Öğretmen Adaylarına Göre Akademik Usulsüzlük Davranışları

Araştırmanın amacı, sınıf ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak akademik usulsüzlük davranışlarını belirlemektir. Araştırma tarama modeli kullanılarak, 445 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, “akademik usulsüzlük içeren davranışlara yönelik görüşler anketi” yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiksel teknikler ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların 23 davranışı akademik usulsüzlük kapsamında değerlendirdikleri bulunmuştur. Bu davranışların 10’u sınavlarda kopya çekme ile ilgiliyken 13’ü ise ödev ve projelerde intihal yapma ile ilgilidir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun akademik usulsüzlük olduğunu düşündükleri ilk üç madde şunlardır: Yerine başkasını sınava sokmak, sınav sorularını çalmak, başka bir öğrencinin ödevini, o öğrencinin bilgisi olmadan kendisi yapmış gibi teslim etmek. Öğretmen adaylarının büyük çoğunluğuna göre sınava önceki yıllarda çıkan sorulardan çalışmak, başka bir öğrencinin notlarından sınava çalışmak, sınavdan çıkınca diğer sınıftaki öğrencilere sınavın içeriği hakkında bilgi vermek ve sınavdan çıkan öğrencilerden sınavın içeriği hakkında bilgi aldıktan sonra sınava girmek akademik usulsüzlük davranışı değildir. Ayrıca, akademik usulsüzlük davranışları ile kişisel özellikler arasında en belirgin ilişki cinsiyet açısından ortaya çıkmıştır. Buna göre kız öğrenciler erkek öğrencilere göre kimi maddelerin akademik usulsüzlük olduğuna daha çok katılmaktadırlar. Sınıf düzeyi ve akademik başarı ile kimi akademik usulsüzlük davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunsa da bu ilişkinin varlığının birkaç madde ile sınırlı olduğu görülmüştür.

Defining Academic Dishonesty Behaviors According to Pre-Service Teachers

The aim of this study is to determine academic dishonesty behaviors based on the opinions of pre-service elementary and social studies teachers. This study was designed using a student self-report survey questionnaire. The sample of this study consisted of 445 pre-service teachers. The research data was collected using “the academic dishonesty behaviors opinion survey” developed for this research. The research data was analyzed using descriptive statistical techniques and chi-square test. Results indicated 23 items that pre-service teachers agreed on were about academic dishonesty. Of these 10 items were about academic cheating and 13 items were about plagiarism in assignments. The top three academic dishonesty behaviors based on participants opinion were respectively having another person take the test on behalf, stealing exam materials and handing in someone else’s essay with his/her name on it. Most pre-service teachers did not accept 4 items as an academic dishonest behavior. These items were using old exam questions in order to prepare an exam, using someone else’s notes in order to prepare an exam, to give information to other class students after taking the exam, and taking an exam after receiving information from students who already took the exam. In this study, another important finding was about gender differences; female pre- service teachers showed more concern than male pre-service teachers about academic dishonesty behaviors. There were also a few limited significant differences both in grade and class level in all academic dishonesty behaviors.

Kaynakça

Anıtsal, İ., Anıtsal, M. M. & Elmore, R. (2009). Academic dishonesty and intention to cheat: A model on active versus passive academic dishonesty as perceived by business students. Academy of Educational Leadership Journal, 13(2), 17-26.

Bennett, K. K., Behrendt, L. S. & Boothby, J. L. (2011). Instructor perceptions of plagiarism: Are we finding common ground? Teaching of Psychology, 38(1), 29-35.

Bozdoğan, A. E. & Öztürk, Ç. (2008). Öğretmen adayları neden kopya çeker? İlköğretim Online, 7(1), 141-149.

Brown, B. S. & Weible, R. (2006). Changes in academic dishonesty among mis majors between 1999 and 2004. Journal of Computing in Higher Education, 18(1), 116-134.

Brown, B. S., Weible, R. J., & Olmosk, K. E. (2010). Business school deans on student academic dishonesty: A survey. College Student Journal, 44(2), 299-309.

Büyüköztürk, Ş. (2005). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (5. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler için istatistik (12. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Colnerud, G. & Rosander, M. (2009). Academic dishonesty, ethical norms and learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(5), 505-517.

Çetin, Ş. (2007). Üniversite öğrencilerinin kopya çekme davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Milli Eğitim, 175, 129-142.

Davis, S. F. & Ludvigson, H. W. (1995). Additional data on academic dishonesty and a proposal for remediation. Teaching of Psychology, 22, 119-121. doi: 10.1207/s15328023top2202_6.

de Lambert, K., Ellen, N. & Taylor, L. (2006). Chalkface challenges: a study of academic dishonesty amongst students in New Zealand tertiary institutions. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(5), 485-503.

Eraslan, A. (2011). Matematik öğretmeni adayları ve kopya: Hiç çekmedim desem yalan olur! Eğitim ve Bilim, 36(160), 52-64.

Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ersoy, A. & Karaduman, H. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının hazırladıkları araştırma raporlarında dijital aşırma: Google arama motoru örneği. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (s.529-534). Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Ersoy, A. & Özden, M. (2011). Öğretmen adaylarının ödevlerinde internetten intihal yapmalarında öğretim elemanının rolüne ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 10(2), 608-619.

Evans, R. (2006). Evaluating an electronic plagiarism detection service: The importance of trust and the difficulty of proving students don’t cheat. Active Learning in Higher Education, 7(1), 87-99. doi: 10.1177/1469787406061150.

Harding, T. S., Carpenter, D. D., Finelli, C. J. & Passow, H. J. (2004). Does academic dishonesty relate to unethical behavior in professional practice? An exploratory study. Science and Engineering Ethics, 10, 311-324.

Iyer, R. & Eastman, J. K. (2006). Academic dishonesty: Are business students different from other college students? Journal of Education for Business, 82(2), 101-110.

Jensen, L. A., Arnett, J. J., Feldman, S. S., & Cauffman, E. (2002). It’s wrong, but everybody does it: Academic dishonesty among high school and college students. Contemporary Educational Psychology, 27, 209-228. doi: 10.1006/ceps.2001.1088.

Jones, D. L. R. (2011). Academic dishonesty: Are more students cheating? Business Communication Quarterly, 74, 141-150. doi: 10.1177/1080569911404059.

Jordan, A. E. (2001). College student cheating: The role of motivation, perceived norms, attitudes, and knowledge of institutional policy. Ethics & Behavior, 11(3), 233-247. doi: 10.1207/S15327019EB1103_3.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (18. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Keçeci, A., Bulduk, S., Oruç, D. & Çelik, S. (2011). Academic dis- honesty among nursing students: A descriptive study. Nursing Ethics, 18(5), 725-733. DOI: 10.1177/0969733011408042.

Landau, J. D., Druen, P, B. & Arcuri, J. A. (2002). Methods for helping students avoid plagiarism. Teaching of Psychology, 29, 112-115.

Levy, S. E. & Rakovski, C. C. (2006). Academic dishonesty: a zero tolerance professor and student registration choices. Research in Higher Education, 47(6), 735-754.

Lin, C.-H. S. & Wen, L.-Y. M. (2007). Academic dishonesty in higher education: A nationwide study in Taiwan. Higher Education, 54(1), 85-97.

Lupton, R. A. & Chapman, K. J. (2002). Russian and American college students’ attitudes, perceptions and tendencies towards cheating. Educational Research, 44(1), 17-27. doi: 10.1080/00131880110081080

Lupton, R. A., Chapman, K. J. & Weiss, J. E. (2000). International perspective: A cross-national exploration of business students’ attitudes, perceptions, and tendencies toward academic dishonesty. Journal of Education for Business, 75(4), 231-235. doi: 10.1080/08832320009599020

McCabe, D. L. & Trevino, L. K. (1993). Honor codes and other contextual influences. The Journal of Higher Education, 64(5), 522-538.

McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1997). Individual and contextual influences on academic dishonesty: A multi-campus investigation. Research in Higher Education, 38(3), 379-396.

McCabe, D. L., Butterfield, K. D., & Trevino, L. K. (2006). Academic dishonesty in graduate business programs: Prevalence, causes, and proposed action. Academy of Management Learning & Education, 5(3), 294-305.

McCabe, D. L., Feghali, T. & Abdallah, H. (2008). Academic dishonesty in the middle east: individual and contextual factors. Research in Higher Education, 49, 451-467.

Mirshekary S., Yaftian, A. M. & Mir, M. Z. (2010). Students’ perceptions of academic and business dishonesty: Australian evidence. Journal of Academic Ethics, 8, 67-84. doi: 10.1007/ s10805-010-9106-z

Murdock, T. B. & Anderman, E. M. (2006). Motivational perspectives on student cheating: Toward an integrated model of academic dishonesty. Educational Psychologist, 41(3), 129-145.

Nazir, M. S. & Aslam, M. S. (2010). Academic dishonesty and perceptions of Pakistani students. International Journal of Educational Management, 24(7), 655-668.

Ng, H. W. W., Davies, G., Bates, I., & Avellone, M. (2003). Academic dishonest among pharmacy students: Investigating academic dishonesty behaviours in undergraduates. Pharmacy Education, 3(4), 261-269. doi: 10.1080/15602210310001643375

Nonis, S. & Swift, C. O. (2001). An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: A multicampus investigation. Journal of Education for Business, 77(2), 69-77.

Olafson, L., Schraw, G., Nadelson L., Nadelson, S. & Kehrwald, N. (2013). Exploring the judgment–action gap: College students and academic dishonesty. Ethics & Behavior, 23(2), 148-162.

Özgüngör, S. (2008). Üniversite öğrencilerinde öğretmene ilişkin algıların ve öğrenci özelliklerinin kopya çekme davranışlarıyla ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 33(149), 68-79.

Park, C. (2003). In other (people’s) words: Plagiarism by university students-literature and lessons. Assessment & Evaluation in Higher Education, 28(5), 471-488.

Perry, B. (2010). Exploring academic misconduct: Some insights into student behaviour. Active Learning in Higher Education, 11, 97-108.

Schmelkin, L. P., Gilbert, K., Spencer, K. J., Pincus, H. S. & Silva, R. (2008). A multidimensional scaling of college students’ perceptions of academic dishonesty. The Journal of Higher Education, 79(5), 587-607.

Seven, M. A. & Engin, A. O. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kopya çekmeye duydukları ihtiyaç ve kopya çekme sebepleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 111-136.

Szabo, A. & Underwood, J. (2004). Cybercheats: Is information and communication technology fuelling academic dishonesty? Active Learning in Higher Education, 5(2), 180-199. doi: 10.1177/1469787404043815

Tayfun, A. & Yazıcıoğlu, İ. (2008). Öğrencilerin kopya hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6, 375-393.

Tayfun, A. (2009). Is there a relationship between grade average point and students’ perceptions with regard to cheating factors? Bilig, 49, 191-204.

Thomas, A. & de Bruin, G. P. (2012). Student academic dishonesty: What do academics think and do, and what are the barriers to action? African Journal of Business Ethics, 6, 13-24.

Trost, K. (2009). Psst, have you ever cheated? A study of academic dishonesty in Sweden. Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(4), 367-376.

Yang, S. C. (2012). Attitudes and behaviors related to academic dishonesty: A survey of Taiwanese graduate students. Ethics & Behavior, 22(3), 218-237.

Kaynak Göster