Örgüt Yapısının Hastanelerde İştatminine Etkisini İncelemeye

İstanbul'da faaliyet gösteren bir özel sağlık kuruluşunda toplam 140 denek üzerinde gerçekleştirilen araştırmada örgüt yapısının çeşitli boyutları ve iş tatmini arasındaki ilişki incelenmiştir. Uygulanan regresyon analizi sonucunda formelleşme ve takım çalışmasının doktor, hemşire ve uzman sağlık personelinin iş tatminini olumlu yönde etkilediği ve bağımlı değişkendeki varyansın %30'unu açıkladığı görülmüştür. Ayrıca her üç meslek grubu için de iş tatmin düzeyinin yüksek olduğu ancak, hemşirelerin hem içsel hem de dışsal iş tatmin düzeylerinin doktorlarınkine göre anlamlı bir biçimde düşük olduğu belirlenmiştir.

The Impact of Organizational Structure on Job Satisfaction Among Hospital Employees

A sample of 140 employees of a private health organization in Istanbul was surveyed to find out the impact of organizational structure variables on the job satisfaction among physicians, nurses and health specialists. Regression analysis revealed that fornnalization and teamwork are positively related to job satisfaction and explain 30% of the variance in the dependent variable. As another finding of the study, job satisfaction was found to be high among all of these three groups, though both internal and external job satisfaction of nurses were significantly lower than those of physicians.

Kaynakça

Baskan, Semih; Tanrıtanır, Nuray; Varlık, Muharrem; Tan tekin, Günşen ve Özkan, Orhan, 2001, "Sağlık Hizmetlerinde Etkinlik: Özel İhtisas Komisyonu Raporu", Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı.

Clegg, Stewart R., Hardy, Cynthia ve Nord, Walter R, 1998, Handbook of Organization Studies, London, Sage.

Conrad, Karen M., Conrad, Kendon J. ve Parker, Jane E., 1985, "Job Satisfaction Among Occupational Health Nurses", Journal of Community Health Nursing, Vol.2 No.3, s.161-173.

Gordon, Judith R. ,1998, Organizational Behavior: A Diagnostic Approach, 6th ed., New Jersey, Prentice Hall.

Hair , Joseph F. JR., Anderson, Rolph E., Tatham, Ronald L. ve Black William C., 1998, Multivariate Data Analysis, 5th ed., New Jersey, Prentice-Hall, Inc.

Hirschfeld, Robert R., 2000, "Does Revising The Intrinsic and Extrinsic Subscales of the Minnesota Satisfaction Questionnaire Short Form Make a Difference?" Educational and Psychological Measurement, Vol. 60 No.2, s.255-270.

Jaffee, David, 2001, Organization Theory: Tension and Change, first ed., New York, McGraw-Hill Companies Inc.

Kim, Soonhee, 2002, "Participative Management and Job Satisfaction: Lessons for Management Leadership", Public Administration Review, Vol.62 No.2, s.231-241.

Kline, Theresa J.B. ve Boyd, J. Edwin, 1991, "Organizational Structure, Context, and Climate: Their Relationships to Job Satisfaction at Three Managerial Levels", The Journal of General Psychology, Vol.118 No.4, s.305-316.

Laschinger, Heather K. Spence, Finegan, Joan, Shamian, Judith ve WiIk, Piotr, 2002, "A Longitudinal Analysis of the Impact of Workplace Empowerment on Staff Nurses' Work Satisfaction", Academy of Management Proceedings, (Cevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 8 Şubat 2003.

Mardin, Nur Berkata; Tulün, Ayşe Mutaf; Elhan, Gül Severge; Metin, Perihan ve Pervizat, Leyla, 2000, Sağlık Sektöründe Kadın, Ankara, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü.

Miner, John B., 1991, Industrial - Organizational Psychology, McGraw-Hill, Inc.

Robbins, Stephen P., 2001, Organizational Behavior, 9th edition, New Jersey, Prentice Hall.

Scott, W. Richard, 1998, Organizations: Rational, Natural, and Open Systems, 4th ed., New Jersey, Prentice-Hall, Inc.

Tiernan, Siobhan D., Flood, Patrick C. ve Murphy, Eamonn P.,2002, "Employee Reactions to Flattening Organizational Structures", European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol.11 No.l, s.47-67.

Turban, Daniel B. ve Keon, Thomas L., 1993, "Organizational Attractiveness: An Interactionist Perspective", Journal of Applied Psychology, 78:2, (Çevrimiçi) http//www.epnet.com/ehost, 10 Ocak 2003.

Upenieks, Valda V., 2003, "What's the Attraction to Magnet Hospitals?", Nursing Management, Vol.23 No.2, s.43-44.

Kaynak Göster