Ethical Principles and Violations in Academy: A Qualitative Study

Araştırma akademisyenlerin akademide etik sorumluluklar, ilkeler ve ihlallere ilişkin görüşlerini anlamak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 14 akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, beş sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın geçerlilik çalışması için kapsam geçerliliğine, iç geçerlik ve dış geçerliliğe bakılmıştır. Araştırmanın güvenilirliğini sağlamak için iç ve dış güvenilirlik kontrolü yapılmıştır. Verilerin analizinde ise nitel bir analiz yöntemi olan 'içerik analizi' kullanılmıştır. Bulgular araştırma sorularını içeren üç temel başlık altında sunulmuştur: (a) Bilimsel araştırmalarda ve yayınlardaki etik ilke ve ihlaller, (b) sosyal ilişkilerde etik ilke ve ihlaller ve (c) toplumsal sorumluluk açısından etik ilke ve ihlaller. Çalışma sonucunda akademisyenlerin etik ilkelere ilişkin farkındalıklarının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, çevrelerinden yola çıkarak verdikleri örneklere bakıldığında akademide bilimsel çalışma ve yayın yapma sürecinde ve sosyal ilişkilerde etik ilkelerin ihlal edildiği ortaya çıkmıştır.

Akademide Etik İlkeler ve İhlaller: Nitel Bir Araştırma

Th e research was conducted in order to understand views of academics on ethical responsibilities, principles and violations in academia. Th e research was carried out with 14 academics. Data were collected by using a structured interview form composed of five questions. Content validity, internal validity and external validity were checked for the validity of the research while external and internal reliability was checked to ensure the research reliability. Data were analyzed by using a qualitative method 'content analysis'. Th e findings were presented under three sections: (a) ethical principles and violations in scientific research and publications, (b) ethical principles and violations in social relationships, and (c) ethical principles and violations in respect to social responsibility. As a result of the study, it was found that academics were aware of the ethical principles. In addition, given the example that they provided from their surroundings, it was discovered that ethical principles were being violated in scientific research and publication process as well as in social relationships in academia.

Kaynakça

Arda, B. (2010). Bilimsel yayınlarda e k. Akan H. (Ed.), In Bilimsel yayınlar kitabı. (pp. 23-46), Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi.

Arıkan, H. & Demir, G.Y. (2009). Akademisyenlik ve e k: Uygula- malar üzerine toplumsal bir değerlendirme. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Aydın, İ. (2002). Yönetsel, mesleki ve örgütsel e k. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Bülbül, T. (2004). Bilimsel yayınlarda e k. Pamukkale Üniversitesi Eği m Fakültesi Dergisi, 15(2), 72-92.

Büken, N. Ö. (2006). Türkiye örneğinde akademik dünya ve akademik e k. Hace epe Tıp Dergisi, 37(3), 164-170. Retriewed from h p://www. p.hace epe.edu.tr/actamedica/2006/sayi_3/ baslik7.pdf

Brennecke, P. (2006). Handbook for students ethics and original research. MIT: Pennsylvania.

Cevizci, A. (2011). Felsefeye giriş. (2. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Çobanoğlu, N., Haberal, B. & Çağlar, S. (2005). Tıbbi araş rma ve yayın konusunda e k duyarlılık araş rması. Yılmaz O. (Ed.) In Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2005. (pp.101-130). Ankara: ULAKBİM. Retriewed from h p://uvt.ulakbim.gov.tr/

p/sempozyum3/011_nesrin.pdf

Erdem, A. R. (2012). Bilim insanı ye ş rmede e k eği mi. Yükseköğre m ve Bilim Dergisi, 2(1),25-32.

Ertekin, C., Berker, N., Tolun, A., Ülkü, D., Aksan, D., Ercan, A., Güriz, A. & Öztürk, O. (2002). Bilimsel araş rmada e k ve sorunları, Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yayınları.

Gerçek, H., Güven, M. H., Özdamar, Ş. O., Yelken, T. & Korkmaz, T. (2011). Yükseköğre m kurumlarında e k ilkeler, sorumluluklar ve davranış kuralları. Yükseköğre m ve Bilim Dergisi, 1(2), 80-88.

Glesne, C. (2014). Ön hazırlıklar: Sizin için iyi olanı yapmak. (Çev. Yalçınoğlu P.). Ersoy A. & Yalçınoğlu P. (Eds.). In Nitel araş rmaya giriş. (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Günbayı, İ., Kasalak, G. & Özçe n, S. (2013).Bilimsel araş rmalarda e k dışı davranışlar: Bir durum çalışması. Yükseköğre m Dergisi, 3(2), 97-108.

Israel, M. & Iain, H. (2006). Research ethics for social scien sts. London: Sage.

İnci, O. (2008). Bilimsel yayında yazarlık ve yazarlıkta e k sorunlar. Türk Üroloji Dergisi, 34(1), 108-112.

İnci, O. (2009). Bilimsel yayın e ği ilkeleri, yanıltmalar yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler. 7. Ulusal Sempozyum Bildirileri, Ankara: TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu.

Kahya, Y. (2014). Bilimsel yayın e?ği. Atak S. & Gül S. K. (Eds.). In Meslek e?ği kavramları. (pp: 107-136), Ankara: Adalet Yayınevi.

Kansu, E. (1994). Bilimsel yanıltma ve önlenmesi. In Dünyada ve Türkiye'de Bilim, E? k ve Üniversite Bilimsel Toplan? Serileri:1. (pp. 71-75), Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Yayınları.

Kargı, F. (2003). Bilimsel araş? rmalarda e? k. Güven H. & Gidener S. (Eds.), In Bilimsel düşünce ve araş? rmada e? k. (pp: 16-21). İzmir: Dokuz Eylül Yayınları.

Kibler, W. L. (1993).Academic dishonesty: Astudent development dilemma. NASPA Journal 30(4), 252-267.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araş? rma nedir? (Çev. Turan S.). Turan S. (Ed.). In Nitel araş? rma, desen ve uygulama için rehber. Ankara : Nobel Yayıncılık.

Odabaşı, F., Birinci, G., Kılıçer, K., Şahin, M. C., Akbulut, Y. & Şendağ, S. (2007). Bilgi ile?şim teknolojileri ve internet ile kolaylaşan akademik usulsüzlük, Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 503-518.

Ongun, M. T. (2006). Araş? rma ve yayın e?ği. Karakütük K. (Ed). In Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık - 1. Ulusal kurultay bildirileri. (pp: 89-93), Ankara: ULAKBİM.

Okoro, E. A. (2011). Academic integrity and student plagiarism: guided instruc? onal strategies for business communica? on assignments. Business Communica? on Quarterly, 74(2), 173- 178.

Pa? on, M. Q. (2014). Nitel araş? rmada çeşitlilik. Kurumsal yönelimler. (Çev. Bukova Güzel E. & Demircioğlu H.). Bütün M., & Demir S. B. (Eds.). In Nitel araş? rma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Pa? on, M. Q. (2014). Nitel mülakat yapma. (Çev. Çakır M. & İrez S.). Bütün M. & Demir S. B. (Eds.). In Nitel araş? rma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Ruacan, Ş. (2005). Bilimsel araş? rma ve yayınlarda e? k ilkeler. Gazi Tıp Dergisi, 16(4), 147-149.

Stearns, L. (1998). Copy wrong: plagiarism, process, property, and the law. Buranen L. & Roy A. M. (Eds.), In Perspec? ves on plagiarism and intellectual property in a postmodern world (pp. 5-17). New York: State University of New York Press

Şimşek, H & Yıldırım, A. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araş? rma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.

TÜBİTAK (2006). Bilimsel dergilere gönderilen makalelerde dikkat edilmesi gereken noktalar! Retriewed from h? p://journals. tubitak.gov.tr/genel/brosur.pdf

Uçak, N. Ö. & Birinci, H. G. (2008). Bilimsel e? k ve in? hal (Scien?fi c ethics and plagiarism), Türk Kütüphaneciliği, 22(2), 187-204.

Uluç, Ö.(2012). Bilimsel araş? rmalarda e? k. Toplum Bilimleri Dergisi, 6(12), 129- 142.

Ünal, Toprak & Başpınar, (2012). Bilim e?ğine aykırı davranışlar ve yap? rımlar: sosyal ve beşeri bilimler için bir çerçeve önerisi. Amme İdaresi Dergisi, 45(3),1-27.

Von Dran, G. M., Callahan, E. S. & Taylor, H. V. (2001).Can students' academic ıntegrity be improved? A? tudes and behaviors before and a? er implementa? on of an academic integrity policy. Teaching Business Ethics, 5(1), 35-58.

Yılmaz, G. (2007). Akademisyenlik mesleğine yönelik e? k kodların geliş? rilmesine ilişkin görgül bir araş? rma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens? tüsü, Manisa.

Kaynak Göster