4+4+4 Eğitim Sistemi ile Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya Çıkan Kaotik Durumlar Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri

Kamuoyu tarafından 4+4+4 olarak adlandırılan, Türkiye’de zorunlu eğitimi kademeli bir şekilde 12 yıla çıkartan, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 11 Nisan 2012 tarihinde 28261 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4+4+4 Eğitim sisteminde sosyal bilgiler dersi; 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda branş dersi olarak uygulanmaya devam edilmiştir. Programda gerçekleştirilen değişiklikler ve yenilikler okullarda, idarecilerde, öğretmenlerde ve öğrenciler üzerinde farklı etkiler oluşturmuştur. Yapılan bu araştırmada; 4+4+4 eğitim sistemi ile sosyal bilgiler dersinde yaşanan yenilik ve değişimlerin neden olduğu kaotik durumlar hakkında sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile yapılmış bir özel durum çalışmasıdır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenler; 4+4+4 eğitim sistemi uygulamasını olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirmişlerdir. Sistemi olumsuz bulan öğretmenlerin; öğrenci yaşı, fiziki ortam, uygulama-yönlendirme, okula uyum, sistemin sürekliliği ve yönetimsel problemler konusunda kaotik durumlarla karşılaştıkları tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler eğitiminde ise öğretmenlerin, programda eksiklikler olması, ders saatinin az olmasından dolayı programın yetiştirilememesi, ortaokula 5. sınıfta başlayan öğrencilerin uyum sorunu yaşaması ve öğrencilerin bilişsel duyuşsal gelişim açısından hazır bulunuşluklarının yeterli olmamasından dolayı kaotik durumla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin ise fiziki ortamlarının değişmesi, arkadaşlarından ayrılmaları ve sınıf öğretmenlerinden ayrılarak branş öğretmenine adapte olamamalarından okul içerisinde kaotik olayların yaşanmasına neden oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçlar öğretmenleri kaotik ve karmaşık durumlarla karşı karşıya getirmiş, öğretmenlerin gelecek hakkında öngörememezlik yaşamalarına neden olduğu tespit edilmiştir.

The Views of the Social Studies Teachers About Chaotic Situations that Arise in Social Studies Education in 4+4+4 Educational System

Named as 4+4+4 by the public, the law which extends the compulsory education in Turkey to 12 years stage by stage and which demands some amendments in Elementary Education Law Number 6287 and some other laws came into force by being published in the Official Gazette with number 28261 on 11th April, 2012. Social Studies was continued to be implemented in the 5, 6, 7 and 8th grades as a major area course in the 4+4+4 education system. The changes and innovations that are performed in the program have created different effects on the administrators, the teachers and the students at the schools. In this research, it was aimed to determine the opinions of the social studies teachers about the chaotic situations caused by innovations and changes experienced in social studies. The Research is a special case study conducted with the qualitative research approach. As a result, teachers who participated in the survey evaluated the positive and negative aspects of the 4+4+4 education system application. It is determined that the teachers who find the system negative had chaotic situations about student’s age, physical environment, application-guidance, harmony wih school, continuity of the system and administration problems. It is concluded that in social studies teaching, teachers had chaotic situations because of deficiency of the program, inadequate time of lessons causing not to catch up with the scheduled time, harmony problems of the students who begin the secondary school just after the fourth grade and students’ insufficiency in cognitive and sensual developmental levels of readiness. It is determined that students had chaotic problems caused by the change of their physical environment, leaving their friends and leaving their class teacher while trying to adapt to their new branch teacher. It is determined that these results made the teachers face chaotic and complex situations and caused them not to be able to foresee the future.

Kaynakça

Akpınar, B. & Aydın, K. (2007). Eğitimde değişim ve öğretmenlerin değişim algıları. Eğitim ve Bilim, 32(144), 71-80.

Akyüz, Y. (1997). Türk eğitim tarihi. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.

Alpar, O., Öztürk, A. A., & Eren, Ö. (2011). Kaotik Markov zincirleri. Yönetim Dergisi, 22(69), 119-130.

Akbaba Altun, S. (2001). Kaos ve yönetim. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 451-469.

Başaran, İ. E. (1982.) Temel eğitim ve yönetimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Bursalıoğlu, Z. (2005). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (13. Basım). Ankara: Pegem.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Baskı). Ankara: Pegem A Akademi.

Cerit, Y., Akgün, N., Yıldız, K., & Soysal, M. R. (2014). Yeni eğitim sisteminin (4+4+4) uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Bolu il örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(özel sayı 1), 59-82.

Cvetek, S. (2008). Applying chaos theory to lesson planning and delivery. European Journal of Teacher Education, 31(3), 247–256.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Demir, S. B., Doğan, S., & Pınar, M. A. (2013). 4+4+4 yeni eğitim sisteminin yansımaları: beşinci sınıflardaki eğitim-öğretim sürecinin branş öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Turkish Studies, 8(9), 1081-1098.

Doğan, S., Uğurlu C. T., & Demir A. (2014). 4+4+4 eğitim sisteminin okul paydaşlarına olumlu ve olumsuz etkilerinin yönetici görüşlerine göre incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(1), 115-138.

DPT (2000). Uzun vadeli strateji ve sekizinci beş yıllık kalkınma planı (2001–2005). Ankara.

Ekiz, D. (2009). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.

Erdem, A.R. (2005). İlköğretimimizin gelişimi ve bugün gelinen nokta. Üniversite ve Toplum, [Online Ulusal Dergi] 5(2). Retrieved from http://www.universite-toplum.org/pdf/240. pdf

Erdoğan, H. (2012). Karmaşa, karmaşıklık ve eğitim ilişkisi. Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 1(2), 87-136.

Güven, İ. (2010). Türk eğitim tarihi, Ankara: Naturel Yayınları.

İleri, Ü. (2009). Türkiye’de toplumsal değişimin çalışma ilişkileri üzerindeki etkileri. Ankara: TÜHİS Yayınları.

İnam, A. (2006). Kaos kavramı üstüne. Bilim ve Ütopya, 149, 4-5.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.

Karadeniz, C. B. (2012). Öğretmenlerin 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin görüşleri. Eğitim Bilim Toplum, 10(40), 34-53.

Kendirli, S. (2006). Portföy yönetiminde kaos teoremi. Journal of İstanbul Kültür University, 2, 171-180.

Konan, N. (2000). Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim ilk yılı doğurguları (Malatya İli Örneği). İnönü Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından Desteklenen Araştırma.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2000). 2001 Yılı başında milli eğitim. Milli Eğitim Dergisi. Retrieved from http://dhgm.meb.gov.tr/ yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/155-156/kazu.htm

Milli Eğitim Bakanlığı, (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu. TTKB, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2012). 12 Yıl zorunlu eğitim sorular- cevaplar. Retrieved from http://www.meb.gov.tr/duyurular/ duyurular2012/12yil_soru_cevaplar.pdf

Memişoğlu, S. P. & İsmetoğlu, M. (2013). Zorunlu eğitimde 4+4+4 uygulamasına ilişkin okul yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 14-25.

Okuyucu, M. (2001). Zorunlu sekiz yıllık kesintisiz eğitimin ilk Uygulanışı ve problemleri (Diyarbakır Silvan Örneği). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018 (2013). Retrieved from http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/518/ Onuncu%20Kalk%C4%B1nma%20Plan%C4%B1.pdf

Öge, S. (2005). Düzen mi düzensizlik mi? Örgütsel varlığın sürdürülebilirliği açısından bir değerlendirme. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 271-284.

Öztürk, H. (2001). Zorunlu Eğitim. Nobel Yayınları. Ankara.

Sezgin, S. İ. (2001). Türkiye AB ilişkileri. AB’nin eğitim, öğretim ve gençlik politikaları. Ankara: Ankara Ofset.

Şişman, M. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Töremen, F. (2000). Kaos teorisi ve eğitim yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 22, 203-219.

Yeşilorman, M. (2006). Kelebek kanadını kimden yana çırpıyor? Birleştirilmiş bilimin kıyısında kaos ve sosyal bilimler. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 4(3), 77-86.

Yıldırım, A. & Şimşek H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster