2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Mutluluk kişilerin yaşamlarına ilişkin yaptıkları değerlendirmelerin bir ürünüdür ve kişilerin bilişsel hükümlerini kapsayan yaşam memnuniyeti, olumlu ve olumsuz duygu deneyimlerini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki bireylerin mutluluk düzeylerini etkileyen faktörleri ortaya koymak, bu faktörler ile mutluluk arasındaki ilişkileri incelemek ve bireylerin mutluluk düzeylerini zaman boyunca takip etmektir. Bunun için TÜİK tarafından hazırlanan 2009-2019 Yaşam Memnuniyeti Anketleri’nin verileri kullanılmış ve havuzlandırılmış veri seti ile çalışılmıştır. Analizde tahmin yöntemi olarak sıralı logit modelinden yararlanılmıştır. Bireylerin evli olması, mutluluk kaynağını ifade eden değerlerden sağlık ve sevgiye önem vermesi, kendi sağlığından ve gelirinden memnuniyet duyması ve geleceğe umutla bakması mutluluklarını artıran önemli faktörler olarak elde edilmiştir.

INVESTIGATION OF INDIVIDUALS HAPPINESS LEVELS IN TURKEY PERIOD OF 2009-2019

Happiness is a product of the evaluations that people make regarding their lives. Happiness reveals the experiences of life satisfaction, positive and negative emotions, covering the cognitive provisions of individuals. The aim of this study was to determine the factors affecting individuals' happiness levels in Turkey, examine the relationships between these factors with happiness and follow individuals happiness level over time. For this, the data of 2009-2019 Life Satisfaction Surveys prepared by TURKSTAT have been used and worked with pooled data set. In the analysis, ordered logit model was used as the prediction method. The fact that individuals are married, health and love from values that represent the source of happiness, is satisfied with their health and income, and that they look to the future with hope are important factors that increase their happiness. 

Kaynakça

Akın, H. B. & Şentürk, E. (2012) “Bireylerin Mutluluk Düzeylerinin Ordinal Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi”. Öneri, 10 (37): 183-193.

Babadağ, K. K., Uyanık D. & Yılmaz, S. (2009) “Yaşam Memnuniyeti Anketi’nin Veri Madenciliği Süreci ile İncelenmesi”, 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu. Ankara.

Beşel, F. (2015) “2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması Sonuçlarının İl Bazlı Ekonomik, Sosyal ve Siyasi Analizi”. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (2): 227-236.

Borooah, V. K. (2006) “How Much Happiness Is There In The World? A Cross-Country Study”. Applied Economics Letters, 13: 483–488.

Bozkuş¸ S., Çevik, E. & Üçdoğruk, S. (2006) “Subjektif Refah ve Mutluluk Düzeyine Etki Eden Faktörlerin Sıralı Logit Modeli ile Modellenmesi: Türkiye Örneği”. İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı (s. 93–116). Ankara: TURKSTAT.

Bülbül, Ş. & Giray, S. (2011) “Sosyodemografik Özellikler ile Mutluluk Algısı Arasındaki İlişki Yapısının Analizi. Ege Akademik Bakış”, 11 (Özel Sayı), 113-123.

Caner, A. (2014) “Happiness, Comparison Effects, and Expectations in Turkey”. Journal of Happiness Studies, 16: 1323–1345.

Carbonell, A. (2005) “Income and Well-Being: An Empirical Analysis of the Comparison Income Effect”. Journal of Public Economics”, 89:5-6: 997–1019.

Clark, A. E. & Oswald, A. J. (1996) “Satisfaction and Comparison Income”. Journal of Public Economics, LXI (1996), 359-381.

Eid, M. & Diener, E. (2004) “Global Judgments of Subjective Well-Being: Situational Variability and Longterm Stability”. Social Indicators Research, 65: 245–277.

Diener, E. (1984) “Subjective Well-Being”. PsychoL Bull., 95: 542-575.

Diener, E. & Seligman, M.E.P. (2004) “Beyond Money Toward an Economy of Well-Being”, American Psychological Society, 5(1): 1-31.

Eren, K. A. & Aşıcı, A. A. (2015) “Determinants of Happiness in Turkey During 2004-2013 Period”. 1-22, https://archivo.alde.es/encuentros.alde.es/anteriores/xviiieea/trabajos/e/pdf/163.pdf (Erişim Tarihi: 12.07.2020)

Helliwell, J.F. (2003) “How’s Life? Combining Individual and National Variables To Explain Subjective Well-Being”. Economic Modelling, 20: 331–360.

Kahyaoğlu, O. (2008) “Yaşam Memnuniyeti ve Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Değişkenler ile Ekonometrik Uygulama”: Türkiye Örneği.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, İzmir.

Kangal, A. (2013) “Mutluluk Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme ve Türk Hanehalkı için Bazı Sonuçlar”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (44): 214-233.

Lu, L. (2000) “Gender and Conjugal Differences In Happiness”. Journal of Social Psychology,140: 132-141.

Pacione, M. (2003) “Quality of Life Research In Urban Geography”. Urban Geography, 24 (4): 314–339.

Peiro, A. (2006) “Happiness, Satisfaction and Socio- Economic Conditions: Some International Evidence”. Journal of Socio-Economics, 35,348-365.

Selim, S. (2008) “Türkiye’de Bireysel Mutluluk Kaynağı Olan Değerler Üzerine Bir Analiz: Multinomial Logit Model”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3): 345–358.

Selim, S. (2012) “Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'de Bireysel Yaşam Tatmini ve Mutluluk Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılmalı Analizi”. Ankara: Gazi Kitabevi.

Servet, Olcay (2017) “Mutluluğun Türkiye’deki Belirleyenlerinin Zaman İçinde Değişimi”. Akdeniz İİBF Dergisi, 35: 16-42.

Şeker, M. (2010) “Mutluluk Ekonomisi”, İktisat Fakültesi Sosyoloji Konferansları, 39. Seri, İstanbul, ss.115- 134.

Timur, B. & Çağlayan Akay, E. (2017) “Kadın ve Erkeklerin Mutluluğunu Etkileyen Faktörlerin Genelleştirilmiş Sıralı Logit Modeli ile Analizi”. Social Sciences Research Journal, 6 (3): 88-105.

Veenhoven R. (1991) “Is Happiness Relative?”. Social Indicators Research, 24: 1–34.

Veenhoven, R. (1996a) “Happy Life-Expectancy. A Comprehensive Measure of Quality-of-Life In Nations”. Social indicators Research, 39: 1-58.

Veenhoven, R. (1996b) “Developments In Satisfaction-Research. Social Indicators Research 37: 1–46.

Winkelmann, L. & Winkelmann, R. (1998) “Why Are The Unemployed So Unhappy? Evidence From Panel Data”. Economica, 65: 1–15.

Wooldridge, J. M. (2003) “Introductory Econometrics-A Modern Approach”. South-Western College Publishing. U.S.A.

http://tuik.gov.tr/MicroVeri/YMA_2019/turkce/index.html (Erişim Tarihi: 17.07.2020)

http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hbx.html(Erişim Tarihi:17.07.2020)

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead773120, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {73 - 90}, doi = {10.11611/yead.773120}, title = {2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Kızılgöl, Özlem and Öndes, Hakan} }
APA Kızılgöl, Ö , Öndes, H . (2020). 2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 18 (4) , 73-90 . DOI: 10.11611/yead.773120
MLA Kızılgöl, Ö , Öndes, H . "2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 73-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/58530/773120>
Chicago Kızılgöl, Ö , Öndes, H . "2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 73-90
RIS TY - JOUR T1 - 2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - Özlem Kızılgöl , Hakan Öndes Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.11611/yead.773120 DO - 10.11611/yead.773120 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 90 VL - 18 IS - 4 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.773120 UR - https://doi.org/10.11611/yead.773120 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A Özlem Kızılgöl , Hakan Öndes %T 2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2020 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 18 %N 4 %R doi: 10.11611/yead.773120 %U 10.11611/yead.773120
ISNAD Kızılgöl, Özlem , Öndes, Hakan . "2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 / 4 (Aralık 2020): 73-90 . https://doi.org/10.11611/yead.773120
AMA Kızılgöl Ö , Öndes H . 2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 73-90.
Vancouver Kızılgöl Ö , Öndes H . 2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 73-90.
IEEE Ö. Kızılgöl ve H. Öndes , "2009-2019 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE BİREYLERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 18, sayı. 4, ss. 73-90, Ara. 2021, doi:10.11611/yead.773120