Türkiye'de işletme grupları: Özel sayıya giriş

Bu giriş yazısında, önce, Türkiye’de işletme grupları üzerine 2000’li yıllara kadar yayınlanmış çalışmalar, hemen arkasından da 2000’li yıllarda üretilen yazın gözden geçirilmektedir. İzleyen bölümde Özel Sayı’da yer alan makalelerin bugüne değin bildiklerimize neler ilave ettikleri ele alınmaktadır. Yazı, işletme grupları üzerine ileride yapılabilecek araştırmalara dair bazı düşünce ve önerilerle son bulmaktadır.

___

Akgüç, Ö. 1992. 100 soruda Türkiye’de bankacılık (3. basım). İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Aksan, Z., ve Özbaşar, S. 1982. Holding işletmelerde organizasyon yapıları. Holding muhasebesi ve holdinglerin organizasyon yapıları: 82-161. İstanbul: Ar Yayın Dağıtım.

Alak, A., ve Büyükkaya, A. 1975. Holdingler ve Türkiye’de holdingleşme hareketi. İstanbul: Umur Kitapçılık.

Alisbah, H. 1972. Holdingler: kuruluş ve fonksiyonları. Sevk ve İdare Dergisi, 7 (44): 9-15.

Alpay, G. 1988. Holding yönetimine gelince. İstanbul: Beta.

Arıman, A. 1982. Türkiye’de sermaye yoğunlaşması ve sermaye gruplarının oluşumu. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi.

Aytulun, A. C. 1977. Türkiye ekonomisine yön veren holdingler. Ankara: Tüm İktisatçılar Birliği Yayınları.

Berksun, S. K., Bilginoğlu, F., ve Erdamar, C. (der.). 1974. Holding şirketlerde muhasebe, denetim ve vergi problemleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

Boratav, K. 1991. 1980’li yıllarda Türkiye’de sosyal sınıflar ve bölüşüm. İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Buğra, A. 1994a. State and business in modern Turkey: A comparative study. New York, NY: State University of New York Press.

Buğra, A. 1994b. Political and institutional context of business activity in Turkey. A.Öncü, S.E. İbrahim ve Ç. Keyder (Der.), Developmentalism and beyond: Society and politics in Egypt and Turkey. 233-255. The American University in Cairo Press.

Buğra, A. 1990. The Turkish holding company as a social institution. Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi, 4 (1): 35-51.

Buğra, A. 1987. The late coming tycoons of Turkey. Ekonomi ve İdari Bilimler Dergisi, 1 (1): 143-155.

Bürhan, C. 1934. Hukuki bakışdan holding şirketleri. Ankara.

Çolpan, A. yayında. Business groups in Turkey. A. Çolpan, T. Hikino ve J. Lincoln (Der.), Oxford handbook of business groups. Oxford: Oxford University Press.

Demirağ, I., ve Serter, M. 2003. Ownership patterns and control in Turkish listed companies. Corporate Governance, 11: 40-51.

Ertuna, Ö. 1974. Holding mali tablolarında iştirak gelirlerinin gösterilmesi. Sevk ve İdare Dergisi, 9 (65): 19-24.

Ete, M. 1946. İşletme ekonomisi dersleri. İstanbul: Dünya Kağıtçılık ve Kitapçılık Evi.

Gonenc, H., Kan, O. B. ve Karadagli, E. C. 2007. Business groups and internal capital markets. Emerging Markets Finance and Trade, 43 (2): 63-81.

Gökşen, N. S. 2007. Makrokurumsal bakış açısı: Bir değerlendirme. A. S. Sargut ve Ş. Özen (Der.), Örgüt kuramları: 331-378. Ankara: İmge Yayınları.

Gökşen, N. S., ve Üsdiken, B. 2001. Uniformity and diversity in Turkish business groups: Effects of scale and time of founding. British Journal of Management, 12: 325-340.

Gönenli, A. 1978. Büyüme açısından banka-holding ilişkileri. Sevk ve İdare Dergisi, 13 (115): 21-26.

Gündüz, L., ve Tatoğlu, E. 2003. A comparison of financial characteristics of group affiliated and independent firms in Turkey. European Business Review, 15: 48-54.

Güvemli, O. 1993. Kurumlar topluluğunun muhasebe, finansman, vergi ve ticaret hukuku açısından yönetimi. İstanbul: M. Ü. Nihad Sayar Eğitim Vakfı.

Hamilton, G. G., and Biggart, N. W. 1988. Market, culture and authority: A comparative analysis of management and organization in the Far East. American Journal of Sociology, 94 Supplement, pp. 52-94.

Kazgan, G. 1985. Büyük sermaye gruplarının Türkiye ekonomisindeki yeri. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 9, 2397-2410.

Keyder, Ç. 1994. The agrarian background and the origins of the Turkish bourgeoisie. A. Öncü, Ç. Keyder ve S. E. İbrahim (Der.), Developmentalism and beyond: Society and politics in Egypt and Turkey: 44-72. Cairo, Egypt: The American University in Cairo Press.

Khanna, T., ve Yafeh, Y. 2007. Business groups in emerging markets: Paragons or parasites. Journal of Economic Literature, 45: 331-372.

Morck, R. (der) 2005. A history of corporate governance around the world: Family business groups to professional managers. Chicago: The University of Chicago Press.

Orbay, H., ve Yurtoğlu, B. B. 2006. The impact of corporate governance structures on the corporate investment performance in Turkey. Corporate Governance, 14: 349-363.

Özalp, İ., Saldıraner, Y., ve Dereköy, A. H. 1990. Holding yönetimi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (1-2): 37-58.

Özen, Ş., ve Yeloğlu, H. O. 2006. Bir örgüt kimliği olarak ‘holding’ adının inşası ve aşınması: Eşanlı kurumsallaşma ve çözülme üzerine bir model önerisi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6 (1-2): 45-84.

Öztemir, J. 1982a. Holding şirketlerde muhasebe. Holding muhasebesi ve holdinglerin organizasyon yapıları: 27-79. İstanbul: Ar Yayın Dağıtım.

Öztemir, J. 1982b. Holdingleşme nedenleri. Holding muhasebesi ve holdinglerin organizasyon yapıları: 3-23. İstanbul: Ar Yayın Dağıtım.

Sönmez, M. 1990. Kırk haramiler: Türkiye’de holdingler (4. basım). Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Şanver, S. 1972. Holdinglerin vergilendirilmesi. Sevk ve İdare Dergisi, 7 (44): 17-19.

Taşdelen, Ş. 2005. Piyasa ekonomisinin yarış atları: Anonim şirketlerin tarihi, hukuku ve ekonomisi üzerine. Ankara: ÜPV Yayıncılık.

Tekbaş, M. Ş. 1972. Holdingde yönetim ve organizasyon. Sevk ve İdare Dergisi, 7 (44): 21-25.

Tekeli, İ. 1985. Türkiye’de şirketlerin gelişimi ve kapitalin yoğunlaşma süreci. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 9, 2386-2396.

Tekeli, İ., ve Menteş, G. 1977. Türkiye’de holdingleşme ve holding sistemlerinin mekandaki örgütlenmesi. Toplum ve Bilim, 4 (Kış): 16-45.

Tenker, N. 1979. Türkiye’de holdingler ve vergi muhasebesi açısından incelenmesi. Ankara: Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları.

Tokcan, Ç. 1978. Holdingler. Sevk ve İdare Dergisi, 13 (115): 9-14.

Üsdiken, B. 2003. Türkiye’de iş yapmanın ve işletmenin akademikleştirilmesi, 1930-1950. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58 (1): 119-147.

Üsdiken, B., ve Öktem, Ö. Y. 2008. Kurumsal ortamda değişim ve büyük aile holdingleri bünyesindeki şirketlerin yönetim kurullarında ‘icrada görevli olmayan’ ve ‘bağımsız’ üyeler. Amme İdaresi Dergisi, 41 (1): 43-71.

Whitley, R. (1990). Eastern Asian enterprise structures and the comparative analysis of forms of business organization. Organization Studies, 11 (1): 47-74.

Yaprak, A., Karademir, B., ve Osborn, R. N. 2007. How do business groups function and evolve in emerging markets? The case of Turkish business groups. Advances in International Marketing, 17: 275-294.

Yıldırım (Öktem), Ö., ve Üsdiken, B. 2007. Reconciling family-centric and professionalized governance: Boards of firms within family business groups. Academy of Management Best Paper Proceedings. Briar Cliff Manor, NY: Academy of Management.

Yurtoğlu, B. B. 2003. Corporate governance and implications for minority shareholders in Turkey. Corporate Ownership & Control, 1: 72-86.

Yurtoğlu, B. B. 2000. Ownership, control and performance of Turkish listed firms. Empirica, 27: 193-222.

Yücaoğlu, E. 1978. Holdinglerde büyüme stratejileri ve yeni iş sahalarının seçimi. Sevk ve İdare Dergisi, 13 (115): 15-19.

___