Öğretmenlerin Kariyer Gelişimi Açısından Lisansüstü Eğitimin Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin lisansüstü eğitim sürecinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile lisansüstü eğitime dayalı kariyer gelişimi ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Araştırmada nitel durum desenlerinden iç içe geçmiş tek durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu otuz iki öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler pilot uygulama ile geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin lisansüstü eğitimi kişisel ve mesleki gelişim sağlama, akademik kariyer ve araştırma becerilerini öğrenme amaçlarıyla tercih ettikleri belirlenmiştir. Lisansüstü eğitimin bilimsel araştırma, kişisel gelişim, bilim okuryazarlığı, alanda uzmanlaşma konusunda öğretmen beklentilerini karşıladığı belirlenmiştir. Derslerin farklı günlerde olması, yeterli zaman ayıramama, ulaşımda zorluklar, izin alma ve bilimsel kongrelere katılım konusunda problemler yaşadıkları; Milli Eğitim Bakanlığı yapısı içinde lisansüstü eğitimin kariyer gelişimi açısından öğretmene ekonomik katkılarının sınırlı olduğu ve lisansüstü eğitimin yeterli değeri görmediği belirlenmiştir. Yaşanan sorunlara çözüm önerileri olarak ilgili mevzuatta öğretmenlerin kişisel gelişimlerini destekleyen bir dilin kullanılması, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bilimsel çalışmaların teşvik edilerek desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bununla birlikte katılımcı öğretmenler tarafından, tez hazırlama dönemlerinde aylıklı izin verilmesi, öğretmenlerin belli sürelerle araştırma amacıyla yurt dışına gönderilmesi, okul, ilçe, il müdürlüğü ve diğer üst yönetim kadrosu görev tercihlerinde lisansüstü yapmış kişilere öncelik verilmesi gibi öneriler geliştirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda lisansüstü eğitimle ilgili mevzuatın öğretmenlerin mesleki gelişimleri lehine güncellenmesi, öğretmenlerin lisansüstü eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla bazı teşvikler sunulması, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik bir performans ve kariyer sisteminin oluşturulması gibi öneriler sunulmuştur.

Evaluation of Postgraduate Education for the Teachers ‘Career Development

The aim of this study was to determine the problems that teachers experience during the postgraduate education process, suggestions for solutions to these problems and to determine their views on career development based on postgraduate education. In the study, embedded single-case design and case study, which is one of the qualitative research methodologies, were used in this study. Thirty-two teachers constitute the working group of the research. The data related to the research were obtained through a semi-structured interview form, where the validity and reliability studies were carried out with the pilot application. In the analysis of the data obtained from the research, content analysis was used. According to the results of the research, it has been determined that teachers prefer postgraduate education for personal and professional development, academic career and learning research skills. It was determined that postgraduate education meets the expectations of teachers in subjects such as scientific research, personal development, scientific literacy and specialization in the field. They had problems on the different days of the lessons, not having enough time, difficulties in transportation, getting permission and participating in scientific congresses; within the structure of the Ministry of National Education, it has been determined that postgraduate education has limited economic contributions to the teacher for career development and that postgraduate education does not see sufficient value. As a solution suggestion for the problems encountered, it was stated in the relevant legislation that a language that supports the personal development of teachers should be encouraged and supported by scientific studies in order to contribute to the personal and professional development of teachers. In addition, suggestions were developed by participant teachers, such as granting monthly leave during the thesis preparation periods, sending teachers abroad for research for a certain period of time, and prioritizing those who have graduated from the school, district, provincial directorate and other senior management positions. In line with the results obtained in the research, suggestions such as updating legislation related to postgraduate education in favor of the professional development of teachers, providing some incentives to expand teachers ‘postgraduate education, establishing performance and career system for improving teachers’ professional competencies were presented.

Kaynakça

Aitken, L., Currey, J., Marshall, A., & Elliott, D. (2008). Discrimination of educational outcomes between differing levels of critical care programmes by selected stakeholders in Australia: A mixedmethod approach. Intensive and Critical Care Nursing, 24 (2), 68-77. Doi: 10.1016/j.iccn.2007.09.001.

Aküzüm, C. (2016). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin eğitim yönetimi programı bağlamında lisansüstü eğitime bakış açılarının incelenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 20 (67), 85-108.

Akyüz, Y. (2013). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2013. Ankara: Pegem.

Alabaş, R., Kamer, S., & Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 89-107. Retrieved from http://www.e-ijer.com/ tr/issue/8020/105368.

Alton-Lee, A. (2011). Using evidence for educational improvement. Cambridge Journal of Education, 41 (3), 303–329. Doi: 10.1080/0305764X.2011.607150.

Arı, Ü. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ve sınıf öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (19), 87–115.

Aydemir, S., & Çam, Ş. S. (2015). Lisansüstü öğrencilerinin lisansüstü eğitimi almaya ilişkin görüşleri. Turkish Journal of Education, 4 (4), 4-16.

Bağlıbel, M., & Arslan, M. C. (2014). Eğitim yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi tezsiz yüksek lisans programına ilişkin mezun görüşleri: Gaziantep Üniversitesi Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13 (4), 1079-1095.

Baş, G. (2013). Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimden Beklentileri: Nitel Bir Araştırma (Niğde İli Örneği). Yükseköğretim Dergisi, 3 (2), 67-68.

Berkant, H. G. & Baysal, S. (2017). The implementation of graduate education to professional performance: Teachers’ perspectives. European Journal of Education Studies, 3 (8), 148-168. DOI: 10.5281/zenodo.824816

Bertram, C., Mithiyane, N., & Mukeredzi, T. G. (2013). “It will make me a real teacher”: Learning experiences of part time PGCE students in South Africa. International Journal of Educational Development, 33 (5), 448-456. Doi:10.1016/j. ijedudev.2012.10.001.

Bümen, N., Ates, A., Cakar, E., Ural, G., & Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim Dergisi, 41 (194), 31-50.

Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (22. baskı). Ankara: Pegem.

Can, E. (2019). Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: Engeller ve öneriler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (4), 1618-1650. Doi: 10.14689/Issn.2148-2624.1.7c.4s.14m.

Çelenk, M., & Bayar, A. (2019). Sınıf öğretmenlerinin lisansüstü eğitimine ilişkin görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 225-237. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ cybd/issue/49666/594769.

Darling-Hammond, L., Hyler, M.E. & Gardner, M. (2017). Effective teacher professional development. Palo, Alto, CA: Learning Policy Institute.

Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. Applied Developmental Science, 24 (2), 97-140. Doi:10.1080/10888691.2018.153779 1.

Er, H., & Ünal, F. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının lisansüstü öğretime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18 (2), 687-707.

Ezebilo, E. E. (2012). Challenges in postgraduate studies: assessments by doctoral students in a Swedish university. Higher Education Studies, 2(4), 49-57. Doi: 10.5539/hes. v2n4p49.

Facer, K. (2011). Learning futures. Education, technology and socio-technical change. London: Routledge.

Gill, B. E., Russell, M., & Rayfield, J. (2012). An exploration of graduate student satisfaction with advising in departments of agricultural education, leadership, communications, and extension. Journal of Agricultural Education, 53 (1), 5-17.

Golde, C. M., & Dore, T. M. (2001). At cross purposes: What the experiences of today’s doctoral students reveal about doctoral education. (ERIC Document Reproduction Service No. ED450628).

Günay, D. (2018). Türkiye’de lisansüstü eğitim ve lisansüstü eğitime felsefi bir bakışı. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 71-88.

Gürgan Öztürk, F., & Dinç, H. (2016). Lisansüstü eğitim alan müzik öğretmenlerinin eğitimleri sürecinde karşılaştıkları sorunlar. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 5 (21), 505-520.

İlğan, A. (2013). Öğretmenler için etkili mesleki gelişim faaliyetleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 41-56.

Jacobson Lundeberg, V. (2016). Pedagogical implementation of 21st century skills. Educational Leadership and Administration: Teaching and Program Development, 27 (2016), 82-100.

Kahraman, Ü., & Tok, T. N. (2016). Eğitim yönetimi denetimi planlaması ve ekonomisi lisansüstü öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 147-164

Karaman, S., & Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 94-114.

Kıral, E., & Altun, B. (2015). Expectations of students in the educational administration, supervision, planning and economics master’s program without thesis and their opinions regarding the satisfaction of their expectations. The Anthropologist, 21 (3) 512-521, Doi:10.1080/09720073.2015 .11891841.

Koşar, D., Er, E., & Kılınç, A. (2020). Yüksek lisans yapmak: eğitim yönetimi öğrencilerinin lisansüstü eğitim yapma nedenlerine ilişkin nitel bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (53), 370-392. Doi: 10.21764/ maeuefd.581698.

Kovalchuck, V., & Vorotnykova, I. (2017). E-Coaching, e-mentoring for lifelong professional development of teachers within the system of post-graduate pedagogical education. Turkish Online Journal of Distance Education, 18 (3), 214-227.

Kupiainen, S., Hautamaki, J., & Karjalainen, T. (2009). The Finnish Education System and PISA. Retrieved from http://julkaisut. valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75640/opm46. pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Li, S. & Seale, C. (2007). Managing criticism in Ph.D. supervision: A qualitative case study. Studies in Higher Education, 32 (4), 511–526.

MEB. (2010). TALIS uluslararası öğretme ve öğrenme araştırması. Türkiye Ulusal Raporu, MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

MEB. (2015). MEB 2015-2019 Stratejik Planı. www.meb.gov.tr adresinden 17.11.2019 tarihinde erişilmiştir.

MEB. (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. https://2023vizyonu.meb.gov. tr/ adresinden 17.11.2019 tarihinde erişilmiştir.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çeviri Editörleri). Ankara: Pegem.

Özdemir, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Özdemir, S. M. (2016). Öğretmen niteliğinin bir göstergesi olarak sürekli mesleki gelişim. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (3), 233- 244.

Rust, F. (2009). Teacher research and the problem of practice. Teachers College Record, 111 (8), 1882-1893.

Sarıkaya, B . (2017). Türkçe öğretiminde görsel okuma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (3) , 779- 796. Doi: 10.18506/anemon.298912.

Serin, H., & Ergin-Kocatürk, H. (2019). Eğitim yönetimi yüksek lisans öğrencilerinin eğitim sürecine dair deneyimleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (2), 495-513. doi: 10.14689/issn.2148- 2624.1.7c.2s.2m.

Sıcak, A., & Parmaksız, R. (2016). İlköğretim kurumlarındaki mesleki çalışmaların etkililiğinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 17-34. Doi: 10.17679/ iuefd.17144668.

Şişman, M., & Acat, B. M. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 235-250.

Turhan, M., &Yaraş, Z. (2013). Lisansüstü programların öğretmen, yönetici ve denetmenlerin mesleki gelişimine katkısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 43 (43), 200-218.

Wells, M. (2014). Elements of effective and sustainable professional learning. Professional Development in Education, 40 (3), 488- 504. Doi:10.1080/19415257.2013.838691

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. basım). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, A. B., Tonga, E. S., & Çakır, H. (2017). Lisansüstü eğitim öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37 (1), 1- 45.

Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York, London: The Guilford Press.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

803145