Farabi Öğrencilerine göre Anadolu Üniversitesi'nin Kurum İmajı: Gelen Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

Farabi değişim programı, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğine olanak sağlayan değişim programıdır. Bu çalışmanın amacı Farabi değişim programı ile Anadolu Üniversitesi’ne gelen öğrencilerin üniversitenin kurum imajını nasıl algıladıklarını, bu öğrencilerin Anadolu Üniversitesi’ni tercih ederken göz önünde bulundurdukları kıstaslar arasında Anadolu Üniversitesi’nin yerini ve karar sürecinde hangi faktörlerin etkisinin olduğunu tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma betimsel tarama modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 2013-2014 akademik yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi’ne gelen 180 öğrencinin 132’sinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Anadolu Üniversitesi’ne Farabi değişim programı ile gelen öğrencilerin üniversiteye yönelik imaj algılarının olumlu olduğu ve karar sürecinde üniversitenin etkisi olmakla birlikte şehir ve fakülte/ bölümün de etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Literatürde Farabi değişim programından yararlanarak üniversitelere gelen öğrencilere göre üniversite imajını ve üniversite imajının karar sürecindeki rolünü araştıran ampirik çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma hem ampirik literatüre katkı sağlaması, hem de üniversite yönetimlerine değişim programlarından yararlanan öğrencilerin üniversite seçimini etkileyen faktörler hakkında pratik bilgiler sağlaması açısından önemlidir.

Institutional Image of Anadolu University According To Farabi Students: A Research on Incoming Students*

Farabi Exchange Program provides mobility of students and academic staff among Turkish higher education institutions. The purpose of this research is to explore institutional image of Anadolu University according to Farabi students and to investigate what priorities or criteria they have when they prefer Anadolu University and to explore which factors impact the decision process. With this purpose, a survey design is used as a research method. The study covers surveys of 132 of 180 students who preferred Anadolu University through Farabi Exchange Program in the academic year of 2013-2014. Research results revealed that the incoming Farabi Exchange Program students perceive the institutional image of Anadolu University positively. Although the university itself has the most important effect on the decision process, it is found that other factors like the city and the faculty/ the department also have impact on the university preferences of Farabi students. No empirical research has been found investigating the institutional image and its role in the decision process of the students benefiting from the Farabi exchange program in the literature. This study is important since it contributes to the empirical literature and provides university administrations with practical information about factors affecting university preferences.

Kaynakça

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Aktaş, İ. (2010). Üniversite-kent iletişimi bağlamında üniversite imajının değerlendirilmesi: Erciyes Üniversitesi örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Altunışık R, Coşkun R., Bayraktaroğlu S., & Yıldırım E. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri; SPSS uygulamalı (6. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Arpan, L. M., Raney, A. A., & Zivnuska, S. (2003). A cognitive approach to understanding university image. Corporate Communications: an International Journal, 8(2), 97-113.

Bakan, Ö. (2005). Kurumsal imaj oluşumu ve etkili faktörler. Konya: Tablet Kitabevi.

Cerit, Y. (2006). Eğitim fakültesi öğrencilerinin üniversitenin örgütsel imaj düzeyine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2006, 47, 343-365.

Çetinsaya, G. (2013). Bologna eşgüdüm komisyonu toplantısı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi. Retrieved from http:// www.yok.gov.tr/web/guest/yok-baskani-cetinsayayuksekogretimdeki-yenilikleri-ve-hedefleri-anlatti

Duarte, P. O., Alves, H. B., & Raposo, M. B. (2010). Understanding university image: a structural equation model approach. International Review Public Nonprofit Mark, 7, 21-36.

Dursun ,M. (2011). Müşterilerin kurumsal imaj algısının müşteri bağlılığı üzerindeki etkisi: hizmet sektöründe bir araştırma. İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim Dergisi, 22(69), 97-118.

Erkmen, T., & Çerik, Ş. (2007). Kurum imajını oluşturan kurum kimliği boyutları bağlamında örgüte bağlılığın incelenmesi: üniversite öğrencileri üzerine bir uygulama. Öneri Dergisi, 7(28), 107-119.

Esener, B. (2006). Kurum kimliği ve imajının tüketici davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications.

Gatewood, R.D., Gowen M.A., & Lautenschlager G.J. (1993). Corporate image, recruitment image, and initial job choice decisions. Academiy of Management Journal, 36(2), 414-426.

Günay, D. & Günay, A. (2011) 1933’den Günümüze Türk yükseköğretiminde niceliksel gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 11-22.

İbicioğlu, H. (2005). Üniversite öğrencilerinde kurumsal imaj algılamalarını etkileyen faktörlere ilişkin S.D.Ü.İ.İ.B.F. öğrencilerine yönelik bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 59-73.

Jordan, M.H. (1993). Institutional image: target group perceptions of sparks state technical college. Doctorate Thesis. Auburn University.

Kazoleas, D., Kim Y., & Moffitt, M. A. (2001). Institutional image: a case study. Corporate Communications: An International Journal, 6(4), 205-216.

Köse, İ. A. (2012), Yükseköğretim kurumlarında öğrenci sadakati. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 114-118.

Nguyen, N., & Leblanc, G. (2001). Image and reputation of higher education institutions in students’ retention decisions. International Journal of Educational Management, 15(6), 303- 311.

Örer, L. (2006). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin kurumsal imajının öğrenciler açısından ölçülmesi üzerine bir alan çalışması. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

Polat, S. (2009). Yükseköğretim örgütlerinde örgütsel imaj yönetimi: örgütsel imajın öncülleri ve çıktıları. The First International Congress of Educational Research (ss. 1-17). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Polat, S. (2011). Üniversite öğrencilerine göre Kocaeli Üniversitesi’nin örgütsel imajı. Eğitim ve Bilim, 36(160), 105- 119.

Tuna, H. (2009). Yükseköğretim kurumlarında kurumsal imaj: Akçakoca turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu öğrencilerinin görüşleri üzerine bir alan araştırması. Yüksek lisans tezi. Düzce Üniversitesi, Düzce.

Uluçay, D.M. T. (2012). Yaşar Üniversitesi kurumsal imajının üniversitenin farklı paydaş grupları tarafından algılanışı. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kaynak Göster