ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

Bu araştırmanın amacı, örgütsel sinizmin sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisinde örgüt çalışanlarının eğitim düzeylerinin düzenleyici rolünü belirlemektir. Araştırmanın evrenini Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan bir kamu iktisadi teşebbüsünde çalışmakta olan 350 kişi oluşturmaktadır. 350 kişiden 200 işgören ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiş olup bu anketlerden 31 tanesi uygun görülmediği için elenmiştir ve geriye kalan 169 çalışandan elde edilen anketle analizler yapılmıştır. Katılımcıların %35,5’i erkek, %64,5’i kadın, yaş ortalamaları % 32-38 yaş arası (33,1) ve lisans mezunu (%42,6) ‘dır. Elde edilen verilerin analizi için regresyon analizi, korelasyon analizi, faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde örgütsel sinizmin sanal kaytarma davranışı üzerinde arttırıcı etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların eğitim düzeyleri yükseldikçe sanal kaytarma davranışlarının azaldığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda sonuçlar yorumlanıp, tartışılmıştır.

THE REGULATORY ROLE OF EDUCATION LEVELS OF EMPLOYEES IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON CYBERLOAFING BEHAVIOUR

The aim of this research is to determine the modetary role of education levels of employees in the impact of organizational cynicism on cyberloafing behaviour. The universe of the research consists of 350 people working in a state-owned enterprise located in the Bandırma District of Balıkesir. A survey was conducted with 200 employees from 350 people, 31 of which were eliminated because they were deemed unsutiable so the survey was analyzed from the remaining 169 employees. 35,5% of the respondents were male, 64,5% were female, with an avarage age of 32-38 years (33,1%) an da bachelor’s degree (42,6%). As a result of the analyzes, it has been determined that the negative effect of education levels on the relations between organizational cynicism and cyberloafing behaviour. And other side organizational cynicism has a positive effect on cyberloafing behaviour. At the end of the study, the results were interpreted and discussed.

Kaynakça

Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.

Ada, Ş. ve Yarım, M. A. (2017). İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Algıları: Erzurum İli Örneği . Iğdır Üniversitesi Sosyal Biimlerl Dergisi , (13), 66-98.

Afacan Fındıklı, M. (2016). Sanal Kaytarma ve İş Performansı İlişkisi: Sağlık ve Tekstil Sektörü Çalışanlarının Karşılaştırılması. International Journal of Social Inquiry, 9(1), 33-62.

Akdemir, B., Kırmızıgül, B. ve Zengin , Y. (2016). Örgütsel Sinizm ile İş Performansı Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 115-130.

Andreassen, C., Torsheim, T., & Pallesen, S. (2014). Predictors of use of social network sites at work - A specific type of cyberloafing. Journal of Computer Mediated Communication, 19, 906-921.

Bacaksız Eşkin, F., Tuna, R. ve Harmancı Seren, A. K. (2018). Sağlık Çalışanlarında Performans ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Hemşireler Üzerinde Bir Araştırma. ACU Sağlık Biimleril Dergisi , 9(1), 52-58.

Barnes, L. L. (2010). The effects of organizational cynicism on community colleges: Exploring concepts from positive psychology. Doktora Tezi. California: Claremont Graduate University.

Bateman, T. S., Sakano, T. and Fujita, M. (1992). Roger, Me, and My Attitude: Film Propaganda and Cynicism Toward Corporate Leadership. Journal of Applied Psychology, Vol. 77, 771-786.

Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S. and Walker, H. J. (2007). Justice, cynicism, and commitment: A study of important organizational change variables. The Journal Of Applied Behavioral Science, 43(3), 303-326.

Blanchard, A., & Henle, C. (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: The role of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24, 1067-1084.

Çakıcı, A. ve Doğan, S. (2014). Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisi: Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 15(1), 79-89.

Çavuşoğlu, S. ve Palamutçuoğlu, B. T. (2017). İş Tatmininin Sanal Kaytarma Üzerindeki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 430-444.

Çınar, O., & Karcıoğlu, F. (2015). The Relationship Between Cyber Loafing and Organizational Citizenship Behavior: A Survey Study in Erzurum/Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences(207), 444-453.

Çivilidağ, A. (2017). İş Yaşamında Sanal Kaytarmanın İş Stresi, İş Doyumu İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi(59), 55-373.

Costa, P. and Zonderman, A. (1986). Cynicism and Paranoid Alienation in the Cook and Medley HO Scale. Psychosomatic Medicine , 48(3), 283-285.

Dean, J. W., Brandes, P. and Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review, 23(2), 341-352.

Doorn, O. (2011). Cyberloafing: A Multi-Dimensional Construct Placed in A Theoretical Framework. Yüksek Lisans Tezi. Eindhoven, Hollanda: DepartmentIndustrial Engineering and Innovation Sciences-Eindhoven University of Technology .

Eaton, J. A. (2000). A Social Motivation Approach to Organizational Cynicism. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Toronto: York Üniversitesi.

Erbaşı, A. and Zaganjori, O. (2017). Sosyal İzolasyonun Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 24(1), 39-52.

Erkutlu, H. V. ve Özdemir, H. Ö. (2018). Otantik Liderlik ve Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü. Social Sciences, 13(2), 119-125.

Erdirençelebi, M. ve Yazgan, A. E. (2017). Mobbign, Örgütsel Sinizm, Örgütsel Bağlılık ve Bunların Algılanan Çalışan Performansı Üzerine Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22(2), 267-284.

Garrett, R., & Danziger, J. (2008). Disaffection or Expected Outcomes: Understanding Personal Internet use During Work. Journal of ComputerMediated Communication(13), 937–958.

Glassman, J., Prosch, M., & Shao, B. (2015). To monitor or not to monitor: Effectiveness of a cyberloafing countermeasure. Information & Management, 52, 170-182.

Greengard, S. (2000). Then High Cost of Cyberslacking. Work Force, 79(2), 22-24.

Kalağan, H. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları İle Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karacoğlu, K. ve İnce, F. (2012). Brandes, Dharwadkar ve Dean’in (1999) Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği . Business and Economics Research Journal , 3(3), 77-92.

Kerse, G., Soyalın, M. ve Karabey, C. N. (2016). Kişi-Örgüt Uyumu, Nötrleştirme ve Algılanan Yönetici Desteğinin Sanal Kaytarmaya Etkisi: Ampirik Bir Çalışma. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4), 100-113.

Kökalan, Ö. ve Anaş, K. (2016). Çalışanların Örgütsel Sinizm Tutumlarının İşe Yabancılaşmaları Üzerine Etkisi: Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 9(2), 97-109.

Kuschenaroff, F., & Bayma, F. (2014). Critical Analysis of Cyberslacking in Organizational Structures. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 2(2), 70-90.

Lim, V., & Chen, D. (2012). Cyberloafing at the workplace: Gain or drain on work? Behaviour & Information Technology, 31(4), 343-353.

Lim, V., & Teo, T. (2005). Prevalence, Perceived Seriousness, Justification and Regulation of Cyberloafing in Singapore: An Exploratory Study. Information &Management, 42(8), 1081–1093.

Mete, Y., & Serin, H. (2015). Okul Yöneticilerinin Babacan Liderlik Davranışı ile Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Sinizm Davranışları Arasındaki İlişki. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 147-159.

Nafei, W. A. and Kaifi, B. A. (2013). The Impact of Organizational Cynicism on Organizational . European Journal of Business and Management , 5(12), 131-147.

Naus, F., Iterson, A. V. and Roe, R. (2007). Organizational cynicism:Extending the exit,voice,loyalty,and neglect model of employees’ responses to adverse conditions in the workplace . Human Relations , 60(5), 683-718.

Örücü, E., & Yıldız, H. (2014). İşyerinde Kişisel İnternet Ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(1), 99-114.

Pelit, E., & Pelit, N. (2014). The Effects of Mobbing on Organizational Cynicism: A Study on Hotels in Turkey. International Journal of Human Resource Studies, 4(1), 34.

Reichers, A. E., Wanous, J. P. and Austin, J. T. (1997). Understanding and Managing Cynicism About Organizational Change. Academy of Management Executive, (11), 48-59.

Santos, A. (2016). Impact of Cyberloafing and Physical Exercise on Performance: An Experimental Research. Doktora Tezi. Lizbon, Portekiz: Lizbon Üniversitesi.

Shahzad, A. and Mahmood, Z. (2012). The Mediating - Moderating Model of Organizational Cynicism and Workplace Deviant Behavior: (Evidence from Banking Sector in Pakistan). Middle East Journal of Scientific Research, 12(5), 580-588.

Sinan , Y. ve Kavas, E. (2016). Kurumlarda Örgütsel Sinizm: Karşılaştırmalı Bir Analiz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 9(44), 1211-1220.

Stern, D., Stone, J. R., Hopkins, C. and McMillion, M. (1990). Quality of Students' Work Experience and Orientatiton Toward Work. Youth and Society, 22(2), 263-282.

Tan, M. (2017). Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Kişilik Özellikleri İle Sanal Kaytarma Davranışı Arasındaki İlişkinin Analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ünal, Ö. F., Tekdemir, S. ve Yaldızbaş, S. (2015). Kamu Çalışanlarının Sanal Kaytarma Amaçları Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 515-534.

Vitak, J., Crouse, J., & LaRose, R. (2011). Personal internet use at work: Understanding cyberslacking. Computers in Human Behavior, 27, 1751-1759.

Wanous, S. (1994). Organizational Cynicism: An Initial Study. Academy of , 3(1), 269-273.

Wilkerson, J. M., Evans, W. R. and Davis, W. D. (2008). A Test of Coworkers’ Influence on Organizational Cynicism, Badmouthing, and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 38(9), 2273-2292.

Yazıcıoğlu, İ. ve Gençer Özcan, E. (2017). Örgütsel Adalet Algısının Sinizm Üzerine Etkisi: Devlet Üniversiteleri Meslek Yüksekokullarında Bir Araştırma . İşletme Araştırmaları Dergisi , 9(3), 106-119.

Yıldırım, F. (2018). Tükenmişlik Düzeyinin Sanal Kaytarma Davranışına Etkisinde İş Doyumunun Aracılık Rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(13), 302-313.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead680513, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {285 - 303}, doi = {10.11611/yead.680513}, title = {ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Hasırcı, Itır and Örücü, Edip} }
APA Hasırcı, I , Örücü, E . (2020). ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 18 (4) , 285-303 . DOI: 10.11611/yead.680513
MLA Hasırcı, I , Örücü, E . "ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 285-303 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/58530/680513>
Chicago Hasırcı, I , Örücü, E . "ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 285-303
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ AU - Itır Hasırcı , Edip Örücü Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.11611/yead.680513 DO - 10.11611/yead.680513 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 303 VL - 18 IS - 4 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.680513 UR - https://doi.org/10.11611/yead.680513 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ %A Itır Hasırcı , Edip Örücü %T ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ %D 2020 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 18 %N 4 %R doi: 10.11611/yead.680513 %U 10.11611/yead.680513
ISNAD Hasırcı, Itır , Örücü, Edip . "ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 / 4 (Aralık 2020): 285-303 . https://doi.org/10.11611/yead.680513
AMA Hasırcı I , Örücü E . ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 285-303.
Vancouver Hasırcı I , Örücü E . ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 285-303.
IEEE I. Hasırcı ve E. Örücü , "ÖRGÜTSEL SİNİZMİN SANAL KAYTARMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM DÜZEYLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 18, sayı. 4, ss. 285-303, Ara. 2021, doi:10.11611/yead.680513