Çıldır Gölü'nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığının (Carassius gibelio Bloch, 1782) Et Verimi ve Biyokimyasal Kompozisyonu

Bu çalışmada, Çıldır Gölü habitatına sonradan girerek hızlı bir şekilde artış gösteren göldeki diğer türleri de rekabet nedeniyle tehdit eden gümüşi havuz balığının et verimi ve biyokimyasal kompozisyonu incelenmiştir. Çalışmada Çıldır Gölü'nden elde edilen ortalama boyları 20,83i0,03 cm ve ortalama ağırlıkları 149,52i0,89 olan 51 adet gümüşi havuz balığı kullanılmıştır. Balıkların baş ağırlığı, iç organ ağırlığı, yüzgeç ağırlığı, deri ağırlığı, karkas ağırlığı ve et ağırlığının vücut ağırlığına göre yüzde oranları sırasıyla %24,79i0,04; %l4,24i0,59; %ll,55i0,24; %10,34i0,35; %l2,l4i0,24 ve %23,87i0,39 olarak belirlenmiştir. Balıklarda ortalama su, protein, yağ ve kül oranları sırasıyla %76,57i0,01 %l6,89i0,02; %1,59i0,02 ve ,08i0,01 olarak tespit edilmiştir.

The Determination of Meat Yield and Biochemical Composition of Prussian Carp, (Carassius gibelio Bloch, 1782) in the Çıldır Lake

This study was carried out to determine the meat yield and biochemical composition of prussian carp, which enters subsequently to Çıldır Lake increased rapidly in there and threatening due to the competition of other species in the lake, obtained from Çıldır Lake. In this study was used the average length of 20.83i0.03 cm and the average weight of 149.52i0.89 of 51 prussian carp which caught from Çıldır Lake. The weight rate of head, viscera, fins, skin, carcass and meat of prussian carp according to total weight were calculated as %24.79i0.04; %14.24i0.59; %11.55i0.24; %10.34i0.35; %12.14i0.24 and %23.87i0.39 respectively. The average water content, protein, fat and ash were determined to be %76.57i0.01; %16.89i0.02; %1.59i0.02 and .08i0.01 respectively.

Kaynakça

AOAC, 1995. Official Methods of Analysis of AOAC International, Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.

Alagöz, S., Ergüden, D. ve Göksu M.Z.L. 2006. Seyhan Baraj Gölü'nde (Adana) İlk Kez Tespit Edilen Balık Türleri, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07—09 Şubat, Antalya.

Arslan, A. 1993. Keban Baraj Gölü Aynalı Sazanlarının (Cyprinus carpio L.) Mikrobiyolojik ve Kim— yasal Kaliteleri. Turkish Journal of Veterinary andAnimal Sciences, 17: 251—259.

Baygar, T. 2012. Gümüşi Havuz Balığı (Carasius gibelio, Bloch, 1782)'nın Farklı İşleme Yön— temleri ile Değerlendirilerek Ekonomiye Kazan— dırılması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Bireysel Araştırma Projesi (Proje No: 12/02).

Bilgin, S., Samsun, N., Kalaycı, F. ve Samsun, 0. 2004. Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) Et Veriminin Mevsim, Yaş ve Cinsiyete Göre Değişimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Üıünleri Fakültesi Dergisi, (12): 1-6.

Dağtekin (Gözü), B.B. 2013. Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio (Bloch, 1782))'ndan Gele— neksel Surimi Üretimi ve pH Ekstraksiyon Yöntemleriyle Üretilen Protein İzolatlarının Depolama Sürecindeki Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Doktora Tez Projesi (BAP—FBE SÜ (BBG) 201 1—4 DR).

Duman, M. ve Dartay, M. 2007. Sıcak Tütsülenmiş Aynalı Sazan Filetolarının Et verimi ve Kimyasal Kompozisyonundaki Değişimler, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları (DAUM) Dergisi, 5(5): 186—190.

Duman, E., Yüksel, F. ve Pala, M. 2003. Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843)'in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 20 (3 -4): 391—398.

Erkoyuncu, İ., Erdem, M., Samsun, O., Özdamar, E. ve Kaya, Y. 1994. Karadeniz'de Avlanan Bazı Balık Türlerinin Et Verimi, Kimyasal Yapısı ve Boy— Ağırlık İlişkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, (1—2): 181—191.

Gülyavuz, H. ve Ünlüsayın, M. 1999. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta, 366 s.

İzci, L. 2010. Utilization and Quality of Fish Fingers from Prussian Carp (Carassius gibelio Bloch, 1782). Pak. Vet. J., 30 (4): 207—210.

Kalous, L., Memiş, D. ve Bohlen, J. 2004. Finding of Triploid Carassius gibelio (Bloch, 1780) (Cypriniformes, Cyprinidae) in Turkey, Cybium, 28 (1): 77—79.

Ludorff, W. ve Meyer, V. 1973. Fische und Fisherzeugnisse, Z. Auflage. Verlag Paul Parey in Berlin und Hamburg: 209—210.

Mattissek, R., Shengel, FM. ve Steiner, G. 1988. Lebensmittel—Analytick. Springer Verlag Berlin, Tokyo 440 s.

Özdemir, N. ve Temizer, A. 1992. study of Flesh Productivity of Living Cyprinids (Cyprinus carpio L. 175 8) in Çıldır Lake (in Turkish). Fırat Üniversitesi, Xl. Ulusal Biyoloji Kongresi, Elazığ, 175—178.

Özuluğ, M., Meriç, N. ve Freyhof, J. 2004. The Distribution 0f Carassius gibelio (Bloch, 1782) (Teleotei: Cyprinidae) in Thrace (Turkey), Zoology in the Middle East, 31(1):63-66.

Özuluğ, M., Acıpınar, H., Gaygusuz, O., Gürsoy, C. ve Tarkan, A.S. 2005. Effects of Human Factor on the Fish Fauna in Drinking-Water Resource (Ömerli Dam Lake—lstanbul, Turkey). Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 1:50—55.

Süle, Ö. 2011. Carassıus gibelz'o'dan Surimi Yapımı ve Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesinin Belir— lenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Isparta.

Ünlüsayın, M., Bilgin, Ş. ve lzci, L. 2002. The Determination of Flesh Productivity, Chemical Components and Shelf Life of Goldfish (Carassius auratus L.l758) at +4°C After Hot Smoking. Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fish Faculty, 8: 62-70.

Varlık, C., Erkan, N., Özden, Ö., Mol, S. ve Baygar, T. 2004. Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, İstanbul ÜniversitesiYayın No: 4465, İstanbul: 4-45.

Zengin, M., Özcan-Akpınar, İ., Dağtekin, M., Gümüş, A. ve Kılıç, Ç.C. 2013. Çıldır Gölü Ekosistemine Yerleşerek Dinamik Bir Stok Oluşturan Gümüşi Havuz Balığı (Carassius gibelio, Bloch, l782)'nın Avcılık—Populasyon İlişkileri, Türkiye İstilacı Tatlısu Türleri Çalıştayı: Ulusal Eylem Planı,12- 14 Haziran 2013, İstanbul: 5-6.

Kaynak Göster