Academic Dishonesty Tendencies and Values of Teacher Candidates

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerlerini incelemektir. Araştırma evrenini, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında formasyon eğitimi alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 244 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği ve Portre Değerler Anketi ile toplanmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının değerleri ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemesinden dolayı korelasyonel ve öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerlerini demografik değişkenlere göre incelemesinden dolayı tarama modelindedir. Sonuç olarak; cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerleri arasında anlamlı fark vardır. Bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının değer ve akademik sahtekârlık eğilimleri farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının değerleri ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Öğretmen Adaylarının Akademik Sahtekârlık Eğilimleri ve Değerleri

The purpose of this study was to examine the values and academic dishonesty tendencies of teacher candidates. The population of this study included teacher candidates who received pedagogic formation education during 2013-2014 academic semester at the Faculty of Education at Ege University. The study was conducted with 244 teacher candidates, who were chosen through convenient sampling method. Academic Dishonesty Tendency Scale and Portrait Values Questionnaire were used to collect data. It was a correlational study due to the investigation of the relationship between values and academic dishonesty tendencies of teacher candidates. It was also a survey study since the academic dishonesty tendencies and values of teacher candidates were examined in relation to demographic variables. The results suggested that there wass a significant difference between the values and academic dishonesty tendencies of teacher candidates for gender variable. The values and academic dishonesty tendencies of teacher candidates did not differ for different fields of study. There was not a significant relationship between the academic dishonesty tendencies and values of teacher candidates.

Kaynakça

Akdağ, M. & Güneş, H. (2002). Kopya çekme davranışları ve kopya çekmeye ilişkin tutumlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31, 330-343.

Akın, U. & Özdemir, M. (2009). Öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Eğitim bilimleri fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 183-198.

Akkaya, N. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin değer tercihleri. TSA Dergisi, 17(2), 69-82.

Alkan, Ş. (2008). İlköğretim ikinci kademe ile ortaöğretim öğrencilerinin ve öğretmenlerinin kopya çekmeye ilişkin görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Aluede, O., Omoregie, E. O & Osa-Edoh, G. I.(2006). Academic dishonesty as a contemporary problem in higher education: How academic advisors can help. Reading Improvement, 43(2), 97-106.

Asan, H. T., Ekşi, F., Doğan, A. & Ekşi, H. (2008). Bireysel değerler envanteri'nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (27),15-38.

Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Bjorklund, M., & Goran, W. (1999). Academic cheating: frequency, methods and causes. European Conference on Educational Research. Lahti, Finland.

Brand, L. D. (1999). Educating for character in the United States Army: A study to determine the components for an effective curriculum for values education in basic training units. Unpublished Doctoral Thesis. University of South Carolina, South Carolina, US.

Büyüköztürk, Ş, Kılıç, E., Akgün,Ö., Karadeniz,Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Demirutku, K. (2004). Turkish adaptation of the portrait values questionnaire. Unpublished manuscript. Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Dündar, H. (2013). Öğretmen adaylarının sahip olduğu değerler ile demokratik tutumları arasındaki ilişki. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 367-381.

Eminoğlu, E. & Nartgün, Z. (2009). Üniversite öğrencilerinin akademik sahtekarlık eğilimlerinin ölçülmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 215-240.

Feather, N. T. (1975). Human values and their relation to justice. Journal of Social Issues, 50(4), 129-151.

Gehring, D., Nuss, E., & Pavela, G. (1986). Issues and perspectives on academic integrity. Columbus, OH: National Association of Student Personnel Administrators.

Gümüşgül, O., Üstün Ü. D., Işık U., & Demirel D. H. (2013). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin akademik sahtekarlık eğilim düzeylerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dergisi, 11(2), 131-138. Retrieved from http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/17/1939/20324.pdf

Keskin, U., & Sağlam, H. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının insani değerlere sahip olma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 81-101.

Kibler, W.C., Nuss, E.M., Paterson, B.G., & Pavela, G. (1988). Academic integrity and student development: Legal issues, policy perspectives. Asheville, NC, USA: College Administrators Publications

Kibler, W.C. (1993). Academic dishonesty: A student developmental dilemma. NAPSA Journal, 30, 252-267.

Köse, A., & Öztemur, B. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin kopya çekme davranışı ile ilgili tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(3), 133- 142.

Kuşdil, M. E., & Kağıtçıbaşı, Ç. (2000). Türk öğretmenlerin değer yönelimleri ve Schwartz değer teorisi. Türk Psikoloji Dergisi, 15(45), 59-76.

Küçüktepe, S. & Küçüktepe, C. (2012). Tarih öğretmeni adaylarının kopya çekme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1),115-125.

Mcmillan, J. H. & Schumacher, S. (2001). Research in education. A conceptual introduction (5th ed.). New York: Addison Wesley Longman.

Oğuz, E. (2012). Öğretmen adaylarının değerler ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1309-1325.

Özyurt, Y., & Eren, A. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ve kopya çekmeye yönelik tutumlarının görünümü. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1),78- 101.

Rettinger, D., & Kramer, Y. (2009). Situational and personal causes of student cheating, Research in Higher Education, 50(3), 293- 313.

Rokeach, M. (1973). The nature of human values. Newyork: The Free.

Ruacan, Ş. (2003). Bilimsel araştırma ve yayınlarda etik ilkeler. In Yılmaz O. (Ed.). Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık (pp 47-53). Ankara: TÜBİTAK.

Selçuk, Z. (1995). Bir eğitim ve rehberlik sorunu: Okullarda kopya çekme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(3), 397-418.

Semerci, Ç., & Sağlam, Z. (2005). Polis adaylarının sınavlarda kopya çekmeye ilişkin tutum ve görüşleri(Elazığ ili örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 163-177.

Seven, M. & Engin, A. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin kopya çekmeye duydukları ihtiyaç ve kopya çekme sebepleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 121-136.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Zanna M. (Ed.). Advances in Experimental Social Psychology (pp 1-65). New York: Academic Press.

Tayfun, A. & Yazıcıoğlu, İ. (2008). Öğrencilerin kopya hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3, 375-.393.

Yazar, T. (2012). Öğretmen adaylarının değerler hakkındaki görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 61-68.

Yazıcı, K. (2006). Değerler eğitimine genel bir bakış. Türklük Bilimi Araştırmaları, 19, 499-522.

Yeşilyaprak, B., & Öztürk B. (1997). Üniversite öğrencilerinin kopya çekmeye yönelik tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(2), 227-240.

Yılmaz, K. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik değerler ile öğrenci kontrol ideolojilerine ilişkin görüşleri arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 297-315.

Yılmaz, K. (2008). Eğitim yönetiminde değerler. Ankara: Pegem Akademi.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

48965