Örgütsel iletişim ve iş tatmini ilişkisi -Bir uygulama-

Bu çalısmanın temel amacı, örgütsel iletisim ile is tatmini arasındaki iliskiyi belirlemektir. Bu çalısma iki ana bölümden olusmaktadır. Birinci bölüm; örgüt, örgütsel iletisim ve is tatmini kavramlarının açıklandığı kuramsal çerçeveden olusmaktadır. İkinci bölüm ise arastırma kısmından olusmustur. Çalısmanın 247 hemsire üzerinde gerçeklestirilen uygulama bölümünün sonucu; örgütsel iletisimin is tatmini ile doğru yönlü bir iliskiye sahip olduğunu ortaya koymustur. Veri toplama aracı olarak; İs ve İletisim Tatmini ve Önemi (JCSI) ölçeğinden yararlanılmıstır. Sonuç olarak; etkili bir örgütsel iletisime sahip örgütlerin, isgören üzerinde daha fazla is tatmini sağladığı ortaya çıkmıstır. Buna ilaveten sağlık sektöründe çalısan hemsirelerde is tatminsizliğine neden olan faktörler ifade edilmistir.

The relationship between organizational communication and job satisfaction: An aplication

Basic aim of this study is to determine relations between organizational communication and job satisfaction. This study composed of two main parts. The first part consists of theoretical framework which explains the concepts of organization, organizational communication and job satisfaction. Finally the second one is devoted to empirical analysis. Results of the application, which was held on 247 nurses showed that job satisfaction was positively related to organizational communication. The participants completed a survey consisting of the Job- Communication Satisfaction-Importance (JCSI) Questionnaire. According to the analyze results organizations, which have an effective organizational communication, cause more employee job satisfaction than the others. Furthermore, it has been implied to determine causes of dissatisfaction factors of nurses that working healthcare sector.

Kaynakça

ALTUNDAS, Olgun, 2000, Poliste Stres ve İs Tatmini, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE, Erzurum.

ANDREWS, Charles, 2003, Comparatıve Analysıs of Management and Employee Job Satısfactıon and Polıcy Perceptıons, Yayımlanmamıs Doktora Tezi, University of North Texas.

ATAK, Metin, Temmuz 2005, “Örgütlerde Resmi Olmayan İletisimin Yeri ve Önemi”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt: 2, Sayi: 2, pp. 59-67

BAKAN, İsmail ve Tuba Büyükbese; (2004), “Örgütsel İletisim İle İs Tatmini Unsurları Arasındaki İliskiler: Akademik Örgütler İçin Bir Alan Arastırması”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (7), pp.1-30

BATTEY, Bonnie W. Duldt, 2004, “Manual for Job-Communication Satisfaction-Importance (JCSI) Questionnaire”, (Unpublished manuscript, registered copyright number TXU 49-169), pp. 1-27

BİNGÖL, Dursun, 1997, Personel Yönetimi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 3.Baskı

BİNGÖL, Dursun, 2003, İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Yayıncılık, İstanbul, 5.Baskı.

BRANABE, C.LA. (1991), Gestion des Ressources Hummarines, Education Canada Fall/Automne, s.17, Canada’ dan aktaran Atay, Osman, 2003, “Örgüt kültürü ve süreci”, Kahramanmaras Sütçü İmam Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi C.3.s.2,

CHERRY, Barbara; Alyce Ashcraft ve Donna Owen, (2007), “Perceptions of Job Satisfaction and the Regulatory Environment Among Nurse Aides and Charge Nurses in Long-Term Care”, Geriatric Nursing, Volume 28, Number 3, pp. 183-192

DAFT, Richard L., 2001, Organization Theory and Design, 7th Edition, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio

GARNETT, James L; Justin Marlowe ve Sanjay K Pandey, Mar/Apr 2008, “Penetrating the Performance Predicament: Communication as a Mediator or Moderator of Organizational Culture’s Impact on Public Organizational Performance”, Public Administration Review, 68, 2; ABI/INFORM Global, pp. 266-281

GOEBEl, Danıel J.; Greg W. Marshall ve Wıllıam B. Locander, 2004, “An Organizational Communication-Based Model Of İndividual Customer Orientation Of Nonmarketing Members Of A Firm”, Journal Of Strategıc Marketıng, 12, pp. 29–56

GÜRGEN, Haluk, 1997, Örgütlerde İletisim Kalitesi, Der Yayınevi, İstanbul

HALSEY, William, 1988, Macmillan Contemporary Dictionary, ABC Tanıtım Basımevi, First Edition, İstanbul.

HEPKON, Zeliha, Aralık 2003, “Kurumsal Kimlik İnsasını Belirleyen Faktörler: Bir Literatür Taraması” İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, Sayı:4, pp. 175-211

HICKS, Herbert G. ve Ray Gullett (1975), The Management of Organizations, 3.Ed., McGrow Hill.

ILOZOR Doreen B; Ben D Ilozor ve John Carr, 2001, “Management communication strategies determine job satisfaction in telecommuting”, The Journal of Management Development; 20, 5/6; ABI/INFORM Global, pp. 495-507

JO, Samsup ve Sung Wook Shim, 2005, “Paradigm shift of employee communication: The effect of management communication on trusting relationships”, Public Relations Review, 31, pp. 277–280

JOHLKE, Mark C ve Dale F. Duhan, 2000, “Supervisor communication practices and service employee job outcomes”, Journal of Service Research: JSR; Nov; 3, 2; ABI/INFORM Global, pp. 154-165

KARADUMAN, Ayhan, 2002, Ekip Çalısmasında, Liderin İs Tatmini Üzerindeki Etkisi, Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE, Erzurum

KELLY, Dawn, 2000, “Using vision to improve organisational communication”, Leadership & Organization Development Journal; 21, 1/2; ABI/INFORM Global, pp. 92- 101

KIM, Soonhee, Mar/Apr 2002, “Participative management and job satisfaction: Lessons for management leadership”, Public Administration Review; 62, 2, ABI/INFORM Global, pp. 231-241

KOÇEL, Tamer, 2005, İsletme Yöneticiliği, 10. Baskı, Arıkan Yayıncılık, İstanbul.

KURTULUS, Kemal, 2004, Pazarlama Arastırmaları, Genisletilmis 7. Basım, Literatür, İstanbul

LIU, Chi-Ming; Ching-Wen Chien; Pesus Chou; Jorn-Hon Liu; Victor Tze-Kai Chen; Jeng Wei; Ying-Yu Kuo ve Hui-Chu Lang, 2005 , “An analysis of job satisfaction among physician assistants in Taiwan”, Health Policy, 73, pp. 66–77

MILES, Edward W; Patrick, Steven L; King, Wesley C., Sep 1996, “Job level as a systemic variable in predicting the relationship between supervisory communication and job satisfaction” Journal of Occupational and Organizational Psychology, 69, ABI/INFORM Global, pp. 277

ORGAN, Deniz W. ve W. Clay Hammer, 1982, Organizational Behavior, Business Puplications İnc. Texas.

ÖZDAMAR, Kazım, 1999, Paket Programlarla İstatistiksel Veri Analizi 1, Kaan Kitabevi, Eskisehir

PAKSOY, Mahmut ve Ahmet C. Acar, 1996, Örgütsel İletisim, A.Ü. Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskisehir

PAKSOY, M. ve Ahmet C. Acar, (2001), İletisim ve İletisim Modelleri, Örgütsel İletisim, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, No: 533, Editör. İnan Özalp, Eskisehir.

PARSONS, Elizabeth ve Adelina Broadbridge, 2006, “Job motivation and satisfaction: Unpacking the key factors for charity shop managers”, Journal of Retailing and Consumer Services, 13, pp. 121–131

PUTTI, Joseph M; Samuel Aryee ve Joseph Phua, Mar 1990, “Communication Relationship Satisfaction and Organizational Commitment”, Group & Organization Studies, 15, 1, ABI/INFORM Global, pp. 44-52

ROBBINS, Stephen, 2001, Organizational Behavior, Prentice- Hall, 9.Edition, New Jersey.

SAUNDERS, M., Lewıs, P., Thornhıll, A., 2003, Research Methods for Business Students, Third Edition, Prentice Hall, Harlow.

SABUNCUOĞLU, Zeyyat & Tokol, Tuncer, 2001, İsletme, Ezgi Yayınevi, Bursa.

SARIKAYA, Muammer, 2002, İsletmelerin Spor Kulübü Kurmalarının İs Tatmini Üzerine Etkisi, Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE, Erzurum

SEYİDOĞLU, Halil, 1999, Ekonomi ve İsletmecilik Terimleri Açıklamalı Sözlük, Güzem Can Yayınları: 15, İstanbul

SCHULTZ, Duane & Schultz Sydney Ellen, 1998, Pschology and Work Today, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 7th Edition

SİMSEK, Serif, 1997, Yönetim ve Organizasyon, Damla Matbaası, 2.Baskı, Konya

TAYLOR, James R. ve Franqois Cooren, 1997, “What makes communication organizational? How the many voices of a collectivity become the one voice of an organization”, Journal of Pragmatics, 27, pp. 409-438

TOURİSH, Dennis, 2005, “Critical Upward Communication:Ten Commandments for Improving Strategy and Decision Making” Long Range Planning, vol:38, (5), pp. 485- 503

UGBORO, Isaiah ve Kofi Obeng, 2000, “Top Management Leadership, Employee Empowerment, Job Satisfaction, And Customer Satisfaction İn Total Quality Management Organizations: An Empirical Study”, Jounal of Quality Management, 5 (2), pp. 247-272

Kaynak Göster