Üniversite Gençliğinin Zaman Yönetimi Bilinci ve Eğilimleri (Sakarya Üniversitesi Örneği)

Zaman bugün insan deneyimlerinden soyutlanmış ve bir sayıya indirgenmiş, adeta iki tren istasyonu arasındaki yolculuğa benzemiştir. Trenin rayları aşındırmasına benzer olarak, zaman da hızla tüketilmektedir. Zaman çizgisi üzerindeki yolculuk aylar, haftalar, günler, saatler ve dakikalara bölünmüş gibidir. İstenen ise, belirli bir süre içinde belirli bir miktarı ele geçirmektir. Yeni bir zaman anlayışına gereksinim vardır. Zamanın doğrusal çizgisi kırılmalıdır. Ardışık etkinliklerle sıkıştırılmış, sürekli bir koşuşturmayı gerektiren tıka basa doldurulmuş zaman anlayışı terkedilmelidir. Tüm etkinlikler haz verir nitelikte olmalıdır. Zamanı bu tür etkinliklerle yaşamak yaşamın kendine özgü ritminin farkedilmesini sağlar. Etkinlikler, kendine ait zamanda yapılırken de bu zamanlar birbirinden enerji alarak bir araya gelir. Zaman, gereksinildiğinde bulunacaktır. Üniversite yılları, zaman yönetimi bilincinin pekiştiği bir dönemdir. Profesyonel yaşamlarına hazırlanan genç insanların, sadece uzmanlık bilgileriyle donatılmaları yeterli değildir. Üst düzeyde uyum yeteneği, zengin genel kültür ve düşünsel yetenekler kazandıran etkinlikler bireysel gelişimi destekleyecektir. Üniversite gençliğinin zaman yönetimi bilinci ve eğilimini ortaya koyan araştırma, yeni bir zaman yönetimi anlayışı çerçevesinde öneriler sunmayı da amaçlamaktadır.

Time Management Consciousness of the University Youth and Their Tendencies (Example of Sakarya University)

In today's world time has been reduced to a number that is abstracted from human experiences and looks like a journey between two train stations. Like the rails being eroded by the train , time is being exhausted rapidly. The journey on the way of time looks like divided into months, weeks, days , hours and minutes. The only thing that is desired is to acquire a part of it for a while. There is need to a new insight for time. The straight line of time must be broken. The insight of time which is compressed with consecutive activities. , must be renounced. All activities must be in a character of giving pleasure. Living the time with such activities helps to realize its rythm and helps to enjoy it. While the activities are being performed in their own time, they get together by taking energy from each other. Time will be found when there is a need for it. University years are a term of increasing consciousness of managing time. It's not enough to give specialised education to young people who are preparing to their professional lifes. High sociality , rich culture and the activities enchancing intellectual abilities will support the personal/self development. The research , exposes consciousness of the university youth and their tendencies and also has a goal of introducing suggestions to time management in a new insight.

Kaynakça

BRIGGS John, F. PEAT David; Seven life lessons of chaos, Harper Collins Publishers Inc. 1999.USA

BRITTON Allen, DENHART R. B.; « Time and Organization», The Journal of Management, No: 2,1988, USA, s. 409

CHENU Alain; Les Usages du temps en France, Futuribles-analyse et prospective, Avril 2003-Numero 285, France, s. 21-31

EİLON Samuel; « Time Management» OMEGA International journal of Management Science, 21, No: 3, 1993, USA, s. 303

ELLWOOD J. Mark; The Productivity Paradox,How Technology and waste affect the allocation of time, The Toronto Quality Forum October, 2002 http://www.getmoredone.com

ELLWOOD J. Mark; Wishing For More Time, "Work Time and Leisure Time", International Associat ion of Time Use Research 2002 Conference, http://www.getmoredone.com

KURTULUŞ Kemal, İşletmelerde Araştırma Yöntembilimi, İstanbul Üniversitesi No: 3128, 1983, İstanbul

MAÇAN T. Hoff, COMİLA S. , DİPBOYE R.L. , PHİLLİPS P. A.; « College Students Time Management: Correlation With Academic Performance and Stress», Journal of Educational Psychology, No: 4, 1990, USA, s. 765

MACKENZIE, R. Alec; Zaman Tuzağı, (Cev: Yakut Güneri), ilgi Yayıncılık, 1985, İstanbul

MORIN Edgar; Communication au Congres International "Quelle Üniversite pour demain ? Vers üne evolution transdisciplinaire de l'Universite " (Locarno, Suisse, 30 avril - 2 mai 1997) ; texte publie dans Motivation, N° 24, Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires, http://perso.club-internet.fr/nicol/ciret/ - mis â jour le 10 fevrierl998

ROBINSON John P.; La vie quotidienne: üne comparaison France/Etats-Unis, Futuribles-analyse et prospective, Avril 2003-Numero 285, France, s. 41-52

ROSNAY Joel de; Comte rendu des travaux du premiere seminaire pratique de formation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication 11-12 Avril 2000 Palais Bourbon http://www.assemblee-nat.fr/dossiers/ntic.asp

SCOOTT Martin; Zaman yönetimi, Rota Yayın Tanıtını, 1995, İstanbul SHENK David; "Life at hyper-speed", New York Times, 1997,USA, s.35

SUZUKİ Hiromasa; L'emploi du temps au Japon, Futuribles-analyse et prospective, Avril 2003-Numero 285, France, s. 53-58

WETMORE E. Donald; Four time management don'ts for students, www.balancetime.com/freearticles.htm

Kaynak Göster