Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları

Bu çalışma, uzaktan eğitim ile öğrenim görmekte olan yüksek lisans öğrencilerinin ölçme araç ve yöntemleri, e-değerlendirme ile ilgili görüşlerini almak üzere gerçekleştirilmiştir. Farklı ölçme araç ve yöntemlerinin kullanımına, değerlendirme süreçlerine ilişkin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulmasının hem uzaktan eğitim veren kurumlar hem de öğretim elemanları açısından önemli eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi dikkate alınmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile ders almış ve ölçme ve değerlendirmeye yönelik deneyimlerinin olması örneklem ölçütü olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda, dört öğrenci uzaktan eğitim ile ders verilen programın ikinci yarıyılında, altı öğrenci ise üçüncü yarıyılında olmak üzere toplam 10 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda beş açık uçlu soru yer almıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Öğrencilerin her hafta verilen ödev-projeler ve çevrimiçi sınavlar en çok tercih ettikleri ölçme araçları iken dijital ortamda gezinti raporları ve akran değerlendirmesi en az tercih ettikleri ölçme araçlarındandır. Öğrencilerin tamamı e-değerlendirmeyi geleneksel değerlendirmeye tercih etmektedir ve mekândan bağımsız olması, fırsat eşitliği sağlaması ve geleneksel değerlendirmeye göre daha kapsamlı olması tercih sebeplerinin ilk sıralarında yer almaktadır. E-değerlendirmede sorumluluk sahibi, motivasyonu yüksek, katılımcı, araştırmacı ve teknoloji kullanım becerisi yüksek öğrencilerin daha başarılı olduğu belirtilmektedir.

The Perception of Students on E-Assessment in Distance Education

This study was carried out to obtain the views of master's degree students studying via distance education about tools and methods of measurement and e-assessment. Exhibiting advantages and disadvantages of the use of different measurement tools and methods and assessment processes are considered to contribute to elimination of significant deficiencies in terms of both distance education institutions and teaching staff. Phenomenology, one of qualitative research designs, was used for data collection. Criterion sampling method, one of the purposive sampling methods, was taken into consideration. Being taken a course via distance education, and having the experience of measurement and evaluation by students was used as the sampling criteria. In this context, the study was conducted with a total of 10 students; four of which in the second semester and six of which in the third semester have taken course via distance education. In data collection, semi-structured interview form was used. There were five open-ended questions in the interview form. Descriptive analysis was used for the analysis of the obtained data. While assignments-projects and weekly online exams as the most preferred measurement tools by the students, navigation in the digital environment, reports and peer-evaluation were the least preferred ones. All of the students prefer e-assessment instead of the traditional evaluation for it is independent from space, providing equality of opportunity, more comprehensive. In e-assessment, it is stated that students who are responsible, highly motivated, contributor, inquisitive, skillful at using high-technology, are more successful.

Kaynakça

Atılgan, H. (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Baş, T. & Akturan, U., (2008). Nitel araştırma yöntemleri nvivo 7.0 ile nitel veri analizi. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Balta, Y. & Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde kullanılan farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bir inceleme. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 37-45.

Baykul Y., Gelbal S., & Kelecioğlu H. (2001). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: MEB yayınları

Buttner E. H., & Black, A. N. (2014). Assessment of the effectiveness of an online learning system in ımproving student test performance. Journal of Education for Business, 89(5), 248- 256.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları. Retrieved from http://www.pegem.net/ dosyalar/dokuman/28022012172735bilimsel%20aras.%20 y.11.bask%C4%B1.pdf

Castillo Merino D. & Serradell Lopez E. (2014). An analysis of the determinants of students' performance in e-learning. Computers in Human Behavior, 30(1), 476-484.

Dermo, J. (2009). E-Assessment and the student learning experience: A survey of student perceptions of e-assessment. British Journal of Educational Technology, 40(2), 203-214.

JISC (2007). Effective Practice with e-Assessment. Retrieved from http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/ 20140615085433/http://www.jisc.ac.uk/media/documents/themes/elearning/effpraceassess.pdf

JISC. (2010). Effective Assessment in a Digital Age A guide to technology-enhanced assessment and feedback. Retrieved from http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/ 20140614115719/http://www.jisc.ac.uk/media/documents/ programmes/elearning/digiassass_eada.pdf Jordan S. (2013). E-assessment: Past, present and future. New Directions 9(1), 87-106

Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Retrieved from http://www.jret.org/FileUpload/ds217232/ File/uzaktanegitim.pdf

Llamas Nistal L., M., Fernández Iglesias, M.J., González Tato, J., & Mikic Fonte, F.A. (2013). Blended e-assessment: Migrating classical exams to the digital world. Computers and Education, 62, 72-87.

Naomi, H. (2015), Student perceptions of their learning and engagement in response to the use of a continuous e-assessment in an undergraduate module. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40(1), 1-14.

Reiser, R. A. &. Dempsey J. V. (2012). Trends and issues in instructional design and technology, (3rd ed.). Saddle River, NJ: Pearson Education.

Schunk, D. H. (2008). Learning Theories: An Educational Perspective. Saddle River, New Jersey: Pearson Education. Eğitimsel bir Bakışla Öğrenme Teorileri. (Çev. Ed. Şahin M.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Sorensen, E. (2013). Implementation and student perceptions of e-assessment in a Chemical Engineering module. European Journal of Engineering Education, 38(2), 172-185. Retrieved from http://discovery.ucl.ac.uk/1457064/1/03043797%252E2 012%252E760533.pdf

Stufflebeam, D. L. (1971). The use of experimental design in educational evaluation. Journal of Educational Measurement, 8(4), 267-274.

Tomas, C., Borg, M., & McNeil, J. (2015). E-assessment: Institutional development strategies and the assessment life cycle. British Journal of Educational Technology, 46(3), 588-596.

Yıldırım A. & Şimşek H. (2008) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2015). Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar. Retrieved from https:// www.yok.gov.tr/documents/10279/34559/uzaktan_ogretim_ esas_usul.pdf/b8177cd6-5b3c-407a-9978-f8965419b11

Kaynak Göster