Faculty's Academic Intellectual Leadership: Predictive Relations with Several Organizational Characteristics of Universities

Bu araştırmanın amacı öğretim üyelerinin akademik entelektüel liderlikleri ile üniversitelerdeki iletişim, iklim ve bilimsel-sosyal uygulamalara ilişkin yönetsel esneklik arasındaki yordayıcı ilişkileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmış ve veri toplamak amacıyla Örgütsel İletişim, Örgüt İklimi, Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönetsel Esneklik ve Akademik Entelektüel Liderlik ölçeklerinden oluşan çevrimiçi anket e-posta yoluyla Türkiye’deki farklı devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerine gönderilmiştir. 504 öğretim üyesinden gelen yanıtlar veri analizine dahil edilmiş ve ardından betimsel, korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; Toplum Hizmeti Uygulamalarına İlişkin Yönetsel Esneklik öğretim üyelerinin akademik entelektüel liderlik davranışlarının tümü için anlamlı bir yordayıcı iken, Öğretim Uygulamalarına İlişkin Yönetsel Esneklik ise yalnızca Gözetici Olma boyutu için anlamlı yordayıcıdır. Ayrıca, Örgüt İklimi boyutlarından Yapısal Destek öğretim üyelerinin Temsilci Olma ve Kazandırıcı Olma davranışları için anlamlı yordayıcı olarak bulunmuştur. Bu sonuç, üniversitelerdeki iklimin ve akademik etkinliklere ilişkin yönetsel desteğin öğretim üyelerinin entelektüel liderliklerini güçlü şekilde etkilediğini göstermektedir. Bu anlamda, öğretim üyelerinin akademik entelektüel liderlik davranışlarını arttırmak için üniversite yöneticileri araştırmaya yönelik uygulamaların yanı sıra öğrenme-öğretme merkezi, medya danışma birimi ve sportif-sanatsal etkinlikler bürosu gibi farklı mekanizmaları oluşturabilirler. Ayrıca, üniversite yönetimleri, akademisyenleri kendi bilimsel ilgilerini takip etmeleri noktasında destekleyerek ve akademisyenlerin farklı türdeki başarılarını maddi ve manevi olarak ödüllendirerek daha pozitif bir çalışma ortamı yaratabilirler.

Öğretim Üyelerinin Akademik Entelektüel Liderliği: Üniversitelerin Bazı Örgütsel Özellikleri ile Yordayıcı İlişkileri

The purpose of this research is to examine the predictive relations between faculty’s academic intellectual leadership, and communication, climate and managerial flexibility regarding scholarly practices in universities. For this purpose, the research was designed in correlational research pattern, and, to collect data, an online questionnaire composed of Organizational Communication, Organizational Climate, Managerial Flexibility Regarding Scholarly Practices and Academic Intellectual Leadership scales was sent via e-mail to faculty who work in different disciplines in Turkish public universities. The questionnaires responded to by 504 faculties were included in the data analysis, and then descriptive, correlation and regression analyses were performed. According to the findings, Managerial Flexibility Regarding Service Practices is a significant predictor for all dimensions of academic intellectual leadership; Managerial Flexibility Regarding Teaching Practices for only the Guardian dimension; Supported Structurally, a dimension of the organizational climate, for Ambassador and Acquistor dimensions. This result shows that faculty’s perceptions about climate in universities and the managerial support for scholarly duties strongly affect their academic intellectual leadership. Therefore, to enhance faculty’s academic intellectual leadership behaviors, university managers can initiate different mechanisms such as learning-teaching centers, media advisory units and sporting-social event bureaus besides research-based facilities. University managers should also generate a more positive work environment by encouraging academics to follow their scholarly interests and recognizing academics’ various achievements with material and moral rewards within the institution.

Kaynakça

Akman, Y., Kelecioğlu, H., & Bilge, F. (2006). Öğretim elemanlarının işdoyumlarını etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 11-20.

Arabacı, İ. B. (2011). Organizational climate of Fırat University. Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 161-180.

Atila, S. (2009). Entelektüeller, üniversiteler ve bilimsel bilginin üretilmesi kapsamında eleştirel bir deneme. Akademik İncelemeler, 4(2), 81-94.

Aypay, A. (2001). The relationship between organizational structures and faculty roles at colleges and universities (Unpublished doctoral dissertation). Vanderbilt University, USA.

Bentley, P. J., Coates, H., Dobson, I. R., Goedegebuure, L., & Meek, V. L. (Eds.). (2013). Job satisfaction around the academic world. Dordrecht: Springer.

Beytekin, O. F., & Arslan, H. (2013). The function of communication in faculty management. Social Change Review, 11(2), 137-152.

Bolden, R., Gosling, J., & O’Brien, A. (2014) Citizens of the academic community? A societal perspective on leadership in UK higher education. Studies in Higher Education, 39(5), 754-770.

Campbell, C. M., & O’Meara, K. (2014). Faculty agency: Departmental contexts that matter in faculty careers. Research in Higher Education, 55(1), 49-74.

Ceylan, C. (2001). Örgütler için esneklik performans modeli oluşturulması ve örgütlerin esneklik analizi (Unpublished doctoral dissertation). İstanbul Technical University, Turkey.

Coates, H., Dobson, I., Edwards, D., Friedman, T., Goedegebuure, L, & Meek, L. (2009). The attractiveness of the Australian academic profession: A comparative analysis. Melbourne: LH Martin Institute.

Conroy, J. P. (2000). Intellectual leadership in education. New York: Springer Science+Business Media.

Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi için bir yol haritası (Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

Ekinci, C. E., & Burgaz, B. (2007). Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin bazı akademik hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 120-134.

Erkutlu, H., & Chafra, J. (2014). Ethical leadership and workplace bullying in higher education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 55-67.

Evans, L., Homer, M., & Rayner, S. (2013). Professors as academic leaders: The perspectives of ‘the led’. Educational Management Administration & Leadership, 41(5), 674-689.

Günay, D. (2011). Türk yükseköğretiminin yeniden yapılandırılması bağlamında sorunlar, eğilimler, ilkeler ve öneriler – I. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 113-121.

Günay, D. (2014). Türkiye’de yükseköğretimin mevcut durumu, sorunları, gelişmeler ve öneriler. Yeni Türkiye, 58, 678-695. Günay, D., & Günay, A. (2011). 1933’den günümüze Türk yükseköğretiminde niceliksel gelişmeler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 1-22.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th Ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Kavak, Y. (2011). Türkiye’de yükseköğretimin görünümü ve geleceğe bakış. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 55-58.

Kılınç-Ergülen, G. (2011). Influence of leader-member exchange quality on organizational attachment around the organizational climate perspective in family-owned business (Unpublished master thesis). Marmara University, Turkey.

Macfarlane, B. (2011). Professors as intellectual leaders: Formation, identity and role. Studies in Higher Education, 36(1), 57-73.

Macfarlane, B. (2012). Intellectual leadership in higher education: Renewing the role of the university professor. London: Routledge.

Macfarlane, B., & Chan, R. Y. (2014). The last judgement: Exploring intellectual leadership in higher education through academic obituaries. Studies in Higher Education, 39(2), 294-306.

Makdisi, G. (1981). The rise of colleges: Institutions of learning Islam and the west. Edinburgh: Edinburgh University Press.

McMurray, A., & Scott, D. (2013). Determinants of organisational climate for academia. Higher Education Research & Development, 32(6), 960-974.

Mertens, D. M. (2010). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative and qualitative, and mixed methods (3th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Mintzberg, H. (2014). Örgütler ve yapıları (A. Aypay, Trans. Ed.) Ankara: Nobel Yayıncılık. (Original work was published in 1979) Özer, M. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde büyüme ve öğretim üyesi arzı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 23-26.

Sandmann, L., Saltmarsh, J., & O’Meara, K. (2008). An integrated model for advancing the scholarship of engagement: Creating academic homes for the engaged scholar. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 12(1), 47-64.

Schulz, J. (2013). The impact of role conflict, role ambiguity and organizational climate on the job satisfaction of academic staff in research-intensive universities in the UK. Higher Education Research & Development, 32(3), 464-478.

Skorstad, E. J., & Ramsdal, H. (2009). Flexible organizations and the new working life: A European perspective. Surrey: Ashgate Publishing Limited.

Şimşek, E. (2011). Örgütsel iletişim ve kişilik özelliklerinin yaşam doyumuna etkileri (Unpublished doctoral dissertation). Anadolu University, Turkey.

Welch, A. (2005). The professoriate: Profile of a profession. Dordrecht: Springer.

Yılmaz, E. (2007). Kurum içi iletişim ortamı ile kurumsal güven arasındaki ilişki ve bir alan araştırması (Unpublished doctoral dissertation). Marmara University, Turkey.

Yılmaz, H. (2007). Akademik yöneticilerin entelektüel düzeylerinin ölçülmesi (Unpublished doctoral dissertation). Kocaeli University, Turkey

Kaynak Göster