Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Bazı Bireysel ve Çevresel Değişkenler Bir Etken Olabilir mi?

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının; cinsiyet, alkol ve sigara kullanım durumu, internet erişimi olan cep telefonuna ve kişisel bilgisayara sahip olup olmama durumu, günlük internet kullanım süresi, internet kullanım amacı, öğrenim görülen bölümü isteyerek seçip seçmeme, hâlihazırda devam edilen bölümden memnuniyet durumu gibi bazı bireysel ve öğrenim görülen fakülte, bulunulan sınıf düzeyi, barınılan yer, barınılan yerde internet erişiminin olup olmaması durumu gibi bazı çevresel değişkenlere dayalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu Türkiye’de bir devlet üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenim görmekte olan 615’i kadın (%71.3), 242’si erkek (%28.1) ve cinsiyete dayalı herhangi bir bildirimde bulunmayan 5 (%.6) üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları 17 ile 40 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 20.88’dir (ss:2.40). Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Akademik Erteleme Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma sonunda, üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının alkol ve sigara kullanım durumu, öğrenim görülen bölümü isteyerek seçip seçmeme, öğrenim görülen bölümden memnuniyet durumu, günlük internet kullanım süresi ve internet kullanım amaçlarına dayalı olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği ancak cinsiyet, öğrenim görülen fakülte, sınıf düzeyi, barınılan yer, barınılan yerde internet erişiminin olup olmaması, internet erişimi olan cep telefonuna ve kişisel bilgisayara sahip olup olmama değişkenlerine dayalı olarak ise anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarının üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarını etkileyen bazı bireysel ve çevresel değişkenlerin belirlenmesi açısından önemli olduğu, alan çalışanları ve araştırmacılar için yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

Academic Procrastination Behavior in University Students: Can Some Individual and Environmental Variables be a Factor?

The purpose of the present study was to evaluate academic procrastination behaviors of university students based on some individual variables such as gender, whether to use alcohol and smoking, whether to have a mobile phone and personal computer with internet access, the period of daily Internet use, the purpose of internet use, whether to choose the department willingly and satisfaction of the present department and some environmental variables faculty, grade, accommodation, whether to have internet access in accommodation. The study group consisted of 615 (71.3%) female, 242 (28.1%) male, and 5 (.6%) no-gender-stated university students who studied at a state university in north-eastern Turkey. The age of the students in the study group ranged from 17 to 40, and the mean of ages was 20.88 (Df: 2.40). The data of the study were collected with a Personal Information Form and Academic Procrastination Scale prepared by the researchers. The study concluded that academic procrastination behaviors of university students differentiated depending on the use of alcohol and smoking, whether to choose their department willingly, the satisfaction of the department, the period of daily Internet use and the purpose of internet use; however, there were not significant differences between those behaviors and gender, faculty, grade, accommodation, whether to have internet access in accommodation and whether to have a mobile phone and personal computer with internet access. The findings were discussed in the light of the literature. It is thought that the results of the study are important for determining some individual and environmental variables that affect academic procrastination behaviors of university students, and they may be a guide for field researchers.

Kaynakça

Akinsola, M. K., Tella, A., & Tella, A. (2007). Correlates of academic procrastination and mathematics achievement of university undergraduate students. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 363-370.

Akvardar, Y., Arkar, P. H., Akdede, B. B., Gül, S., Sarı, P. Ö., & Tunca, Z. (2005). Alkol kullanım bozukluklarında kişilik özellikleri. Journal of Dependence, 6(2), 53-59.

Arlı, E. (2013). Barınma yerinin üniversite öğrencilerinin kişisel ve sosyal gelişim ve akademik Başarı üzerindeki etkilerinin odak grup görüşmesi ile incelenmesi. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 3(2), 173-178.

Ashraf, M., Malik, J. A., & Musharraf, S. (2019). Academic stress predicted by academic procrastination among young adults: Moderating role of peer ınfluence resistance. Journal of Liaquat University of Medical & Health Sciences, 18(1), 65-70.

Balkis, M., & Erdinç, D. (2017). Gender differences in the relationship between academic procrastination, satifaction with academic life and academic performance. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 15(1), 105-125.

Balkis, M., & Erdinç, D. (2009). Prevalence of academic procrastinatıon behavıor among pre-service teachers, and its relationship with emographıcs and ındıvıdual preferences. Journal of Theory & Practice in Education, 5(1), 18-32.

Bulut, R. &. Ocak. G. (2017). Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarını etkileyen etmenler. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 75-90. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/338822

Berber-Çelik, Ç., & Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 31-47.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). London and New York, NY: Routledge Falmer.

Constantin, K., English, M. M., & Mazmanian, D. (2018). Anxiety, depression, and procrastination among students: Rumination plays a larger mediating role than worry. Journal of RationalEmotive & Cognitive-Behavior Therapy, 36(1), 15-27. doi:10.1007/s10942-017-0271-5.

Cumaoğlu, G. K., & Coşkun, Y. D. (2012). Öğretmenlerin akademik erteleme davranışları ile teknoloji kullanım durumları arasındaki ilişki. Electronic Turkish Studies, 7(4), 2237-2247.

Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel ve akademik erteleme davranışının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çeri, B. K., Çavuşoğlu, C., & Gürol, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences, 34, 385-394.

Çetin, Ş. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 1-7.

Çok, R., & Kutlu, M. (2018). Üniversite öğrencilerinin ders esnasında yaptıkları siber aylaklık davranışları ile akademik güdülenme düzeylerinin incelenmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4(1), 1-21.

Doğan, T., Kürüm, A., & Kazak, M. (2014). Kişilik özelliklerinin erteleme davranışını yordayıcılığı. Başkent University Journal of Education, 1(1), 1-8.

Ferrari, J. R., & Scher, S. J. (2000). Toward an understanding of academic and nonacademic tasks procrastinated by students: The use of daily logs. Psychology in the Schools, 37(4). 359- 366.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: Mc Graw Hill.

Guo, M., Yin, X., Wang, C., Nie, L., & Wang G. (2019). Emotional intelligence and academic procrastination among junior college nursing students. Journal of Advanced Nursing, 75(11), 2710-2718. doi: 10.1111/jan.14101

Gür, S., Bakırcı, Ö., Karabaş, B., Bayoğlu, F., & Atli, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının akademik erteleme davranışları üzerindeki etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(10), 68-77. DOI:10.29129/ inujgse.466534

Kandemir, M. (2014). Predictors of academic procrastination: coping with stress, internet addiction and academic motivation. World Applied Sciences Journal, 32(5), 930-938. doi:10.5829/ idosi.wasj.2014.32.05.60

Lay, C. & Silverman, S. (1996). Trait procrastination, anxiety and dilatory behaviour. Personality& Individual Differences, 21, 61-67.

Milgram, N. A., Mey-Tal, G. & Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and their parents. Personality and Individual Differences, 25(2), 297–316. https:// doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00044-0

Odacı, H. (2011). Academic self-efficacy and academic procrastination as predictors of problematic internet use in university students. Computers & Education, 57(1), 1109-1113.

Odacı, H., & Kaya, F. (2019). Mükemmeliyetçilik ve umutsuzluğun akademik erteleme davranışı üzerindeki rolü: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 9(1), 43-51. doi:10.5961/jhes.2019.308.

Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33, 387- 394.

Senecal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential selfregulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1). 65-94. Doi: 10.1037/0033- 2909.133.1.65

Stöber, J., & Joormann, J. (2001). Worry, procrastination, and perfectionism: Differentiating amount of worry, pathological worry, anxiety, and depression. Cognitive Therapy and Research, 25(1), 49-60. doi:10.1023/A:1026474715384.

Şirin, E. F. (2011). Academic procrastination among undergraduates attending school of physical education and sports: Role of general procrastination, academic motivation and academic self-efficacy. Educational Research and Reviews, 6(5), 447-455.

Teyfur, M., Akpunar, B., Safalı, S. & Ercengiz, M. (2017). Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik Erteleme davranışları ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 12(33), 625- 640.

Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (2018). Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: The costs and benefits of dawdling. In R. Baumeister (Ed.), Self-Regulation and Self-Control: Selected Works of R. F. Baumeister (pp. 299-309) London, United Kingdom: Taylor and Francis. doi:10.4324/9781315175775-9

Tuna, Z. O. (2015). Üniversite öğrencilerinde riskli davranışların dürtüsellik ve üstbilişsel inançlar ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Uzun-Özer, B., Demir, A., & Ferrari, J. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: Possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of Social Psychology, 149(2), 241-257. Doi:10.3200/SOCP.149.2.241- 257.

Vural, L., & Gündüz, G. F. (2019). Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları ile bilişsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 18(1), 307-330.

Yang, Z., Asbury, K., & Griffiths, M. D. (2019). An exploration of problematic smartphone use among Chinese university students: Associations with academic anxiety, academic procrastination, self-regulation and subjective wellbeing. International Journal of Mental Health and Addiction 17(3), 596–614. Doi.10.1007/s11469-018-9961-1

Yerdelen, S., McCaffrey, A., & Klassen, R. M. (2016). Longitudinal examination of procrastination and anxiety, and their relation to self-efficacy for self-regulated learning: Latent growth curve Modeling. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(1), 5-22.

Yeşil, R., & Şahan, E. (2012). Öğretmen adaylarının akademik işlerini erteleme nedenleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 219-236.

Kaynak Göster