Karadeniz'de Farklı Bölgelerde Yaşayan Hamsi (Engraulis encrasicolus, L. 1758)'nin Otolit Morfometrisi ve Şekil Analizleri: Ukrayna ve Türkiye (Rize, Samsun)

Çalışmada 2012-2013 av sezonunda Karadeniz'de Ukrayna ve Türkiye'den (Rize ve Samsun) avlamlan hamsi otolitlerinde morfometrik ve şekil analizlerinin benzerlik ve farklılığı araştırılmıştır. Morfometrik analizler için maksimum otolit boyu (OL, mm), otolit genişliği (OW, mm), alan (A, mmz), çevre (P, mm) ölçümleri alnımıştır. Şekil analizleri için FF, RD, AR, değerleri hesaplanmıştır. Ölçümler sonucunda Form faktörü (FF) değeri Ukrayna 0.61 FFSO.76, Rize 0.63< FF50.75, Samsun için 0.61 FFSO.75'dir. Yuvarlaklık (RD) değeri Ukrayna için; 1.23 RD51.53, Rize için; .26< RD51.49, Samsun için; 1.26< RD51.53 arasında değişim olduğu görülmüştür. Otolit boyu/otolit genişliği oranı (AR) Ukrayna için 1.69SAR52.18, Rize için 1.825A 52.23 ve Samsun'dan alınan örneklerde ise 1.765 AR52.26 bulunmuştur. Araştırmada PCA ve cluster analizi sonucunda Ukrayna'daki otolitlerin diğer iki bölgedeki otolitlerden farklı olduğu görülmüştür (P

Otolith Morphometry and Shape Analysis of Anchovy (Engraulis encrasicolus, L. 1758) living in Different Regions Black Sea: Ukraine and Türkiye (Rize, Samsun)

In this study otoliths obtained from anchovies (Engraulis encrasicolus) caught from different regions in Black Sea; Ukraine and Türkiye (Rize and Samsun), were used for otolith shape analysis in 2012-2013 fishing season. It was figure out maximum otolit length (LO, mm), otolith width (OW, mm), area (A, mmz), perimeter (P, m) measurements for morphometric analysis. At the end of the measurements, Form factor (FF, values were calculated for Ukraine, Rize and Samsun as 0.61 FF< 0.76, 0.63 FP< 0.75 and 0.61 FF< 0.75 respectively. Roundness (RD) value varies for Ukraine, Rize and Samsun as 1.23 RD

Kaynakça

Aka, Z. 2003. Türkiye Denizlerinde Yaşayan Hamsi (Engrailus Encrasicolus L. 1758)'nin Morfolojik Ve Genetik Yapısının İncelenmesi. Doktora Tezi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BiyolojiAnabilim Dalı 955.

Bak, Z. D., Eroğlu, O. ve Firidin, S. 2013. Karadeniz'deki Hamsi Populasyonunun Genetik Yapısının RFLP Yöntemiyle Belirlenmesi, FABA 2013 (Balıkçılık ve Akuatik Bilimler) Sempozyumu. 30 Mayıs-01 Haziran, 2013, Erzurum.

Basılone, G., Guısande, C., Pattı, B., Mazzola, S., Cuttıtta, A., Bonanno, A. ve Kallıanıotıs, A. 2004. Linking habitat conditions and growth in the European anchovy (Engmulis encrasicolus). Fish. Res., 68: 9-19.

Başçmar, N. ve Atılgan, E. 2014. Hamsi (Engraulis encrasicolus, L. 1758) Otolitlerinde Morfometrik Analizler. 5. Doğu Anadolu Su ürünleri Sempozyumu, 30 Mayıs Haziran 2014. Elazığ.

Begg, G. ve Brown, R. 2000. Stock identification of Haddock Melanogrammus aeglefınus on Georges bank based on otolith shape analysis. Transactions ofthe American Fisheries Society 129, 935- 945.

Bilgin, S., Samsun, N., Samsun, 0. ve Kalaycı, F. 2006.

Orta Karadeniz'de 2004-2005 Av Sezonunda Hamsi'nin, Engraulis encrasicolus L., 1758, Boy-Frekans Analiz Metodu ile Populasyon Parametrelerinin Tahmini, E.U. Journal ofFisheries Aquatic Sciences 2006. Cilt :23, Ekl. (1/3): 359- 364.

Campana, S. E. ve Casselman, J. M. 1993. Stock discrimination using otolith shape analy-sis. Can J. Fish. Aquat. Sci. 50: 1062-1083.

Cardinale, M., Doering-Aıjes, P., Kastowsky, M. ve Mosegaard, H. 2004. Effects of sex, stock, and environment on the shape of known-age Atlantic cod (Gadus morhua) otoliths. Can. J. Fish. Aquat. Sci.61:158-167.

Chashchin, A. 1996. The Black Sea populations of anchovy. Scientia Marina, 60 (Supl. 2): 219-225. Coombs, S. H., Gıovanardı, O. ve Hallıday, N. C. 2003.

Wind mixing, food availability and mortality of anchovy larvae Engraulis encrasicolus in the Northern Adriatic Sea. Mar. Ecol.Prog. Ser., 248: 221-235.

De Vries, D. A., Grimes, C. B. ve Prager, M. H. 2002. Using otolith shape analysis to distinguish eastern GulfofMexico andAtlantic Ocean stocks ofking mackerel. Fish. Res. 57:51-62.

Diaz, E., xurruka, J. M. ve Vıllate, F. 2009. Biochemical composition and somatic growth of pelagic larvae of three fish species from the Bay ofBiscay. Mar. Ecol. Prog. Ser., 382: 173-183.

Jönsdöttir, I. G., Campana, S. E. ve Marteinsdottir, G. 2006. Otolith shape and temporal stability of spawning groups of Icelandic cod (Gadus morhua L.). ICES J. Mar. Sci. 63:1501-1512.

Karaçam, H. ve Düzgüneş, E. 1990. Age, growth and meat yield of the European anchovy (Engraulı's encrasicolus, L.1758) in the Black Sea. Fish. Res.,9:181-186.

Karahan, A., Borsa, P., Gücü, A. C., Kandemir, İ., Özkan, E., Ak Örek, Y., Can Acan, S., Koban, E. ve Togan, I. 2014. Geometric morphometrics, Fourier analysis of otolith shape, and nuclearDNA markers distinguish two anchovy species (Engraulı's spp.) in the Eastern Mediterranean Sea. Fisheries Research. 159, 45-55

Kristoffersen, J. B. ve Magoulas, A. 2008. Population structure of anchovy Engraulis encrası'colus L. in the Mediterranean Sea inferred from multiple methods, Fisheries Research. 91 187—195.

Ponton, D. 2006. Is Geometric morphometrics Efficient for Comparing otolith Shape of Different Fish Species, Journal ofMorphology, 267 :750-757.

Tudela, S. ve Palomera, I. 1997. Trophic ecology of the European anchovy Engraulı's encrası'colus in the Catalan Sea (Northwest Mediterranean). Mar. Ecol. Prog. Ser., 160: 121- 134.

Tuset, V. M., Lombarte,A., Gonzalez, J. A., Pertusas, J. F. ve Lorentes, M. J. 2003. Comparative morphology of the sagittal otolith in Serranus sp. Journal ofFish Biology. 63, 1491-1504. doi: 10.1046/j.1095-8649.2003.00262.x.

Tuset, V. M., Rosin, P. L. ve Lombarte, A. 2006. Sagittal otolith shape used in the identification of fishes of the genus Serranus. Fish. Res. 81 :316—325.

Zengin, M., Saygın, S. ve Polat, N. 2015. Otolith Shape Analyses and Dimensions of the Anchovy Engraulis encrasicolus L. in the Black and Marmara Seas. Sains Malaysiana 44(5): 657-662.

Zorica, B., Sinovcic, G. ve Cıkes Kec, V. 2010.

Preliminary data on the study of otolith morphology of five pelagic fish species from the Adriatic Sea (Croatia),ActaAdriat, 51(1) 89-96

Kaynak Göster

Yunus Araştırma Bülteni
  • ISSN: 1303-4456
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2001

8615