Üniversite “web” sitelerinin tanıtım amaçlı kullanımı: Üniversitelerin turizm bölümleri üzerine bir araştırma

Değişim çağında artan bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok kuruluş, kullanıcıları için “web” siteleri hazırlamaktadır. Bilginin dağılmasında ve paylaşılmasında internetin önemi, yadsınamaz. Kurumların interneti, “web” siteleri aracılığıyla kullanma biçim ve işlevleri, kurumlara güven ve saygınlık kazandıran faktörlerdendir. Özellikle üniversiteler, “web” sayfaları üzerinden birçok bilgiyi-mesajı, gerçek ve potansiyel kitlelerine ulaştırırken; birçok kullanıcı da bu sayfalar sayesinde, üniversiteyle ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşabilmektedir. Çalışmada, üniversite “web” sitelerinin önemi ve tanıtım amaçlı kullanımı, Türkiye’de dört yıllık turizm eğitimi veren bölümlerin “web” siteleri üzerinden incelenmiştir. Araştırmada, 2012-2013 ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ üniversite tercih kılavuzuna göre en yüksek taban puana sahip ilk üç devlet ve vakıf üniversitesinin turizm bölümleri seçilmiş ve bunlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmada, örnek olay kapsamında seçilen bu altı üniversitenin, turizm bölümlerine ait “web” sitelerini tanıtım aracı olarak nasıl kullandıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Use of university websites for promotion: A research on tourism departments of universities

Many institutions prepare websites for their users in order to meet the increasing need for information in the era of change. The importance of the internet is undeniable in distribution and sharing of information. The internet of the institutions and their methods of usage and functions via websites are one of those factors that improve the institutions’ reputation and prestige. Particularly, while universities convey a lot of knowledge/messages to their actual and potential users via websites, on the other hand many users are able to access to any information they need through these pages. In this study, the importance of university websites and their use of promotional purposes were examined via the websites of departments providing four-year tourism education. The first three tourism departments of State and Foundation Universities with the highest base score according to 2012-2013 ‘Student Selection and Placement Center’ were selected and examined with content analysis method. In this research, the question of how these six universities selected within the scope of case studies use their websites belonging to their tourism departments as a promotion tool is tried to be answered.

Kaynakça

Balcı, Ş. & Akar, H. (2010). Siyasal Bilgilendirmede İletişim Araç ve Yöntemlerinin Önem Düzeyi: 29 Mart Yerel Seçimleri Konya Araştırması. E-Journal of New Word Sciences Academy, 5(2), 282–305.

Büyüköztürk, Ş.,Çakmak, K.E.,Akgün, E.Ö.,Karadeniz, Ş.& Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Elden, M. (2003). Reklam Yazarlığı. İstanbul: İletişim Yayınları.

Genç, H. (2010). İnternetteki Etkileşim Merkezi Sosyal Ağlar ve E-İş 2.0 Uygulamaları. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10-12 Şubat 2010 Muğla, 481-487.

Gibson, R., Margolis, M., Resnick, D.& Ward, S. J. (2001). Election Campaigning on the WWW in the US and UK: A Comparative Analysis. American Political Science, Party Politics, Retrieved from http://www.esri.salford.ac.uk/ESRC Research Project.

Günter, T., Güneş, Ö. E. & Demir, O. E. (2012). Türkiye’de Meslek Yüksekokullarında Uzaktan Eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 54-62.

Keeler, L. (1995). Cyber Marketing, United States of America (Akt.: Çakır, M.; Yalçın A.E., “Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak İnternet Kullanımı”) Retrieved from http:// teftis.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/4715,kultur-ve-turizm- bakanliginda-bir-arac-olarak-internet-.pdf?1

Newhagen, J.E. & Rafaeli, S. (1996). Why Communication Researchers Should Study the Internet: Dialog. Journal of Communication, 46(1), 4–13.

Özer, A. (2009). Halkla İlişkiler Dersleri. Ankara: Adalet Yayınevi.

Peltekoğlu F.B. (1998). Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Yayınları.

Ryan, M. (2003). Public Relations and the Web: Organizational Problems, Gender and Institution Type. Public Relations Review, 29(3), 335-349.

Sarı, Y. (2010). Turizm Alanında Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Fakülte/Yüksekokul Tercihlerinde Üniversite “Web” Sitelerinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma. XII Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10-12 Şubat 2010, Muğla.

Yurdakul, B. N. & Öksüz, B. (2007). Hastanelerde Bir Tanıtım Aracı Olarak “Web” Siteleri: İzmir İli Eğitim Hastaneleri ve Özel Hastanelerin Kurumsal “Web” Sitelerinin Kıyaslamalı Analizi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(1), 118-134.

Yurdakul, B. N. & Coşkun, G. (2009). Fakültelerde “Web” Sitelerinin Kurumsal Tanıtım Amaçlı Kullanımı: İletişim Fakülteleri “Web” Siteleri Üzerine Bir Araştırma. Journal Of Yasar University, 4(13), 955-980.

Kaynak Göster