İMKB Hisse Senedi Piyasalarında İyi Çeşitlendirilmiş Portföy Büyüklüğünün Araştırılması

Bu çalışmanın amacı risk ve çeşitlendirmenin incelenerek iyi çeşitlendirilmiş portföy büyüklüğü kavramını Türkiye'de somuta indirgemektir. Çalışma teorik ve ampirik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Teorik bölümde risk, portföy, çeşitlendirme ve iyi çeşitlendirilmiş portföy kavranılan kısaca incelenmiş ve iyi çeşitlendirilmiş portföy büyüklüğünün araştırılmasına yönelik olarak yapılmış olan diğer çalışmalar ve bulguları tanıtılmıştır . Çalışmanın ampirik kısmında ise İMKB-30 Endeksi bünyesinde iyi çeşitlendirilmiş portföy büyüklüğü araştırılmıştır. Çalışmada Ortalama Varyans Modeli' nin yaklaşımları kullanılarak bir algoritma geliştirilmiş "ve herhangi bir örneklemeye gidilmeden eşit ağırlık ve piyasa değeri ağırlığı varsayımları altında oluşturulabilecek tüm farklı portföy kombinasyonlarının riskleri hesa planmışUr. Elde edilen portföyler portföy büyüklüklerine göre gruplanarak risklerinin ortalamaları alınmış ve portföylerdeki menkul kıymet çeşit sayısının artışına bağımlı olarak toplam ve sistematik olmayan riskteki değişimler 3 farklı kıstasa göre incelenmiştir. Tüm bunların sonucu olarak İMKB-30 Endeksi'ne dahil olan menkul kıymetlerden oluşturulacak portföylerde iyi bir çeşitleııdirilmenin elde edilebilmesi için portföyün 6 ila 14 menkul kıymet çeşidini içermesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Investigation of Well-Diversified Portfolia Size in ISE Stock Markets

The aim of this study is to emmine risk and diversification, and to investigate well diversified portfolio size in Turkish Stock Markets. This study contains a theoretical and atı empirical part. In the theoretical part the concepts of risk, portfolio, diversification and well-diversified portfolio hare been shortly examined and recent studies about well-diversified portfolio size were presented. In the empirical part, well diversified portfolio size in ISli-30 has been investigated. An algorithm luis been developed with respect to the approaches of the Mean-Variance Model and without using any sampling procedures risks of the all possible equally weighted and market capitalization weighted portfolios that can be composed of the securities which belong ISE-30 Index have been calculated. Risks of the portfolios have been classified according to their size and the mean risk of each size class was calculated. After that the changes in and the tendency of total and unsystematic risk hlive been examined according to increasing number of securities in the portfolio size classes try using J different criteria. The results of the investigation have shown thai, to obtain a satisfactory diversification in Turkish Stock Markets, well diversified portfolio size must he between 6 and 14.

Kaynakça

Akgüç, Öztin, Finansal Yönetim, 6. Baskı., İstanbul, Avcıol Basım Yayın Beck, Kristine L., Perfect, Steven B., Peterson, Pamele P., May 1996, "The Role of Alternative Methodology on the Relation Between Portfolio Size and Diversification", The Financial Review, Vol.31, No.2, S.381-406

Brealey, Richard A. ve Myers, Stewart C., 2000, Principles of Corporate Finance, 6. Baskı, Irwin McGraw-Hill

Cantu, Marco, 1999, Matering Delphi 5,1. Baskı, USA, Sybex

Elton, Edwin J., Gruber, Martin J., December 1997, "Modern portfolio theory, 1950 to date", Journal of Banking & Finance, Vol.21, Issue 11-12, s.1743-1759

Evans, John L., Archer, Stephen H., December 1968, "Diversification and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis.", Journal of Finance, Vol.23,, s.761-767

Fisher, Lawrence, Lorie, James H. April 1970, "Some Studies of Variability of Returns on Investment in Common Stocks", Journal of Business, Vol.43,, s.99-123

Gökçe, Gökçe Alp, 2001, "Risk, Çeşitlendirme ve İMKB-30 Endeksinde İyi Çeşitlendirilmiş Bir Portföyün Büyüklüğünün Hesaplanması", Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe, Finansman ve Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

İMKB Haftalık Bülteni, Yıl:15, No:13

Karagülle, İhsan ve Pala, Zeydin, 1996, Borland Delphi, İstanbul, Türkmen

Markowitz, Harry M., March 1952, "Portfolio Selection", Journal of Finance, VoI VII., No.l, s.77-91

Markowitz, Harry M., 1991, Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, 2. Baskı, USA, John Wiley & Sons

Orhunbilge, Neyran, 2000, Tanımsal İstatistik ve Olasılık Dağılımları, İstanbul, Avcıol Basım Yayın

Petzold, Charles, Programming Windows, The Definitive Guide to the Win32 API, 1999, 5. Baskı, Washington, Microsoft

Reilly, Frank K., Norton, Edgar A., 1995, Investment, 4. Baskı, The Dryden Press

Russell, Stuart ve Norving, Peter, 1995, Artificial Intelligence A Modern Approach, USA, Prentice Hall

Sarıkamış, Cevat, Sermaye Pazarları, Istanbul, Alfa Basım Yayım Dağıtım

Statman, Meir, September 1987, "How Many Stocks Make a Diversified Portfolio?", Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol.22, s. 353-363

Tekbaş, Mehmet Şükrü, 1989, "Hisse Senedi Riski ve Verimi ile Bir Portföy Modeli", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:26, Sayı:8, s.27-39

Weston, J. Fred, Brigham, Eugene F., Essentials of Managerial Finance, 10. Baskı, The Dryden Press.

Kaynak Göster