Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi

Bu çalışma, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin yükseköğretim istemlerini etkileyen faktörleri inceleyerek, uluslararası eğitim talebine neden olan öğrenci hareketlerini çeşitli istatistikî verilerle ortaya koymaktadır. Araştırma tarama modelini esas almaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini, 2011-2012 yılında, Ankara'daki üniversitelerde yükseköğrenim gören uluslararası öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma evreninden 'uygun örnekleme yöntemi' kullanılarak seçilen 545 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları Türkiye'de uluslararası öğrenci çekmeye yönelik sistematik bir politika yaklaşımın oluşturulmadığını, öğrencilerin dil yetersizliğinden dolayı derslerinde başarısızlıklar yaşadıklarını, sosyal uyum sağlamada güçlük çektiklerini ve en önemlisi ekonomik yetersizlik sorunu yaşadıklarını göstermektedir. Tüm bu sorunlara karşın Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerin çoğunluğu Türkiye'deki mevcut eğitimden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin memnuniyetlerini sürdürmek ve geliştirmek için uzun ve kısa erimli stratejik kamusal politikaların oluşturulmalıdır. Katılımcıların yarısından çoğunun Türkiye'ye ilişkin olumlu algılarının bir tercih nedeni olduğu görülmekle birlikte, öğrenciler genel olarak Türkiye'ye olan kültürel yakınlığında nitelikli bir yükseköğrenim sağlama ve ekonomik bakımdan gelişmiş bir ülke olmasından dolayı Türkiye'yi tercih ettikleri saptanmıştır

Exploration of the Factors Effecting Higher Education Demands of International Students in Turkish Universities

By investigating international students’ reasons for choosing higher education, this study attempts to reveal the factors influencing students’ tendency for international education with various descriptive statistics. The study is based on the scanning method. The international students studying at universities in Ankara in the academic year 2011-2012 were selected as the investigated population of this survey. A total of 545 students selected using the ‘appropriate sampling method’ from the research population constituted the sample of the research. The data were gathered through distributing a questionnaire composed of three different sections which was designed by the researcher. The data were first explained in terms of their frequency, percentage, mean and standard deviation. Little research has been conducted on international students in Turkey. According to the findings of this study, The majority of the students studying in Turkey come from Turkish-speaking neighboring countries. The findings of the present study also reveal that there seems to be no systematic policy for attracting international students to Turkey. Students’ academic accomplishment has been negatively influenced by their low level of proficiency in the Turkish language. In addition, international students also suffer from difficulty in becoming accustomed to their social environment. According to the findings of the study, most international students have economic problems. Despite these problems, the majority of the international students in Turkey were satisfied with their education. In order to maintain the satisfaction of international students, adopting both long-term and short-term strategies and policies by government is recommended. Having a positive attitude towards Turkey can be considered as one of the reasons to select Turkey as a destination for higher education. In general, the findings of the study illustrated that international students selected Turkey mainly due to their cultural proximity, Turkey’s comparatively developed economy and access to high-quality higher education

Kaynakça

Açıkalın, A., Demirel, Ö., & Önsoy, R. (1996). Türkiye’de yükseköğrenim gören Türk cumhuriyetleri öğrencilerinin sorunları. Ankara: Pegem A.

Aziz, A. (1990). Araştırma yöntemleri teknikleri ve iletişim. Ankara: İLAD.

Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A.

Bennell, B. & Pearce, T. (2003). The internationalization of higher education: exporting education to developing and transitional economies. International Journal of Educational Development, 23(2), 215-232.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2001). Research Methods in Education. London, Newyork (5th Edition): Taylor-Francis Group Çağlar, A. (1999). Türk üniversitelerinde öğrenim gören Türk cumhuriyetleri ve akraba toplulukları öğrencilerin sorunları. TODAİE Amme İdaresi Dergisi, 32 (4), 133-169.

Didou-Aupetit, S. (2002). Küreselleşme, NAFTA ve Meksika’da yükseköğretim sistemi: Konular, tehditler ve reformlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(1), 81-92.

Galloway, F. J., & Jenkins J. R. (2005). The adjustment problems faced by international students in the United States: a comparison of international students and administrative perceptions at two private, religiously affiliated universities. NASPA Journal, 42(2), 175-187.

Gibbons, M. (1998). Higher education relevance in the 21st Century. Paper presented at UNESCO World Conference on Higher Education. Paris (pp. 27-28).

Güçlü, N. (1997). Transnational student mobility. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 33-40. islik eğitimi üzerindeki etkisi. Makina Mühendisleri Odası V. Ulusal Makina Mühendisliği ve Eğitimi Sempozyumu. İstanbul (pp 117-134).

Holmes, P. (2006). Problematizing intercultural communication competence in the pluricultural classroom: Chinese students in a New Zealand university. Language and Intercultural Communication, 6(1), 18-34.

Kaçmazoğlu, H. B., & Şeker, H. (1998). Türk cumhuriyetleri, türk ve akraba topluluklarından gelen öğrencilerin Türkiye ve kendi ülkeleriyle ilgili gözlemlerine dayanarak ortaya koydukları sorunlar: Atatürk Üniversitesi örneği. Sosyoloji Bilimler Enstitüsü, 1(1-2), 86-104.

Kasapoğlu, A., Mileti, D., Çabuk Kaya, N. (2009). International student survey at boulder campus of University of Colorado. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, 1(1), 127-141. Retrieved from http://dergiler.ankara.edu.tr/ dergiler/49/1148/13477.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2010). Milli Eğitim istatistikleri: Örgün Eğitim. Ankara: MEB.

Nasrin, F. (2001). International female graduate students’ perceptions of their adjustment experiences and coping strategies at an Urban Research University. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED452336.pdf

OECD (2004). Internationalization of higher education. Policy Brief. August, 2004. Retrieved from http://www.ehea.info/Uploads/ Seminars/0408_OECD_Internationalisation_HE_VincentLancrin.pdf

Sağırlı, M. (2005). Eğitimin küreselleşmesi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 58, 424-475.

Scott, P. (2002). Küreselleşme ve üniversite: 21. yüzyılın önündeki meydan okumalar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler, 2(1),191-208.

Sugimura, M. (2008). International student mobility and Asian higher education framework for global network. Asia-Pacific Sub-regional Preparatory Conference. Retrieved from http:// citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.547.825 2&rep=rep1&type=pdf

Taub, D. J. & Komives, S. R. (1998). A comprehensive graduate orientation program: practicing what we preach. Journal of College Student Development, 39 (4), 394-398.

Varghese, N. V. (2009). GATTS and transnational mobility in higher education. In: Higher education on the move: new developments in global mobility, Bhandari R., & Lauglin S. (Eds). Newyork: AIFS Foundation.

Yepes, C. P. (2006). World regionalization of higher education: policy proposals for international organization. Higher Education Policy, 19, 111-128.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2007). Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi. Ankara: YÖK.

Ward, C & Masgoret, A. M. (2004). The experiences of international students in New Zealand; Report on the Results of the National Survey. Retrieved from http://www.educationcounts.govt.nz/ publications/international/14700

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

785145

Sayıdaki Diğer Makaleler

Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili Karşılaştırma Yöntemi ile Ölçeklenmesi

Nermin KIBRISLIOĞLU UYSAL

Örgütsel Çekicilik ve Algılanan Birey-Örgüt Uyumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine bir Araştırma

HİLAL BÜYÜKGÖZE, ŞEFİKA ŞULE ERÇETİN

Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Tasarımı: Dokuz Eylül Üniversitesi Örnek Olay Çalışması

MUHAMMET DAMAR, Aysun KAPUCUGİL İKİZ, GÜZİN ÖZDAĞOĞLU, CENK ÖZLER, Yasemin ARBAK, EMİNE PINAR TUNCEL, İLGİ KARAPINAR, RECEP YAPAREL

Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarının Web Sayfalarında Bologna Sürecinin Yansımaları

TUĞÇE TÜRTEN KAYMAZ, Şahika ŞİMŞEK ÇETİNKAYA, ELİF BAKIR, YETER SİNEM ÜZAR ÖZÇETİN, ŞENAY GÜL, NİLAY ERCAN ŞAHİN, FATMA USLU ŞAHAN, SEHER BAŞARAN, ZAHİDE TUNÇBİLEK

Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanma Niyetlerine Yönelik Model Önerisi

ÖZLEM BAYDAŞ ÖNLÜ, RABİA MERYEM YILMAZ

Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği

Aysun KAPUCUGİL İKİZ, MUHAMMET DAMAR, GÜZİN ÖZDAĞOĞLU, CENK ÖZLER, Yasemin ARBAK, EMİNE PINAR TUNCEL, İLGİ KARAPINAR, RECEP YAPAREL

Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğretim Taleplerini Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi

SOMAYYEH RADMARD

The Use of Discourse Markers in the Writings of Turkish Students of English as a Foreign Language: A Corpus Based Study

Semahat AYSU

Yükseköğretimde Çekirdek Program

NURDAN KALAYCI ATAY, ELİF İLHAN

ları ve İşlerliği ile Yükseköğretimde Farabi Değişim Programı: Öğretmen Adaylarının Gözünden bir İnceleme

ORHAN KUMRAL, ABDURRAHMAN ŞAHİN