Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Üniversitelerde öğrencilerin çoğu eğitimleri ve kariyerleri için zamanlarını planlama yapmak ile geçirirler. Her bir öğrenci için kariyer planlama süreci kendi deneyimleri, ilgileri, yetenekleri ve değerlerine göre farklılık gösterir. Öğrencilerin eğitimlerinin ilk veya son döneminde kariyer hedeflerine yönelik farkındalıkları, geleceklerini yönlendirmede önemli bir unsurdur. Kariyer planlamada özgeçmişler yardımıyla ilgi ve beklentiler doğrultusunda nereye ulaşılmak istendiği ortaya konur. Özgeçmiş kişinin eğitimini, iş deneyimini, ilgi alanlarını, kariyer hedeflerini, ne tür becerileri olduğunu ve ne yapmak istediğini anlatan bir sunumdur. Çalışmada, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü öğrencilerinin kariyer planlamalarını tespit etmek ve kariyer amaçlarını belirlemek amacıyla ‘öğrenci özgeçmişleri’ içerik çözümlemesine göre incelenmiştir. Özellikle öğrencilerden, özgeçmişlerinde ‘amaç ve hedefleri, ilgi alanları, geçmiş deneyimlerini belirtmeleri istenmiş, bu özgeçmişler ‘kariyer planlama basamakları’ kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgularla, bu bölümde okuyan öğrencilerin kariyer planlamalarına yönelik ‘öz farkındalıkları, kariyer seçeneklerini araştırıp araştırmadıkları, bilgi beceri ve deneyimleri’ ortaya konmuş, öğrencilerin kariyer planlamalarına ve kariyer amaçlarını saptamalarına yön vermek adına, üniversitelerin de ‘kariyer geliştirme çabaları’ dikkate alınarak öneriler sunulmuştur.

A Research on Determination of Individual Career Goals of the Students in Office Management and Assistance Manager Programs

The majority of the students spend their time on making plans for their education and career. The career planning process varies for each student according to their experiences, interests, abilities and values. The students’ awareness about their career aims at the first or last period of their education is an important factor in managing their future. In career planning, the aim which is desired to be achieved is put forth with the help of the curriculum vitae in line with the interest and expectations. The curriculum vitae is a presentation about the person’s education, work experience, fields of interests, career aims, the owned skills and about the things what the person wants to do in the future. In the research the curriculum vitae of the students were examined according to content analysis in order to identify and determine the career plans of the students attending the department of office management and executive assistant. The students were especially asked to specify their” aims and objectives, fields of interests, past experiences”, and these curriculum vitaes were subjected to evaluation within the scope of “career planning steps”. The obtained findings revealed the self-awareness, knowledge skills and experiences of the students attending this department, whether they made researches about their career options or not. The universities offered suggestions by taking the “career development efforts” into consideration in order to shape the students’ career plans and to help them determine their career aims.

Kaynakça

Barutçugil, İ. (2004). Stratejik insan kaynakları yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Baş, T. & Akturan U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Başol, O. Bilge, E., & Kuzgun, Ş. (2012). Öğrencilerin kariyer değerlerini etkileyen unsurların tespitine yönelik bir araştırma: Bireysel değerler. Electronic Journal Of Vocational Collages, 2(2), 57-68.

Çınar, H., Özden, S., Özkuk, Ö., & Çokay F. (2013). Büro yönetimi ve sekreterlik eğitimi almakta olan öğrencilerin kariyer planlamalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Uluslararası Katılımlı 12. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (ss. 288- 297), Kırklareli.

Çiftçi, M. & Cevher, E. (2013). Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı öğrencilerinin kariyer olanaklarına bakış açılarının içerik analizi ile incelenmesi: Facebook örneği. Uluslararası Katılımlı 12.

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi (ss. 277-287), Kırklareli. Eken, H. (2006). Toplumsal cinsiyet olgusu temelinde mesleğe ilişkin rol ile aile içi rol etkileşimi: Türk silahlı kuvvetlerindeki kadın subaylar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 247-279.

Fındıkçı, İ. (2001). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.

Genç, N. & Demirdöğen, O. (1994). Yönetim el kitabı. Erzurum: Birey Yayınları.

Kahraman, S. D. (2010). Kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(1), 30-35.

Koçel, T. (1998). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayın.

Kumaş, H. & Fidan F. (2005). Akademisyen ve tekstil işçileri karşılaştırması örneğinde çalışan kadınların çalışma olgusuna bakışları. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50, 507-532.

Sabuncuoğlu, Z. (1994). Personel yönetimi (7. baskı). Bursa: Rota Ofset.

Sağdıç, M. & Demirkaya, H. (2009). Üniversite öğrencilerinin kariyer gelişim planlarına ilişkin yaklaşımları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 233-246

Taşlıyan, M., Arı, N.Ü., & Duzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: İİBF öğrencileri üzerinde bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2) , 231-241

Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Turgut Özal Üniversitesi kariyer planlama ve geliştirme el kitabı (2011). Ankara: Turgut Özal Üniversitesi Yayınları. Retrieved from http://www.turgutozal.edu.tr/kariyermerkezi/contents/ kariyermerkezi/files/Kariyer_kitpacik_v1.pdf

Werther, W. & Davis, K. (1996). Human resources and personnel management, New York: McGraw-Hill, Inc.

Yazan, Ü. M. (1995). Türkiye’de kadın ve sosyo-ekonomik analizi. Sosyoloji Dergisi, 4, 191-203.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (4. Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, İ.A., Dursun, B., Pektaş, K., & Altay, A. (2012). Üniversite öğrencilerinin kariyer seçimlerinin demografik özellikler açısından incelenmesi. Pınarhisar MYO örneği. Electronic Journal of Vocational Collages, 2(2), 9-21.

Kaynak Göster