Türkiye’de ailelerin enüretik çocuklarına uyguladıkları ilaç dışı tedavi yöntemleri ve oranları

Giriş: Enürezis nokturna, toplumun önemli bir kısmını etkileyen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu çalışmamızda Türkiye’de enürezis nokturna da uygulanan ilaç dışı tedavi yöntemlerinin sıklığını ve diğer parametrelerle ilişkisini inceledik. Gereç ve Yöntemler: Polikliniğimize primer monosemptomatik enürezis nokturna (PMNE) nedeniyle başvuran 303’ü erkek,’i 203’ü kız toplam 506 çocuk çalışmaya alındı. Oluşturulan sorgulama formu hasta ve ailelerine doldurtuldu. Bu formda ailenin eğitim durumu ilaç dışı tedavi yöntemleri, bunların sıklığı ve uygulama süresi sorgulandı. Bulgular: Çalışmaya alınan çocukların yaş ortalaması 9,41 (3–24) idi. Bu hastalardan 459’u (%90.7) enürezis nokturna nedeni ile herhangi bir ilaç dışı tedavi metoduna başvurmuşlar. Anne–babaların uyguladıkları ilaç dışı tedavi yöntemleri sıvı kısıtlaması 234 hasta (%51), çişe kaldırma 401 hasta (%87), telkin 328 hasta (%71) olarak tespit edildi. Sonuç: PMNE’te çeşitli tedavi yöntemleri denenmektedir. Bu tedavilerinin başarısında ilk ve en önemli adım, çocuğun ve ailenin tedaviye motive edilmesidir. Çalışmamızda ailelerin büyük çoğunluğunun en az bir ilaç dışı tedavi yöntemi kullandığı gözlemlenmiştir.

Methods and rates of non-drug treatments ımplemented by families to enuretic children in Turkey

Objective: Nocturnal enuresis is a serious health problem affecting on most of people. In this study, we evaluated frequency of nondrug treatment methods and relationship with other parameters, which is implemented by families to enuretic children. Material and Methods: A total of 506 (303 boys and 203 girls) children who were admitted to our outpatient clinic with complaint of primary nocturnal enuresis (PMNE) were included in the study. Prepared questionnaire form inquiring educational status of the family, frequency and implementation duration of nondrug treatment methods was applied to patients and families. Results: Mean age was 9.41 years (range 3-24). At least one non-treatment method was applied to 459 (90.7%) of children with PMNE. Non-drug treatment methods of parents were detected as restriction of fluid (234 patients-51%), wake up to micturation (401 patients- 87%), giving advises (328 patients-71%). Conclusion: A lot of treatment methods have been used for PMNE. Motivation of the child and family for therapy is most important for success of the treatment. In our study, we observed that most of families were used any kind of non-drug treatment method for PMNE.

Kaynakça

1- Hjalmås K, Arnold T, Bower W, et al. On behalf of the International Children’s Continence Society (ICCS). Nocturnal enuresis: an international evidence based management strategy. J Urol 2004; 171:2545–2561.

2- Ramakrishnan K. Evaluation and treatment of enuresis. Am Fam Physician 2008; 78:489-96.

3- Nevéus T. Nocturnal enuresis-theoretic background and practical guidelines. Pediatr Nephrol 2011; 26:1207-14.

4- Van Leerdam FJ, Blankespoor MN, Van Der Heijden AJ, Hirasing RA. Alarm treatment is successful in children with day- and night-time wetting. Scand J Urol Nephrol 2004; 38:211-5.

5- van Dommelen P, Kamphuis M, van Leerdam FJ, de Wilde JA, Rijpstra A, Campagne AE, Verkerk PH. The short- and long-term effects of simple behavioral interventions for nocturnal enuresis in young children: a randomized controlled trial. J Pediatr 2009; 154:662-6.

6- Serel TA, Akhan G, Koyuncuoğlu HR, Oztürk A, Doğruer K, Unal S, Celik K. Epidemiology of enuresis in Turkish children. Scand J Urol Nephrol 1997; 31:537-9.

7- Can G, Topbas M, Okten A, Kizil M. Child abuse as a result of enuresis. Pediatr Int 2004; 46:64-6.

8- Vogel W, Young M, Primack W. A survey of physician use of treatment methods for functional enuresis. J Dev Behav Pediatr 1996; 17:90-3.

9- Kefi A, Tekgül S. Nokturnal enürezis. Türk Üroloji Dergisi 2006; 32:99-105.

10- Kwak KW, Park KH, Baek M. The efficacy of enuresis alarm treatment in pharmacotherapy-resistant nocturnal enuresis. Urology 2011; 77:200-4.

11- Honjo H, Kawauchi A, Ukimura O, Soh J, Mizutani Y, Miki T. Treatment of monosymptomatic nocturnal enuresis by acupuncture: A preliminary study. Int J Urol 2002; 9:672-6.

12- Björkström G, Hellström AL, Andersson S. Electroacupuncture in the treatment of children with monosymptomatic nocturnal enuresis. Scand J Urol Nephrol 2000; 34:21-6.

13- Serel TA, Perk H, Koyuncuoğlu HR, Koşar A, Celik K, Deniz N. Acupuncture therapy in the management of persistent primary nocturnal enuresis--preliminary results. Scand J Urol Nephrol 2001; 35:40-3.

14- Karaman MI, Koca O, Küçük EV, Öztürk M, Güneş M, Kaya C. Laser acupuncture therapy for primary monosymptomatic nocturnal enuresis. J Urol 2011; 185:1852-6.

15- Radmayr C, Schlager A, Studen M, Bartsch G. Prospective randomized trial using laser acupuncture versus desmopressin in the treatment of nocturnal enuresis. Eur Urol 2001; 40:201-5.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

37831

Sayıdaki Diğer Makaleler

Skrotal Tümörü Taklit Eden Tüberküloz Epididimit : Olgu Sunumu

R. ALTINTAŞ, F. OĞUZ, A. BEYTUR, S. ÇİMEN, A. GÜNEŞ

Erektil disfonksiyonda intrakavernozal self enjeksiyon: Hasta uyumu ve etkinliği

Mehmet KALKAN, Sadi TURKAN, Mehmet DEMİRTAŞ, Coşkun ŞAHİN

Benign prostat hiperplazisinde cerrahi sonrası gündelik hayata dönmeyi etkileyen faktörler

Hüseyin Cihan DEMİREL, Ömer Gökjan DOLUOĞLU, CEVDET SERKAN GÖKKAYA, Binhan Kağan AKTAŞ, Emin ÖZTÜRK, Ali MEMİŞ

Çocukluk dönemi palpe edilemeyen testiste laparoskopik yaklaşım: İlk deneyimlerimiz

Necip PİRİNÇÇİ, İlhan GEÇİT, Mustafa GÜNEŞ, KEREM TAKEN, Serhat TANIK, Kadir CEYLAN

Sistemik lupus eritomatozus ve mesane tutulumu: Bir olgu sunumu

Zülfü SERTKAYA, Metin ÖZTÜRK, Orhan KOCA, M. İhsan KARAMAN

Skrotumun nadir görülen bir tümörü: Kondroid siringoma

Bilal ÇETİN, Uğur BALCI, Ertuğrul ŞEFİK, Ayşegül SARI AKDER, Aylin ÇALLI ÖRGEN, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Türkiye’de ailelerin enüretik çocuklarına uyguladıkları ilaç dışı tedavi yöntemleri ve oranları

Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, EYÜP VELİ KÜÇÜK, Mehmet AKYÜZ, M. İhsan KARAMAN

Primer skrotal lipom: Olgu sunumu

Mustafa EREN, PEMBE OLTULU, Sefa RESİM

Dev hidronefrozu taklit eden primer retroperitoneal mezotelyal kist: Bir olgu sunumu

Ertuğrul ŞEFİK, Sacit Nuri GÖRGEL, Burak ÖZÇİFT, Ayşegül ALTINBOĞA AKSOY, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Primer prostat leiomyosarkomu: Olgu sunumu

Mustafa EREN, PEMBE OLTULU, Sefa RESİM