Fen Kavramlarının Öğrenilmesinde Bilim Kurgu Filmlerinin Etkisi: Öğretmen Eğitimine Yönelik Bir Uygulama

Bu çalışmanın temel amacı, bilim kurgu filmlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı fen kavramlarını öğrenmeleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaca ek olarak, aynı zamanda, izlenen bilim kurgu filmlerinin çalışma grubunu oluşturan fen bilgisi öğretmen adaylarında kavram yanılgılarına neden olup olmadığı da bir alt amaç olarak incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda “fen bilgisi öğretmen adaylarının fen kavramlarını öğrenmeleri üzerinde bilim kurgu filmlerinin etkisi nedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmada, 20 öğretmen adayına yönelik sınıf ortamında formel öğretim uygulamaları ile öğretimi nispeten zor olan yer bilimi, genetik ve astrofizik gibi bilimsel konulara ait fen kavramlarını içeren bilim kurgu filmleri kullanılarak bir uygulama yapılmıştır. Üç haftalık “bilim kurgu filmi izleme etkinliği” uygulamalarının birinci haftasında yer bilimi konulu Dante’s Peak, ikinci haftasında genetik konulu Gattaca ve üçüncü haftasında astrofizik konulu Contact adlı bilim kurgu filmleri izlenmiştir. Çalışmanın ana problemine yanıtlar bulmak için nicel araştırma yöntemine başvurulmuş, deneysel desenlerden “tek grup ön test- son test yarı deneysel desen” kullanılmıştır. Bilim kurgu filmlerinin fen kavramlarının öğrenimi üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından veri toplama aracı olarak “kavram testleri” adı verilen üç adet test geliştirilmiştir. Veriler bu kavram testlerinin ön test-son test olarak uygulanması ile toplanmıştır. Çalışmada, nicel ve nitel veriler birlikte toplanmış olup, analizler ayrı ayrı yapılmıştır. Verilerin yorumlanması aşamasında ise elde edilen bulgular birleştirilerek yorumlanmıştır. Nitel ve nicel verilerden elde edilen bulgular incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim kurgu filmlerinin etkisi ile yeterli düzeyde yeni fen kavramı öğrendikleri ve mevcut bilgilerini de güncelledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda bazı öğretmen adaylarının bilim kurgu filmlerinin etkisi ile kavram yanılgıları yaptıkları tespit edilmiştir.

The Effect of Science Fiction Movies on Learning Science Concepts: An Aplication for Teacher Education*

The main purpose of this study is to investigate the effects of science fiction movies on prospective science teachers’ learning some science concepts. In addition to this goal, it was also examined as a sub-objective whether the science fiction movies lead to misconceptions in prospective science teachers. For this purpose, the question of “what is the effect of science fiction movies on prospective science teachers’ learning science concepts?“ was asked. In the study, a “science fiction movie watching event” was organised for three three weeks with 20 prospective science teachers. Science fiction movies including science concepts related to earth science, genetics and astrophysics were watched. At the “science fiction movie watching event” on the first week the movie Dante’s Peak about earth science, on the second week the movie Gattaca about genetics and on the third week the movie Contact about astrophysics were watced by study group of prospective science teachers. In order to find answers to the main question of the study, “one group pretest-posttest quasi-experimental design” was used as quantitative research method. In order to assess the effect of science fiction movies on the learning of science concepts, three tests, called concept tests, were developed by the researcher as the data collection tool. The data were collected by applying this concept tests as pretest-posttest. In the study, quantitative and qualitative data were collected together and analyzes were done separately. In the interpretation of the data, the findings were combined and interpreted. After examining the findings obtained from the qualitative and quantitative data, it was concluded that prospective science teachers learned new science concepts with the effect of science fiction movies and updated their current knowledge. At the same time, it was determined that some prospective science teachers made misconceptions with the effect of science fiction movies.

Kaynakça

Barnett, M., Wagner, H., Gatling, A., Anderson, J., Houle, M., & Kafka, A. (2006). The impact of science fiction film on student understanding of science. Journal of Science Education and Technology, 15(2), 179-191.

Barnett, M., & Kafka, A. (2007). Using science fiction movie scenes to support critical analysis of science. Journal of College Science Teaching, 36(4), 31

Bixler, A. (2007). Teaching evolution with the aid of science fiction. The American Biology Teacher, 69(6), 337-340.

Cavanaugh, T. W., & Cavanaugh, C. (1996). Learning science with science fiction. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED411157.pdf

Cavanaugh, T. W., & Cavanaugh, C. (2004). Teach science with science fiction films: A guide for teachers and library media specialist. Worthington, Ohio: Linworth Publishing.

Corbin, J., & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing grounded theory (4th Ed). USA: SAGE Publications, Inc.

Cornea, C., Bowater, L., James, H., & Bowater, R. (2012). Using science fiction to teach science facts. The Biochemist, 34(6), 15-20.

Czerneda, J. E. (2006). Science fiction & scientific literacy. Science Teacher, 73(2), 38-42.

Dark, M. L. (2005). Using science fiction movies in introductory physics. The Physics Teacher 43(7), 463-465.

Derjani-Bayeh, S., & Olivera-Fuentes, C. (2011). Winds are from Venus, mountains are from Mars: Science fiction in chemical engineering education. Education for Chemical Engineers, 6(4), 103-113.

Dubeck, L. W., Bruce, M. H., Schmuckler, J. S., Moshier, S. E., & Boss, J. E. (1990). Science fiction aids in science teaching. The Physics Teacher, 28, 316-318.

Dubeck, L. W., Moshier, S. E., & Boss, J. E. (2003). Fantastic voyages: Learning science through science fiction films (2nd Ed). USA: Springer.

Efthimiou, C., & Llewellyn, R. A. (2004). Cinema as a tool for science literacy. Physics Education, 16(1), 1–13.

Freedman, R. A., & Little, W. A. (1980). Physics 13: Teaching modern physics through science fiction. American Journal of Physics, 48(7), 548-551.

Freudenrich, C. C. (2000). Sci-fi science. Science Teacher, 67(8), 42-45.

Herman, W. E. (2009). Teaching and learning psychology through an analysis of social science fiction. Retrieved from https:// files.eric.ed.gov/fulltext/ED505004.pdf

Idier, D. (2000). Science fiction and technology scenarios: Comparing Asimov’s robots and Gibson’s cyberspace. Technology inSociety, 22(2), 255-272.

İnaltekin, T. (2014). Problem tabanlı öğrenme uygulamalarının fen bilgisi öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerinin gelişimine etkisi (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Katz, D. A. (1999). Science and science fiction, with emphasis on chemistry and science fiction. Retrieved from http://www. chymist.com/Science%20and%20Science%20Fiction.pdf

Kirby, D. A. (2003). Science consultants, fictional films, and scientific practice. Social Studies of Science 33(2), 231–268.

Knippels, M. C. P., Severiens, S. E., & Klop, T. (2009). Education through fiction: Acquiring opinion‐forming skills in the context of genomics. International Journal of Science Education, 31(15), 2057-2083.

Laprise, S., & Winrich, C. (2010). The impact of science fiction films on student interest in science. Journal of College Science Teaching, 40(2), 45-49.

Liberko, C. A. (2004). Using science fiction to teach thermodynamics: Vonnegut, ice-nine, and global warming. Journal of Chemical Education, 81(4), 509-512.

Lin, K. Y. (2020). A study of students’ learning performance in a science fiction film learning activity. Retrieved from https://www. researchgate.net/publication/266526958_A_Study_of_Students’_Learning_Performance_in_a_Science_Fiction_Film_ Learning_Activity

Marsh, E. J., Meade, M. L., & Roediger III, H. L. (2003). Learning facts from fiction. Journal of Memory and Language, 49(4), 519-536.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Retrieved from https:// www.ogretmenler.com/dokumanlar/finish/1098-2018-2019- mufredati/22635-fen-bilimleri-mufredati/0.html

Myers, A. (1978). Science fiction in the classroom. Children’s Literature in Education, 9(4), 182-187. Ongel-Erdal, S., Sonmez, D., & Day, R. (2004). Science fiction movies as a tool for revealing students’ knowledge and alternative conceptions. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED490732.pdf

Oravetz, D. (2005). Science and science fiction. Science Scope, 28(6), 20-22.

Reis, P., & Galvão, C. (2007). Reflecting on scientists’ activity based on science fiction stories written by secondary students. International Journal of Science Education, 29(10), 1245–1260.

Rose, C. (2003). How to teach biology using the movie science of cloning people, resurrecting the dead, and combining flies and humans. Public Understanding of Science 12(3), 289–296.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.

Segall, A. E.(2002). Science fiction ın the engineering classroom to help teach basic concepts and promote the profession. Journal of Engineering Education, 91(4), 419-423.

Shaw, D. G., & Dybdahl, C. S. (2000) Science and the popular media. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum Ideas, 37(2), 22-31.

Singh, V. (2014). More than “cool science”: Science fiction and fact in the classroom. The Physics Teacher, 52(2), 106-108.

Smith, D. A. (2009). Reaching nonscience students through science fiction. Physics Teacher, 47(5), 302-305.

Sürmeli, H. (2012). Examination the effect of science fiction films on science education students’ attitudes towards STS course. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1012-1016. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S1877042812025074

Yazıcı, N. N., & Altıparmak, M. (2010). Science fiction aided biotechnology instruction: Effects of bioethics group discussions on achievement and attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4125-4129.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Vrasidas, C., Avraamidou, L., Theodoridou, K., Themistokleous, S., & Panaou, P. (2015). Science fiction in education: Case studies from classroom implementations. Educational Media International, 52(3), 201-215.

Zerby, S. A. (2005). Using the science fiction film “Invaders from Mars” in a child psychiatry seminar. Academic Psychiatry, 29(3), 316-321.

Kaynak Göster