Türkiye’de Yükseköğretim Yönetimi Alanında Üretilen Doktora Tezlerine İlişkin Bir İnceleme

Bu çalışmanın amacı, 2006-2016 yılları arasında yükseköğretim yönetimi alanında Türkiye’de yapılmış olan doktora tezlerinin mevcut durumunu konu, yöntem ve veri analiz teknikleri açısından incelemektir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi desenlerinden durum çalışması deseniyle tasarımlanmıştır. Araştırmada örneklem seçimi, amaçlı örneklem yöntemi olan ölçüt belirleme tekniği ile yapılmıştır. Veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre doktora tezlerinin büyük çoğunluğunun kamu üniversitelerinde ve eğitim bilimleri anabilim dalında üretildiği, yükseköğretim yönetimi ile ilgili tez sayısında da belirgin düzeyde artış olduğu saptanmıştır. Tezlerde, kurumsal yapı ve yönetim süreçleri, finansman yönetimi, kurumsal performans ve etkinlik ile yükseköğretimde küreselleşme konularının sıklıkla çalışıldığı gözlenmiştir. Alanda üretilen doktora tezlerinin ağırlıklı olarak nicel yöntemle yürütüldüğü, nitel ve karma yöntemin araştırmalarda daha az sıklıkla kullanıldığı belirlenmiştir. Örnekleme tekniklerinde tesadüfi, tabakalı, amaçlı ve kolay ulaşılabilir, veri analizinde ise nicel veri analiz tekniklerinin sıklıkla kullanıldığı saptamıştır.

A Review of Dissertations in the Field of Higher Education Management in Turkey

The purpose of this study is to review the theme, method and data analysis techniques of dissertations in the field of higher education management between the years 2006-2016. The study was designed as a qualitative case study. As a type of purposive sampling, criterion sampling method was used in the process of sampling. Data were analyzed using content analysis technique. Findings showed that most of the dissertations were prepared in public universities and educational sciences departments. It was also found that there has been a noteworthy increase in the number of dissertations over years. Institutional structure and management processes, financial management, institutional performance, efficiency and globalization in higher education were the most popular themes. Quantitative method was highly adopted in doctoral dissertations whereas qualitative and mixed methods were used more rarely. Random, stratified, purposive and convenient sampling methods were utilized as sampling methods and for data analysis, quantitative techniques were the most preferred ones.

Kaynakça

Al, U. (2008). Türkiye’nin bilimsel yayın politikası: Atıf dizinlerine dayalı bibliyometrik bir yaklaşım. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Bastalich, W. (2017). Content and context in knowledge production: A critical review of doctoral supervision literature. Studies in Higher Education, 42(7), 1145-1157.

Budd, J. M., & Magnuson, L. (2010). Higher education literature revisited: Citation patterns examined. Research in Higher Education, 51(3), 294-304.

Byun, K. Y. (2009). An exploratory study on the characteristics and knowledge base of the study of higher education, The Journal of Research in Education 33, 147–176.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK). (2012). Uluslararası yükseköğretim ve Türkiye’nin konumu. İstanbul: Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Raporu. Retrieved from https://www.deik.org.tr/ uploads/uluslararasi-yuksekogretim-hareketliligi-ve-turkiyenin- konumu-raporu-2.pdf

Eğitim Reformu Girişimi (ERG). (2013). Eğitim izleme raporu 2012. İstanbul: Sabancı Üniversitesi.

Gök, E., & Gümüş, S. (2015). Akademik bir alan olarak yükseköğretim yönetimi. In A. Aypay, (Ed.), Türkiye’de Yükseköğretim: Alanı, Kapsamı ve Politikaları (pp. 3-25). Ankara: Pegem Akademi.

Green, T. (2016). A methodological review of structural equation modelling in higher education research. Studies in Higher Education, 41(12), 2125-2155. Harvey, D. (2003). The new imperialism. Oxford: Oxford University Press.

Hutchinson, S. R., & Lovell, C. D. (2004). A review of methodological characteristics of research published in key journals in higher education: Implications for graduate research training. Research in Higher Education, 45(4), 383-403.

Jung, J. (2015). Higher education research as a field of study in South Korea: Inward but starting to look outward. Higher Education Policy, 28(4), 495-515.

Kalkınma Araştırmaları Merkezi (KAM). (2014). Yükseköğretimin uluslararasılaşması çerçevesinde Türk üniversitelerinin uluslararası öğrenciler için çekim merkezi haline getirilmesi. Araştırma Projesi Raporu. Ankara: Kalkınma Bakanlığı.

Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 49-71.

Kim, K.T., Sohn, B. L., & Lee, S. Y. (2010). An analysis and reflection of higher education research published in “the journal of educational administration”, The Korean Journal of Educational Administration, 28(3), 181–204.

Lincoln, Y.S.,& Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.

Melendez, J. (2002). Doctoral scholarship examined: Dissertation research in the field of higher education studies. (Doctoral dissertation). Available from Seton Hall University Dissertation and Theses. South Orange, NJ, United States.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Neuman, W. L. (2010. Toplumsal araştırma yöntemleri: Nitel ve nicel yaklaşımlar. (Ö. Sedef, çev.). İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.

Peng, C. Y. J., So, T. S. H., Stage, F. K., & St. John, E. P. (2002). The use and interpretation of logistic regression in higher education journals: 1988–1999. Research in higher education, 43(3), 259-293.

Ritter, S. E. (2012). Methodological orientation of research articles appearing in higher education journals. Marshall University, Graduate School of Education and Professional Development.

Rosenzweig, M. R. (1998). The political university: Policy, politics and presidential leadership in the American university. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA). (2011). YÖK’ün 30 yılı. Ankara: SETA

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA). (2014). 2013’te eğitim. Ankara: SETA.

Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science education research in Turkey. Essays in Education, (Special Issue), 1-22. Retrieved from https://www.researchgate. net/publication/253739474/download

Teichler, U. (1995). Research on higher education and employment and its implication for higher education management. Higher Education Policy, 8(1), 11-15.

Turan, S., Bektaş, F., Yalçın, M., & Armağan, Y. (2016). Eğitim yönetimi alanında bilgi üretim süreci: Eğitim yönetimi kongrelerinin rolü ve serüveni üzerine bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 22(1), 81-108.

Turan, S., Karadağ, E., Bektaş, F., & Yalçın, M. (2014). Türkiye’de eğitim yönetiminde bilgi üretimi: kuram ve uygulamada eğitim yönetimi dergisi 2003-2013 yayınlarının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 20(1), 93-119.

Verburgh, A., Elen, J., & Lindblom-Ylänne, S. (2007). Investigating the myth of the relationship between teaching and research in higher education: A review of empirical research. Studies in Philosophy and Education, 26(5), 449-465.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2017). İstatistikler. Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Retrieved from https://istatistik.yok.gov. tr/

Kaynak Göster