Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan Tatlısu Kefali (Squalius cephalus, L., 1758)'nin Büyüme Özellikleri

Bu çalışmada Keban Baraj Gölü tatlısu kefali popülasyonunun yaş, eşey, boy-ağırlık dağılımları, boy ve ağırlıkça büyüme özellikleri ve kondisyon faktörü belirlenmiştir. Nisan-Kasım 2009 tarihleri arasında toplam 102 adet örnek incelenmiştir. Popülasyonun eşey kompozisyonu % 59,80 dişi ve % 40,20 erkektir. Von Bertalanffy büyüme denklemi dişilerde Lt= 45.96[1-e–0.2121(t+1.2636)], erkeklerde Lt= 44.33[1-e–0.2420(t+1.0128)] olarak belirlenmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi dişilerde W=0.0087 L 3.1419; erkeklerde W=0.0091 L 3.1121 ve tüm bireylerde W=0.0084 L 3.1484 olarak tespit edilmiştir Popülasyonun kondisyon faktörleri 0.9325 ile 1,8484 arasında hesaplanmıştır.

Growth Propertıes of Chub (Squalius cephalus, L., 1758) Living in Keban Dam Lake

In this study, the age, sex, length and weight distributions, growth, length-weight relationship and condition factor of chub from Keban Dam Lake have been determined. The total of 102 specimens were analyzed between April and November 2009. Sex composition of population was 59.80 % female and 40.20 % male. The von Bertalanffy growth equations were found as Lt= 45.96[1-e–0.2121(t+1.2636)] for females and Lt= 44.33[1-e–0.2420(t+1.0128)] for males. Length-weight 3.1419 3.1121 3.1484relationships were estimated as W=0.0087 L for females, W=0.0091 L for males and W=0.0084 L for all individuals. Condition factors of the population were calculated between 0.9325 and 1.8484

Kaynakça

Avşar, D. 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği, Nobel Kitapevi, İstanbul, Türkiye. 332 s. Bostancı, D. ve Polat, N. 2009. Age Determination and Some Population Characteristics of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in the Çamlıdere Dam Lake (Ankara, Turkey), Turkish Journal of Science & Technology, 4, (1), 25-30 Chugunova, N. I. 1963. Age and Growth Studies in Fish, Israel Program Scientific Translation. No: 610 National Science Foundation, Washington D.C. 132 p. Çetinkaya, O., Şen, F. ve Elp, M. 2005. Balıklarda Büyüme ve Büyüme Analizleri, Karataş, M. (ed), Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 93-120. Ekingen, G. 1983, Su Ürünleri ve Balıkçılık, Fırat Üniv. Veteriner Fak. Yayınları, No:32, Ankara Üniv. Basımevi, Ankara. 162 s. Erkoyuncu, İ. 1995. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği, Ondokuz Mayıs Üniv. Yayınları No:95, 265s. Geldiay, R. ve Balık, S. 2009.Türkiye Tatlısu Balıkları, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No :46 Ders Kitabı Dizini No : 16, VI. Baskı, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 644 s. Hellawell, J. M. 2006. The autecology of the chub, Squalius cephalus (L.), of the River Lugg and the Afon Llynfi, Freshwater Biology, (online), 1, (4), 369-387. doi: 10.1111/j.1365-2427.1971.tb01569.x Htun-Han, M. 1978. The reproductive biology of the dab Limanda limanda (L.) in the North Sea: gonosomatic index, hepatosomatic index and condition factor. Journal of Fish Biology, 13 (3): 369–378. İnnal, D. 2010. Population Structures and Some Growth Properties of Three Cyprinid Species [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758); Tinca tinca (Linnaeus, 1758) and Alburnus escherichii Steindachner, 1897] Living in Camkoru Pond (Ankara-Turkey), Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (Suppl-B): 297-304 Karaton, N. 2008. Tatlı su kefali (Squalius cephalus)'nin et verimi ve kimyasal bileşimi, Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış. 33 s. Kırankaya, Ş. G. ve Ekmekçi, F. G. 2007. Gelingüllü Baraj Gölü'ndeki tatlısu kefali (Squalius cephalus, L., 1758)'nin büyüme özelliklerindeki değişimler, Balıkesir Üniv. FBE Dergisi, 9, (:2), 125-134. Mann, R. H. K. 2006. Observations on the age, growth, reproduction and food of the chub Squalius cep- halus (L.) in the River Stour, Dorset, Journal of Fish Biology, 8, (3), 265- 288. doi: 10.1111/j.1095-8649.1976.tb03950.x Polat, N., Uğurlu, S. ve Kandemir, Ş. 2008. Aşağı Kızılırmak Havzası (Samsun-Türkiye) Balık Faunası, Journal of Fisheries Sciences.com, 2 (3), 489-498 Sarıhan, E. 1988. Balıkçılık Biyolojisi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ders Kitabi No: 65, Adana, 120s. Sparre, P. ve Venema, S. C. 1998. Introduction to Tropical Fish Stock Assessment. FAO Fisheries Technical Paper, 306/1, Rev. 2, Rome, 579 pp. Stefanova, E., Uzunova, E., Hubenova, T., Vasileva, P., Terziyskı, D. ve Iliev, I. 2008. Age and Growth of the Chub, Leuciscus cephalus L. from the Maritza River (South Bulgaria), Bulgarian Journal of Agricultural Science, 14 (No 2), 214-220 TÜİK, 2013. Http://www.tuik.gov.tr/Start.do;jsessionid=jBh GJThTMCQ1gWSspQDwxqc Tx918qKkDmn- RXw3spLyM42yZyRdhG!-1829515947 (Giriş 01.02.2015) URL 1 : http://www.haritatr.com/harita/Keban Baraji- Golu / 48104 (Giriş: 01.02.2015) URL 2:https://www.google.com.tr/#q=elaz%C4 % B1%C4%9F%C4%B1n + haritadaki+yeri (Giriş: 01.02.2015). Ünver, B. ve Kekilli, S. 2010. Hafik Gölü (Sivas)'nde Yaşayan Tatlı Su Kefali, Squalius cephalus (L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürün- leri Fakültesi Dergisi, 6 (1), 20-28. Ünver, B. ve Tanyolaç, J. 1999. Tödürge Gölündeki (Zara/Sivas) Tatlısu Kefali (Leuciscus cephalus L., 1758)'nin Büyüme Özellikleri, Tr. J. of Zoology, 23, Ek Sayı1, 257-270

Kaynak Göster