Pediatrik yaş grubunda akut karın ağrısı ayırıcı tanısında üriner sistem taş hastalığının yeri

Amaç: Akut karın ağrısı çocuklarda acil servise en sık başvuru sebeplerinden biridir. the most common reason of admission to emerKarın ağrısı, enfeksiyon gibi kolay tedavi edigency in children. Acute abdomimal pain may lebilir nedenlerden olabileceği gibi ciddi morbidite ve mortalite nedeni olabilecek durumlardan da kaynaklanabilir. Bu durumların sık resulted in severe morbidity or mortality. Urolitgörülenlerinden biri de üriner sistem taş hashiasis is one of these commonly seen conditions.talığıdır (ÜSTH).Gereç ve Yöntemler: Akut karın ağrısı ren presented to the emergency service with acute abdominal pain were reviewed. Routine şikayeti ile acil servise başvuran 442 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara rutin fizik physical examination and abdominal ultrasomuayene ve batın ultrasonografisi yapıldı.nography were performed.Bulgular: Karın ağrısının en sık saptanan medikal nedenleri sıklık sırasına göre, üriner minal pain are, urinary infection (n=55, 12.4%), enfeksiyon n=55 %12.4, üriner sistem taş hasurolithiasis n=38, 8.6%, mesenteric lymphadenitalığı n= 38 %8,6 mezenterik lenfadenit n=34 tis n=34, 7.7%, problems of hepatobiliary system %7.7, hepatobilier sistem kaynaklı problemler n=22, 5%, urinary tract anomalies n=12, 2.7% n=22 ( %5), üriner sistem anomalileri n=12 and idiopathic abdominal pains n=11, 2.5%. %2.7 ve nedeni belirlenemeyen karın ağrısı Surgical reasons were 6.1% n=27. Abdominal n=11 %2.5 idi. Cerrahi nedenler n=27 %6,1 ultrasonography was normal in 243 children.vakada karın ağrısı sebebi olarak saptandı. 243 hastada yapılan tüm batın ultrasonografi tetkiki normal sınırlarda bulundu.Sonuç: Çocuklarda ÜSTH böbrek yetmezliğine kadar varabilen ciddi morbidite nedenidir. ÜSTH'nin ilk ve en sık klinik prezentasyonu karın ağrısıdır. Bu sebeple hastaneye karın abdominal pain.ağrısı şikayeti ile başvuran çocuklarda ÜSTH ön planda düşünülmelidir

Effect of urolithiasis in the differential diagnosis of acute abdominal pain in pediatric age population

Objectives: Acute abdominal pain is one of the most common reason of admission to emergency in children. Acute abdomimal pain may be a symptom of simple conditions such as infections or due to serious conditions which can be resulted in severe morbidity or mortality. Urolithiasis is one of these commonly seen conditions. Material and Methods: A total of 442 children presented to the emergency service with acute abdominal pain were reviewed. Routine physical examination and abdominal ultrasonography were performed. Results: The most common causes of abdominal pain are, urinary infection (n=55, 12.4%), urolithiasis n=38, 8.6%, mesenteric lymphadenitis n=34, 7.7%, problems of hepatobiliary system n=22, 5%, urinary tract anomalies n=12, 2.7% and idiopathic abdominal pains n=11, 2.5%. Surgical reasons were 6.1% n=27. Abdominal ultrasonography was normal in 243 children. Conclusion: Pediatric urolithiasis is a serious condition which can cause severe morbidity. Acute abdominal pain is the first and most common sypmtom of urolithiasis, therefore urolithiasis must be primarily in mind in children presented to the emergency room with acute abdominal pain

Kaynakça

Erkan T, Çam H, Özkan HÇ, et al. Clinical spectrum of acute abdominal pain in Turkish pediatric patients: A prospective study Ped Int 2004;46:325-29.

Scholer SJ, Pituch K, Orr DP, Dittus RS. Clinical outco- mes of children with acute abdominal pain. Pediatrics 1996;98:680-85.

Marin JR, Alpern ER. Abdominal pain in children. Emerg Med Clin North Am 2011;29:401-28.

McCollough M, Sharieff GQ. Abdominal pain in children. Pediatr Clin North Am 2006;53:107-37.

Scholer SJ, Pituch K, Orr DP, Dittus RS. Clinical outco- mes of children with acute abdominal pain. Pediatrics 1996;98:680-5.

Tseng YC, Lee MS, Chang YJ, Wu HP. Acute abdomen in pediatric patients admitted to the pediatric emergency de- partment. Pediatr Neonatol 2008;49:126-34.

Tsalkidis A, Gardikis S, Cassimos D, et al. Acute abdo- men in children due to extra-abdominal causes. Ped Int 2008;50:315-18.

Ubillo-Sánchez JM, Bonilla-Rojas J, Peña LA, Zurita-Cruz JN, et al. Clinical course and prognosis of patients with urolithiasis in a pediatric hospital. Rev Med Inst Mex Se- guro Soc 2014;52:68-73.

Valentini RP, Lakshmanan Y. Nephrolithiasis in children. Adv Chronic Kidney Dis 2011;18:370-5.

Kairam N, Allegra JR, Eskin B. Rise in emergency depart- ment visits of pediatric patients for renal colic from 1999 to 2008. Pediatr Emerg Care 2013;29:462-4.

Shokeir AA, Abdulmaaboud M. Prospective comparison of non-enhanced helical computerized tomography and Doppler ultrasonography for the diagnosis of renal colic. J Urol 2010;165:1082-4.

Strouse PJ. Imaging and the child with abdominal pain. Singapore Med J 2003;44:312-22.

El-Radhi AS. Management of abdominal pain in children. Br J Nurs 2015;24:44-7.

Erkurt B, Caskurlu T, Atis G, et al. Treatment of renal sto- nes with flexible ureteroscopy in preschool age children. Urolithiasis 2014;42:241-5.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

42031