Finans Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları

Bu çalışma finans sektöründeki işletmelerin insan kaynaklan yönetimi uygulamalarının niteliklerini ve ne düzeyde olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Ayrıca çalışmada Cranet Stratejik insan Kaynakları Yönetimi Araştırmasının 1995 yılı verilere de kullanılarak 1999 yılı sonuçları ile karşılaştırmalara yer verilmiştir. Böylelikle, finans sektöründe son 5 yıl içinde ne gibi değişimlerin ve gelişimin olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, işletmelerdeki insan kaynaklan işlevinin stratejik önemi ortaya konmaya çalışılmış, ayrıca işlevin organizasyonel stratejilerle olan ilişkisi de belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, finans sektöründeki işletmelerin etkili insan kaynaklan uygulamaları olduğunu göstermekte, ancak insan kaynakları yönetiminin stratejik öneminin tepe yönetimler tarafından tam anlamıyla anlaşılmamıştır. Çalışmadan çıkartılabilecek en genel sonuç finans sektöründeki işletmelerin kariyer planlama, eğitim ve ücret arasındaki bağı etkili bir biçimde kurmaları ve bunu motivasyonel araçlarla pekiştirmelerinin gereğidir.

Human Resources Practices in the Finance Sector

This study determines the detailed qualifications of human resources practices in companies in the finance sector. Cranet-Strategic Human Resources Management Survey 1995-1999 results that belong to the finance sector have been included in the study and some confrontations have been made on this data. By this way, the changes and the progress of human resources practices over the 5 years have been tried to be explored. In the paper have been tried to be explored the strategic importance of the human resources function and at the same time the relation of the human resource function with the organizational strategies. The results show that which has many effective human resources practices in finance sector companies but strategic importance of human resource practices is not completely understood by the top management of the companies. The most general result from the study is; the finance sector' compa-nies must establish a strong link between career planning, compensation and training & development practices and reinforce the relation with the motivational factors.

Kaynakça

Acar, Ahmet, 2000, "İnsan Kaynakları Temin ve Seçim", İnsan Kaynakları Yönetimi içinde, Tuğray Kaynak v.d., İ.Ü İşletme Fakültesi Yayın No:276, Dönence Basım ve Yayın, s: 113-168.

ActiveLine, "Zirveye Çıkmak Kadar Kalmak Da Önemli", Haziran 2000, Yıl:l,Sayı:3,s: 36-37.

Akgüç, Öztin, 1989, Yüz Soruda Türkiye'de Bankacılık, 2.bs., İstanbul, Gerçek Yayınları.

BDDK, "Bankacılık Sektörü Değerlendirme Raporu, Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi, Aralık 2001.

Cranfield Uluslararası Stratejik İnsan Kaynaklan Yönetimi ,Araştırması, 1999-2000 Türkiye Raporu, İstanbul, 2001.

Ekren, Nazım, "Bankacılık Reformlarının Ekonomi Politiği", Ağustos 2002, ActiveLine, Yıl:3,Sayı:29,s:3.

Fitz-enz, Jac, 1995, How To Measure Human Resources Management, 2 nd ed., New York, McGraw-Hill,Inc.

Hazine Müsteşarlığı, "Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı- Hedefler, Politikalar ve Uygulamalar", Ankara, 2001.

Özçelik, Oya A., 2000, "Eğitim ve Geliştirme", İnsan Kaynaklan Yönetimi içinde, Tuğray Kaynak v.d., İ.Ü İşletme Fakültesi Yayın No:276, Dönence Basım ve Yayın, s: 169-203.

Phillips, Jack J., 1996, Accountability In Human Resource Management, Houston , Gulf Publishing Co.

Phillips, Jack J., 1997, Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods, 3rd ed., Houston, Gulf Publishing Co.

Türkiye Bankalar Birliği, 2000'Ii Yıllarda Türk Bankacılık Sektörü, Haziran 1999.

Uyargil Cavide, 2000, "Performans Değerlendirme", İnsan Kaynaklan Yönetimi içinde, Tuğray Kaynak v.d., İ.Ü İşletme Fakültesi Yayın No:276, Dönence Basım ve Yayın, 2000, s.205- 228.

Uyargil, Cavide (haz.), Avrupa Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırması, 1995- 1996 Türkiye Raporu, Arthur Anderson İnsan Kaynakları Danışmanlığı ,İstanbul, 1997.

Uyargil, Cavide, Eğitim ve Geliştirme Yayımlanmamış Ders Notları, İ.Ü İşletme Fakültesi, 2002.

Werther William B., Keith Davis,1994, Human Resources and Personnel Management, 4th Ed., McGraw-Hill, Int.

Kaynak Göster