Sağlık Çalışanlarının İş Becerikliliği ile Çalışmaya Tutkunluk İlişkisinde Örgütsel Erdemliliğin, Öz -Yeterliğin ve Duygusal Zekânın Aracılık Rolü

Öz Bu araştırma, sağlık çalışanlarının iş becerikliliği ve çalışmaya tutkunluk ilişkisini ve söz konusu ilişkide örgütsel erdemlilik, öz-yeterlik ve duygusal zekânın aracılık rolünün olup olmadığını incelemek amacıyla oluşturulmuştur. Çalışma, Konya ilinde bulunan rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen kamu ve üniversite hastanelerinden farklı dallardaki 700 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Schaufeli ve ark. (2002) tarafından geliştirilen ve Turgut (2011) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılan çalışmaya tutkunluk ölçeği (UWES) (17 ifade); Chan(2004 ve 2006) tarafından kullanılan ve orijinali Schutte ve arkadaşlarının (2006) 33 maddelik çalışmasından geliştirilen, Aslan ve Özata (2008) tarafından da geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan duygusal zekâ ölçeği (12 soru); Slemp ve Vella-Brodrick (2013) tarafından geliştirilen Kerse (2017) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan iş becerikliliği ölçeği (19 soru); Cameron ve ark (2004) tarafından geliştirilen ve Erkmen ve Esen (2012) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış olan Örgütsel Erdemlilik Ölçeği (15 soru); Kirk ve ark (2008) tarafından geliştirilen ve Totan, İkiz ve Karaca (2010) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği yapılan Duygusal Öz-Yeterlik Ölçeği (ESES) (32 soru) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 13.0 paket programına aktarılmıştır. Ölçeklerin geçerliliğini ve güvenilirliğini incelemek amacıyla Lisrel 8.0 programıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeklerin geçerliliği araştırılmıştır. Güvenilirlik analizi için Cronbach Alpha Katsayısı kullanılmıştır. Ölçek boyutları ve ölçekler arası ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi uygulanmıştır. Lisrel programında yapısal eşitlik modeliyle yol analizi (path) yapılarak hipotezler test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda sağlık çalışanlarının iş becerikliliği ile çalışmaya tutkunluk arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca bu ilişkide duygusal zekâ, duygusal öz-yeterlik ve örgütsel erdemlilik değişkenlerinin de kısmı aracılık rolünün olduğu elde edilmiştir.

Kaynakça

Akçakanat, T., ve Çarıkçı, İ.H. (2016). Sağlık kurumlarında performansa dayalı ödeme sistemi: üniversite hastanelerinde çalışan öğretim üyeleri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 865-892.

Aslan, Ş. ve Özata, M. (2008). Duygusal zekâ ve tükenmişlik arasındaki ilişkilerin araştırılması: sağlık çalışanları örneği. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (30), 77-97.

Aulia, A., (2016). Emotional intelligence, work engagement, and organizational commitment of indonesian army personnel. ANIMA Indonesian Psychological Journal, 31(3), 124-131.

Bahman, S., ve Maffini, H.(2008). Developing children’s emotional intelligence. New York, NY: Continuum International Publishing Group.

Bakker, A.B., Tims, M., ve Derks, D.(2012). Proactive personality and job performance: the role of job crafting and work engagement. Human Relations, 65(10), 1359-1378.

Bandura, A.(1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Pschologist, 28(2), 117-148.

Bandura, A.(1997). Self-efficacy: The exercise of control.New York: H. Freeman and Company.

Bandura, A., (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 194-215.

Bandura, A., (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175-1184.

Bandura, A., (1994). Self-efficacy. Encyclopedia of human behaviour. (Ed. Ramachaudran, V.S.). New York: Academic Press, 4, 71-81.

Bandura, A., Lock, E.A., (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited. Journal of Applied Psychology, 88, 87-99.

Bar-On, R.(2005). The Bar-On model of emotional-social intelligence. In: Fernández-Berrocal P, Extremera N, (Guest Editors), Special Issue on Emotional Intelligence, Psicothema, 17. www.eiconsortium.org veritabanından16 Mayıs 2019'da alınmıştır.

Baumeister, R.F.,ve Bushman, B.J. (2011). Social psychology and human nature. (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.

Bentler, P.M., (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 243.

Berg, J.M., Dutton, J.E., Wrzesniewski, A. (2008). What is job crafting and why does it matter? Regents of the University of Michigan, 1-8.

Berg, J.M., Wrzesniewski, A., ve Dutton, J.E. (2010). Perceiving and responding to challenges in job crafting at different ranks: When proactivity requires adaptivity. Journal of Organizational Behavior, 31, 158-186.

Bertland, A. (2009). Virtue ethics in business and the capabilities approach. Journal of Business Ethics, 84(1), 25-32.

Bolino, M.C., Turnley, W.H., Bloodgood, J.M., (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. The Academy of Management Review, 27, 505-522.

Brenninkmeijer, V., Hekkert-Koning, M., (2015). To craft or not to craft: The relationships between regulatory focus, job crafting and work outcomes. Career Development International, 20(2), 147-162.

Bright, D., ve diğ, (2006). The amplifying and buffering effects of virtuousness in downsized organizations. Journal of Business Ethics, 64, 249-269.

Bright, D.S., Winn, B.A., Kanov, J. (2014). Reconsidering virtue: Differences of perspective in virtue ethics and the positive social sciences. Journal of Business Ethics, 119(4),445-460.

Cameron, K.S., Bright, D., ve Caza,A.(2004). Exploring the relationships between organizational virtuousness and performance. American Behavioral Scientist, 47(6), 766-790.

Chan, D.W.(2004). Perceived emotional intelligence and self-efficacy among chinese secondary school teachers in hong kong, Personality and Individual Differences, 36, 1781-1795.

Chen, C.Y., Yen, C.H., Tsai, F.C., (2014). Job crafting and job engagement: The mediating role of person-job fit. International Journal of Hospitality Management, 37, 21-28.

CQ, Wang, H.J, Lu, J.J., Du, D.Y., Bakker, A.B. (2014). Does work engagement increase person–job fit? The role of job crafting and job insecurity. Journal of Vocational Behavior, 84(2), 142-152.

Çeli, A., Esen, E., (2017). The moderatıng role of psychologıcal wellbeing: Organizational virtuousness and work engagement. Journal of International Social Research, 10(50), 668-674.

De Beer, L.T., Tims, M., Bakker, A.B., (2016). Job crafting and ıts ımpact on work engagement and job satisfaction in mining and manufacturing. SAJEMS NS, 19(3), 400-412.

Doğan, S., Şahin, F. (2007). Duygusal zekâ: Tarihsel gelişimi ve örgütler için önemine kavramsal bir bakış. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 16(1).

Dulara, S., Sen, C. (2017). The role of job characteristics, job crafting and work engagement on job performance: A study on service ındustry. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), 22(7), 36-42.

Dulewicz, V., Higgs, M., ve Slaski, M.(2003). Measuring emotional intelligence: Content, construct and criterion-related validity. Journal of Managerial Psychology, 18(5), 405-420.

Dulewicz, V., Higgs, M.J. (2000). Emotional ıntelligence: A review and evaluation study. Journal of Managerial Psychology, 15(4), 341-72.

Dutton, J.E., Heaphy, E.D. (2003). The power of high-quality connections. Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, 3, 263-278.

Dweck, C.S., Leggett, E.L., (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256- 273.

Freberg,L.A.(2010). Discovering biological psychology. Ed: Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.

Fridrickson, B., (2001). The role of positive emotion in positive psychology: The broaden-andbuild theory of positive emotion. American Psychologist, 56, 218-226.

Gellatly, I.R. Meyer, J.P., ve Luchak, A.A.(2006). Combined effects of the three commitment components on focal and discretionary behaviors: A test of Meyer and Herscovitch's propositions. Journal of Vocational Behavior, 69(2), 331-345.

Goleman, D.(1995). Duygusal zekâ. (Çev. Banu Seçkin Yüksel)İstanbul: Varlık Yayınları.

Gordon, C., Lim, L., McKinnon, D., Nkala, F. (1998). Learning approach, control orientation and self-efficacy of beginning teacher education students. Asia-Pacific Journal of Teacher Education & Development, 1(1), 53-63.

Grant, A.M.,ve Ashford, S.J., (2008). The dynamics of proactivity at work. Research in Organizational Behavior, 28, 3-34.

Harju, L.K., Hakanen, J.J., Schaufeli, W.B., (2016). Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement? A three-year cross-lagged panel study. Journal of Vocational Behavior, 95, 11-20.

Hartog, D.N.D., Belschak, F.D., (2012). Work engagement and machiavellianism in the ethical leadership process. Journal of Business Ethics, 107, 38.

Hur, W.M., Shin, Y., Rhee, S.Y., Kim, H. (2017). Organizational virtuousness perceptions and task crafting: The mediating roles of organizational identification and work engagement. Career Development International, 22(4), 436-459.

Ingusci, E., Callea, A., Chirumbolo, A., ve Urbini, F.(2016). Job crafting and job satisfaction in a sample of Italian teachers: the mediating role of perceived organizational support. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis, 9(4), 675-687.

Jöreskog, K.G., Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Scientific Software International.

Kahn, W.A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. The Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.

Karacaoğlu, K., İnce, F. (2013). Pozitif örgütsel davranışın örgütsel sinizm üzerindeki etkileri: Kayseri ilindeki imalat sanayi işletmelerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 181-202.

Karamustafa, E.Y., Kunday, O. (2018). The relationship between emotional intelligence and employee engagement with the moderating role of gender. International Journal of Economics, Business and Management Research, 2(2), 586-603.

Kerse, G.(2017). İş becerikliliği (job crafting) ölçeğini Türkçe’ye uyarlama ve duygusal tükenme ile ilişkisini belirleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 283-304.

Kezer, F., Oğurlu, Ü., Akfırat, O.N. (2016). Eleştirel düşünme eğilimi, genel öz yeterlik ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(34).

Kirk, B.A, Schutte, N.S.,ve Hine, D.W.(2008). Development and preliminary validation of an emotional self-efficacy scale. Personality and Individual Differences, 45(5), 432-436.

Krishnana, R., Osmana, İ., Muthusamy, G., Alias, N.E., Mastor, S.H. (2018). The moderating effect of self-efficacy in the relationship between perceived job characteristics and work engagement. Management & Accounting Review (Mar), 17(2), 79-92,

Li, S., Rao, S.S., Ragu-Nathan, T.S., Ragu-Nathan, B., (2005). Development and validation of a measurement instrument for studying supply chain management practices. Journal of Operations Management, 23(6), 618-641.

Lin, C.P., (2010). Modeling corporate citizenship, organizational trust, and work engagement based on attachment theory. Journal of Business Ethics, 94(4), 517-531.

Luszczynska, A., Scholz, U.,ve Schwarzer, R.(2005). The general self efficacy scale: Multicultural validation studies, The Journal of Psychology, 139( 5), 439-457.

Luthans, F., Youssef, C.M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33, 321-349.

MacCallum, R.C., Browne, M.W., Sugawara, H.M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological Methods, 1(2), 130-49.

Maslach, C., Schaufeli, W.B., Leiter, M.P., (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52(1), 397-422.

Mayer, J.D.,ve Salovey, P.(1993). The ıntelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17, 433-442.

Miller, M.L., (2015). Relationships between job design, job crafting, idiosyncratic deals, and psychological empowerment. Walden University, College of Management and Technology, Minneapolis.

Niessen, C., Weseler, D., Kostova, P. (2016). When and why do individuals craft their jobs? The role of individual motivation and work characteristics for job crafting. Human Relations, 69(6), 1287-1313.

Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. Erişim tarihi 11 Ocak 2019. Erişim Adresi http://www.emory.edu/EDUCATION/MFP /eff.html

Pajares, F., Schunk, D.H. (2001). Self-beliefs and school success: self-efficacy, self concept and school achievement, Ed: Riding R, Royner S, Perception, London, Ablex Publishing, 239–266.

Peng, C., (2018). A literature review of job crafting and ıts related researches. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 6(1), 1.

Petrou, P., Demerouti, E., Peeters, M.C.W., Schaufeli, W., ve Hetland, J.(2012). Crafting a job on a daily basis: Contextual correlates and the link to work engagement. Journal of Organizational Behavior, 33, 1120-1141.

Poon, J.M.L.(2013). Relationships among perceived career support, affective commitment, and work engagement. International Journal of Psychology, 48(6), 1149.

Rahim, M.A., Minors, P. (2003). Effects of emotional intelligence on concern for qualityand problem solving. Managerial Auditing Journal, 18(2), 150-155.

Ravichandran, R., Arasu, R., Arun Kumar, S., (2011). The impact of emotional intelligence on employee work engagement behavior: An empirical study. International Journal of Business and Management, 6(11), 157-169.

Raza, A., Saleem, S., Qamar, B., (2014). An investigation of the impact of emotional intelligence on job performance through the mediating effect of organizational commitment: An empirical study of banking sector of pakistan. Information and Knowledge Management, 4(10), 19-27.

Rego, A., Riberio, N., ve Cunha, M.P.(2010). Perceptions of organizational virtuousness and happiness as predictors of organizational citizenship behaviors. Journal of Business Ethics, 93, 215-235.

Rich, B.L., Lepine, J.A., ve Crawford, E.R.(2010). Job engagement: antecedents and effects on job performance. Academy of Management Journal, 53(3), 617-635.

Robinson, D., Perryman, S., Hayday, S., (2004). The drivers of employee engagement. Institute of Employment Studies, UK.

Robledo, E., Zappala, S., Topa, G., (2019). Job Crafting as a mediator between work engagement and wellbeing outcomes:A time-lagged study. International journal of environmental research and public health, 16(8), 1376.

Rothbard, N.P. (2001). Enriching or depleting? The dynamics of engagement in work and family roles. Administrative Science Quarterly, 46(4), 655-684.

Sağlık İstatistik Yıllığı, (2018). https://www.saglik.gov.tr/TR,11588/istatistik-yilliklari.html sitesinden 11 Kasım 2019 tarihinde alınmıştır.

Salovey, P., Mayer, J.D.(1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9(3), 185-211.

Schaufeli W, Salanova M, Gozales-Roma V, Bakker A.(2002). The measurement of engagement and burnout: A confirmative analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 71-92.

Schaufeli, W., Bakker, A., (2004). UWES utrecht work engagement scale. Preliminary Manual, Version 1.1.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., Müller, H., (2003). Evaluating the fit of structural equa-equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Schumacker, R.E., Lomax, R.G., (2010). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling. Taylor and Francis Group, London.

Schutte, N.S.(2006). A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences, 1-13.

Seligman, M.(1998). Learned optimism. Newyork: NY Packet Books.

Singh, S., David, R., Mikkilineni, S., (2018). Organizational virtuousness and work engagement: Mediating role of happiness in India. Advances in Developing Human Resources, 20(1), 88-102.

Slemp, G.R., ve Vella-Brodrick, D.A.(2013). The job crafting questionnaire: a new scale to measure the extent to which employees engage in job crafting. International Journal of Wellbeing, 3(2), 126-146.

Talib, F., Rahman, Z., Azam, M. (2011). Best practices of total quality management ımplementation in health care settings. Health Marketing Quarterly, 28, 232-252.

Thomassen, J., (2016). The relationship between job crafting and work engagement: the mediating role of workload and colleague support and the moderating role of self-efficacy. Master Thesis, Tilburg University Human Resource Studies Faculty of Social and Behavioral Science, Holland.

Tims, M., Bakker, A.B., Derks, D., Van, Rhenen, W. (2013). Job crafting at the team and individual level: Implications for work engagement and performance. Group ve Organization Management, 38(4), 427-454.

Tims, M.B., Bakker, A., Derks, D., (2014). Daily job crafting and the self-efficacy–performance relationship. Journal of Managerial Psychology, 29(5), 490-507.

Totan, T., İkiz, E., ve Karaca, R.(2010). Duygusal öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanarak tek ve dört faktörlü yapısının psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 71-95.

Tsachouridi, I.,ve Nikandrou, I.(2016). Organizational virtuousness and spontaneity: a social identity view. Personnel Review, 45(6), 1302-1322.

Turgut, T.(2011). Çalışmaya tutkunluk: iş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatışması ile ilişkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 155-179.

Vallett, C.M., (2010). Exploring the relationship between organizational virtuousness and culture in continuing higher education. The Journal of Continuing Higher Education, 58(3), 130-142.

Van den Heuvel, M., Demerouti, E., Peeters, M.C., (2015). The job crafting intervention: Effects on job resources, self‐efficacy, and affective well‐being. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88(3), 511-532.

Vincent-Hoper, S., Muser, C., ve Janneck, M.(2012). Transformational leadership, work engagement, and occupational success. Career Development International, 17(7), 665.

Wechsler, D., (1958). The measurement and appraisal of adult intelligence. (4th ed.) Baltimore, Williams & Wilkins.

Wrzesniewski, A., LoBugli, N., Dutton, J.E., ve Berg, J.M. (2013). Job crafting and cultivating positive meaning and identity in work. In Advances in positive organizational psychology (281-302). Emerald Group Publishing Limited.

Wrzesniewski, A.,ve Dutton, J.E. (2001). Crafting a job: As active employees revisioning crafters of their work. Academy of Management Review, 26(2), 179-201.

Yang, E., Anderson, K.L., Burke, B., (2014). The impact of service-learning on teacher candidates’ self-efficacy in teaching STEM content to diverse learners. International Journal of Research on Service-Learning in Teacher Education, 2, 1-46.

Zor, M., Özsoy, E., (2019). Psikolojik sağlamlığın ve genel öz-yeterliliğin çalışmaya tutkunluğa etkisinin karşılaştırılması. Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 7(1), 35-44.

Kaynak Göster

APA Aslan, Ş , Güzel, Ş . (2021). Sağlık Çalışanlarının İş Becerikliliği ile Çalışmaya Tutkunluk İlişkisinde Örgütsel Erdemliliğin, Öz -Yeterliğin ve Duygusal Zekânın Aracılık Rolü . Yönetim Bilimleri Dergisi , 19 (41) , 631-664 . DOI: 10.35408/comuybd.786927
  • ISSN: 1304-5318
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

31.2b 18.2b