Hisse Senedi Endeksini Etkileyen Faktörler: İMKB 100 Endeksini Etkileyen Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Bir Araştırma

Araştırmalar, hisse senedi endeksini etkileyen faktörlerin makro ekonomik değişkenler, alternatif yatırım araçlarının getirilen, politik ve sosyal olaylar, diğer ülkelerdeki gelişmeler, yabancı yatırımcıların risk alma tercihleri, şirketlere ilişkin bilgiler ve manipülasyon olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, dünyada gelişmekte olan piyasalar içinde önemli bir yere sahip olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşturulan İMKB 100 hisse senedi endeksini etkileyen faktörleri tespit etmektir. Bu çalışmada özellikle endeks değeri ile makro ekonomik göstergeler arasındaki ilişki araştırılmıştır. 2005:01-2007:12 dönemi için aylık verilerle yapılan araştırmada 14 temel makro ekonomik gösterge değişken olarak kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda döviz kurunun İMKB 100 endeksini etkileyen en önemli faktör olduğu tespit edilmiştir.

The Factors that Affect Stock Index: A Research on the Macro Economic Indicators Affecting İstanbul Stock Exchange-100 Index

Researches shows stock indexes could been affected macro economic variables, returns of alternative investment instruments, political and social events, developments in other countries, the risk attitude of foreign investors, announcements on firms and manipulation. The aim of this study is the determination of factors affecting ISE 100 index composed in Istanbul Stock Exchange which has an important role in the emerging markets in the world. In this study is researched relationship between specially index value and macro economic indicators. It is used 14 macro economic indicators as variables in the research which has done monthly data for the period 2005:01-2007:12. At the end of the analyse, It has found that the most important factor affecting ISE 100 index is exchange rate.

Kaynakça

AKÇORAOĞLU, Alpaslan ve Funda, Ocak-Mart 2002, "Global Faktörler ve Hisse Senedi Getirilen: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na İlişkin Amprik Kanıtlar", İMKB Dergisi, Yıl: 6, Sayı:21.

CHAMBERS, Nurgül R., Müge İşeri, Müge ve Ahmet Çilingirtürk, 2003, Makro Ekonomik Göstergelerin İMKB Üzerindeki Etkilerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

DAMODAR, N. Gujarati, 2005, Temel Ekonometri, (Çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen),Literatür Yayınları No:33, 3. Basım, İstanbul.

EGE, İlhan ve Ali Bayraktaroğlu, 2007, "Küreselleşme Sürecinde İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getir i Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği ile Analizi", 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, 24-25 Mayıs, İnönü Üniversitesi, Malatya.

ERDEM, Cumhur, Meziyet Sema Erdem ve Cem Kaan Arslan, 2006, "Makroekonomik Değişkenler ve İMKB 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, s. 125-135.

ERTUNA, İ. Özer, 2005, Türkiye Ekonomisinin Kayıp Yılları (1989-2005), 1. Basım, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.

FLANNERY, Mark J. Ve Aris A. Protopapadakis,2003, "Macroeconomic Factors Do Influence Aggregate Stock Returns", The Review of Financial Studies, Vol: 15, No:3, pp. 751-782.

IŞIĞIÇOK, Erkan, 1994, Zaman Serilerinde Nedensellik Çözümlemesi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Uludağ Ün. Güç. Vakfı Yayın No: 94, Bursa.

KARACAN, Ali İhsan, 1996, Bankacılık ve Kriz, Creative Yayıncılık, İstanbul.

KARAGÖZ, Kadir ve Recep Armutlu, 2007, "Hisse Senedi Piyasasının Gelişimi ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Örneği", 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi" 24-25 Mayıs 2007, Malatya.

KARAN, Mehmet Baha, 2001, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitapevi, Ankara.

KORKMAZ, Turhan, 1999, Hisse senedi Opsiyonları ve Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Birinci Basım, Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa.

NİSHAT, Mohammed ve Rozina Shaheen, 2004, "Macroeconomic Factors and Pakistani Equity Market", The Pakistan Development Review, Volume (Year): 43 (2004), Issue (Month): 4, pp.619-637.

ÖNAL, Yıldırım B., Murat Doğanlar ve Serpil Canbaş, 2002, "Döviz Kuru Riskinin Özel Türk Bankalarının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisinin Araştırılması", İMKB Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 22, Nisan-Mayıs-Haziran.

PADHAN, Purna Chandra, 2007, "The Nexus Between Stock Market and Economic Actvity: an Empirical Analysis for India", International Journal of Social Economics, Vol: 34, No: 10, pp. 741-753.

YILMAZ, Ömer, Bener Güngör ve Vedat Kaya, 2006, "Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasında Eşbütünleşme ve Nedensellik", İMKB Dergisi, Yıl:9, Cilt:9, Sayı: 34, Aralık.

www.tcmb. gov.tr

www.tuik.gov.tr

Kaynak Göster