Elazığ İlindeki Amatör Balıkçıların Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Ön Araştırma

Elazığ ilindeki amatör balıkçılık faaliyetleri üzerine ilk kez yürütülen bu çalışmada; ilin sulak alanlarında (Keban, Karakaya Baraj Gölleri, Hazar Gölü ve İlin diğer küçük sulak alanları) amatör olarak balıkçılık uğraşı içerisinde olan insanların sosyo--demografik özellikleri ile genel olarak bölgedeki amatör balıkçılığın bazı yapısal özellikleri incelenmiştir. Araştırmada verilerin temini için saha anket çalışması uygulanmıştır. Bunun yanı sıra doğrudan gözlemler ve amatör balıkçılarla görüşmeler ile genel yapıyı içeren bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Elazığ ilindeki amatör balıkçıların neredeyse tamamının (%94.6) amatör balıkçı belgesine sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuca göre Elazığ ili Türkiye geneli için referans alındığında, ülkemizde amatör olarak adlandırılan balıkçıların büyük bir çoğunlukta illegal avlandıkları söylenebilirBuna karşın bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre, Elazığ ilinde sportif amaçlı balık avcılığı yapanların %63'i avlanma yasakları, %54'ü ise avlanma boyları hakkında orta ve iyi derecede bilgi sahibi oldukları görülmüştür. Diğer taraftan %40.5 oranında yıl ve daha fazla balıkçılık tecrübesine sahip olmalarına karşın, bu işi yasal mevzuata göre yapmamaları, balıkçılık yönetimi açısından önemli bir bürokratik zafıyetin varlığına işaret etmektedir. Elazığ ili su kaynakları açısından amatör balıkçılık için önemli bir potansiyele sahiptir. Bunun en önemli göstergesi son bir yıl içerisinde bu faaliyete başlayanların oranı %33.8 olarak saptanmıştır. Aynı zamanda bu işi yapanların %62'si 20 ile 40 yaş grubu arasında genç ve dinamik bir yaş grubundan oluşmaktadır. Bir başka çarpıcı sonuç ta; amatör balıkçılığa ilgi duyanların daha çok kamu sektöründe, profesyonel bir işi olan ve alt gelir grubuna (deneklerin %79'unun gelir seviyesi 750 ile 2250 TL arasındadır) sahip topluluklardan meydana gelmesidir. Sonuç olarak elde edilen sosyo--demografik göstergelere göre Elazığ ili yakın gelecekte sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından eksik ve ihmal edilen yasal mevzuatların uygulamaya koyulması ile birlikte sportif/amatör balık avcılığı için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu sektör aynı zamanda bölge de için azımsanmayacak ölçüde bir ekonomik girdi sağlamaya adaydır.

Amateur Fishermen in The Province of Elaziğ Preliminary Research on The Socio-Demographic Characteristics

In this study on amateur fishing activities were carried out in Elazig for first time; people who are in occupation of the province's wetlands (Keban, Karakaya Dam Lakes, Hazar Lake and other small wetland areas of the province) as an amateur fishing in the region and the general socio-demographic characteristics were examined some structural features ofthe amateur fishing. Applied for the supply ofthe data, the field survey. In addition to this general pattern, with direct observations and interviews with amateur fishermen, some results have were reached. According to the findings of the amateur fishermen in the province ofElazig, almost all (94.6%) did not have an amateur fishing license. According to the results for Turkey with reference to the province of Elazig large majority of the amateur-called illegal ameteur fishermen said. However, according to the results ofthis research, in the province ofElazig 63% ofthose fishing for sport fishing bans, about 54% of the medium and good level of knowledge of the length of, respectively. On the other hand the rate of40.5% despite having four or more years of fishing experience, not do the job according to legal regulations, in terms of fisheries management is an important point to the existence of bureaucratic vulnerability. Elazığ in terms of water resources has an important potential for amateur fishing. The most important indicator ofthe rate of starters in the past year this activity was found to be 33.8%. At the same time, 62% ofthose who work in the age group from 20 to 40 age group is composed of young and dynamic. Another impressive conclusion; amateur in the public sector than those interested in fishing, which is professional job, and the lower income group (79% of the income level of the subjects between 750 and 2250 TL) is the occurrence of communities have. As result of socio--demographic obtained by the province of Elazig in the near future in terms of sustainable fisheries management through the adoption of legal regulations with incomplete and neglected sports amateur fishing has significant potential for. This sector is also substantial extent for the economic region is poised to provide input.

Kaynakça

Arlinghaus, R. ve Cooke. S.J. 2009. Recreational fisheries: socioeconomic importance, conser-- vation issue sand Management challenges. Oxford, UK: Blackwell Publishing, 39--58.

BSGM, 2012. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara, Başbakanlık Bilgi Edinme Servisi. 28.12.2012.

Dalkıran, G. ve Bakı, B. 2009.Yalova İlınde Sportıf (Amatör) Balıkçılık Yapan Kışılerın Yaş Grupları, Meşlek Grupları ve Belğelerını Yemleme (Vıze) Oranları Üzerıne Bır Araştırma, XV. Uluşal Su Ürünlerı Sempozyumu, 01-04 Temmuz 2009, Rıze.

Dartay, M., Duman, E., Duman M. ve Ateşşahin, T. 2009. Keban Baraj Gölü Pertek Bölgesi Balıkçılarının Sosyo--Ekonomik Analizi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 26 (2): 135--138.

Dırmıkçı, L. 2009. İzmir Körfezi'nde KıyıdanYapılan Amatör Balıkçılık Üzerıne Araştırma, Eğe Ümverşıteşı Fen Bılımlerı Enştıtüşü, Yükşek LışanşTezı. 39s. Bornova, Izmir.

Ditton, R.B. 2008. An lntemational Perspective On Recreational Fishing. 0. Aas, R. Arlinghaus, R.B. Ditton, D. Policansky ve H.L. Schramm Jr (eds), Global Challenges in Recreational Fisheries. Oxford: Blackwell Publishing, 5--55.

Doğan, K. ve Çağıltay, F. 2012. İstanbul İlinde (Atatürk ve Galata Köprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo--Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma, Türkiye'nin Kıyı Alanları ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 14--17 Kasım, Antakya--Hatay, Cilt I, Sayfa 545--552.

Hofmann, N. 2008. Gonefishing: Aprofile of recreational fishing in Canada. Statistics Canada, EnviroStats, 2: 7--13.

Gao, L. ve Hailu, A. 2011. An Agent--Based Integrated Model of Recreational Fishing and Coral Reef Ecosystem Dynamics For Site Closure Strategy Analysis, 19th International Congress on Modelling and Simulation, Perth, Australia, 12--1 December 2011.

Keamey, R.E. 2002. Recreational fıshing: value is in theere of the holder. T.J. Pitcher ve C.E. Hollingworth (eds), Recreational Fisheries: Ecological, Economic and Social Evaluation. Oxford: Blackwell Science Ltd, 17--33.

Peirson, G., Tingley, D., Spurgeon, J. ve Radford, A. 2001. Economic evaluation of inland fisheries in England and Wales. Fisheries Management and Ecology, 8: 415--424.

Özmen, M.M., Aker, U., Yaylagülü, D., Demiroğlu, E. ve Ceylan, C. 2010. Elazığ İlinde Kültür Balıkçılığı, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VI. Öğrenci Kurultayı, 27 Kasım, Ankara.

Radomski, P. ., Grant, G. C, Jacobson P.C. ve Cook, MF. 2001 Visions for recreational fishing regulations. Fisheries, 26:7--18.

Sauer, W.H.H, Penney, A.J., Erasmu, C, Mann, BQ, Brouwer, S.L. ve Lamberth, S.J. 1997. An evaluation of attitudes and responses to monitoring and management measures for the South Africanboat--basedline fishery. S. Afr. J. Mar. Sci., 18:147--163.

Sipponen, M. ve Muotka M. 1996. Factors effecting the demand for recreational fishing opportunities in Finnish lakes duringthe 1980s. Fisheries Research, 26: 309--323.

Tunca, S., Ünal, V., Miran, B. 2012. preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey), Ege J. Fish. Aqua. Sci., 29(2): 55-62.

Veiga,P., Pita, C., Leite, L., Ribeiro, J., Ditton, R.., Goncalves, J.M.S. ve Erzini, K. 2013. From traditionally open Access Fishery to modern restrictions: Portugues eanglers' perceptions about newly implemented recreational fishing regulations. Marine Policy, 40: 53--63.

Zengin, M. 2013. An Overview of the Status of Recreational Fisheries in Turkey: Samples of Galata Bridge, the Dardanelles, and Lake Abant. YunusArş. Bül., 2013 (2): 51-65.

URL1.http://mevzuat.basbakan1ik.gov.tr/Metin.Ast? MevzuatKod=9.5. 1653 7&sourceXmlSearch:3/2 &MevzuatIliski=0.

Kaynak Göster