Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme ve İletişim Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi

Bu araştırmada öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkinin ve cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenlerine göre bir farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmaya 391 kadın ve 117 erkek olmak üzere 508 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla Wielkiewicz ve Meuwissen (2014) tarafından geliştirilen, Boztepe ve Demirtaş (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 13 maddelik Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların iletişim memnuniyet düzeylerini ölçmek için Goodboy, Martin ve Bolkan (2009) tarafından geliştirilen ve Boztepe (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 24 maddelik Öğrenci İletişim Memnuniyet Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında normallik testlerine göre parametrik ve non-parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada, yaşam boyu öğrenme ile iletişim memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Fakat bu ilişki zayıf bir ilişkidir. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, sınıf düzeyine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Investigation of Pre-Service Teachers’ Lifelong Learning and Communication Satisfaction Levels

The current research aims to investigate the relationship between lifelong learning and student communication satisfaction levels of preservice teachers and to look into whether there are any differences according to gender and class level variables. The sample consists of pre-service teachers who are studying at Sakarya University Education Faculty. A total of 508 pre-service teachers (391 female and 117 male) participated in the study. The Lifelong Learning Scale, which was developed by Wielkievicz and Meuwissen (2014) and adapted to Turkish culture by Boztepe and Demirtaş (2016), was used as the data collection instrument to assess the lifelong learning levels of preservice teachers. The scale contains 13 items. The Student Communication Satisfaction Scale developed by Goodboy, Martin and Bolkan (2009) and adapted to Turkish culture by Boztepe (2017) contained 24 items and was utilized to measure the communication satisfaction levels of the pre-service teachers. Depending on the normality tests, parametric and non-parametric tests were used for analysis. Positive relationship was found between the levels of lifelong learning and student communication satisfaction but it was a poor relationship. Lifelong learning levels and student communication satisfaction levels did not differ significantly according to gender variable whereas they varied significantly according to class level variable.

Kaynakça

Adabaş, A. (2016). Bartın üniversitesi lisansüstü öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmede anahtar yeterliklere sahip olma düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Akcaalan, M. (2015). Yaşam boyu öğrenme ile sosyal duygusal öğrenme arasında ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Alanezi, A. S. (2011). Communication satisfaction and its relationship to organizational commitment among secondary teachers in Kuwait. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/868276 696?accountid=13654

Apps, P. (1992). Wild ways: Field guide to the behaviour of Southern African mammals. South Africe: Struik.

Arslan, F. (2011). Sınıf yönetiminde öğretim elemanlarının iletişim davranışlarına ilişkin öğrenci görüşleri. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Ayaz, C. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

Barker, K. (1998). Lifelong learning in Canada: Visions for the future. In Tokyo Conference on Lifelong Learning APEC-HRDNEDM- IDE Seventh International Seminar: Social Development and Human Resources Development in the APEC Member Economies Human Resources Development, Canada.

Bilir, B., Çekiç, O. & Uslu, B. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi (6-9 Haziran), Çanakkale, Türkiye.

Boettger, J. K. (2007). Elite athletes’ motivations to volunteer and interpersonal communication motives: ıdentifying volunteers’ ınteraction position. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/304714 316?accountid=13654

Boztepe, Ö. (2016). The adaptation of student communication satisfaction scale into Turkish culture. International Journal of Education Research Review, 2(1), 27-33.

Boztepe, Ö. & Demirtaş, Z. (2016). The adaptation of lifelong learning scale into Turkish culture. Journal of Family, Counseling and Education, 1(1), 10-17.

Bruno, L. Q. (2009). Lifelong learning characteristics and academic achievement of eighth grade students: lessons for educators in preparing students for global citizenship. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from http://search. proquest.com/docview/305095849?accountid=13654

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Code, L. A. (2002). Lifelong learning in master’s education. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from http:// search.proquest.com/docview/305459974?accountid=13654

Colardyn, D. & Bjornavold, J. (2004). Validation of formal, nonformal and informal learning: policy and practices in EU member states. European Journal of Education, 39(1), 69-89.

Clarke, N. W. (1998). Adult development and lifelong learning: a woman’s perspective. (Unpublished doctoral dissertation). University of Maryland.

Claus, C. J. (2013). The effects of student behavior alteration techniques on student motives to communicate, student talk, and student learning. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/142684 9161?accountid=13654

Cross, J. (2014). Motives and barriers affecting participation in lifelong learning activities by older adults. Unpublished doctoral dissertation. California State University, Fullerton.

Douglas, E. (2010). A Study of barriers to adult self-directed learning. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/757725252?accou ntid=13654

Dündar, H. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Eroğlu, E. & Yüksel, H. (2014). Etkili iletişim teknikleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Evin-Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237- 252.

Goodboy, A. K. (2007). The effect of teacher confirmation on student communication and learning outcomes. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://search. proquest.com/docview/304812279?accountid=13654

Goodboy, A. K., Martin, M. M. & Bolkan, S. (2009). The development and validation of the student communication satisfaction scale. Communication Education, 58(3), 372-396.

Goodboy, A. K. & Myers, S. A. (2008). The effect of teacher confirmation on student communication and learning outcomes. Communication Education, 57(2), 153-179.

Hamsa, A. & Sultan, S. (2014). Interrogation in teacher-student İnteraction in Bahasa Indonesia learning at elementary school. Journal of Education and Learning, 8(3), 249-256.

Heiser, D. P. (2010). Attitudes of two Northwest Ohio UAW locals regarding lifelong learning, use of online strategies, and union-led learning. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/75543 0927?accountid=13654

Hunt, M. L. (2007). A Construction of twelve lifelong learners’ perspectives: An in depth, naturalistic study of self -integration of learning. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304838534?accou ntid=13654

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Keçeci, A. & Taşocak, G. (2009). Öğretim elemanlarının iletişim becerileri: Bir sağlık yüksekokulu örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2(4), 131-136.

Kılıç, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 79-87.

Knapp, J. L. (2008). Instructors and their students: The relationship between out of class communication, student communication motives, student motivation, and instructor job satisfaction and motivation. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/30444 8107?accountid=13654

Kongchan, A. (1985). Communication satisfaction, job satisfaction, and organizational commitment of business college faculty. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/303389969?account id=13654

Lee, R. (2006). Lifelong learning at the borders: transnational learning experiences of migrant workers in Korea. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from http://search. proquest.com/docview/304901651?accountid=13654

Longworth, N. (2003). Lifelong learning in action: Transforming education in the 21st century. London: Routledge.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2014). Hayat boyu öğrenme strateji belgesi ve eylem planı yüksek planlama kurulu. Retrieved from www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/2014071681. pdf.

Murray, H. (2015). Lifelong learning in the twenty-first century: an investigation of the ınterrelationships between self-directed learning and lifelong learning. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from http://search.proquest.com/ docview/1710060769?accountid=13654

Myers, S., Martin, M. & Mottet, T. (1999). Students’ motives for communicating with their instructors. Communication Education, 48(2), 155-164.

Nyiri, R. B. (1997). The relationship between effective teaching, lifelong learning, and the ımplementation of current best practices. ProQuest Dissertations ve Theses Global. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304393617?accou ntid=13654

Öntaş, T. (2016). Employment and first year experience of beginner primary school teachers at private educational institutions. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 6(2), 195-208.

Pike, P. D. (2001). Leisure piano lessons: A case study of lifelong learning. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304716668?accou ntid=13654

Rayudu, C. S. (2010). Communication. Mumbai India: Himalaya Pub. House.

Redman, D. J. (2016). Motivation of adult, auditioned community choirs: Implications toward lifelong learning. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from http://search. proquest.com/docview/1781246022?accountid=13654

Samsa, S. (2005). Öğrencilerin yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının iletişim biçimlerine ilişkin algı ve beklentileri (Pamukkale üniversitesi örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Sharma, P. R. (2015). Organizational communication: Perceptions of staff members’ level of communication satisfaction and job satisfaction. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://search.proquest.com/docview/16910 70109?accountid=13654

Silkü, H. (2002). Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarıyla olan iletişimi ve bu konuda yönetimden beklenenler. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Slay, T. S. (1980). The effect student teachers who have received communication skills training have on their classroom students’ verbal behaviors. ProQuest Dissertations & Theses Global. Retrieved from https://search.proquest.com/docview /303114794?accountid=13654

Şahin, Ç & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 394-417.

Tunca, N., Alkın-Şahin, S. & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446.

Wielkiewicz, R. M. & Meuwissen, A. S. (2014). A Lifelong learning scale for research and evaluation of teaching and curricular effectiveness. Teaching of Psychology, 41(3), 220-227.

Yaman, F. & Yazar, T. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği). Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1553-1566.

Yurdakul, C. (2017). An investigation of the relationship between autonomous learning and lifelong learning. International Journal of Educational Research Review, 2(1), 15-20.

Kaynak Göster