Türkiye’deki Meslek Yüksekokullarında Uzaktan Eğitim

Meslek Yüksekokulları'nın amacı; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde öz-yeterliliği, öz-güveni yüksek; eleştirel, matematiksel düşünme becerilerine sahip, bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen kalifiye teknik elemanlar yetiştirmektir. Ancak geleneksel öğretimin sınırlılıklarından dolayı öğrenciler yeterli eğitim hizmeti alamamaktadırlar. Bu bağlamda; bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte öğrencilere eşit eğitim şartları sağlayan "Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Programı" geliştirilmiştir. Yurtdışında büyük ilerlemeler gösteren bu program Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarında da uygulanmaya başlanmıştır. Bazı meslek yüksek okullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (TDS) ve Tıbbi Laboratuar Teknikleri (TLA) ön lisans programlarında web tabanlı uzaktan eğitim programının uygulandığı belirlenmiştir ve bu programlar Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda da bulunmaktadır. Uzaktan Eğitim uygulanan bu iki ön lisans programlarında üniversitelerin teknik alt yapılarının yüksek olduğu, yapılandırmacılık esasına dayalı olarak modül tasarladıkları gözlenmiştir. Bazı meslek yüksekokullarında TLA ve TDS ön lisans programları için uygulanan uzaktan eğitim programının, geleneksel öğretimden farklı olarak bilgisayar ve tepegöz yansıtmalarıyla öğrenim gören Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TLA ve TDS öğrencilerine de uygulanabileceği düşünülmektedir

Distance Education of Vocational High Schools in Turkey

The aim of vocational high schools is to teach qualified, high self-sufficient, self-confident, technical staff who have critical and mathematical thinking competence and who can utilize science and technology efficiently. However, because of the limitations of traditional education, students can not take enough education attendance. In this context; along with the advances in science and technology area, “WebBased Distance Education Programme”, which provides equal education conditions to students, is developed. This programme has got great progresses in abroad, and has also started to practice in Turkish Vocational High Schools. It is determined that some Vocational High Schools have applied Web-Based Distance Education in Medical Documentation and Secretarial (MDS) and Medical Laboratory Techniques (MLT) Associate Degree Programmes which are also existed in Bülent Ecevit University (BEU) Ahmet Erdoğan Health Services Vocational High School. It is observed that the universities, that implemented distance education in these associate degree programmes, have higher technical infrastructure and they design a constructivism-based modules. It is considered that this distance education programme for MDS and MLT Associate Degree Programmes in certain Vocational Schools, can also be implemented for students in Medical Documentation and Secretarial (MDS) and Medical Laboratory Techniques (MLT) which continues education by computers and overhead projector that is slightly different from traditional education

Kaynakça

Akkoyunlu, B. (2002). Educational Technology in Turkey: Past, Present and Future. Educational Media International, 39 (2), 165-174.

Albany, (2005). University at Albany, Evaluating Internet Resources. Retrieved from http://library.albany.edu/internet/ evaluate.html.

Ataizi, M. (2001). Durumlu Öğrenme. Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitimsen Yayınları, 146-171.

Atıcı, B. (2000). Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Olanak: www ve Sosyal Oluşturmacılık, II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale.

Büyükkaragöz, S., & Çivi, C. (1994). Genel Öğretim Metodları. Konya: Atlas Kitabevi.

Cybersmart, (2005). The CyberSmart Education Company. Evaluating. Retrieved from http://www.cybersmartcurriculum. org/ act_sheets/CY00_Stdnt_G45_L16.pdf.

Çabuk, A., & Erdoğan, Ş. (2001). Bilgisayar Destekli Tasarım ve Coğ­ rafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Genişletilebilmesi İçin İnternet Tabanlı Eğitim Modellerinden Yararlanılması. Akademik Bilişim. Retrieved from http://ab.org.tr/ab01/prog/ FTAlperCabuk. html.

Çekerol, S., & Ulukan, A. (2007). Matematik Dersi Öğretiminde Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı ve Porsuk Meslek Yüksekokulu Uygulaması. Retrieved from www.aof.edu.tr/eogrenme.html.

Gürol, M. (2001). Nesnelci Öğretim Yaklaşımlarından Oluşturmacı Öğrenme Yaklaşımlarına Doğru İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Gelişimsel Bir Model Önerisi. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim. Bildiriler Kitabı, Ankara. Retrieved from http:// uzem.blogcu.com/turkiyede-uzaktan-egitim-veren-meslekyuksekokullari/5839255.

İşman, A. (1998). İnternet ve Eğitim, Uzaktan Eğitim-Distance Education. Ankara: Ünal Ofset Matbaacılık.

Karabatak, M. (2002). Web’e Dayalı Uzaktan Eğitimde Otomasyon. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Karasar, Ş. (1999). Sanal Yüksekeğitim: Yeni İletişim Teknolojilerinden Internetin Kullanımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karasioğlu, F., & Duman, H. (2011). Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve Kalitesi Üzerine Bir Not. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 165-180.

Kaya, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kaya, Z. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kerry, H. B. (2000). The Power of The Internet for Learning: Moving from Promise to Practice. Report of The Web-Based Education Commission to The President and The Congress of The United States, Washington DC. (Chair of Commission).

Kirschhner, P., & Selinger, M. (2003). The State of Affairs of Teacher Education with Respect to Information and Communications Technology, Technology. Pedagogy and Education, 12(1), 5-17.

Kurubacak, G. (2005). E-Öğrenme Ortamlarının Desenlenmesi, İşletilmesi ve Değerlendirilmesi. Retrieved from http://www. anadolu.edu.tr.

Mclachlan, K. (2002). www Cyberguide Ratings For Content Evaluation. Retrieved from http://www.cyberbee.com/content. pdf.

MCPS (2002). Montgomery County Public Schools. Web Site Evaluation Form: Explanation of Criterıa. Retrieved from http:// www.mcps.k12. md.us/departments/isa/elit/tea/evalcriteria. htm.

NCSU, (2005). NC State University. MidLink’s Web Page Evaluation Form, Retrieved from http://www.ncsu.edu/midlink/tutorial/ www.eval.html

Orhon, N. (2002). İletişim Teknolojileri ve Teknolojiye Dayalı Eğitim Ortamlarında Kimlikler, Görevler ve Roller. Uluslararası Katılımlı Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Bildiriler CD’si.

Özdil, B., & Çelik, A. (2000). İnternet’e Dayalı Uzaktan Eğitim. Akademik Bilişim Konferansları, Isparta. Retrieved from http:// www.inet-tr.gen.tr/ ab2000/dokumanlar/ozdil.txt.

Özen, Ü. (2001). Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Sistem Tasarımı. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (2), 81-102.

Semler, S. (2005). Criteria for Evaluating Learning Technology. Retrieved from http://www.learningsim.com/content/lsnews/ eval_criteria. html.

Senemoğlu, N. (2003). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya.

Stacey, E. (1998). Virtual Interaction in Distance Education. Second International Distance Education Symposium, Ankara. Retrieved from http:// www.cs.bilkent.edu.tr/~david/desymposium/ TurkeyCD/authors.htm

Stromen, E. F. (1992). Constructivism, Technology and the Future of Classroom Learning. Retrieved from www.ilt.colombia. edu/K-12 live text/ docs/construct.html

Sünbül, A. M. (1998). Öğretim Stratejilerinin Öğrenci Erişi ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Şahin, T., & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Teknotürk, (2001). Online Eğitim. Retrieved from http://www. teknoturk.org/docking/yazilar/tt000042-yazi.htm.

Uğuz, S. (2008). İşlemciler Modülünün Web Tabanlı Uzaktan Eğitim ile Kavram Haritası Tekniği Desteğiyle Öğretilmesine Örnek Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Varol, N. (2001). İnternet’in Uzaktan Eğitimdeki Konumu. Akademik Bilişim, Samsun. Retrieved from http://ab.org.tr/ab01/ prog/FTNurhayatVarol.html.

Vygotsky, L. (1994). The Development Of Thinking And Concept Formation İn Adolescence. In R. Van Der Veer & J. Valsiner (Eds.), The Vygotsky Reader, Oxford: Blackwell.

Yeniad, M. (2006). Uzaktan Eğitimde Kullanılmak Üzere Web Tabanlı Bir Portal Yazılım Geliştirme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (1999), Nitel Araştırma Yöntemleri, Seç­ kin Yayınevi, Ankara.

Yılmazçoban, S., & Damkacı, F. (1999). İnternet’in Eğitim Amaçlı Kullanılması. V. Türkiye’de Internet Konferansı. Retrieved from http://www.inet-tr.org.tr/inetconf5/tammetin/selami-tam. doc.

Kaynak Göster