Fen Bilimleri Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Sorgulama Temelli Astronomi Eğitimine İlişkin Görüşlerinin ve Bil, İste ve Öğren Şemalarının İncelenmesi

Bu araştırma ile fen bilimleri öğretmenleri ile öğretmen adaylarının sorgulama temelli astronomi eğitimine ilişkin görüşlerinin ve Bilİste-Öğren (KWL) şemalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları ve Bil, İste ve Öğren şemalarından yararlanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma, amaçlı örnekleme ile seçilen bir üniversitenin astronomi dersi almamış 3. sınıflarını oluşturan 32 fen bilimleri öğretmen adayı ile farklı bir ilde görev yapan ve astronomi konularını öğretme sorumluluğu bulunan 32 fen bilimleri öğretmeni ile yürütülmüştür. Nitel verilerin analizinde ortaya çıkan temel bulgularda; öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin rehberli sorgulamaya ilişkin fikir sahibi olduğu, yapılandırılmış ve açık sorgulamaya ilişkin cevaplarının farklılaştığı tespit edilmiştir. Sorgulama temelli astronomi eğitimi beklentilerinde ve beklentilerin karşılanma durumunda ise katılımcı cevaplarının çeşitlendiği görülmüştür. Ayrıca Bil, İste ve Öğren şemalarında belirtilen görüşlerin eğitimin içeriğinden etkilendiği tespit edilmiştir. Sorgulamaya dayalı eğitim ortamlarında Bil, İste ve Öğren şemalarının kullanımının desteklenmesi ve fen eğitiminde astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının yaygınlaştırılması önerilmektedir.

Investigation of Know, Want to know, Learned (KWL) Charts and Views of In-Service Science Teachers and Pre-Service Teachers Related to Inquiry-Based Astronomy Education

With this study, it was aimed to examine the opinions of science teachers and pre-service teachers about inquiry-based astronomy education and the charts of knowing, wanting to know, learning (KWL). A case study, one of the qualitative research methods, was used in the study. Semi-structured interview forms and KWL charts were used as data collection tools. The obtained data were analyzed by descriptive analysis method. The study was carried out with 32 pre-service science teachers who are in the 3rd grade of a university and 32 science in-service teachers who are responsible for teaching astronomy subjects in a different province, chosen with a purposive sampling method. In the main findings emerging in the analysis of qualitative data, it was determined that science teachers and pre-service teachers have an idea about guided inquiry, and their answers regarding structured and open inquiry differed. Regarding the inquiry-based astronomy education expectations and whether the expectations were met, it was observed that participants’ responses varied. In addition, it was determined that the opinions stated in the KWL charts were affected by the content of the training. It is recommended to support the use of KWL charts in inquiry-based educational environments and to expand their use in teaching astronomy subjects in science education.

Kaynakça

Akben, N. (2011). Öğretmen adayları için bilimsel sorgulama destekli laboratuvar dersi geliştirilmesi (Doktora tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kimya Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.

Asan, A., & Güneş, G. (2000). Oluşturmacı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanmış örnek bir ünite etkinliği. Milli Eğitim Dergisi, 147, 1-4.

Aslan, Z., Aydın, C., Demircan, O., Kırbıyık, H., & Derman, E. (1996). Astronomi ve Uzay bilimleri ders kitabı. Ankara: Tekışık Yayıncılık.

Aşçı, M. (2016. Öğretim ilke ve yöntemleri. (Ed. Onur, M., Yaycı, L., Sanal, M.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Bailey, J. M., & Slater, T. F. (2003). A review of astronomy education research. Astronomy Education Review, 2(2): 20-45.

Barrow, L. H. (2006). A Brief History of Inquiry: From Dewey to Standards. Journal of Science Teacher Education, 17: 265–278.

Bektaşlı, B. (2013). The effect of media on preservice science teachers’ attitudes toward astronomy and achievement in astronomy class. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 12(1).

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları 342 s.

Bybee, R. W. (2002). Scientific inquiry, student learning, and the science curriculum. Learning Science and the Science of Learning, 25-35.

Camp, D. (2000). It Takes Two: Teaching with Twin Texts of Fact and Fiction. The Reading Teacher, 53(5): 400-408.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Educational research methodology (7th ed). London: Routledge

Crawford, B. A. (2000). Embracing the Essence of Inquiry: New Roles for Science Teachers. Journal of Research in Science Teaching, 37(9), 125-130.

Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., & Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education. Essays in Education, 23-45.

Çalışkan, H. (2008). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma, akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi (Doktora tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Ankara

Davey, L. (1991). The application of case study evaluations. Practical Assessment, Research and Evaluation, 2(9), 1.

Demirci, F. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin astronomi konularının öğretimi öz-yeterlik inançları: Bir karma yöntem araştırması (Yüksek lisans tezi). Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Ordu

Emrahoğlu, N., & Öztürk, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının astronomi kavramlarını anlama seviyelerinin ve kavram yanılgılarının incelenmesi üzerine boylamsal bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 165-180.

Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu anlama stratejilerine genel bir bakış. Journal of International Social Research, 1(6), 207-223.

Flick, L. B., & Lederman, N. G. (2004). Scientific inquiry and the nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education. Dordrecht: Kluwer.

Germann, J. P., Aram, R., & Burke, G. (1996). dentifiying patterns and relationships among the responses of seventh grade students to the science process skills of designing experiments. Journal of Research in Science Teaching, 33(1), 79-99.

Goldston, M. J., Day, J. B., Sundberg, C., & Dantzler, J. (2010). Psychometric analysis of a 5E learning cycle lesson plan assessment ınstrument. International Journal of Science and Mathematics Education, 8(4), 633-648.

Gunel, M., Hand, B., & Hohenshell, L. (2006). The Impact of Students’Self-Evaluation of the Science Writing Heuristic: Closing the Achievement Gap. Paper presented at the National Association for Research in Science Teaching (NARST), San Francisco, California.

Günel, M., Memiş, E. K., & Büyükkasap, E. (2010). Yaparak yazarak bilim öğrenimi-YYBÖ yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen akademik başarısına ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(155), 49-62.

Hansen, M. L. (2002). Defining inquiry: Exploring the many types of inquiry in the science classroom. The Science Teacher, 69(2), 34-37.

Heron, J. (1971). Experience and method- An inquiry into the concept of experiential research. Human Potential Research Project. Guildford: University of Surrey Department of Educational Studies. Retrieved from http://www.humaninquiry.com/Experience%20And%20Method.pdf

Hewson, P. W., Beeth, M. E., & Thorley, N. R. (1998). Conceptual change teaching. International handbook of science education. Dordrecht: Kluwer.

Hollis, K. (2006). Tag Archives: KWL chart 2006. Retrieved from https://kristinahollis.wordpress.com/tag/kwl-chart/

Ivleva, N. V. (2016). Teaching critical thinking to engineering students through reading profession-oriented texts. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 155(1): 012022.

Jared, E. J., & Jared, A. H. (1997). Launching into improved comprehension. Integrating the KWL model into middle level courses. Technology Teacher, 56(6), 24-31.

Kaya, G., & Yılmaz, S. (2016). Açık sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarısına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 300-318.

Keçeci, G. (2014). Araştırma ve sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Elazığ.

Kırılmazkaya, G. (2014). Web tabanlı araştırma-sorgulamaya dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının kavram öğrenmeleri ve bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi üzerine etkisi (Doktora tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Elazığ.

Krajcik, J. S., Simmons, P. S., & Lunetta, V. N. (2006). A Research strategy for the dynamic study of students concepts and problem solving strategies using science software. Journal of Research in Science Teaching, 25, 147-155.

Lim, B. R. (2001). Guidelines for designing inquiry-based learning on the Web: Online professional development of educators (Ph. D. Thesis). Indiana University. Retrieved from from https:// www.learntechlib.org/p/124113/.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Çev. S. Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Data management and analysis methods. In Denzin N. K. & Lincoln Y. S. (Eds), Handbook of qualitative research, Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

National Research Council (NRC). (1996) The National science education standarts. Washington, DC: National Academy Press.

National Research Council (NRC). (2000) Inquiry and the National science education standarts. Washington: National Academy Press.

National Research Council. (2001) Inquiry and the National Science Education Standarts. A guide for teaching ve learning. Washington, DC: National Academy Press.

Ogle, D. M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. Reading Teacher, 39, 564-570.

Roth, W. M., & Bowen, G. M. (1995). Knowing and interacting: A study of culture, practices and resources in a grade 8 openinquiry science classroom guided by a cognitive apprenticeship metaphor. Cognition and Instruction, 13(1), 73-128.

Rothgans, J. I., & Schmidt, H. G. (2011). The role of teachers in facilitating situational interest in an active-learning classroom. Teaching and Teacher Education, 27(1), 37-42.

Sadeh, I., & Zion, M. (2009). Development of dynamic inquiry performances within an open inquiry setting: A comparison to guided ınquiry setting. Journal of Research in Science Teaching, 46(10), 1137-1160.

Schwab, J. J., & Brandwein, P. F. (1962). The teaching of science as inquiry. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Siribunnam, R., & Tayraukham, S. (2009). Effects of 7-E, KWL and Conventional instruction on analytical thinking, learning achievement and attitudes toward chemistry learning. Journal of Social Sciences, 5(4), 279-282.

Şahin, Y. (2016). Öğretim İlke ve Yöntemleri. (Ed. Onur, M., Yaycı, L., Sanal, M.) Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 978-605-318-754- 7, 1. Baskı, 215-216.

Taşcan, M. (2013). Fen bilgisi öğretmenlerinin temel astronomi konularındaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi (Malatya ili örneği) (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Malatya

Thompson, M., & Thompson, J. (2004). Learning-focused strategies notebook teacher materials. Estados Unidos: Learning Concepts Inc. Retrieved from https://studylib. net/doc/18299121/learning-focused-strategies-notebookteacher-materials

Wellington, J. J., & Osborne, J. (2001). Language and literacy in science education. Philadelphia: Open University Press.

Windschitl, M. (2002). Inquiry projects in science teacher education: What can investigative experiences reveal about teacher thinking and eventual classroom practice? Science Teacher Education, 87, 112–143.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma teknikleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurd, M., & Olgun, Ö. S. (2008). Probleme dayalı öğrenme ve bil-iste-öğren stratejisinin kavram yanılgılarının giderilmesine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(35), 386-396.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

1.6b544