Laparoskopik ürolojik cerrahide komplikasyonların azaltılmasında tecrübenin rolü var mı?

Amaç: Laparoskopik cerrahi uyguladığımız 120 hastanın ilk 60'ı ile ikinci 60'ının sonuçlarını karşılaştırarak komplikasyonlara etki eden faktörleri değerlendirmek.Gereç ve Yöntem: Kasım 2011 ile Ocak 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam 120 ürolojik laparoskopik vaka retrospektif olarak değerlendirildi. İlk 60 hasta grup A, ikinci 60 hasta grup B olarak belirlendi. Operasyon sırasında görülen komplikasyonlar Satava, operasyon sonrası görülen komplikasyonlar ise Clavien sınıflama sistemine göre sınıflandırıldı. İki grup; yaş, ASA skoru, operasyon süresi, port sayısı, dren ve sonda çekilme süresi, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.Bulgular: Çalışmaya aldığımız hastalarımızın yaş ortalaması grup A da 39,4±20,2 yıl iken grup B de 34,8±20,7 yıl idi ve her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0,222). Total komplikasyon sayılarına baktığımızda grup A da 20 (%33,3) iken grup B de 9 (%15) idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,019). Hastaların ASA skorları her iki grupta benzerdi (p=0,711). Kullanılan port sayısı, operasyon süresi, dren ve sonda çıkarılma süreleri ile hastanede kalış süreleri her iki grupta benzerdi.Sonuç: Ürolojik laparoskopik cerrahide tecrübeyle komplikasyonlarda azalma gözlendiğinden, tecrübesi az olan ürologların başlangıçta uygun ve kolay cerrahi olguları seçmeleri akılcı olacaktır. Tecrübe arttıkça komplike vakalara yönelmelerinin, komplikasyon görülme sıklığını azaltması açısından daha uygun olacağı kanaatindeyiz

Has experience any affect on reducing of complications in laparoscopic urologic surgery?

Objective: To compare the results of the first and second 60 patients undergoing laparoscopic urologic surgery and to assess the factors associated with complications.Material and Methods: We evaluated retrospectively a total of 120 laparascopic urologic procedures performed between November 2011 and January 2016. The first 60 patients were called as group A and the second 60 patients as group B. Perioperative complications were evaluated by Satava, and postoperative complications by Clavien classification system. Two groups compared regarding age, the ASA score, duration of operation, number of port, duration of drain and urethral cateter placement, hospitalisation and complications.Results: The mean age of the group A was 39.4±20.2 years and group B was 34.8±20.7 years, and there was no statistical difference in mean age between the two groups (p=0.222). Twenty (33.3%) complications were seen in group A and nine (15%) in group B. This difference was statistically significant (p=0.019). The ASA score of the patients were similar in both groups (p=0.711). There was no differences between the two groups regarding number of port, duration of operation, drain and urethral cateter placement and hospitalisation.Conclusions: Complications is reduced with experience, so less experienced urologist should select appropriate patient and less difficult procedures in their initial experience with laparoscopy. We think that, urologist should perform difficult procedures after gaining experience due to it may reduce complication rate

Kaynakça

1. Vallancien G, Cathelineau X, Baumert H, Doublet JD, Guillonneau B. Complications of transperitoneal laparoscopic surgery in urology: review of 1,311 procedures at a single center. J Urol 2002;168: 23-26.

2. Demir Ö, Öztürk B, Eğriboyun S, Esen AA. Kliniğimizde Laparoskopik Cerrahide İlk Deneyimlerimiz Ve Öğrenme Süreci. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;24: 105-12.

3. Satava RM. Identification and reduction of surgical error using simulation. Minim Invasive Ther Allied Technol 2005;14:257-61.

4. Clavien PA, Sanabria JR, Strasberg SM. Proposed classification of complication of surgery with examples of utility in cholecystectomy. Surgery 1992;111:518-26.

5. Guillonneau B, Abbou CC, Doublet JD et al. Proposal for a ‘European Scoring System for Laparoscopic Operations in Urology’. Eur Urol 2001;40: 2-7.

6. Griffith DO, Schussler WW, Vancaille TH. Laparoscopicly¬mphadenectomy: A low morbidi-ty alternative forstaging pelvic malignancies. J. Endourol 1990;4: 84-86.

7. Clayman RV, Kavoussi LR, Soper NJ et al. Laparoscopic¬nephrectomy: Initial case report. J Urol 1991;146: 278-282.

8. Sanli O, Tefik T, Erdem S et al. Prospective evaluation of complications in laparoscopic urology at a mid-volume institution using standardized criteria: Experience of 1023 cases including learning curve in 9 years. J Minim Access Surg 2016; 12: 33-40.

9. Elsamra S, Pareek G. Complications of laparoscopic renal surgery. Int. J. Urol 2010; 17(3): 206-14.

10. Permpongkosol S, Link RE, Su LM et al. Complication of 2775 Urological Laparoscopic Procedures: 1993 to 2005. J Urol 2007; 177: 580-85.

11. Gomella LG, Abdel-Meguid TA, Lotfi MA et al. Laparoscopic Urologic Surgery Outcome Assessment. J Laparoendosc Adv Surg Tech 1997;7: 77-86.

12. Habuchi T, Terachi T, Mimata H et al. Evaluation of 2,590 urological laparoscopic surgeries undertaken by urological surgeons accredited by an endoscopic surgical skill qualification system in urological laparoscopy in Japan. Surg Endosc 2012;26: 1656-63.

13. Cadeddu JA, Wolfe JS Jr, Nakada S et al. Complications of Laparoscopic Procedures After Concentrated Training in Urological Laparoscopy. J Urol 2001;166: 2109-111.

14. Colombo JR Jr, Haber GP, Jelovsek JE et al. Complications of Lparoscopic Surgery for Urological Cancer: A Single Institution Analysis. J Urol 2007;178: 786-91.

15. Fahlenkamp D, Rassweiler J, Fornara P, Frede T, Loening SA. Complications of Laparoscopic Procedures in Urology: Experience with 2,407 Procedures at 4 German Centers. J Urol 1999;162: 765-71.

16. Tuğcu V, Şahin S, Yiğitbaşı İ, Taşçı Aİ. Laparoskopik Nefrektomi Deneyimimiz. Yeni Üroloji Dergisi 2015;10: 26-30.

17. Ateş M, Karalar M, Keleş İ ve ark. Böbrek Patolojilerinde Açık ve Laparoskopik Cerrahi Tecrübelerimizin Karşılaştı- rılması. Yeni Üroloji Dergisi 2014;9: 24-29.

18. Şahin S, Aras B, Ekşi M, Şener NC, Tugču V. Laparoscopic Ureterolithotomy. JSLS 2016;20(1). pii: e2016.00004. doi: 10.4293/JSLS.2016.00004.

19. Akin Y, Ates M, Celik O et al. Complications of Urologic Laparoscopic Surgery: A Center Surgeon’s Experience Involving 601 Procedures Including the Learning Curve.Kaohsiung J Med Sci 2013;29: 275-9.

20. Inoue T, Kinoshita H, Satou M et al. Complications of Urologic Laparoscopic Surgery: A Single Institute Experience of 1017 Procedures. J Endourol 2010;24(2): 253-60.

21. Parsons JK, Varkarakıs I, Rha KH et al. Complications of Abdominal Urologic Laparoscopy: Longitudinal Five-Year Analysis. Urology 2004;63: 27-32.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

835172

Sayıdaki Diğer Makaleler

Interstitial pneumonia: A rare complication after intravesical Mitomycin-C treatment for bladder tumor

Adem Emrah COGUPLUGİL, Alper GÜNDOĞAN, Nesrin ÖCAL, İbrahim YILDIRIM, Seyfettin GÜMÜŞ, Turgay EBİLOĞLU, Zafer DEMİRER, ENGİN KAYA, Giray ERGİN

Erkek infertilitesinin medikal tedavisi

Ali ATAN, Fazlı POLAT, Süleyman YEŞİL, Ali ÜNSAL

Eksternal üretral meatus yerleşimli condyloma acuminata olgularında cerrahi tedavi sonuçlarımız

ÖMER YILMAZ, Sezgin OKÇELİK, Cumhur YEŞİLDAL, HASAN SOYDAN, FERHAT ATEŞ, Temuçin ŞENKUL

Initial 6 and 8 cores transrectal ultrasound guided prostate biopsy techniques are inadequate compared to 10 or 12 cores in detecting prostate cancer

HACI İBRAHİM ÇİMEN, Ali Fuat ATMACA, Abidin Egemen İŞGÖREN, Abdullah Erdem CANDA, Mevlana Derya BALBAY

Uluslararası erektil fonksiyon indeksi (IIEF) Türkçe versiyonunun güvenilirliği: Literatür incelemesi

Zeki BAYRAKTAR

Testis tümörü nedeniyle açık RPLND uygulanmış hastada nüks eden kitlenin Laparoskopik retroperitoneal eksizyonu

Volkan TUĞCU, Selçuk ŞAHİN, İsmail YİĞİTBAŞI, Ali İhsan TAŞÇI

Laparoskopik ürolojik cerrahide komplikasyonların azaltılmasında tecrübenin rolü var mı?

Deniz ABAT, Adem ALTUNKOL, Mehmet Eflatun DENİZ, Durmuş Alparslan DEMİRCİ, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Testis tümörlü hastalarda hematolojik değerlendirme

Orhan KOCA, Musab Ali KUTLUHAN, Mehmet AKYÜZ, Bilal KARAMAN, Metin ÖZTÜRK, M. İhsan KARAMAN

Primitive neuroectodermal tumor / Ewing sarcoma (pnet/ews) of the kidney: Report of a case

Muhammet Fuat ÖZCAN, Hayriye Tatli DOGAN, Ziya AKBULUT, Ayse Nur ÖZCAN, Olcay KANDEMİR, Kemal ENER, Mevlana Derya BALBAY

Tek merkezin testis tümörü tedavisindeki yaklaşımı ile güncel kılavuzların değerlendirilmesi

Özgür EFİLOĞLU, Turgay TURAN, ASIF YILDIRIM, Ismail ULUS, Meftun ÇULPAN, RAMAZAN GÖKHAN ATIŞ, Turhan ÇAŞKURLU