Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademisyenlerinin Kariyer Aşamaları ve Değişmeyen İhtiyaçları

Bu araştırmanın amacı, çalışanların iş yaşamları boyunca deneyimleyecekleri kariyer aşamaları ve bu aşamalar boyunca değişeceği öngörülen ihtiyaçlar arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Bu amaçla, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapmakta olan 168 akademik personelden elde edilen verilere, kanonik korelasyon analizi uygulanmıştır. Hesaplanan tek anlamlı kanonik korelasyonda, iki değişken seti arasında elde edilen ilişkide, güvenlik ihtiyacı ile kariyer kurma aşamaları arasında kuvvetli bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Diğer boyutlarda anlamlı ilişkiler elde edilememesi ise ihtiyaçların kariyer aşamaları boyunca değişmediğini göstermektedir.

Karadeniz Technical University Academicians' Career Stages and Constant Needs

The main purpose of this study is to examine the relationships between employees' career stages which they progress through in their professional lives and their needs predicted to change through these stages. Canonical correlation analysis was conducted on the data obtained from 168 academicians from Karadeniz Technical University. According to the analysis result, only one canonical correlation computed between two groups of variables is significant and this canonical correlation reveals a stronger relationship between security need and establishment stage. On the other hand, that there is no statistically significant relationship in other dimensions shows that needs don't change through career stages.

Kaynakça

AKGÜL, Aziz ve ÇEVİK, Osman, 2005, İstatistiksel Analiz Teknikleri, SPSS'te İşletme Yönetimi Uygulamaları, 2. Baskı, Ankara, Emek Ofset.

ALBAYRAK, A1İ Sait, 2006, Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Asil Yayın Dağıtım.

BİLGİN, Ömer C. ve ESENBUĞA, N., 2005, "Morkaraman koyunlarının vücut ölçüleri ve karkas ağırlıkları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde kanonik korelasyon analizinin kullanılması". GAP IV. Tarım kongresi, 21-23 Eylül 2005.

BHATTA, V.K. "Canonical Corretation", http://www.iasri.res.in/ebook/EBADAT/4- Applications %20 of%20Multivariate %20Techniques /3-canonical%20correlation.pdf (Erişim 04.08.2007).

BÜYÜKÖZTÜRK, Şener, 2003, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara, Pegem Yayıncılık.

CARLISHE, Harold M., 1987, Management Essentials: Concepts for Productivity and Innovation, Second Edition, Chicago, Science Research Associates.

CHEN, Yieth-Tser, CHANG, Pao-Long, YEH, Ching-Wen, 2003, "Square of Correspondence between Career Needs Development Programs for R&D Personnel", Journal öf High Technology Management Research, 14, 189-211.

COE, Judith Ann, 1985, "The Hierarchical Position and Perceived Need Satisfaction of Educators in Oklahoma", PhD. Dissertation, Oklahoma State University, Oklahoma.

ÇRON, William L,, 1984, "Industrial Salesperson Development: A Career Stages Perspective", Journal of Marketing, Vol.48, 41-52.

CRON William L. and SLOCUM, John W., Jr., 1986, "The Influence of Career Stages on Salespeople's Job Attitudes, Work Perceptions, and Performance", Journal of Marketing Research, Vol.XXHI, 119-120.

CRON, William L., DUBINSKY Alan J. and MICHAELS, Ronald E., 1988, "The Influence of Career Stages on Components of Salesperson Motivation", Journal of Marketing, Vol.52,78-92.

GIBSON, J.L., IVANCHEVICH, J.M., DONNELLY, J.H., 1985, Organizations, Behavior, Structure, Processes., Fifty edition, Piano, Texas, Business Publications, INC.

HALL, D. T., NOUGAIM, K. E., 1968, "An Examination of Maslow's Need Hierarchy in an Organizational Setting", Organizational Behavior and Human Performance, 3,12-35.

HARLOW, Lisa Lavoie, 2005, Essence of Multivariaie Thinking: Basic Themes and Methods. Mahwah, NJ, USA: Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated.

KAYNAK, Tuğray ve PAKSOY, Mahmut, 1983, "Motivasyonda Maslow Modeli ve İstanbul Kenti Çalışanları Üzerinde Testi", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Vol. 12, 75-92.

KOÇEL, Tamer, 2005, İşletme Yöneticiliği, 10. Basım, İstanbul, Arıkan.

KURTULUŞ, Kemal, 1998-2004, Pazarlama Araştırmaları, 7. Basım, İstanbul, Literatür Yayıncılık Dağıtım.

LAMBERT, Zarrel V. and DURAND Richard M., 1975, "Some Precautions in Using Canonical Analysis", Journal of Marketing Research, Vol XII, 75-468.

LEECH, Nancy L., 2004, SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation, Mahwah Nj, USA, Lawrence Erlbaum Associates Incorporated.

LEWIS, P.S., Goodman, S.H., Fandt, P.M., 1995, Management, West Publishing Company.

LYON, Herbert L., Ivancevich. John M. and Donnnelly, James H., 1970, "A Motivational Profile Of Management Scientists", Operations Research, Vol. 19, No. 6, pp. 1282-1299.

MASLOW, Abraham H., 1943, "A Theory of Human Motivation" Psychological Review, 50, 370-396.

MASLOW, Abraham H., 1954, Motivation and Personality, New York., Harper & Row.

MASLOW, Abraham H., 2001, İnsan Olmanın Psikolojisi, Çeviren, Okhan Gündüz, İstanbul, Kuraldışı Yayıncılık.

McELROY, James J, and MORROW, Paula C, 1999, "A Career Stage Analysis of Police Officer Work Commitment", Journal of Criminal Justice, Vol,27, No: 6, pp: 507-516.

MEHTA, Ravij, ANDERSON, Rolp E, DUBİNSKY, Alan J., 2000, "The Perceived Importance of Sales Managers' Rewards: A Career Stage Perspective", Journal of Business & Industrial Marketing, vol.15, no: 7.,,pp: 507- 524.

ÖRÜCÜ, Edip, 1997, "Güdülemenin Neresindeyiz?", İşletme ve Finans Dergisi, yıl. 12, sayı: 139, Ekim-1997, s:57-63.

PERRONE, Kristin M, GORDON, Phyllis A., FFFCH, Jenelle C, CIVILETTO, Christine L., 2003, "The Adult Career Concerns Inventory: Development of a Short Form" Journal of Employment Counseling, December 2003, Volume 40.

SARAÇLI, Zeliha. ve SARAÇLI, Sinan, 2006, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Öğrencilerinin Demografik özellikleri ile Üniversite Sorunları Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi île İncelenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2006, 1(1), 27-28.

SCHNEIDER, Benjamin and ALDERFER, Clayton P., 1973, "Three Studies of Measures of Need Satisfaction in Organizations'', Administrative Science Quarterly, Vol. 18, No. 4, pp. 489-505.

SMART, Roslyn and PETERSON, Candida, 1997, "Super's Career Stages and The Decision to Change Careers", Journal of Vocational Behavior, 51,358-374.

STERRS, Richard M., 1988, Introduction to Organizational Behavior, Third edition, Glenwiew, illionis, Boston, London, Scott, Foresman and Company.

SUPER, Donald E., 1957, The Psychology of Careers, New York, Harper & Brothers.

ŞEN, Hülya ve KALYONCU Cemalettin, 2001, "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Beslenme Bozukluğu (Malnütrisyon sıklığı) ile İlgili Araştırmanın Kanonik Korelasyon Analizi ile Çözümlenmesi", V.Ulusal Ekonometri ve istatistik Sempozyumu, Adana (http://idari.cu.edu.tr/sempozyum/bil39.htm).

ŞENCAN, Hüner, 2005, Sosyal Ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik Ve Geçerlilik, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

VAROĞLU, K. A. ve diğerleri, 2000, "Bilimsel Araştırma Yöntemine Farklı Bir Bakış; Analitik Düşünce Modeliemeleri İle Belirsizlikten Kaçınma ve Güç Mesafesi Araştırması", 8.Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Erciyes Üniversitesi. 421-445.

YAFFEE, Robert A., 2003, http://www.nyu.edu/acf/socsci/Docs/intracls.html, date updated: 6 June 2003. http://www.socialresearchmethods.net/kb/convdisc.php [Erişim: 06.12.2007].

Kaynak Göster