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) Populasyon Büyüklüğünün Araştırılması.

Kaynak Göster