Students’ Perceptions of Education and Teaching Quality in a Teacher Training Programme

fte aim of this study is to examine students’ perceptions about the quality of education and teaching in a teacher education program. For this purpose, “Student Course Experience Scale“ which was adapted to Turkish by Özcan (2013) and whose validity and reliability studies were completed was used. In addition, an online semi-structured interview form consisting of open-ended questions was used to get detailed views of students on the quality of learning-teaching processes. fte study included 74 students enrolled in a pedagogical formation certificate program of a private university. For quantitative analysis, t-test and one-way ANOVA for independent samples were used, and for qualitative analysis, content analysis was used. Student perceptions of education and teaching quality did not differ significantly according to their gender or graduated programme. Findings from the data provide clues about student perceptions and understanding of the quality of their learning process, including where they need support, and in which areas they feel competent. fte findings of this study provide insights for teacher training programmes, institutions, and teaching staff. ftis study also discusses the factors that should be considered for educating qualified and competent teachers.

Bir Öğretmen Eğitim Programında Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Kalitesi Hakkındaki Algıları

Bu araştırmanın amacı, bir öğretmen eğitimi programında öğrencilerin eğitim ve öğretim kalitesi hakkındaki algılarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Özcan (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik güvenirlik çalışmaları tamamlanan “Öğrencilerin Ders Deneyimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, öğrenme-öğretme süreçlerinin kalitesi ile ilgili detaylı görüş almak amacı ile açık uçlu sorulardan oluşan çevrimiçi yarı yapılandırılmış bir görüşme formu öğrencilere yöneltilmiştir. Araştırmaya, özel bir üniversitenin pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı olan 74 öğrenci katılmıştır. Nicel verilerin analizi için t-testi ve tek yönlü varyans analizi, nitel verilen analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin eğitim ve öğretimin kalitesine ilişkin algıları cinsiyetlerine veya mezun oldukları programa göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Verilerden elde edilen bulgular, öğrencilerin ihtiyaç duydukları ve hangi alanlarda yetkin olduklarını da içerecek şekilde, öğrencilerin algılarının ve öğrenme sürecinin kalitesinin anlaşılması ile ilgili ipuçları vermektedir. Bu çalışmanın bulguları, öğretmen yetiştirme programları, kurumları ve öğretim kadrosu için anlayış sağlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda nitelikli ve yeterli öğretmen yetiştirmek için dikkate alınması gereken faktörleri tartışmaktadır.

Kaynakça

Avcı-Yücel Ü. (2017). Perceptions of pedagogical formation students about web 2.0 tools and educational practices. Education and Information Technologies, 22(4), 1571-1585.

Avcı-Yücel Ü., & Koçak-Usluel Y. (2016). Knowledge building and the quantity, content and quality of the interaction and participation of students in an online collaborative learning environment. Computers & Education, 97(1), 31-48.

Adnot, M., Dee, T., Katz, V., & Wyckoff, J. (2016). Teacher turnover, teacher quality, and student achievement in DCPS. Educational Evaluation and Policy Analysis, 39(1), 54–76. doi 10.3102/0162373716663646

Aguti, B., Walters, R. J., & Wills, G. B. (2014). Effective use of e-learning technologies to promote student-centered learning paradigms within higher education institutions. International Journal for e-Learning Security, 4(3/4), 391–398.

Akareem, H. S., & Hossain, S. S. (2016). Determinants of education quality: What makes students’ perception different? Open Review of Educational Research, 3(1), 52–67.

Altbach, P. (2006). The dilemmas of ranking. International Higher Education, 42(1), 1–2.

Başbay, M., Ünver, G., & Bümen, N. T. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 59, 345–366.

Brennan, J., & Teichler, U. (2008). The future of higher education and the future of higher education research. Higher Education, 56(3), 259–264. Calvo, R., Markauskaite, L., & Trigwell, K. (2010). Factors affecting students’ experiences and satisfaction about teaching quality in engineering. Australasian Journal of Engineering Education, 16(2), 139–148.

Celik, V., & Yesilyurt, E. (2013). Attitudes to technology, perceived computer self-efficacy and computer anxiety as predictors of computer supported education. Computers & Education, 60(1), 148–158.

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2003). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco, CA: John Wiley & Sons, Inc.

Clayson, D. E. (2009). Student evaluations of teaching: Are they related to what students learn? A meta-analysis and review of the literature. Journal of Marketing Education, 31(1), 16–30.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th Ed.). Boston, MA: Pearson.

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference (4th Ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Ginns, P., Prosser, M., & Barrie, S. (2007). Students’ perceptions of teaching quality in higher education: the perspective of currently enrolled students. Studies in Higher Education, 32(5), 603–615.

Goos, M., & Salomons, A. (2017). Measuring teaching quality in higher education: assessing selection bias in course evaluations. Research in Higher Education, 58(4), 341-364. https://doi.org/10.1007/s11162-016-9429-8

Hammonds, F., Mariano, G. J., Ammons, G., & Chambers, S. (2016). Student evaluations of teaching: improving teaching quality in higher education. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 21(1), 1–8.

Hénard, F. & Roseveare, D. (2012). Fostering quality teaching in higher education: Policies and practices, An IMHE guide for higher education institutions. Retrieved from: http://search. oecd.org/edu/imhe/QT%20policies%20and%20practices.pdf

Heredia, C. (2015). Class management, teaching and teacher- students interactions in crowded classrooms: An observational analysis in an urban Catholic single gendered school (Unpublished master thesis). Department of Child Studies, Linköping University, Linköping, Sweden.

Michelli, N. M., Dada, R., Eldridge, D., Tamim, R. M., & Karp, K. (Eds.). (2016). Teacher quality and teacher education quality: Accreditation from a global perspective. New York: Routledge, Taylor & Francis

Nikel. J., & Lowe. J. (2010). Talking of fabric: A multi-dimensional model of quality in education. Compare: A Journal of Comparative and International Education, 40(5), 589–605.

Ome, A., Menendez, A., & Le, H. E. (2017). Improving teaching quality through training: Evidence from the Caucasus. Economics of Education Review, 61(C), 1-8.

Özçakır Sümen, Ö., & Çağlayan, K. T. (2013) Öğretmen adaylarının eğitim fakültesinden memnuniyet düzeyleri ve hayal ettikleri eğitim ortamı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 249–272.

Özcan, K. (2013). Undergraduate students’ perceptions of teaching quality in higher education. Education and Science, 38(169), 142–158.

Patton M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. (3rd Ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Rowe, K. J. (2003). The importance of teacher quality as a key determinant of students’ experiences and outcomes of schooling. Sydney: Interim Committee of the NSW Institute of Teachers. Retrieved from http://www.nswteachers.nsw.edu. au/IgnitionSuite/uploads/docs/Rowe-The%20Importance%20 of%20Teacher%20Quality.pdf

Sadler, P. M., Sonnert, G., Coyle, H. P., Cook-Smith, N., & Miller, J. L. (2013). The influence of teachers’ knowledge on student learning in middle school physical science classrooms. American Educational Research Journal, 50(5), 1020–1049.

Seferoğlu S., Yıldız H., & Avcı-Yücel Ü. (2014). Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 2014, 37(135), 274-291.

Selwyn, N. (2014). Distrusting educational technology: Critical questions for changing times. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

Sojka, J., Gupta, A. K., & Deeter-Schmelz, D. R. (2002). Student and faculty perceptions of student evaluations of teaching: A study of similarities and differences. College Teaching, 50(2), 44–49.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th Ed.). Boston: Pearson/Allyn & Bacon. Tamim, R. M., Colburn, L. K., & Karp, K. (2016). High quality teachers for high impact learning. In Michelli et al. (Eds.), Teacher quality and teacher education quality: Accreditation from a global perspective (pp. 3–18). New York: Routledge, Taylor & Francis.

UNICEF (2000). Defining quality in education. A paper presented at the meeting of The International Working Group on Education Florence, Italy, UNICEF.

Üstünlüoğlu, E. (2016). Teaching quality matters in higher education: A case study from Turkey and Slovakia. Teachers and Teaching, 23(3), 1–16.

Wang, L., & Xiao, W. (2017). Higher education development and regional differences in China. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), 6689-6698.

Wei C. C., & Ramalu S. S. (2011). Students satisfaction towards the university: Does service quality matters? International Journal of Education, 3(2), 1-15.

Yin, H., Lu, G., & Wang, W. (2014). Unmasking the teaching quality of higher education: students’ course experience and approaches to learning in China. Assessment & Evaluation in Higher Education, 39(8), 949–970.

Yin, H., Wang, W., & Han, J. (2016). Chinese undergraduates’ perceptions of teaching quality and the effects on approaches to studying and course satisfaction. Higher Education, 71(1), 39–57.

Zheng, J. (2016). Evaluating teaching quality in higher education: Analytical modelling and computerized implementation. International Journal of Security and Its Applications, 10(2), 197–204.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

62593

Sayıdaki Diğer Makaleler

İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştırması Lisans Dersine Bakışı: Nitel Bir Araştırma

Mehmet fatih SERT

Higher Education in Divided Societies: Between Ethnic Segregation and Citizenship Integration in Kosovo

Bekim BALIQI

Students’ Perceptions of Education and Teaching Quality in a Teacher Training Programme

Ümmühan Avcı, Filiz KALELİOĞLU

The Relationship Between Mobbing and Subjective Happiness Among Teaching Staff Training Program Research Assistants

Çağdaş CAZ, Ali Gürel GÖKSEL, Ömer Faruk YAZICI

Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Otorite ve Otoriteryanizm İkileminde Çözümlenmesi

Arzu UZAY, Belda BİLGİÇ, Nihan DEMİRKASIMOĞLU

Üniversite Öğrencilerinde Kendini Saklamayla İlişkili Değişkenler: Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Benlik Saygısı ve Saygınlığını Yitirme Kaygısı

Nursel TOPKAYA, Ertuğrul ŞAHİN, Cem GENÇOĞLU

Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Tercihler

Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD, Ali Yiğit KUTLUCA, Hamide ERTEPINAR, Fevzi Rifat ORTAÇ, Zeynep gonca AKDEMİR, Zeynep TÜRK

Türkiye ve İngiltere Doktora Programlarının Karşılaştırılması

Saadet aylin YAĞAN, Zühal ÇUBUKÇU

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Yükseköğretim Kurumlarının Amaç ve Yapı Boyutları Bakımından Değerlendirilmesi

Deniz GÜLMEZ, Mustafa YAVUZ

Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yasemin KATRANCI