Geçmişten Günümüze Türkiye’de Ön Lisans Sosyal Hizmetler Eğitimi

Türkiye’de 1963 yılında sosyal hizmetler alanında ara eleman yetiştirme amacıyla başlayan eğitimler 2008 yılına kadar bir türlü oluşamamış ve yaygınlaşma gösterememiştir. Sosyal hizmetler ön lisans eğitimi bir fiil 2008 yılında başlamış, 2013 yılından itibaren ise hızlı bir gelişim seyri içerisine girmiştir. Bu çalışmada 2017 yılı Ekim ayı itibariyle Türkiye’de sosyal hizmetler ön lisans eğitiminin mevcut durumu üzerinde durulmuştur. Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminde ortaya çıkan görüntünün fotoğrafı çekilmek istenmiş ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Associate Degree Social Services Education in Turkey from Past to Present

Education in the field of social services began in 1963 in order to raise intermediate staff members, however it could not become present and widespread until 2008. Social services associate degree education started in 2008 and has been developing rapidly since 2013. In this study, the current situation of social services associate degree education in Turkey by October 2017 was focused It was aimed to give a snapshot of the social work education in Turkey and to develop recommendations accordingly.

Kaynakça

III. Milli Sosyal Hizmetler Konferansı kitabı. (1968). Türkiye’de Sosyal Değişme ve Sosyal Hizmetler (11-14 Aralık). Ankara: Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü.

Acar, M. C., & Apak, H. (2017). Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin empatik eğilimleri ile özgecilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(1), 93-112.

Alkan, R. M., Suiçmez, M., Aydınkal, M., & Şahin, M. (2014). Meslek yüksekokullarındaki mevcut durum: sorunlar ve bazı çözüm önerileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 4(3), 133-140.

Alptekin, K. (2016). Başlangıçtan bugüne ve yarına Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi. Konya: Atlas Yayınları.

Alptekin, K., Topuz, S., & Zengin, O. (2017). Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminde neler oluyor? Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(2), 50-69.

Barker, R. L. (1995). The social work dictionary. (3th ed.). Washington DC: NASW.

Çavuşoğlu, T. (2010). Sosyal yardımcı kursları. Retrieved from https://idealsosyalhizmet.com/sosyal-yardimci-kurslari/

Karataş, K., & Erkan G. (2005). Türkiye’de sosyal hizmet eğitiminin tarihçesi. In Ü. Onat (Ed.) Sosyal hizmet sempozyumu 2002: Sosyal hizmet eğitiminde yeni yaklaşımlar (pp. 117-133.), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayınları.

Kendall, K. A. (2000). Social work education: Its origins in Europe. Alexandria, VA: Council on Social Work Education.

Koşar, N., & Tufan, B. (1999). Sosyal hizmetler yüksekokulu tarihçesine kısa bir bakış. In S. Kut, & N. G. Koşar (Eds.). Prof. Dr. Sema Kut’a armağan yaşam boyu sosyal hizmet (pp. 1-21). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayınları.

Kut, S. (1988). Sosyal hizmet mesleği, nitelikleri, temel unsurları, müdahale yöntemleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Nartgün, S., & Yüksel, E. (2009). Meslek yüksekokullarına sınavsız geçişte izlenen kriterlerin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(2), 189-205.

Oral, A. İ. (2017). Sosyal hizmetler ön lisans programı öğrencilerinin staj uygulamalarına ilişkin görüş ve düşüncelerinin değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi örneği. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4(3), 62-80. Retrieved from http://auad.anadolu.edu.tr/yonetim/ icerik/makaleler/292-published.pdf

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). (2017a). ÖSYS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu. Retrieved from http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/ LYS/KONTENJANKILAVUZ18072017.pdf

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM). (2017b). Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçiş sınavı (DGS) kılavuzu. Retrieved from http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/ DGS/tablo-2_24052017.pdf

Sheafor, B.W., & Horejsi, C. J. (2014). Sosyal hizmet uygulaması temel teknikler ve ilkeler. B. Çiftçi (Çev. Ed.). Ankara: Nika Yayınevi.

Şahin, İ., & Fındık, T. (2008). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(3), 65-86.

Şeker, A. (2012). Sosyal hizmete giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.

Thompson, N. (2013). Kuram ve uygulamada sosyal hizmeti anlamak. Ankara: Dipnot Yayınevi.

Tomanbay, İ. (1999). Sosyal çalışma sözlüğü. Ankara: Selvi Yayıncılık.

Tomanbay, İ. (2011). Sosyal hizmetlerde açıköğretim ve ara elemanlar: Sosyal çalışma ve sosyal teknikerlik. Ankara: SABEV Yayınları.

Türkmen, B. (2003). Mesleki eğitimin esasları bağlamında sosyal hizmet eğitimine yeni model önerisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), 269-276.

Uğurlu, H. (2003). Dünden bugüne Türkiye’de sosyal hizmet mesleği. Retrieved from http://www.sosyalhizmetuzmani.org/ turkiyedesosyalhizmetmeslegi.htm

Yarcı, S., & Alpman, P. S. (2015). Sosyal hizmet ve danışmanlık bölümü öğrencilerinin istihdam sorunları. Electronic Journal of Vocational Colleges, 5(5), 123-129. Retrieved from http:// dergipark.gov.tr/download/issue-file/1332

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (2017). Retrieved from https://istatistik.yok.gov.tr/

Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2017). 2016-2017 öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri Retrieved from https://istatistik. yok.gov.tr/yuksekogretimIstatistikleri/2017/2017_T1.pdf

Kaynak Göster