Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Fenomenolojik Bir Araştırma

Bu araştırmada Erasmus Değişim Programı kapsamında lisans öğreniminin belli bir dönemini yurt dışında geçiren öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde kurgulanan bu çalışmaya Karabük Üniversitesi’nde herhangi bir lisans programına kayıtlı olup bu süreçte Erasmus Değişim Programı ile belli bir süre yurt dışında öğrenim görmüş olan toplam 13 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının belirlenmesinde ölçüt örnekleme, maksimum çeşitlilik örneklemesi ve kolay ulaşılabilir örnekleme birlikte kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırma grubu tarafından hazırlanan yarıyapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmış ve toplanan veriler içerik analizi ve betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları katılımcıların önemli bir kısmının Erasmus programını kaçırılmayacak bir fırsat olarak gördüklerini, süreçte en fazla barınma ve kültürel sorunların yaşandığını, yaşanılan sorunların çözümünde arkadaş desteğinin önemli olduğunu, Erasmus sürecinin daha etkili olması için daha fazla kaynak sağlanması ve öğrencilerin yabancı dil seviyesinin yüksek olması gerektiğini ve Erasmus programının en fazla öğrencilerin vizyonlarına, dil becerilerine ve kişisel becerilerine katkı sağladığını düşündüklerini göstermektedir. Araştırma sonucu ortaya çıkan bulgular ilgili literatürle ilişkili bir biçimde tartışmaya açılmış ve araştırma sonuçlarına dayalı olarak bazı öneriler sunulmuştur.

The Problems that Students Participating in Erasmus Programme Encountered and Their Solutions: A Phenomenological Study

In this study, the problems experienced by the students who have passed a certain period of undergraduate study abroad within Erasmus Exchange Program and the solutions for these problems have been examined. This qualitative study designed as phenomenological research included 13 students who are currently studying in various academic departments of Karabuk University and have already studied for a specific amount of time in a foreign university through Erasmus programme. The participants of the present study were chosen through criterion sampling, maximum variation sampling and convenience sampling together. The data of the study were gathered through a semi-structured interview form developed by the researchers and content and descriptive analysis techniques were performed to analyse the data of the study. Results revealed that for the majority of the participants Erasmus programme was as an unmissable opportunity, sheltering and culture were the most prominent problems during the programme, the support of friends was important to solve the problems, providing more funds and participants’ high level of foreign language proficiency were two critical things to make the Erasmus programme more effective, Erasmus programme contributed most to the vision of participants along with their language and personal skills. Findings of the study were discussed in line with the related literature and some suggestions were made.

Kaynakça

Aba, D. (2013). Internationalization of higher education and student mobility in Europe and the case of Turkey. Çukurova University Faculty of Education Journal, 42(2), 99-110.

Adams, T. & de Wit, H. (2010). Global competition in higher education. A comparative study of policies, rationales and practices in Australia and Europe. In Portnoi L. M., Rust V. D., & Bagley S. S. (Eds.), Higher education, policy, and the global competition phenomenon (pp 219-234). New York, USA: Palgrave Macmillan.

Aktan, E., & Sarı, B. (2010). An inquiry on application process of EU Erasmus Programme & students’ views regarding Erasmus programme of student exchange. European Perspectives on Internationalization, (Exedra Special Issue), 239-268.

Altbach, P. G. (2004). Higher education crosses borders. Change, 36(2), 18-24.

Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11(3-4), 290-305.

Arkalı-Olcay, G., & Nasır, V. A. (2016). Yükseköğretimde uluslararasılaşma: En çok öğrenci alan ülkeler ve Türkiye perspektifinden 1999-2013 yıllarına bakış. Yükseköğretim ve Bilim, 6(3), 288-297.

Avrupa Birliği Bakanlığı (2017). Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin öğrenme hareketliliği. Program ülkeleri arasında yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği. Yükseköğretim kurumları için el kitabi 2017 sözleşme dönemi. Retrieved from http://ua.gov.tr/docs/default-source/ erasmus-program%C4%B1-dosyalar%C4%B1/2017-ka1- y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1- i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1.pdf?sfvrsn=0

Aydın, S. (2012). I am not the same after my ERASMUS: A qualitative research. The Qualitative Report, 17(55), 1-23.

Bakioğlu, A., & Certel, S. S. (2010). Erasmus programına katılan öğrencilerin akademik yaşantılarının nitel olarak incelenmesi. Avrupa Araştırmaları Dergisi, 18(1-2), 37-62.

Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.

Boyacı, A. (2011). Erasmus değişim programı öğrencilerinin geldikleri ve Türkiye’de öğrenim gördükleri üniversitedeki sınıf yönetimine ilişkin karşılaştırmalı görüşleri (Anadolu Üniversitesi Örneği). Eğitim ve Bilim, 36(159), 270-282.

Bozkaya, M., & Erdem-Aydın, İ. (2010). Kültürlerarası iletişim kaygısı: Anadolu Üniversitesi Erasmus öğrencileri değişim programı örneği. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(39), 29-42.

Brown, L., & Aktaş, G. (2012). Turkish university students’ hopes and fears about travel to the West. Journal of Research in International Education, 11(1), 3-18.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Cairns, D. (2017). The Erasmus undergraduate exchange programme: A highly qualified success story? Children’s Geographies, 15(6), 728-740.

Camiciottoli, B. B. (2010). Meeting the challenges of European student mobility: Preparing Italian Erasmus students for business lectures in English. English for Specific Purposes, 29(4), 268-280.

Cantwell, B., & Maldonado-Maldonado, A. (2009). Four stories: Confronting contemporary ideas about globalisation and internationalisation in higher education, Globalisation, Societies and Education, 7(3), 289-306.

Childress, L. K. (2009). Internationalization plans for higher education institutions. Journal of Studies in International Education, 13(3), 289-309.

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Çetin, E. (2013). Erasmus öğrenci değişim programının yönetimi üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası (2. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.

Deakin, H. (2013). How and why we should encourage undergraduate geography students to participate in the Erasmus programme? Journal of Geography in Higher Education, 37(3), 466-475.

Demir, A., & Demir, S. (2009). Erasmus programının kültürlerarası diyalog ve etkileşim açısından değerlendirmesi. Öğretmen adaylarıyla nitel bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 96-105.

European Commission (2014). The Erasmus impact study. Effects of mobility on the skills and employability of students and the internationalisation of higher education institutions. Retrieved from http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/ education/library/study/2014/Erasmus-impact_en.pdf

European Commission (2015). Erasmus facts, figures & trends the European Union support for student and staff exchanges and university cooperation in 2013-2014. Retrieved from http:// ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/ library/statistics/Erasmus-plus-facts-figures_en.pdf

Giorgi, A. (1997). The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure. Journal of Phenomenological Psychology, 28(2), 235-260.

Golubeva, I., Parra, M. E. G., & Mohedano, R. E. (2018). What does ‘active citizenship’ mean for Erasmus students? Intercultural Education, 29(1), 40-58.

Gündoğdu, K., Çelik, B., Hancı-Yanar, B., Yolcu, O., & Ceylan, V. K. (2016). Türkiye’de yükseköğretimde program geliştirme bağlamında uluslararasılaşma. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 35-48.

Jacobone, V., & Moro, G. (2015). Evaluating the impact of the Erasmus programme: Skills and European identity. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40(2), 309-328.

Juvan, E., & Lesjak, M. (2011). Erasmus Exchange Program: Opportunity for professional growth or sponsored vacations? Journal of Hospitality & Tourism Education, 23(2), 23-29.

Kasapoğlu-Önder, R., & Balcı, A. (2010). Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği programının 2007 yılı yararlanıcısı Türk öğrencileri üzerindeki etkisi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 9(2), 93-117.

King, R., & Ruiz-Gelices, E. (2003). International student migration and the European ‘Year Abroad’: Effects on European identity and subsequent migration behaviour. International Journal of Population Geography, 9, 229-252.

Kireççi, M. A., Bacanlı, H., Erişen, Y., Karadağ, E., Çeliköz, N., Dombaycı, M. A., Toprak, M., & Şahin, M. (2016). Türkiye’de yükseköğretimin uluslararasılaşması: Bir endeks oluşturma çalışması. Eğitim ve Bilim, 187, 1-28.

Knight, J. (2004). Internationalization remodeled: Definition, approaches, and rationales. Journal of Studies in International Education, 8(5), 5-31.

Knight, J. (2006). Cross-border higher education: Issues and implications for quality assurance and accreditation. In Higher Education in the world 2007 - Accreditation for Quality Assurance - What is at stake? (pp. 134-146). Palgrave, London: Global University Network for Innovation.

Kondakçı, Y. (2003). Avrupa’da yükseköğretim için yeni bir vizyon. Eğitim ve Bilim, 28(129), 74-82.

Korkut, F. ve Mizikacı, F. (2008). Avrupa Birliği, Bologna süreci ve Türkiye’de psikolojik danışman eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 53, 99-122.

Küçükcan, T., & Gür, B.S. (2009). Türkiye’de yükseköğretim: Karşılaştırmalı bir analiz. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

Lee, K. H., & Tan, J. P. (1984). The international flow of third level lesser developed country students to developed countries: Determinants and implications. Higher Education, 13(6), 687- 707.

Mazzarol, T., & Soutar, G. N. (2002). The push-pull factors influencing international student selection of education destination. International Journal of Educational Management, 16(2), 82-90.

Merriam S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.

Oflaz, A., & Çavdar, E. (2017). Erasmus ders verme hareketliliğinin değerlendirilmesi ve çözüm önerileri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi örneği. The Journal of Academic Social Science Studies, 61, 61-76.

Özdem, G. (2013). Yükseköğretim kurumlarında ERASMUS programının değerlendirilmesi (Giresun Üniversitesi örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(1), 61-98.

Özer, M. (2012). Türkiye’de uluslararası öğrenciler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 10-13.

Özer M. (2016). How Turkey can compete with the global academic market. The New Turkey, 22 Kasım 2016. Retrieved from https://thenewturkey.org/how-turkey-can-compete-with-theglobal- academic-market/

Özer, M. (2017). Türkiye’de yükseköğretimde uluslararasılaşmanın son on beş yılı. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(2), 177-184.

Raikou, N., & Karalis, T. (2010). Non-formal and informal education processes of European lifelong learning programmes for higher education: The case of the Erasmus programme in a Greek Peripheral University. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 1(5), 103-114.

Rençer, A. (2005). Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları: genel eğitim programı çerçevesinde yüksek öğretim alanında AB programı (Erasmus). Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu. Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü.

Salajan, F. D., & Chiper, S. (2012). Value and benefits of European student mobility for Romanian students: Experiences and perspectives of participants in the ERASMUS programme. European Journal of Higher Education, 2(4), 403-422.

Selvitopu, A. (2015). Yükseköğretimde uluslararasılaşma. İçinde, A. Aypay (Ed.), Türkiye’de Yükseköğretim Alanı, Kapsamı ve Politikaları (pp. 281-308). Ankara: Pegem Akademi.

Sigalas, E. (2010). The role of personal benefits in public support for the EU: Learning from the Erasmus students. West Europan Politics, 33(6), 1341-1361.

Souto-Otero, M., Beerkens, M., de Wit, H., & Vujić, S. (2013). Barriers to international student mobility evidence from the Erasmus program. Educational Researcher, 42(2), 70-77.

Şahin, B. B. (2008). Students’ and coordinator’ views on the effectiveness of the Erasmus student exchange program at middle east technical university (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Ankara.

Şahin, İ. (2007). Perceptions of Turkish exchange students of the European Union’s Erasmus Programme (Unpublished master thesis). Boğaziçi University, İstanbul.

T. C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (2016). Türkiye’de yükseköğretim ve uluslararasılaşma. Retrieved from http://www.avrasya. edu.tr/wp-content/uploads/sites/08/2016/06/%C3%9 CAK_Uluslararas%C4%B1la%C5%9Fma-Raporu-Haziran-2016. pdf

Ulusal Ajans (2012). Öğrenci öğrenim hareketliliği. Retrieved from http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-haberler/ hibe-da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m-y%C3%B6ntemineili% C5%9Fkin-a%C3%A7%C4%B1klama-.pdf?sfvrsn=2

Ulusal Ajans (2017). 2006 yılı ve sonrasında kurula yükseköğretim kurumları istişare toplantısı. 11-12 Eylül, Munzur Üniversitesi, Tunceli, Türkiye. Retrieved from http://www. ua.gov.tr/kurumsal/duyuru-ve-etkinlikler/2017/10/03/ default-calendar/2006-ve-sonras%C4%B1nda-kurulany% C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1ylaisti% C5%9Fare-toplant%C4%B1s%C4%B1-tunceli’de-ger- %C3%A7ekle%C5%9Fti-

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2017). Global flow of tertiary-level students. Retrieved from http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow

Unlu, İ. (2015). Teacher candidates’ opinions on Erasmus student exchange program. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(1), 223-237.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2007). Türkiye’nin yükseköğretim stratejisi. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/documents/ 10279/30217/yok_strateji_kitabi/27077070-cb13-4870-aba1- 6742db37696b

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2017). 2016-2017 öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri. Öğrenci istatistikleri. Yükseköğretim bilgi yönetimi sistemi. Retrieved from https:// istatistik.yok.gov.tr/

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

60493