Kaliks divertikülü taşlarında retrograd intrarenal cerrahinin etkinliği

Amaç: KD(Kalisiel Divertikül) taşlarının nadir görülmesi belli bir tedavi protokolü oluşturulmasının önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Kliniğimizde son bir yıl içinde KD ve taşları nedeni ile RIRS yapılıp kaliks boynu laser ablasyonu ile dilate edilen 15 hastayı literatür eşliğinde sunmayı amaçladıkGereç ve Yöntem: Nisan 2015 ve Nisan 2016 tarihleri arasında KD nedeni ile RIRS yapılan veya RIRS esnasında KD tespit edilen 15 hastanın verileri retrospektif olarak tarandıBulgular: Ortalama taş boyutu 11,2 mm'idi. Hastaların yaş ortalaması 52,5 yıl, body mass indeks ortalaması; 26,5 idi. Ortalama işlem süresi 42,3 dk idi. 6. haftada yapılan değerlendirmede 9 hastada komplet taşsızlık sağlandığı tespit edildi.Tek seansta taşsızlık oranı %60 olup literatür ile bağdaşmaktadır. Sonuç: Teknolojide ki gelişmelere paralel olarak minimal invaziv yöntemlerde gelişmeler KD tedavi protokollerini etkilemiştir.Tedavide RIRS' da esas, taşın ekstrakte edilmesi ve divertül ağzının genişletilmesidir. KD uygun tedavinin belirlenebilmesi ve üstünlüklerinin kıyaslanabilmesi açısından prospektif çok merkezli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır

Effectivenes of retrograd intrarenal surgery at stones of calix diverticulum

Aim: A great obstacle for developing a certain treatment protocol that KD (calix diverticulum) stones occurance is rare. It is aimed that 15 patients with KD and its Stones dilated by doing RIRS and ablating calyx collum laser are presented with its literature in last one year in our clinic. Material and Method: Data about 15 patients by doing RIRS or finding KD during RIRS between April 2015 and April 2016 scanned retrospectively.Findings: Average size of Stones was 11.2 mm. Average age of patients was 52.5 yeras and body mass index of patients was 26.5. Average operation time was 42.3 min. It is determined that complete stoneless achieved in 9 patients when evaluated in 6.th week. The rate of stoneless in one session is 60 % and it is compatible with literatüreResults: In parallel with improvement in techonology, the developments in minimal invasive methods have affected KD treatment protocols. Basically, in treatment RIRS stone extracted and diverticulum rim dilated. There is a need for prospective multiple center studies as to determine the suitable KD treatment protocols and to compare its advantages

Kaynakça

1. Rayer P. Traits des maladies des reins 3. Paris: Baillere, 1841, pp 541.

2. Gross AJ, Herrmann TR. Management of stones in calyceal diverticulum. Curr Opin Urol 2007;17:136-140

3. Michel W, Funke PJ, Tunn UW, Senge T: Pyelocalyceal diverticula. Int Urol Nephrol 1985;17: 225-30.

4. Leveillee RJ, Bird VG: Treatment of Caliceal Diverticula and Infundibular Stenosis; in Smith AD, Badlani G, Bagley D, Clayman RV, Jordan GH, Kavoussi LR, Lingeman JE, Preminger GE,Segura JW (eds): Smith’s Textbook of Endourology 2006;171-186.

5. Wulfsohn MA. Pyelocaliceal diverticula. J Urol 1980;123:1-8.

6. Dretler SP. A new useful endoscopic classification of calyceal diverticula [Abstract 843]. 88th Congress AUA, San Antonio, 1993.

7. Middleton, A. W., Jr. and Pfister, R. C.: Stone-containing pyelocaliceal diverticulum: embryogenic, anatomic, radiologic and clinical characteristics. J Urol 1974; 111: 2-6.

8. Auge BK, Munver R, Kourambas J, Newman GE, Preminger GM. Endoscopic management of symptomatic caliceal diverticula: A retrospective comparison of percutaneous nephrolithotripsy and ureteroscopy. J Endourol 2002;16: 557- 563.

9. Sejiny M, Al-Qahtani S, Elhaous A, Molimard B, Traxer O. Efficacy of flexible ureterorenoscopy with holmium laser in the management of stone-bearing caliceal diverticula. J Endourol 2010;24:961-7.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

855173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ürolitiazise bağlı renal kolik tedavisinde hızlı ve etkin bir yaklaşım: İntrakütan steril su enjeksiyonu etkinliğinin araştırılması

BEKİR ARAS, Fatih URUÇ, Hasan ERÇELİK, MEHMET KORKMAZ, Mehmet SEVİM, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL

Minimally invasive management of isolated renal cystic echinococcosis

Taha Numan YIKILMAZ, Erman DAMAR, Erdem ÖZTÜRK, Eşref Oğuz GÜVEN, Halil BAŞAR

Taş düşürdüğünü sanan bir hastada üreter alt uç tümörü: Vaka takdimi

BÜLENT KATI, EYYUP SABRİ PELİT, Eser ÖRDEK, İSMAİL YAĞMUR, Halil ÇİFTÇİ, ERCAN YENİ

Ürogenital enfeksiyon nedeniyle kliniğimizde son 1 yıl içerisinde tedavi edilen olguların değerlendirilmesi

Alper GÖK, Okan BAŞ, Can TUYGUN, UFUK ÖZTÜRK, Göksel GÖKTUĞ, Alihan KOKURCAN, Sertaç ÇİMEN, Muhammed Abdurrahim İMAMOĞLU

Penil revaskülarizasyon sonrası fıtık oluşumunu engellemek için operasyonla eşzamanlı preperitoneal mesh takviyesi; yeni bir yöntem

FATİH AKDEMİR, Birol KORUKLUOĞLU, Önder KAYIGİL, EMRAH OKULU

Nadir görülen bir olgu: İnguinoskrotal agresif anjiomiksom

Doğukan SÖKMEN, Kamil Gökhan ŞEKER, Yunus ÇOLAKOĞLU, Bedriye Koyuncu SÖKMEN, Mehmet SAR, Volkan TUĞCU

Inguinal re-operation after an unsuccessful primary orchiopexy: Approach through internal oblique muscle incision

Hasan Rıza AYDIN, ŞENOL ADANUR, YILMAZ AKSOY

Prostat kanserlerinin tedavisinde HİFU’nun yeri HIFU (Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason)

Bilal GÜNAYDIN, Turhan ÇAŞKURLU

İzole retroperitoneal kist hidatik

M Şahin BAĞBANCI, MÜMTAZ DADALI, R Samet ÇETİNKAYA, AYHAN KARABULUT, Asuman KİLİTCİ, M Levent EMİR

Adolesan ve genç erişkinlerdeki ürotelyal mesane neoplazmları

Hacı POLAT, Murat T GULPİNAR, Gül TÜRKÇÜ, Suleyman CAKMAKCI