The Relationship Between Mobbing and Subjective Happiness Among Teaching Staff Training Program Research Assistants

fte aim of this study was to examine the level of mobbing among Teaching Staff Training Program (TSTP/OYP) research assistants and to examine the relationship between subjective happiness and mobbing exposure. fte sample of the study consisted of 213 OYP research assistants from all over Turkey, 115 of whom were female while 98 were of whom are male. fte data collection tools of the study include the Negative Acts Questionnaire-Mobbing (NAQ) which was developed by Einarsen and Raknes (1997), and adapted into Turkish by Cemaloglu (2007); and the Subjective Happiness Scale (SHS) which was developed by Lyubmirsky and Lepper (1999) and adapted into Turkish by Akin and Satici (2011). Although study results revealed there were no significant differences in terms of gender, the mean mobbing exposure score was found to be higher in male academicians. In terms of marital status, it was found that married academicians had higher mobbing exposure scores. Also, the mobbing levels of OYP Research Assistants were found to be a significant predictor of subjective happiness

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Araştırma Görevlilerinin İş Yerinde Psikolojik Taciz Yaşantıları ve Öznel Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki

Bu çalışmanın amacı, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) araştırma görevlilerinin maruz kaldığı iş yerinde psikolojik taciz düzeyini incelemek ve öznel mutluluk ile ilişkisini araştırmaktır. Araştırmanın örneklemini, Türkiye genelinde 115’i kadın, 98’i erkek olmak üzere toplam 213 ÖYP araştırma görevlisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Einarsen ve Raknes (1997) tarafından geliştirilen, Cemaloğlu (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İş Yerinde Psikolojik Taciz Ölçeği ile Lyubmirsky ve Lepper (1999) tarafından geliştirilerek Akın ve Satıcı (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Öznel Mutluluk Ölçeği (1999) kullanılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde cinsiyete göre anlamlı bir farklılık görülmediği halde, iş yerinde psikolojik taciz puan ortalamalarının erkek akademisyenler lehine yüksek olduğu bulunmuştur. Medeni durum açısından bakıldığında iş yerinde psikolojik taciz puan ortalamasının evli akademisyenler arasında daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, ÖYP araştırma görevlilerinde iş yerinde psikolojik taciz düzeyinin, mutluluk seviyesinin önemli bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

Kaynakça

Akan, D., Yıldırım, I., & Yalçın, S. (2013). Mobbing behaviors that applied upward from below to principals. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 646-659.

Akın, A., & Satıcı S.A. (2011). Subjective happiness scale: A study of validity and reliability. Sakarya University Faculty of Education Journal, 21(1), 65-77.

Akpunar, E. N. (2016). The analysis of teachers’ mobbing perceptions in terms of certain variables. Electronıc Journal Of Socıal Scıences, 15(56), 295-308.

Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. In J. P. Forgas & J. M. Innes (Eds.). Recent advances in social psychology: An international perspective. Amsterdam, Holland: Elsevier Science.

Büyüköztürk, S. (2012). Data analysis for social sciences handbook statistics, research design spss applications and comments. (19.bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Canbay, H. (2010). Investigation of the relationship between high level of subjective well-being and social skill levels of high school students (Master thesis). Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.

Cayvarlı, P. E. (2013). Examination of perceptions of academicians about psychological intimidation in universities: Dokuz Eylül University Example (Master thesis). Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.

Cemaloğlu, N. (2007). The relationship between school administrators’ leadership styles and bullying. Journal of Hacettepe University Education Faculty, 33, 77-87.

Davenport, N., Schwartz, R. D., & Elliott, G. P. (2003). Mobbing emotional harassment at work. (Osman Cem Onertoy, çev.). İstanbul: System publishing.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71–75.

Dilmac, B., & Bozgeyikli, H. (2009). A research on subjective well- being and decisionmaking of teacher candidates. Journal of Erzincan Education Faculty, 11(1), 171-187.

Dokmen, U. (2008). Settle into life. İstanbul: Remzi publishing. Einarsen, S., & Raknes, B. I. (1997). Harassment in the workplace and the victimization of men. Violence and Victims, 12(3), 247–263. Guveyi, U. (2013). Mobbing in disciplinary law of the civil servants. Journal of Gazi University Law Faculty, 17(2), 1455-1481.

Hacıcaferoglu, S. (2013). A Survey on the relationship between the levels of ıntimidation (mobbing) behaviors of the branch teachers employed in the secondary education and the demographic characteristics. Inonu University Journal of The Faculty of Education, 14(3), 111-127.

Hacıcaferoglu, S. (2014). Indoor sports incurred by referee mobbing behavior evaluation. Journal of Physical Education and Sport, 14(4), 626-631.

Hacıcaferoglu, S. (2015a). Aspect of mobbing behaviors incurred on the staff working at the directorates of youth centers. Journal of Sports Research, 2(4), 110-121.

Hacıcaferoglu, S. (2015b) Research on referees of indoor sports exposed to mobbing behaviors in their classes in Turkey. Anthropologist, 21(3), 505-511.

Hacıcaferoglu, S. (2015c). Survey on mobbing behaviors in terms of some variables, affecting the personnel in the directorates of youth centers in Turkey. International Journal of Sport Studies, 5(1), 24-30.

Hacıcaferoglu, S., & Hacıcaferoglu, B. (2014). Analysis of the mobbing, which the personnel working at the directorates of the youth centers are exposed to in their working environment in terms of gender. International Journal of Science Culture and Sport, 1(1), 77-78.

Karakale, S. B. (2011). Mobbing and mobbing startup methods: A research for mobbing victims (Master thesis). Yalova University, Yalova, Turkey.

Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 46, 137-155.

Okutan, E., & Sututemiz, N. (2015). The relationship between mobbing and personality: a case study on the service sector employees. Journal of Knowledge Economy and Management, 1(1), 1-14.

Sabancı, A., & Yücel, E. (2014). The Extent of Mobbing towards Parents in Elementary and Secondary Schools in Teacher- Parent Relations. Turkish Journal of Education, 3(3), 40-55.

Saygın, Y., & Arslan, C. (2009). An investigation social support, self- esteem and subjective wel-being level of college students. Journal of Selçuk University Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, 28, 207 -222.

Şahin, M., Aydın, B., Sarı, S.V., Kaya, S., & Pala, H. (2012). The role of hope and the meaning in life in explaining subjective well- being. Journal of Kastamonu Education, 20(3), 827-836.

Tinaz, P. (2006). Mobbing: Psychological harassment in the workplace. Journal of Work and Society, 3(1), 11-22.

Tinaz, P. (2008). Psychological harassment in the workplace with working psychology and legal dimensions. İstanbul: Beta publishing.

Yazıcı, O. F., Caz, Ç., & Tunckol, H. M. (2016). Subjective happiness levels of staff working in provincial organization of general directorate of sport. International Journal of Sports, Exercise and Training Science, 2(1), 125-131.

Yumusak, H. (2013). An investigation of the relationship between the level of degree of survival and organizational commitment of the teachers in primary schools (Master thesis). Gazi University, Ankara.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

794145

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Tercihler

Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD, Ali Yiğit KUTLUCA, Hamide ERTEPINAR, Fevzi Rifat ORTAÇ, Zeynep gonca AKDEMİR, Zeynep TÜRK

Üniversite Öğrencilerinde Kendini Saklamayla İlişkili Değişkenler: Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Benlik Saygısı ve Saygınlığını Yitirme Kaygısı

Nursel TOPKAYA, Ertuğrul ŞAHİN, Cem GENÇOĞLU

Türkiye’deki Üniversite Web Sitelerinin Görme ve İşitme Engelli Kullanıcılar Açısından Erişilebilirliklerinin Değerlendirilmesi

Halise ŞEREFOĞLU, Türkay HENKOĞLU

The Relationship Between Mobbing and Subjective Happiness Among Teaching Staff Training Program Research Assistants

Çağdaş CAZ, Ali Gürel GÖKSEL, Ömer Faruk YAZICI

Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunların Arka Planı ve Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonunda Çözüme Yönelik Yol Haritası

Mahmut ÖZER

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Yükseköğretim Kurumlarının Amaç ve Yapı Boyutları Bakımından Değerlendirilmesi

Deniz GÜLMEZ, Mustafa YAVUZ

Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Otorite ve Otoriteryanizm İkileminde Çözümlenmesi

Arzu UZAY, Belda BİLGİÇ, Nihan DEMİRKASIMOĞLU

Hemşirelik Eğitim Müfredatı ve Öğrenme Çıktıları

Özlem İBRAHİMOĞLU, Sevinç MERSİN, Hülya SARAY KILIÇ

Üniversite Öğrencilerinin Öklid-Dışı Geometrilere Yönelik Algılarının ve Tasarlanan Öğrenme Ortamlarından Yansımaların İncelenmesi

Timur KOPARAN

Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçümü: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Örneği

Nurettin AYAZ, Ahmet KARAKAYA