Designing and Evaluating a Faculty Development Program on English Language Needs: A Mixed Methods Approach

Faculty development in higher education is a promising area of research, which requires further study in terms of present-day academics’ needs. Considering the necessity of English in academia, this study aimed to determine the academics’ language needs and to test the effectiveness of an academic development training designed based on the identified needs. Then, a multiphase mixed methods design was adopted to answer the aims. Accordingly, a needs analysis survey regarding the English language requirements of university faculties was conducted across 105 faculty members in Erzincan Binali Yıldırım University, a Turkish state university. In addition, 35 out of the members completed an intensive three-week English conversation and academic writing program designed in accordance with the language needs of the academics. The changes between the pre-test and post-test scores for the academics were investigated, with a focus on the willingness to communicate in English, and perceived self-efficacies in English speaking and writing. Further, the academics’ opinions on the training program were collected with open-ended interview questions at the conclusion of the course. The needs analysis survey results indicated that the majority of academics believe their English is either at a beginner or elementary level, and that they require English to fulfil several academic purposes. The findings relating to the effectiveness of the training program showed significant differences in the academics’ pretest and post-test scores, in favor of the post-test scores, regarding willingness to communicate, and perceived self-efficacies in speaking and writing. The findings from the open-ended questions about the program confirmed the effectiveness of the course and highlighted the necessity to improve foreign language proficiency levels in university faculties through similar language training programs. In light of the findings, implications for the internalization of the higher education institutions are discussed at the end of the paper.

Öğretim Elemanlarının İngilizce İhtiyaçlarına Yönelik Bir Mesleki Gelişim Programının Tasarlanması ve Değerlendirilmesi: Bir Karma Araştırma Yaklaşımı

Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi, son dönemlerde önem kazanan araştırma konularındandır ve günümüzde akademisyenlerin ihtiyaçları konusunda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Akademik ortamlarda İngilizcenin gerekliliğini dikkate alan bu çalışmada, akademisyenlerin yabancı dil ihtiyaçlarının belirlenmesi ve belirlenen ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanacak bir akademik gelişim programramının etkinliğinin araştırılması hedeflenmiştir. Araştırma amaçlarına ulaşmak için çok-aşamalı karma araştırma deseni benimsenmiştir. Bu amaçla, akademisyenlerin İngilizce ihtiyaçlarını belirlemek için öncelikle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görev alan 105 öğretim elemanına ihtiyaç analizi anketi uygulanmıştır. Daha sonra 35 öğretim elemanının katılımıyla akademisyenlerin ihtiyaçlarına yönelik üç haftalık yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi programı yürütülmüştür. Böylece, programa katılan öğretim elemanlarının İngilizce iletişim kurma istekliliği, algılanan İngilizce konuşma ve yazma öz-yeterlilik seviyelerindeki değişim araştırılmıştır. Ayrıca, programın sonunda açık uçlu yazılı mülakat sorularıyla öğretim elemanlarının eğitim programının etkinliği hakkındaki görüşleri alınmıştır. İhtiyaç analizi sonucunda, öğretim elemanlarının İngilizce dil yeterliği açısından kendilerini başlangıç veya orta seviyede gördüğü, bir dizi akademik amacı gerçekleştirebilmek için İngilizceye büyük oranda ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim programın etkinliğine yönelik sonuçlar, öğretim elemanların İngilizce iletişim kurma istekliliği, algılanan konuşma ve yazma öz-yeterlilik öntest ve son test puanları arasında son-test puanları yönünde anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Açık uçlu sorulardan elde edilen sonuçlar programın etkinliğini hakkında daha detaylı bilgi vermiş ve öğretim elemanlarının yabancı dil seviyelerinin benzeri eğitim programlarıyla artırılması gerekliliğinin altını çizmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına yönelik öneriler kapsamında değerlendirilmiştir.

Kaynakça

Akpınar, K. D., & Çakıldere, B. (2013). Washback effects of highstakes language tests of Turkey (KPDS and ÜDS) on productive and receptive skills of academic personnel. Journal of Language and Linguistic Studies, 9(2), 81-94.

Altan, M. Z. (2016). The need for more effective in-service training for professional development of English language teachers. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 15(2), 1-12.

Atila, M. E., Özeken, Ö. F., & Sözbilir, M. (2015). Akademisyenlerin yurt dışı burs ve destek programları hakkındaki görüşleri [Academic staff’s views about international scholarships and support programs]. Journal of Higher Education & Science/ Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(1), 68-79.

Başaran, S. (2010). Effects of podcasts on language learning beliefs and self-efficacy perceptions of first-year Turkish university students (Unpublished doctoral dissertation). Çukurova University, Turkey.

Belcher, D. D. (2007). Seeking acceptance in an English-only research world. Journal of Second Language Writing, 16(1), 1-22.

Büyüköztürk, Ş., Atalay, K., Sozgun, Z., & Kebapçı, Ş. (2011). The development of research self-efficacy scale. Cypriot Journal of Educational Sciences, 6(1), 22-29.

Çetinkaya Bektaş, Y. (2005). Turkish college students’ willingness to communicate in English as a foreign language (Unpublished doctoral dissertation). The Ohio State University, USA.

Çetinsaya, G. (2014). Büyüme, kalite, uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası [ Development, quality, internalization: A guide for Turkish higher education]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü. Retrieved from https://yolharitasi.yok.gov.tr/docs/ YolHaritasi.pdf

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.). London, UK: Sage.

Crystal, D (1997). The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University.

Doğan, S. (2017). 2006’dan sonra kurulan üniversitelerde rektörlerin 2023 hedefleri [2023 goals of rectors in universities established after 2006 ]. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 139-149.

Duckart, J. P. (1998). An evaluation of the Baltimore community lead education and reduction corps (CLEARCorps) program. Evaluation Review, 22(3), 373-402. Doi: 10.1177/ 0193841X9802200303

Erişen, Y., Çeliköz, N., Kurtkan Kapıcıoğlu, M. O., Akyol, C., & Ataş, S. (2009). The needs for professional development of academic staff at vocational education faculties in turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1431-1436.

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. C. (2000). The future of the university and the university of the future: Evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. Research Policy, 29(2), 313-330.

Flowerdew, J. (2007). The non-Anglophone scholar on the periphery of scholarly publication. AILA Review, 20, 14–27.

Flowerdew, J. (2001). Attitudes of journal editors to non-native speaker contributions. TESOL Quarterly, 35(1), 121-150.

Gümüş, S., & Gökbel, V. (2012). 2023 için akademisyen yetiştirme çabaları: Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu yurt dışı lisansüstü bursları [Faculty development efforts for 2023: Ministry of National Education and Council of Higher Education study abroad scholarships]. Ankara: SETA.

Gündeğer, C., Soysal, S., & Yağcı, E. (2012). ÖYP arastırma görevlilerinin yurt içi ve yurt dısı dil eğitimlerine iliskin görüsleri [PLT (Program of Training Lecturer) research asssistants’ opinions about domestic and outland language training]. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(4), 55-70.

Güven, Z. Z., & Brewster, M. T. (2013). Öğretim üyesi yetiştirme programı strateji ve uygulamaları: Selçuk Üniversitesi örneği [The faculty development program strategies and practices: Selçuk University]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 100-109.

Hamel, R. E. (2007). The dominance of English in the international scientific periodical literature and the future of language use in science. AILA Review, 20(1), 53–71.

Heppner, P. P., & Johnson, J. A. (1994). New horizons in counseling: Faculty development. Journal of Counseling & Development, 72(5), 451-453.

Kabakçı, I., & Odabaşı, H. F. (2008). The organization of the faculty development programs for research assistants: The case of education faculties in Turkey. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 7(3), 56-63.

Kalar, B., & Antoncic, B. (2015). The entrepreneurial university, academic activities and technology and knowledge transfer in four European countries. Technovation, 36, 1-11.

Karakaş, A. (2012). English as a langua franca: Practices of academics in a Turkish university. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 160-179.

Kline, P. (2000). Handbook of psychological testing (2nd ed.). London, UK: Routledge..

Koç, M., Demirbilek, M., & İnce, E. Y. (2015). A needs assessment for academicians’ professional development. Education and Science, 40(177), 297-311.

Küçüksüleymanoğlu, R. (2006). In service training of ELT teachers in Turkey between 1998-2005. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 359-369.

Lam, A. (2010). From ‘ivory tower traditionalists’ to ‘entrepreneurial scientists’? Academic scientists in fuzzy university-industry boundaries. Social Studies of Science, 40(2), 307-340.

Larsen-Freeman, D., & Anderson, M. (2015). Techniques and principles in language teaching (3rd ed.). Oxford, UK: Oxford University.

Marginson, S., & van der Wende, M. (2007). To rank or to be ranked: The impact of global rankings in higher education. Journal of Studies in International Education, 11(3), 306–329.

McCroskey, J. C (1992). Reliability and validity of the willingness to communicate scale. Communication Quarterly, 40, 16-25.

Moeini, H. (2003). A need analysis study for faculty development programs in METU and structural equation modeling of faculty needs (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Turkey.

Murray, J. P. (2002). Faculty development in SACS-accredited community colleges. Community College Review, 29(4), 50-66.

Odabaşı, H. F. (2003). Faculty point of view on faculty development. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 86-89.

Odabaşı, H. F. (2005). The status and need for faculty development in Turkey. International Journal of Academic Development, 10(2), 139-142.

O’Neil, D. (2018). English as the lingua franca of international publishing. World Englishes, 37(2), 146-165. doi: 10.1111/ weng.12293

Örücü, D., & Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz [The state of educational administration scholarship in Turkey from the scholars’ perspectives: A qualitative analysis]. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 167-197.

Öztürk, A., & Özdemir, M. Ç. (2017). Gazi Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik Amerika Birleşik Devletleri dil eğitim programının değerlendirilmesi [Evaluation of United States English language program for faculty members in Gazi University]. Journal of Higher Education & Science/ Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 523-533.

Phuong, T. T., Cole, S. C., & Zarestky, J. (2018). A systematic literature review of faculty development for teacher educators. Higher Education Research & Development, 37(2), 373-389.

Salager-Meyer, F. (2008). Scientific publishing in developing countries: challenges for the future. Journal of English for Academic Purposes, 7(2), 121-132.

Salager-Meyer, F. (2014). Writing and publishing in peripheral scholarly journals: How to enhance the global influence of multilingual scholars? Journal of English for Academic Purposes, 13, 78-82.

Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Quasiexperimental designs that either lack a control group or lack pretest observations on the outcome. In W. R. Shadish, T.D. Cook & D. T. Campbell (Eds.), Experimental and quasiexperimental designs for generalized causal inference, (pp.103-134). Boston: Houghton Mifflin.

Tuzgöl Dost, M., & Cenkseven, F. (2007). Devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunları [professional problems of faculty members at state and private universities]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 203-218.

Tardy, C. (2004). The role of English in scientific communication: lingua franca or Tyrannosaurus rex?. Journal of English for Academic Purposes, 3(3), 247-269. doi: 10.1016/j. jeap.2003.10.001

TEPAV (2015). The state of English in higher education in Turkey. Ankara: British Council Publishing.

Uzuner, S. (2008). Multilingual scholars’ participation in core/ global academic communities: A literature review. Journal of English for Academic Purposes, 7(4), 250-263.

Wallin, D. L., & Smith, C. L. (2005). Professional development needs of full-time faculty in technical colleges. Community College Journal of Research and Practice, 29(2), 87-108.

Yalçınkaya, M., Koşar, D., & Altunay, E. (2014). Araştırma görevlilerinin bilim insanı yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri [Research assistants’ views on the training process of scholars]. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 1009-1034.

Yavuzer, Y., & Göver, İ. (2012). Akademik personelin yabancı dil durumu ve yabancı dil sınavlarına bakışı: Nevşehir örneği [The foreign language level of academic staff and their attitudes toward foreign language exams: Nevşehir University case]. Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 136- 158.

Yeşilyurt, S. (2016). An attempt for the exploration of academicians’ experiences of the standard foreign language tests held in Turkey through metaphors. International Journal of Higher Education, 5(2), 263-274.

Kaynak Göster