Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği

Günümüzde değişen iş koşulları ve bireylerarasında artan rekabet daha planlı bir kariyer yaşamını zorunlu kılmaktadır. Kariyer değerleri ise kişilerin kariyer eğilimleri hakkında ipuçları vermekle birlikte, bireyin iş yaşamına bakış açısı hakkında da fikir vermektedir. Bu araştırmada, kariyer değerleri konusu, nitelikli işgücünün yeterince değerlendirilemediği turizm alanında ele alınmıştır. Araştırmanın temel amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer değerlerinin ne ve hangi düzeyde olduğunun belirlenmesidir. Veriler, bir devlet üniversitesi olan Kafkas Üniversitesi‟ne bağlı Sarıkamış Meslek Yüksekokulu‟nda, ön lisans düzeyinde eğitim alan turizm işletmeciliği ve otelcilik programı öğrencilerden toplanmıştır. Veri analizinde betimsel istatistiklerden, faktör, varyans, korelasyon ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Sonuçta, öğrencilerin en yüksek tutumlarının girişimci yaratıcılık değerinde olduğu, girişimci yaratıcılık değerinin cinsiyete, yönetsel yetkinlik değerinin ise medeni duruma göre farklılaştığı, yönetsel ve teknik yetkinlik değerlerinin saf meydan okuma ve hizmete adanmışlık değeri ile otonomi değerini etkiledikleri ortaya çıkmıştır
Anahtar Kelimeler:

Kariyer değeri, ön lisans, turizm

Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği

At the present days, changing job requirements and rising competition in interperson compel more well planned career. Career values provide clues about trends in the career of the person doch gives an idea about individual perspective of business life. In this study, the issue of career value is dealt with in the field of tourism can not be considered qualified labor sufficiently. The main purpose of the research is to determine what the field of tourism education students' career values and at what level. Data were collected from the Sarikamiş Vocational School is link to Kafkas is a state university of the associate degree level education in tourism and hospitality management program‟s students. Descriptive statistics, factor, variance, correlation and regression analysis has been utilized in data analysis, As a result, students at high attitudes entrepreneurial creativity is worth, entrepreneurial creativity of the value of gender, managerial competence of the value of the marital status differs in accordance with managerial and technical competence values effect of pure challenge and service commitment to the value of autonomy has been revealed

___

 • Adıgüzel, O. (2009). „Schein’in Kariyer Çapaları Perspektifinde Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin Kariyer Değerlerine İlişkin Bir Araştırma‟, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2), s. 277-292.
 • Akoğlan Kozak, M. (2009). „Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi’, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, s. 1-20.
 • Akoğlan Kozak, M.; Dalkıranoğlu, T. (2013). ‘Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği’, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (1), s. 41-52.
 • Ayres, H. (2006). „Career Development In Tourism And Leisure: An Exploratory Study Of The Influence Of Mobility And Mentoring’, Journal of Hospitality and Tourism Management, 13 (2), s.113-123.
 • Aytemiz Seymen, O.; Bolat, T. (2010). „Bireysel Kariyerin Planlanması’, .Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnekler Ve Uygulamalar İçinde (Ed: Ömür N. Timurcanday Özmen ve Cafer Topaloğlu). s. 373-393. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Bacanlı, F.; Eşici, H.; Özünlü, M. B. (2013). „Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi’ Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (40), s. 198-211.
 • Başol, O. ; Bilge, E. ve Kuzgun, İ. (2012). „Öğrencilerin Kariyer Değerlerini Etkileyen Unsurların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Bireysel Değerler’ Elektronic Journal Of Vocational Colleges, s. 57-68.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). „Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı‟. Ankara: PEGEM Akademi.
 • Çerik, Ş.ve Bozkurt, S. (2010). „Çalışanların Örgütsel Sosyalizasyon ve Kariyer Çapalarına Yönelik Algılamalarının İncelenmesi ve Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma’ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35, s. 77-97.
 • Çınar, Y. (2013). „Kariyer Tercihi Probleminin Yapısal Bir Modeli ve Riske Karşı Tutumlar: Olasılıklı Dematel Yöntemi Temelli Bütünleşik Bir Yaklaşım’ Sosyoekonomi, 1, s. 158-185.
 • Çokluk, Ö.; Şekercioğlu, G.; Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: Spss ve Lisrel Uygulamaları, Ankara: PEGEM Akademi.
 • Derya B., Kerime; Gündüz, A.; Gök Özer, F. (2008). „Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimlerine Ve Mesleklerine Bakış Açıları, Meslekten Beklentileri’, Pamukkale Tıp Dergisi, 1 (3), s. 137-142.
 • Dündar, G.; Köse, A. (2001). „İşletme Eğitimi Alan Öğrencilerin Finans Alanında Kariyer Yapma Eğilimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma İ.Ü. İşletme Fakültesi Örneği‟, Yönetim, 39, S. 5-16.
 • Erdem, B.; Kayran, M. F. (2013). „Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma’, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14 (1), s. 81-106.
 • Eren, A. (2012). „Öğretmen Adaylarının Mesleki Yönelimi, Kariyer Geliştirme Arzuları ve Kariyer Seçim Memnuniyeti’’, Kastamonu Eğitim Dergisi, s. 807-826.
 • Günay, D.; Günay, A. (2011). „1933’den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler’, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), s. 1-22, http://higheredusci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1517.pdf (Erişim Tarihi: 27.10.2013).
 • Gündoğan, N. (2002). “Hizmetler Sektöründe İstihdam”, Kamu-İş, 7 (1), http://www.kamu-is.org.tr/pdf/718.pdf (Erişim Tarihi: 05.05.2014).
 • Gürkan, G.Ç.; Koçoğlu, M. (2014). „Yaratıcı Örgüt İkliminin Kariyer Tatmini Üzerine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracı Değişken Rolü: Türkiye’de Bir Vakıf Ve Bir Devlet Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma‟, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (29), s. 588-602.
 • Güzel, T.; Akdağ, G.; Güler, O.; Şener, S. (2014). „Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizmde Kariyer Algılamaları: Çanakkale, Mersin ve Kıbrıs’ta Bir Araştırma’, 18 Nisan 2014, 3.Doğu Akdeniz Sempozyumu, s. 176-187, Mersin, ISBN: 978-605-4940-06-6.
 • İslamoğlu, A. H. (2011). „Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri’, İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • İstanbullu Dinçer, F.; Akova, O.; Kaya, F. (2013). „Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi Örneği‟, Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırma Dergisi, 1 (2), S. 42-56.
 • İyem, C. ve Erol, E. (2013). „Mesleki Yönelimlerde Bireylerin Kişilik Ve Demografik Özelliklerinin Rolü: Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü Örneği’ Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5 (1), s. 137-146.
 • Karakaya, Y. E.; Karataş, Ö.; Özdenk, Ç.; Karataş, F. (2013). „Üniversiteli Sporcu Öğrencilerin Kariyer Değeri Algıları’, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14(1), s. 86-94. http://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/article/view/670/pdf_12 (Erişim Tarihi: 05.05.2014).
 • Kılıç, G.; Öztürk, Y. (2010). „Kariyer Yönetim Sistemi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma’, Ege Akademik Bakış, 10 (3), s. 981-1011.
 • Koçoğlu, M. (2013). „Çalışanların Örgütlerine Yönelik Girişimcilik Yönelimi Algıları, Örgüt Desteği, Kariyer Tatminleri Ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma’, Akademik Bakış Dergisi, 35, s. 1-20.
 • Koyuncu, M.; Fiksenbaum, L.; Ronald J. B.; Demirer, H. (2011). „Predictors Of Commitment To Careers In The Tourism Industry’, Anatolia: An International Journal Of Tourism And Hospitality Research, 19 (2), s. 225-236.
 • Kusluvan, S.; Kusluvan, Z. (2000). „Perceptions And Attitudes Of Undergraduate Tourism Students Towards Working In The Tourism Industry In Turkey’, Tourism Management, 21, s. 251-269.
 • Lu, T. ve Adler, H. (2009). „Career Goals And Expectations Of Hospitality And Tourism Students İn China’, Journal Of Teaching İn Travel&Tourism, 9: 1-2, s. 63-80. http://dx.doi.org/10.1080/15313220903041972 (Erişim Tarihi: 10 Mart 2014).
 • Richardson, S. (2010). „Tourism And Hospitality Student’s Perceptions Of A Career İn The Industry: A Comparison Of Domestic (Australian) Students And International Students Studying İn Australia’, Journal of Hospitality and Tourism Management, 17, 1-11.
 • Richardson, S.; „‟Thomas, N. J. (2012). ‘Utilising generation y: united states hospitality and tourism students’ perceptions of careers ın the ındustry’’, Journal Of Hospitality and Tourism Management, 19, s. 1-13.
 • Robbins, S. P.; Judge, T. (2013). „Örgütsel Davranış.‟ (Çev. Ed: İnci Erdem). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Schein, E. H. (1996). „Career Anchors Revisited: Implications For C Areer Development In The 21th Century‟, Academy Of Management Executive, 10 (4), s. 80-88.
 • Seçer, B.(2007). „Kariyer Sermayesi ve İstihdam Edilebilirliğin İş Güvencesizliği Üzerindeki Etkisi,’ Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Seçer, B.; Çınar, E. (2011). „Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri’ Yönetim ve Ekonomi, 18 (2), s. 49-62.
 • Silkes, C.; Adler, H.; Phillips, P. S. (2010). „Hospitality Career Fairs: Student Perceptions Of Value And Usefulness’, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 9, s. 117-130.
 • Sosyal, A.; Söylemez, C. (2014). „İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği’, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6 (12), s. 23-38.
 • Taşçı, D. (2007). „İnsan Kaynakları Yönetimi’, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Taşlıyan, M.; Arı, N.Ü. ve Duzman, B. (2011). „İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlama Ve Kariyer Yönetimi: İibf Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması’, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2), ISSN: 1309-8039 (Online), http://www.sobiad.org/ejournals/dergi_ybd/arsiv/2011_2/mustafa_tasliyan.pdf (Erişim Tarihi: 12.03.2013).
 • Tunçer, P. (2012). „Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi’, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (1), s. 203-233.
 • Türkay, O. ve Eryılmaz, B. (2010). „Kariyer Değerleri Ve Kariyer Yolu Tercihleri İlişkisi: Türk Turizm Sektöründen Örnekler’, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, 24, s. 179-199.
 • Türkay, O. ve Solmaz, S. A.(2011). „Liderlik Yeteneği Ve Kariyer Değerlerinin Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerindeki Etkileri‟, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, s.46-71.
 • Öncelikli Sektörlere İstihdam Artırma Projesi. (t.y). Erişim: 4 Mart 2014, http://www.iskenderun.org/haberdetails.isk?ID=12563#.U2ZFJIF_t1Y http://www.kafkas.edu.tr/kau/TR/sayfa255 (Erişim Tarihi: 14.05.2014).

___

Bibtex @ { ejoir72974, journal = {Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-8503}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2}, number = {2}, pages = {67 - 81}, title = {Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği}, key = {cite}, author = {Çarıkçı, İlker Hüseyin and Morçin, Sine Erdoğan} }
APA Çarıkçı, İ. H. & Morçin, S. E. (2014). Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği . Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi , 2 (2) , 67-81 .
MLA Çarıkçı, İ. H. , Morçin, S. E. "Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği" . Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 (2014 ): 67-81 <
Chicago Çarıkçı, İ. H. , Morçin, S. E. "Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 (2014 ): 67-81
RIS TY - JOUR T1 - Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği AU - İlker HüseyinÇarıkçı, Sine ErdoğanMorçin Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 81 VL - 2 IS - 2 SN - 2147-8503- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği %A İlker Hüseyin Çarıkçı , Sine Erdoğan Morçin %T Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği %D 2014 %J Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi %P 2147-8503- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Çarıkçı, İlker Hüseyin , Morçin, Sine Erdoğan . "Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 / 2 (Ekim 2014): 67-81 .
AMA Çarıkçı İ. H. , Morçin S. E. Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi. 2014; 2(2): 67-81.
Vancouver Çarıkçı İ. H. , Morçin S. E. Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi. 2014; 2(2): 67-81.
IEEE İ. H. Çarıkçı ve S. E. Morçin , "Önlisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer Değerleri: Sarıkamış Örneği", , c. 2, sayı. 2, ss. 67-81, Eki. 2014